םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

"תורוקמל לא"

;קושב םיבבותסמ תדה ירכומ לש םיטקפסורפ הברה
.ץראב םג רסח אלו ,ןרהט לש קושב הלאכ שי
.ראודה תביתל םיינש וא דחא תוחפל לבקל םכל אצי חטב
(...םיסמ םימלשמ ירה ונחנא ,ףסכ הברה שי םיידרחה םיפיטמל)

;תולאש רפסמ ונל חלשו וזכ תרבוחב לקתנ ,שפוח רירגש ,רוא
:הלאה תולאשה לע בישהל cyberdin -מ ונשקיב


:רוא לש בתכמה הז

חיכוהל תונויסינב אלמ רפסה .םישנא דרחתל דעונש ,"תורוקמל לא" םשב רפס יתלביק הנורחאל
תויוטשו םירקש ,היגוגמד תרזעב תאז לכ ,'וכו תידרחה ךרדב תווצמ רומשל ךירצש ,םיהולא שיש
יתיוויק .ךירפהל יתישקתהש תונעט רפסמב יתלקתנ "תדו עדמ"ב קסועש עטקב ,תאז םע .תווסומ
.הזב יל רוזעל ולכותש

:בותכ "דבלב תיטסיאיתא הנומא - היצולובאה" ומצעל ארוקה רפסהמ רמאמב
רדעה ,םייחה אצומל החכוה-רב רבסה רדעה איה היצולובאה תיירואית לש טלובה יוקילה"
גוריד לש תיבקע המאתה רסוחו (Favorable) תומדקמ תויטנג תויצאירוול םיענכשמ םיעצמא
'ןיע תעיבט' לש תונקסמ י"ע תיחנומ היצולובאה .םינבואמה יאצמימל םינמזה חולו תוחתפתהו
.תויולת יתלב תויאר לע אלו םייוצרו םירחבנ םייארקא םיאצמימ לע תכמתסמו 'ןוימיד'ו
ןמזה ינויצ ןהומכו תויערא ןה רתויב בוטה הרקמב ,היצולובאה לש תויעדמה תוזיתופיהה
.תרוקיבל םיפופכ םניאש חונעיפ יעצמא ךותמ םיעבונה
...
םרב .תימצע האירב תמייק אלש הנקסמה התייה הנורחאה האמב היגולויבה לש םיגשיההמ דחא
לע ןעשיהל ןה תוקוקז םייחה לש היצולובאהו ינונגנמה אצומה לש תומכסומה תוירואיתה
תנחבואמ הניא איה התעש פ"עא ןמז והשזיאבו םוקמ והשזיאב תימצע האירב לש תורשפא
".תויפצתבו תונויסנב
ארוקה אצמי תרבוח התואב" :"דלוו 'גרו'ג לש םייחה אצומ לע רמאמ"ל סחייתמ בותכה ךשמהב
ןמזהש דועב ,םינש 10252 לש לדוג רדסב איה הטושפ ןובלח תלוקלומ תריציל תורבתסההש
".םינש 1010 אוה הלוכ שמשה תכרעמ לש המויקל עדמה י"ע לבוקמה יגולואיגה
תוארהל וחילצה ףא רפוסה ר"דו רנטפס ר"ד" :(פורט השמ ר"ד םשב והשימ) בתוכה ןעוט ףסונב
לדוג ירדס הברהב הכומנ תומדקמ תויצטומ יכילהת י"ע םימזינגרואה תוחתפתהש יטמיתמ ןפואב
.אוהש יגולואיג ןמז לכב המויקל תורשפאה ןמ תורבתסה לש
".םינבואמה יאצממב תומאתה רסוחו םיעיקב הברה לש םתואיצמ חיכוה םג רנטפס ר"ד

:רמייהנדוב הירא בתוכ ,"רושימל היהש בוקעה" יורקה ,רחא רמאמב
םויה םתוא םידדומ ונאש םיכילהתהש החנהה לע תוססובמ םלוה ליג יבגל תוכרעהה לכ..."
ארבנ םלועהש םינעוט ונאשכ םלוא ,הנש ןוילימ יפלא ךשמב בצק ותואבו הרוצ התואב וכשמנ
".םויה לש תודידמל הריתס ךכב ןיא (רמאמה תביתכ תנש יהוזש) םינש ו"משת'ה ינפל
:ןידרבייס לש הבושתה וזו

.ףוסהמ ליחתא ךתושרב ,רוא םולש

אב רודו ךלוה רוד" :('י - 'ד ,'א ,תלהק) םדאב םכחה ,ךלמה המלש אוה אלה ,תלהק רמא הכ
םורד-לא ךלוה :םש אוה חרוז ףאוש ומוקמ-לאו שמשה אבו שמשה חרזו :תדמוע םלועל ץראהו
םיהו םיה-לא םיכלוה םילחנה-לכ :חורה בש ויתוביבס-לעו חורה ךלוה בבס בבוס ןופצ-לא בבוסו
שיא לכוי-אל םיעגי םירבדה-לכ :תכלל םיבש םה םש םיכלוה םילחנהש םוקמ-לא אלמ ונניא
אוה השענש-המו היהיש אוה היהש-המ :עומשמ ןזוא אלמת-אלו תוארל ןיע עבשת-אל רבדל
רשא םימלועל היה רבכ אוה שדח הז-האר רמאיש רבד שי :שמשה תחת שדח-לכ ןיאו השעייש
.ולש רמאמה תא בתכ אוהש ינפל ך"נתב תצק ןייע אל רמייהנדובש לבח ."ונינפלמ היה

ןיא תמאב רבכש ימ לש ןורחאה טלפמה אוה "םינוש ויה עבטה יקוח םעפש תויהל לוכי" ןועיטה
היה םיניינעה בצמ םעפש ךכב ץרתל רשפא ,םלועב םטמוטמ יכה םג ,ןויער לכ ירה .רמול המ ול
ךירפהל םנויסינב םית"בחמה וב םישמתשמש (יוגשהו) שפוטמה ץוריתה תא המגודל חק .הנוש
ילוא לבא .ןוכנ היה הזש חיננ ."רצונ שדח ןימ םעפ ףא האר אל דחא ףא" :היצולובאה תרות תא
תא רמול הסנת םא ?אל המל ?םוי לכ ורצונ םישדח םינימש ךכ ,םינוש ויה עבטה יקוח רבעב םעפ
םה ,ול חונשכ לבא - "?ךכ םתס םינתשמ עבטה יקוח ,המ" .םינפב ךל קחצי אוה ,ת"בחמל הז
...ךיא דועו םינתשמ


שיש ןעוטש הז ,עודיכ .ןועיטה תא ךירפהל ללכב ךירצ אל התא הז הרקמב - ןיינעה םצעל וישכע
?עבטה יקוחב יוניש היהש רמוא רמייהנדוב .ןיאש רמואש הז אל ,ותנעט תא חיכוהל בייח והשמ
ך"נתה תא םירתוס םויכ םייעדמה םיאצממהש איה ול שיש הדיחיה "החכוה"ה .חיכויש ,השקבב
אוה ך"נתהש שארמ טילחה אוה םא .םושה תפילקכ ןבומכ הווש וזכ החכוה .ולש תויונשרפהו
תרסח םגו תיעדמ אל ןיטולחל השיג וזו ,ולש היעב וז ירה - ויפל שמגתהל בייח םלועהו ןוכנה
השע םיהולא" .שחרתהל עבטה יקוחב יונישה היה לוכי הב ךרד םוש עיצה אל םג אוה .תועמשמ
ןיא ,רוציקב .רבד ותוא קוידב תווש הלאה תובושתה לכ - "הז תא ןגרא דעווהמ ףיצפיצ" ,"הז תא
בייח ך"נתהש ולש סיסבה תרסח הטלחהל טרפ ,ולש ןויערה תא וילע תונבל רבד םוש רמייהנדובל
.ול בישקהל ללכב םעט ןיא ,ותנעט תא קודבל יהשלכ ךרד עיצמ וניא דוע לכ .ןוכנ תויהל

הבוטה השיגה ,והשימ םע םינפ לא םינפ החישב הזכ ןועיט םע דדומתהל ךרד שפחמ התא םא
לש ולגר לעמ תלוקשמ טומשל לשמל :ןחבמל עבטה יקוח תועיבק תא דימעהל איה יתעדל רתויב
...םואתפ ךכ םתס תונתשהל םילוכי עבטה יקוחש ןימאמ תמאב אוה םא תוארלו ,םכחתמה
תטלחומ הכרפה ךל תתל לוכי אל ינא ,רבד לש ומוכיסב .תועש ךכ לע חכוותהל רשפא ,ןבומכ
וזיא לש םולח םצעב ונלוכש ןויערה תא ךירפהל לוכי אל םג ינא .רבעב ונתשה עבטה יקוחש ןויערל
.ןוכנ הזש רמוא אל ןיידע הז .סויריס בכוכב תיטנגילטניא קנע תאטל

היהתש ונמזב אבינש הז ,ןכ) קחצי ןונמא ףיטמה ,רבעב יתבתכש יפכ :הז אשונב הרעה דוע
יקוח תונתשה לע םעפ רביד (הקרפתה רבכ עודיכש תוצעומה תירב תופתתשהב תיניערג המחלמ
יא .ופוגל אצממ לכל סחייתהל שי הלאכ םירקמב .החכוהכ ינויצטיברגה עובקה תא איבהו עבטה
.ללכה לא טרפהמ ןאכ קיסהל רשפא


רוקמב תקסוע הניא היצולובא ,רבעב יתבתכש יפכ ,בוש ,לכ םדוק .היצולובאל רובענ וישכעו
ינפל הרקש והשמב והשימ םישאהל ומכ הז םייחה רוקמל רבסה ןתמ-יאב התוא םישאהל .םייחה
תוחול ןיב המאתהה יא יבגל .יחה םזינגרואהמ הליחתמ היצולובאה תרות .דלונ ללכב אוהש
םינבואמה יפל הבר הדימב םיבצועמ םינמזה תוחול :שוקשק הז ירה - םינבואמהו םינמזה
יצח ,לבה יצח איה תטטיצש הנושארה הקספה ראש ?המאתה יא תויהל הלוכי ךיא זא ,םמצע
;חונו יוצרש המ קר אל ,וילע םהידי תא םישל םילוכי םהש המ לכ םירקוח םינעדמה :הפצוח
םא ,ףסונבו .םינושו םיבר ןכות-ימוחת ןיב הפיפחמ תונוזינו דאמ תובוט ןה "ןמזה ינויצ" תוטישו
ןוימד לע תוכמתסמ אלש ,היצולובאל תויולת יתלב תויאר גישהל ךיא ,ןויער גולומכחה רבחמל שי
לבקלו אובל ןמזומ אוה - (עמשנ הזש הממ תיעדמ רתוי הברה הרוצב רדגומש גשומ אוה םויכש)
ול םיארוקש ףיקמהו םלשומה רבסהה תא קר םתסה ןמ ול שי ,תאז תמועל !דיימ לבונ סרפ
?אל ,םישרמ שממ ."השע םיהולא הככ" .םיהולא

םייח ילעב לש (ןאכ המיאתמ אל "תימצע" הלימה) תינטנופס האירבש חיכוה ןכא היגולויבה עדמ
.תמא תעד לש 1 'סמ סרטנוקב וניארש ומכ ,וניל"זח ובשחש המל דוגינב תאזו - אצמנב הניא םימייק
תממוד הביבסב המצע תא לפכשל תלגוסמש הלוקלומ תריצי לש תורשפאה תא לספ אל אוה
.הנושארה םעפב םייחה תעפוה תעב ומכ ,המיאתמ

יפל אוה םאה - הטושפ ןובלח תלוקלומ תורצוויהל יוכיסכ טוטיצב אבוהש שפוטמה רפסמה יבגל
הרקמ לכב ...םתס ?םינוש ויה עבטה יקוח םעפש הדבועב בשחתהב וא ,ליגרה יעדמה בושיחה
םיניבמ אלש םישנא ידי לע ריוואה ללחל ןמזה לכ םיקרזנ הלאכ םירפסמ .תויוטשב רבודמש רורב
הרעס תררועמ התייה םירומאה םירבדל תיניצר תיטמתמ החכוה .תועמשמ לכ םהל ןיאו קיפסמ
איה היצולובאהש חיכומ היה אל הז ןיידעו ,תוסחיה תרות זאמ הומכ התארנ אלש יעדמה םלועב
םיעצמאו תורבתסהל עגונב עדימ ,ךלש רפסה יפ לע ,אמגודל - עדימ דוע ונל רסחש קר אלא תועט
ךירצ אל .תויומכבו םייק הז עדימ ,לעופבש תורמל .תומדקמ תויטנג תויצאירוול םיענכשמ
םירמואש םירוספורפו םירוטקוד רתוי ףלא יפ שי .םיטטוצמה לש "רוטקוד" ראותהמ םשרתהל
...ךפהה קוידב

.םידיטפפילופ לש ףוריצמ תויושע (םיניאטורפ) ןובלח לש תולוקלומ ,ןניקסע םינובלחב רבכ םא
ונימא תצמוח לכ .ונימא תוצמוח לש תולוקלומ רתוי וא עברא לש "תועוצר" םה םידיטפפילופ
םיגוסמ תויהל הלוכיש ,תחא הלוקלומ דוע תרשקנ וילאש עובק יסיסב ירלוקלומ הנבממ תבכרומ
םיניאטורפ םירציימש ,םיבכרומ םיירלוקלומ םינבמ ,םימוזוביר םיליכמ םייח םיאת .םינוש
(t-RNA תולוקלומ ידי לע םהילא תואבומש) אתה ללחב תוישפוח תובבותסמה ונימא תוצמוחמ
- יטנגה ןפוצה אצמנ םש ,אתה ןיערגמ m-RNA תולוקלומ תרוצב תוחלשנש תוארוה יפ לע
םיבושיחה לכ .תוירקמל םוקמ םוש וב ןיאו ,רתוי הברה בכרומ ןבומכ אוה אלמה רופיסה .DNA
תרחא הלוקלומ לכ וא) ןובלחהש םיפצמ םה וליאכ ,תוירקמ םיחינמ ןכ תאבהש הז ןונגסב
יוכיסה תא בשחל ומכ הז ירה .יעבט ןפואב וילא ליבומש ךילהתה לכ ילב ,ומצעמ עיפוי (תבשוחמש
הדבועל בל םישל ילבמ ,תינוש וזיאמ תינמז וב וחרב םינוש םיגד ףלא ובש ,עיתפמ ערואמל םועזה
.םש בבותסמ שירכש הטושפה

,רתוי תוכבוסמו תוכורא תובושתה םג ךכ ,רתוי תויפיצפסו תומדקתמ תולאשהש לככ ,וישכע
ללכב ןיבהל ליבשב קר תשרדנש ,אשונב תקפסמ עדי תמרל עיגהל ידכ םינש הברה םידמול םישנא
לע רומשל אוה ךל עיצהל לוכי ינאש המ לכו ,עדי לש וזכ המרל יתעגה אל דוע ירעצל .הבושתה תא
עדימה תורוקמב היוארה תוידוסיב םתוא קודבלו ,הלאכ םינועיטב לקתנ התאשכ האירב תונקפס
ןכו ...םזיניווראד-ואינב טרוטקוד ומייס קוידבש םיבוט םירבח ,טנרטניא ,םירפס - םינושה
!החלצהב .האלה

ןידרבייס:(תילגנאב) היצולובאה לע חוכיווה אשונב דאמ יניצרו הלועמ רתא
http://www.talkorigins.org

:"ןעדיה" רתאב היצולובא לע םירמאמ
http://www2.iol.co.il/hayadan/safkan/darwin.html


Religion Merchants
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא