םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיגReligion Merchants

םייח ךרד רוכמל
םוסרפ עסמכ הבושתב הרזחה

- Cyberdin -

!ןאכ וקילקה ,רמאמה לש WORD תסריג תדרוהל

Email: ןידרבייס - 'וכו תובוגת ,תולאש ,תורעהל
(הז תא שי WORD לכב - RTF גוסמ טסקט ץבוק ףרצל וא תילגנאב)

םיניינעה ןכות

המדקה

םוסרפ הז המ .1
תוטישה .2
םוסרפה לש םסקה תולמ שולש .3
םירקיטסה .4
תומכוחמ תוקינכט המכ .5
תרגסמ .6
רכומה .7
*י"תבחמה םוסרפה ינייפאמ .8
ית"בחמ םוסרפב ער המ .9
םוסרפו תוינוליח .10

הבושתב ריזחמ - ת"בחמ *


המדקה

הניבגה ןיב םש-יא ,2 ץורעב תנבצעמ תומוסרפ תקספה ןמזב ,דחא ריהב םויש םכל וראת
לש תונומתו שדוק ירפס עקרב .יגוציי ידרח עקרמה לע עיפומ ,םיינכפהמה םילותיחל השדחה
םישוע םתא המ" רמוא אוה ,"םירקיה לארשי ינב םכל םולש" .תואפו תופיכ םע םירשואמ םידלי
,פא-זולקל תרבוע המלצמה "?םייניש םיחצחצמ ?םינפ םיצחור ?רקובב םימק םתאשכ ןושאר רבד
םכליבשב העצה יל שי" .המלצמה לא וטבמ רישימו תינניח העונתב הנופ ידרחה .דצהמ הפיט
.טאק ."ןיליפת .[ולש םייניעה רוזאב תדקמתמ המלצמה]

רדחב הפצרה לע בושי ,הארמל ינוליח ,ףסונ םדא רמוא ",הככ עיפשהל לוכי הזש יתנמאה אל"
וישכע .יתקלדנו - יתיסינ לבא ...םהל בישקמ התא המ ,בוזע יל ורמא םלוכ" .הארמל ינוליחו יקנ
לבבורז' - ןבלב בותכ הטמל ךסמה לע) "םג םישל ילש םירבחה לכל ץילממו ,עובק שמתשמ ינא
םיררחתסמ םיידממ תלת ןיליפת - הקילדמ בשחמ תייצמינא העיפומ תעכ .('הירבט ,םיבוט-ןב
תמוסרפה" :הככ בותכ ,תונטק תויתואב ,הטמל .םהירוחאמ חרוז ירותסמ רוא ,תסנכ תיב ללחב
."דבלב םירבגל ךכיפל תדעוימו רכז ןושלב תחסונמ

אוה הבושתב הרזחהה ךילהת ?תומוסרפל םינימאמ אל םתאש וא ?םינוק םתייה ?המ ,הפי
אל .תונוש תורוטטקיד לש הלומעת תועסמל טרפ ,ותומכ היה אלש לדוג רדסב תמוסרפ .תמוסרפ
.ןיינעה תא קודבנו ואוב ?יל םינימאמ

ףדה שארל


םוסרפ הז המ .1

האבה הרדגהה תא עיצמ ינא ,תורתוימ תויופסלפתהלו תוינולימ תורדגהל סנכיהל ילבמ
םדא רשא (בשחנ אל תוכמ) יתרושקת יעצמא לכ אוה םוסרפ : רמאמה ךשמהל ונתוא שמתשתש
,והשלכ רצומ תוסנל/שמתשהל/תונקל ךתוא ענכשל ידכ ,ךילע ליעפמ (תישיא ךל) רכומ אל
תובקעב ךבצמב בשחתהל ילבמ ,ךכמ חיוורמ אוהשכ רמולכ - ויניע דגנל תדמוע ולש-ותבוטשכ
הזמ ול ןיא יכ ,םוסרפ אל הז םיוסמ טרסל תכלל ךל יאדכש רמוא רבחשכ ןכל .רצומב שומישה
תינשדחה הטישה תא ךל םיעיצמש םינולע רוח לכב םיקלחמש םיקינדונה תאז תמועל .חוור םוש
.הז לע םהל םימלשמ יכ ,םיחיוורמש ולא םה - רבד לכל םיאמוסרפ םה םילותח לש שבי יוקינל
.ושע םהלש תא םה ;םילותחה לכ ךל וצצופתיש ,םדצמ

םיקלחמש תוגלפמ יליעפ לשמל .יפסכ תויהל חרכומ אל אוה ;ידמל שימג אוה חוורה לש ןיינעה
ךתוא וכתחיש הלא תויהל םילוכי םה ;ךממ םהל תפכא תמאבש אל הז .תובדנתהב םירקיטס
אוה ןיינעה דוע לכ ?המ אלא .קטוקסידב ךתוא וכתחיש וא רותב ךינפל ופחדייש ,שיבכב רחמ
.ךנעמל דאמ ולדתשיו םיבידא ויהי םה (חצנת "םהלש" הגלפמה) םתבוטל

תוינוליחמ הבושתב הרזחהל ןווכתמ ינאש רוכזל שי .תמוסרפכ הבושתב הרזחה תא תעכ רידגנ
:םסרופמה (םינבר-וליאכו םינבר) הבושתב םיריזחמה :םסרפמה .רחא רבד םושל אלו , תוידרחל
'וכו םירקיטס ,םינולע ,וידר ,תואצרה - ילולימ :םוסרפה ןפוא תיטסילטנמדנופ תידוהי םייח ךרד
םלועה םע ביטימ אוהש הנומא ,ותוכזל תמשרנש הווצמ ,ולש הגלפמל לוק :םסרפמה לש חוורה
תא "תינק"ש עגרמ .רורב אל :ךיפלכ ולש תויתפכאה תדימ .םשו הפ ,ףסכ תצק םג יאדוובו
םינפומ םתאו ,קספנ קווישה תקלחמ םע רשקה ,וצרת םא .ךתא רשק דוע ול ןיא ,ולש רצומה
.(חיננ ,הבישיה לש ברה) הז םוקמב תורשה תקלחמל

.םלעתהל אנ - ןושלל הימדקאה ישנא .ת"בחמ בותכא "הבושתב ריזחמ" םוקמב ,רוציקה םשל

ףדה שארל

תוטישה .2

תומייקה םוסרפה תוטישל תולבקה הל תויהל תורומא ירה ,תמוסרפ איה הבושתב הרזחהה םא
גיצא תואמגודה בור תא .רמאמה לש םיאבה םיקלחב חיכוהל דמוע ינא הז תא .םירחא םימוחתב
:וז ןוגכ הלבטב

םוסרפה םלועמ הליבקמ אמגוד :לאמש דצב
תוספדמה םלועב שדחה טרדנטסה) רכומה
(!לארשיל עיגהל דמוע
הבושתב םיריזחמה ירבדמ אמגוד :ןימי דצב
(!חישמה תאיבל ונוכיה)

דיגיו םוקיש והשימ תוארל הצור ינא לבא ,תיפיצפס תמוסרפל סחייתא אל םירקמה בורב
םירצומה יגוס לכמ ואובי תואמגודה ,ףסונב .יתבתכש המל המוד תמוסרפ עמש אל םעפ ףא אוהש
,וידר) םינוש תורוקממ תואב הבושתב הרזחל תורושקה תואמגודהש ומכ קוידב ,תומוסרפהו
.('וכו םיבותכ ,טנרטניא

םבורש ןכתיי - םישנא הברה םנשי .הבושח דאמ הדוקנ ריכזהל הצור ינא ךישמאש ינפל
הרוצב םידרחה דגנכ םיטומו םידדצ דח םהל םיארנ הז ןוגכ םירמאמש - עדוי ינניא ,םייתרוסמ
םויב תוינוכמ לע םינבא קורזל םהידלי תא םידמלמ םידרחש הפ בותכא ינא םא ,לשמל .תנגוה אל
םידדוב לש םיעשפנ םישעמב המלש הייסולכוא םישאמו לילכמ ינאש יל ודיגי (תבשבו) רופיכ
םשה ,םיינקיר םינוליחה לכש רמוא ידרחה וידרהשכ שפנ יפי םתוא הפיא זא .(םיטוש םיבשע)
זא ?הללכהה דגנ םיקעוצ אל םה זא המל ?הא ?םימסב םישמתשמ ,ינשה תא דחא םירקוד ,םחרי
ינאו ,םשו הפ תוללכהב שמתשמ ינאש הדבועל עדומ ינא ןכאש ריעהל םוקמה ילוא הז .השקבב
.ימשב וינפל ולצנתת - ראותמהמ תרחא גהונש ידרח םדא םיריכמ םתא םא .שארמ ךכ לע לצנתמ

לכ ,לבגומ יאלמה !עצבמה תא ולצנו ורהמ
.הכוז םדוקה
ימ !ולעניי הבושת ירעש !חישמה עיגמ עגר לכ
אלש ימו ,ןדע-ןגל הכזי וישכע הבושתב רוזחיש
!ידמ רחואמ ול היהי -

םירצומ גוסל םירושק םימיוסמ םינכת וא הטיש םיתעל .םירבד םסרפל דאמ תובר תוטיש שי
ףערודכ תוקחשמ יניקיבב תורוחב םע קרמ תקבאל תמוסרפ םלועל וארת אלש הביסה וז .םיוסמ
,ןורקיעב .(יניקיבב תורוחב) םירצומה לכל טעמכ ,תאז תמועל ,תובוטש תוטיש שי .יציק םי ףוח לע
תמוסרפ ןווכתמב רוציל לוכי םסרפמ .תדבוע איה םא - הבוט איה הטיש לכ ,םסרפמה דצמ
תישפיט וזכ איהש ללגב קוידב בטיה התוא ורכזי םישנאש עדוי אוהש םושמ קר ,ןיטולחל תכחוגמ
םוסרפ יעצמאב שומיש תוענומה תולבגמ המכ שי ת"בחמל .(!סיב איבת ?היירט ךלש המרטספה)
אל" םגו (יערד לש תטלקל טרפ) ץוקיש איה היזיוולטהו ליאוה .(לשמל ,יניקיבב תורוחב) םימיוסמ
היה ,הז לע םיבשוח םא .ילאוזיווה םוחתב דאמ לבגומ ת"בחמה ,"הנומת לכו לספ לכ ךל השעת
קודב ןוכתמ ןה תורכומה םינברה תונומת בור .הז םוחתב םישוע םהש טעמהמ םג וענמייש ףידע
.ןובאיתה תא םדאנבל איצוהל

ףדה שארל


םוסרפה לש םסקה תולימ שולש .3

וא ןשודמ קונית ,קותמ בלבלכ הזיא םיש ,םסרפמ אל התאש המ .רכומ הז .תויח ,םידלי ,סקס
רגפמ היה אל יאמוסרפ ףא ,האילפהו לזמה הברמל .בוט רתוי םסרפתי הזו - הפושח הרוחב
םילבגומ םה ,ליגרה םוסרפב ולא םיעצמא לש תלעותה לכ םע ךא .השולשה ןיב בלשל ידכ קיפסמ
,ידרחה םוסרפב םג עיפומ סקסה ןיינע ,תאז םע .םיילאוזיו םהש ןוויכ ,ית"בחמה םוסרפב דאמ
תועמשמה תא ריבסמ ת"בחמל םעפ ובישקת .תידרח השיא ומכ הסוכמו ףוטע ,הווסומ אוה יכ םא
אלו םעפ אל עומשל רשפא ידרחה וידרב ,ףסונב .השיאה לש הרהטהו הדינה ינידל תוביסהו
...ןיזאמל רמוא ת"בחמה החנמה תא םיימעפ

"!ימ ירמ ...מממ" "?ןאיד..ירמ "!ונ" "!ימ ירמ"
(?םירכוז - ןאידירמ ןולמ)
,םשה הצרי םא ,שדוח ךותו הבושתב רוזחת
ןוגה גוויז םיימשמ ךל אצמיי

יל היה ןוגה גוויז הזיא" .ןכ םג תו/םינוליחה ברקב ספת אל "ןוגה גוויז" ןושלה עבטמש ןיינעמ
.הבושתב םירזוחה תא דאמ קיסעמ אשונהש הארנ ,ןפוא לכב ?אל ,בוט עמשנ - "...הלילב לומתא
הז ,הלאה םיינקירה המיזה יפוטש ,םינוליחה לצאש םיעדויו וזה היעבל בטיה םיעדומ םית"בחמה
םג קיחצמ .ךודיש תאיצמב תוליהבה ןאכמ .ינוליחה םלועל רוזחל םהל םורגיש המ תויהל לוכי
,םיימשה םג .תינכדש לש ןופלט ול ונתיו וקה לע ראשייש ןיזאמל רמוא ל"נה ת"בחמה תא עומשל
.םעפ ויהש המ אל םה ,רבתסמ

תוקיתמה .ןטק הדימ הנקב יכ םא ,י"תבחמה םוסרפה עסמב שומיש השענ םידליב םג
וידרב םידליל תוינכות םעפ םתעמש .םהלש תירסומה תוקיתמב תפלחומ םידליה לש תילאוזיווה
דליה זאו .'וכו "ןכ" "?ןוכנ ןוזמה תכרב ךרבמ התאו" "ןכ" "?ןוכנ ,םאו בא דבכמ התאו" ?ידרחה
אוה ,תבשה תלבק תואלפנ תא גיצמ ת"בחמהשכ ,ףסונב .תחנמ םיגגומתמ םלוכו םיליהת תצק רש
ןיאש תויסרגאה תא .םיפוצ תפונ שממ .םהלש אמיאל םירזועו םיבר אלש םידליה לע םג רפסי
.ל"ר ,תבשב תוינוכמב םיעסונש םירקפומה םינוליחה לע ,רבתסמ ,םיאיצומ םה םהל

.תופיכת רתיב ןהב םישמתשמ םית"בחמהש עונכש תוטיש לא ,םיבלשב ,רובענ תעכ

ףדה שארל

םירקיטסה .4

תא םיאטבמ םה ךא ,הבושתב הרזחהה ךרעמ לש םוסרפ יעצמא קוידב אל םה םירקיטס ,תמא
.ויתונויער

.םויה לכ ,םוי לכ יבטימב תואריהל הכירצ ינא
ינטוב-ויבה ופמשב תשמתשמ ינא ןכל
!ךייפויל הפיסומ תועינצה !לארשי תב
תוירכוסמ אל םא ,ילש ןטקה דכנל ןתא המו
?ילש לניגירוא ס'רתרווה
(רצומל תרשוקמ תורודה תויכשמה :ףתושמה)
תבשה ,תבשה לע רמש לארשי םעשמ רתוי
לארשי םע לע הרמש
הקינטירב שי !הקינאפ ילב
(?אל ,דמחנ לבא ,רושק ךכ לכ אל)
םיליט דגנ םיליהת

לופלפה תא םג ומכ ,הבותכה הלימה תא הכירעמה הרבח רותבש ,םידרחה תוכזל ןיוצי
.םירקיטסב שמתשהל םיטונ םה ןיא ,םיבכרומה תויומכחתההו

ףדה שארל

תומכוחמ תוקינכט המכ .5

.הרוחסה תא הנק אל דועש ןורחאה התאש ךתוא ענכשל הסנמ וז הקינכט .ןורחא ראשית לא .1
לע םירזוח וידרב הבושתב הרזחהה תוינכותמ המכב .הנקת אל םא הדונמו ןפוד אצוי שיגרת התא
:הרטנמ ומכ הז

התא טעמ דוע !תמא לש םלועל וסנכנו תונקירהמ וררחתשה םה !תמאה תא וליג רבכ םעהמ עבר"
תא שובכל םידמוע ונחנא .ןואיזומב ינוליח ,ךתוא תוארל ואובי .ןואיזומב ,טועימב היהת
.האלה ןכו "התייה אל דוע וזכ הכפהמ ..הנידמה

אפלא הזיול ורבע רבכ תוחוקל 300,000
!הבושתב רזח רבכ םעהמ עבר
!ץראה יבחרב םיפינס 56
!םוקמ לכב ונחנא

ךמצע ךל ףינחהל ןויסינ ,תחא .תורוצ יתשב אב הז .םידחוימ ויהת ,ונקת םא .2

תא םיריכמ ;תילאוזיו איה ןאכ הליבקמה]
םלועב םיינועבצה םישנאה םע תומוסרפה
[?ןבל-רוחש
רטממ ךילע לכתסהל זיעי אל דחא ףא
םויה לכ הננער ישיגרת
השודק ,הרוהט ייהת תא
םירבח שי יבכמ שי
םימח ,םיחמש םישנא םה םידרחה

- רצומה תא הנקת .יוקיחל לדומכ תודבוכמ וא/ו תורכומ תויומד לש הגצה איה הינשה הרוצה
.(םהומכ םכח תוחפל וא) םהומכ היהת

םיינישה יאפור לש הריחבה
!הבושתב ורזח םינעדמ תורשע
ופמשו םסרופמ לגרודכ ןקחש
רהוז ירוא

תא ךופהל רומא הז .םעה תפשב "ךמע" ,"םייעבט" םינקחש ךל םיגיצמ הפ .תיתורבחה השיגה .3
.יתימאו יעבטל רסמה

היה ילש ןבה .וגפס אל טושפ םינשיה םילותיחה
.בוטר ררועתמ
תאז המ יתעדי אל ,ךומכ םעפ יתייה ינא םג
המהוזב יתייח ,תמא
- אמצ תמאב התאשכ ,תומוסרפמ ךתוא בוזע
םה המ ןיבהל רשפא יא ,םינעדממ ךתוא בוזע
תמאה תא ךלש םייניעב הארת ,ללכב םירבדמ

תינפומ איה םא הנשמ אלו - םהלש תוינמ'רבחה .וז הטישב םישמתשמ םית"בחמהמ םיבר
ינשמ תועבונ הלאה תונגהה .םיניזאמה לש תונגהה תא ףוקעל ךרד איה - םיסייטל וא יממע להקל
לע הצרמ ת"בחמה היה וליא .רכומ-אלהמ ששחמ עבונ ינשהו ,ןויגיה אוה דחאה ;תורוקמ
הז תא .הבושתב רוזחל הצור היה והשימש ןימאהל השק ,הכלהה תורוקמ לע וא ארמגב םיקודקד
,תוחפ םייאמל ותוא ךופהלו םמלוע לא םיניזאמה תא ברקל ידכ .רתוי םירחואמ םיבלשל םירמוש
תא לסחי הז .(..."םיקטוקסידב יתדקר ינא םג") םהומכ תואריהל ,םהילע בבחתהל םיסנמ םה
בורל - ןויגיהה - הנושארה הנגהל רשקב .(הרקמ לכב תילנויצר אל ,בגא ,איהש) הינשה הנגהה
רתוי השק ירה - ןכ םא וליפאו ,םינועיטה לכ םע דדומתהל ידכ ןויגיה קיפסמ ןיא אליממ םישנאה
חוכיו ןיב ,בל ומיש ,ןאכ לבלבתהל ןיא .עודי אל הצרמ דגנכ רשאמ רכומ וא בורק םדא דגנכ תאצל
הברה השק ,וב איקב אוהש אשונ לע רבדמה הצרמ שי םא ,ימדקא חוכיוב .אתורבח ןיבל ימדקא
תאז תמועל .ןוכנ אל ךל הארנש והשמ רמוא ךלש םירבחה דחאשכ רשאמ ודגנ תאצל רתוי
."ץוחב"ש ימ לכב ,לזלזל תוחפל וא ,דגנתהלו "ךתא"ש ימ לכ םע םיכסהל הטונ התא ,אתורבחב

םיאמדקא להק דיגנ) וזכל תכפוה איה םא .םירקמה בורב ,ימדקא חוכיו הניא הבושתב הרזחה
דבוכמ הצרמ םיאיבמו הקיטקט םינשמ םית"בחמה ,(הז גוסמ סנכל הנושארה םעפב םיאבה
"היזיוולבמט" םהל דיגי אל אוה .םייעדמ םיחנומ הברה םע ההובג הפשב רבדיו המבה לע דומעיש
תא רשפאש המכ דע לרטני ךכבו ימדקאה ןונגסה לע דיפקי אוה ."תונוימדהמ אצת ,יחא" אלו
.היצאוטיסל םאתהב לכה .ןויגיהה תנגה

ףדה שארל

תרגסמ .6

,תויטסירומוה תומוסרפ שי .תורגסמ/תוירוגטק המכל קלחל יללכ ןפואב ןתינ ,עודיכ ,תומוסרפ
,תושגרתה תוררועמ ,דחפ תוררועמ ,(תולופכה תואכרימל בל ומיש) "תויביטמרופניא" שי
תא תושמשמ וללה תורגסמה לכ .עגרכ יתחכשש המכ דועו הילידיא לש תוגצה ,תוהדזה תומוסרפ
לכל תורואפתו םיטירסת םירצוי םית"בחמה ,לודג םוסרפ דרשמ ומכ .הבושתב הרזחהה ךרעמ
עיפומה גוויסה רואל אורקל ץלמומ האבה הלבטה לש לאמש דצב תואמגודה תא .להק לש גוס
.ןימי דצב

ךל היה אל םא םג ילא רשקתמ תייהש ןוכנו"
"!?אל המ ?קזב לש םח וק
ליבשב ?םייח ונחנא המ ליבשב :"רומוה"
?םירסקימ ,ונחנא המ ?לוכאל
תועש תכשמנה תויצמוח תפקתמ תרצונ...
תששעל םורגל הלולעו
היהי הז ,עלקה ףכב ףרשית ךלש המשנה :דחפ
ןוילימ יפ םייניש באכ ומכ
,ינכפהמ חותיפ ירפ ,םילוגסה ןובסה יתיתפ
תטישב םתכה תא םיאיצומו דבה לא םירדוח
תיטטסורטקלאה הזומסואה
,הלבקה תרותב חנומ שי :"היצמרופניא"
...ש רמואש ,ךכו-ךכ ארקנש
םע ולא ללוכ אל) הלוק-הקוק לש תומוסרפה
םש םיפי םייחה הללאוו - (םיבודה
לכ לע רבגתהל חוכ ךל ןתיי םיהולא :תושגרתה
היהת ,ךמצע תא םישגת התא ,םילושכמה
יתימא ןירוח-ןב
םידלי הב שיש קרמל תמוסרפ לכ
,תבש ברעב תפסאתמ החפשמה לכ :הילידיא
השודק לש הריווא ..םיקעוצ אל ,םיבר אל
תחא ףא לבא ,הסיבכה תוקבא הברה יתיסינ
םימתכה לכ תא הריסה אל
ילש םייחלש יתשגרה [ישיא רופיס] :תוהדזה
,ודוהב תמאה תא יתשפיח ,תועמשמ ןיא
ברה תא יתשגפש דע ,תותכב


ףדה שארל

רכומה .7

לע ,תילולימ ,שרופמב םכינפב ץילממה םדאה והז .תרכומ וא רכומ םיעיפומ תומוסרפה בורב
תומוקמב םיבינגמ םירבד םישוע םישנא םיאור קר - רכומ ןיא ןהב תומוסרפ ןנשי .רצומה
תלימ ,רכומ גצומ םא .רצומה תא תונקל יאדכש רמואו המלצמל הנופ אל םהמ דחא ףאו ,םיעגשמ
ולש תונימאה ,תיטסירומוה הרוצב גיצמ וא גצומ רכומה םא םג .תונימא םלועל איה חתפמה
:םיכרד שולשב ,ינורכז בטימל ,השענ הז .רמשיהל תבייח

.בוהא היזיוולט ןקחש ,לגרודכ ןקחש ,החילצמ םיקסע תשא .תיבויח תימדת לעב םסרופמ םדא .1
רסמה רשאמ תיבויחה תימדתה רתוי הבושח הז הרקמב ,השעמל .טוהר עמשיהל בייח הזכ םדא
אלא - לשמל ,טפשמה תיבב עשרוהש עשופ תרזעב רצומ םסרפי אל ינויגה םסרפמ ףא .יפיצפסה
םוסרפב (?)םייבויח םימסרופמל אמגוד .רחא רופיס רבכ הז לבא ,ינויגה וניא ולש להקה ןכ םא
.רהוז ירוא - ית"בחמה

,ול המודב וא רצומב שומיש בייחמ העוצקמש תומדב םישמתשמ הפ .רכומ אל ךא יעוצקמ םדא .2
תוארל רשפא תומוסרפב .השורדה תונימאה תא תקפסמ הלש תויעוצקמה ,תרכומ הניא יכ םאו
םיחנומב שמתשיו תוריהבב רבדי יעוצקמה רכומה .'וכו תוינמגוד םיחקור ,םיחבט ,םיעבצ
לכ - ית"בחמה םוסרפב אמגוד ."בוט המ עדוי ינא ,הז ךותב יח ינא" אוה רסמה .םייעוצקמ
,רמוחב םיחוש רוריבב םה ךא ,םלועמ םהילע עמש אל ןיזאמה ינוליחה .וידרה לש םיפיטמה
."יבר" םהל םיארוק וליפאו

לע תססבתמ וז הטיש השעמל .תונימא םוש ןאכ ןיא הרואכל .יעוצקמ אלו רכומ אל םדא .3
תוקיטסיטטסו םיחוויד ףלאמ רתוי עיפשת לבוס דחא דלי לש הנומת :עודיה יאנותיעה ןורקיעה
םיידיימ-םיישגר םירסמל ללכ ךרדב רתוי בוט םיביגמ םישנאש םושמ תאז .המחלמה יעגפנ לע
דיגהל ןיידעו םינעוצקמ וא םימסרופמ םע תמוסרפ תוארל לוכי םדא ,ךכ ."רק" עדימל רשאמ
הזה רצומה ךיא ;האלמ הרשמב רוטידנוק אל ינאו ביבא לת יבכמב קחשמ אל ינא לבא ,בוט"
ןיזאמ/הפוצה .בוחרהמ ,והומכ םישנא תגצה תועצמאב תנתינ הבושתהו "?ישיא ןפואב ילא רושק
הגצוהש תיתורבחה השיגל ןבומכ רושק הז .םיריבעמ םהש רסמל רתוי בוט "רבחתהל" לוכי
.רורב אל רבדלו לבלבתהל רתומ ,םימדוקה םיגוסה ינשל דוגינב ,הלאכ םיטושפ םישנאל .םדוק
.תובורק םיתעל ית"בחמה םוסרפב םיעיפומ ולא םיסופיט .תעמשנ םהלש תובהלתההש רקיעה
םיצילממו ןורחאה רנימסב דאמ ונהנש וא ,סנ םהל השע הזהו-הזה ברהש בוחרהמ םישנאה ולא
.ןיליפת חינהל וליחתהש ירחא בוחרב לקש ואצמ םואתפש וא ,תכלל םלוכל

ףדה שארל

ית"בחמה םוסרפה ינייפאמ .8

:םה םיאשונה .םיירקיע הגצה תורוצו םיאשונ המכב ןייפאתמ ית"בחמה םוסרפה

היצנגילטניא תלעב תיעבט לע תושיב הרוקמ ונלש םייחה ךרד - ונידיב תטלחומה תמאה .1
.קפס לכל רבעמ הנוכנו תמלשומ איה ןכלו ,תיפוסניא
הנוילעה היצנגילטניאה ונל התוותהש ךרדב םיכלוה ונאש ןוויכ - םיאמט םירחאה ,םישודק ונא .2
אלש ,ונתואו התוא - םילקלקמ םירחאה .םלועה לש תיללכה תינכותה םע םיביטימ ונא ,רתויב
.םמצע םהילע רבדל
בשחתהל שיש חוכ איה תוינוליחה ;הפקתהה איה רתויב הבוטה הנגהה - תוינוליחה תצמשה .3
אלש םירבד ינימ לכ וכותב לולכנ .וילע ךלכלנ - תילנויצר הרוצב ומע דדומתהל לכונ אל םאו ,וב
.דועו ול עגונב רקשנ ,הז אשונב תורעבה תא חפטנ ,ול םיכייש
תוהזה ;תורעובה תולאשה ןהמ םכליבשב רידגנ לכ םדוק - תורעובה תולאשל תובושת ונל שי .4
.ונלש םייחה ךרדב תויוצמ ,ןבומכ ,תובושתהו .'וכו ונלש םייחה תועמשמ ,םעכ ונלש
ונייחב םירשואמ רתוי הברה םג ונחנא ,עגרכ וגצוהש תוביסה ךותמ - רתוי םיבוט ונלש םייחה .5
.רתוי םיבוט םייחל הכזנ אבה םלועב םג ,ןכ ומכ .רחא דחא לכמ

ולא לשמל) תוישיא תוחישב וא (םירנימס םג) תואצרהב ,וידרב תישענ ולא םיאשונ לש הגצהה
םינוליחה ידיל עיגמ אלו טעמכ בותכ עדימ .(רפס יתב דיל םיבבותסמה םיפיטמ םיעצבמש
םימוידמהמ דחא לכב .תואצרה לש םוסרפל טרפ ,הבושתב הרזחה לש םייתלחתהה םיבלשב
וא תיתוכמס-תימדקא הרוצב ,תירבח-תיטסירומוה הרוצב :םינפוא המכב עצבתמ םוסרפה הלאה
תליאש ךות ,םהל חיכוהלו הנותא ישנא םע חחושל גהונ היה סטרקוס) תיטרקוס-ודואספ הרוצב
תא וחנזי םהש ןווכתה סטרקוסש אלא .םירבדמ םה המ לע גשומ םהל ןיאש ,תומכוחמ תולאש
ולבקי םיניזאמהש םיצור םיפיטמהו - הבישח ךותמ תושדח ונביו םהלש תועטומהו תונשיה תועדה
.(תולאש ידמ רתוי לואשל ילב ,תונוכנכ םמצע-םהלש תועדה תא

הצפהו רוביד תוטיש וא םייזכרמ םיאשונ דוע לע עומשל חמשא .תיקלח המישר ןבומכ יהוז
.ןהב םתלקתנש


ףדה שארל

י"תבחמ םוסרפב ער המ .9

םידרחה ,רמולכ ?אל המל ;רמאמה לש בלש והשזיאב םכמ םיבר לצא הררועתה הלאשה יאדווב
ץוח ,תאז תושעל שי רתוי הבוט ךרד וזיא .םהלש םייחה חרוא תא םינוליחה ןיב ץיפהל םיצור
"רצומ"ה תא םסרפל אל המל זא .רוביצה תעדותל רצומ תולעהל ודעונ תומוסרפ ירה ?תמוסרפמ
םפסכמ תאז םישוע םה דוע לכ - הז תא םסרפל האלמה םתוכזש ןבומכ איה הבושתה ?םהלש
.ינוליחה דצב אלא םהלש דצב הניא היעבה .(בצמה הז םא ושחנ) תויקוח וידר תונחתב וא/ו םהלש
הזיא ותשש ללגב קר גונעתב םיזזפמה םירשואמ םישנא האמ םע תמוסרפ האור ינוליחשכ המל
םירשואמ םישנא האמ םע תי"תבחמ תמוסרפ "האור" אוהשכ תאז תמועלו ,זובב רחונ הקשמ
רמוא והשימשכ המל ?והשמ הזב שי ילואש בשוח אוה ך"נתב וארקש םושמ קר םויה לכ םידקורה
ולש םייחה ךרדש רמוא והשימשכ וליאו ,ול םינימאמ םידדוב קר רתויב בוטה אוה ולש ופמשהש
?בחר להק ול שי רתוי הבוט

וניא ונינפב הגיצמ איהש המש םג ןיבנ ,תמוסרפ איה הבושתב הרזחההש טולקנש עגרב ילוא
הנוק התאשכ ?ןמזה לכ םירשואמ הבושתב םירזוחה לכש םכל הארנ תמאב .תואיצמה חרכהב
התא המל זא - תמוסרפב ומכ םיינכייח םיכאלמ ינימ לכ ועיפויש הפצמ אל התא ,הנכומ הגוע
?ךל גואדל ליחתי םיהולא תבש רומשל ליחתת םאש בשוח

שקבמ ינאש המ לכ .םימעפל הרוק הז םג .בוט ןכא אוה םימסרפמ םהש רצומהש ,ןבומכ ,ןכתיי
בהלנ עמשנ ידרח םאונשכ .היוארה תונדשחב ךכיפל הילא סחייתהל שיו ,תמוסרפ וזש וניבתש אוה
תוגהונ תומוסרפש םג ורכזת .תומוסרפב םינקחשה םיארנ םג הככש ורכזת ,ומצעב דאמ חוטבו
םישנא םה םידרחה לכש אמגודל םכל רמוא אוהשכ ,ןכל .תמאה לש םייוצר אל םיקלח ריתסהל
לע ,לתוכב םימרופר לע היינש די םילותיח םיקרוזש םימחה םידרחה לע ובשיח ,םייתפכאו םימח
.דועו םישנל םהלש תוסחייתהה לע ,םהלש תורצחה ןיב תימינפה האנשה

אלל ןויסינ תפוקתל רצומ תלבקל ליבקמ הזש ,רנימסל אובל ונל םיעיצמ םה ירה - ורמאת
י"תבחמ רנימס .ןויסינ תפוקתל רצומ תלבק תמאב אל הז יכ ?תחקל אל המל ?אל - תובייחתה
םירכומש ולא לשמל .ולש רצומה תואלפנ תא גיצהל התיבה ךילא אבש תוריכמ ןכוסל רתוי המוד
םתא ואיבה םה רישכמה תלועפ תא םיגדהל ידכ םימב םימש םהש םהזמה תא .םימ ירהטמ
תובושתהו תולאשה ;רנימסב הככ .ןנסל לק יכהשו ער יכה הארנש רמוחה הז ;ןבומכ ,דחוימב
וא תויטנוולרה תולאשה חרכהב אל ,תוענכשמ יכהו בוט יכה תועמשנש ולא ןה םינתונ םהש
ךיתולאשל הנעיו הרואכל-הבושח היצמרופניאב ךתוא ףוטשי בוט תוריכמ ןכוס םג .תובושחה
תאש הלגת םלענ ןכוסהו רצומה תא תינקש ירחא קר .רתויב תענכשמ הרוצב ןיינעל-וליאכ
.ךל רמא אל אוה תמאב םיבושחה םירבדה

הרוצב היהי הז ,וידרב הז םא .השענ אוה טמרופ הזיאב הנשמ אל ,םוסרפ ראשנ םוסרפ
.םאתהב ךרעיי הז ,ישיא הז םא .וידרל המיאתמה

ףדה שארל

םוסרפו תוינוליח .10

םייק אוה םויכ יכ םא ,םזילטיפקה וא/ו תוינוליחה לש האצמה וניא ,בחרה ונבומב ,םוסרפה
םסרפמ והשימ םא םג .תוינוליח םסרפמ אל שיא ,היהי אלש ךיא .םלועמ הארנ אלש הדימ הנקב
עיפות םא תושעיהל לוכי תוינוליח םוסרפ .אל ותו רצומ אלא תוינוליח םסרפמ אוה ןיא ,ריזח רשב
.הרוק אל הז .רתוי הבוטה םייחה ךרד תאצמנ םינוליחה לצאש דיגתש - !ידרח רוזאב - העדומ
וניימד .התסהכ תושרפתמ ןה המ םושמ ךא ,תוינוליחה םוסרפל תוטיש דוע שי ןורקיעב ,בגא
תרחא הרבחשכ יוסישו התסה לע קועצל הליחתמש הסיבכ תקבא תרציימש הרבח םכמצעל
תא דיימ תונקל קיספמ יתייה תישיא ינא !"היתורחתממ רתוי הבוטש" השדח הקבא תמסרפמ
?םכתא המ .הנושארה הרבחה לש םירצומה

תוינוליח .תישיא תילכש תוחתפתה לע ןיטולחל היונב איה יכ ,תמסרפתמ הניא תוינוליח
אובל תבייח איה ;תוכמס לעב הרומל הבשקהמ וא תוארוה רפס ךותמ דומלל ןתינ אל תיתימא
םהו תובושתה לכ תא ןיא םינוליחל ןכש ,יתד רשאמ יתימא ינוליח תויהל רתוי םג השק .םינפבמ
?שמתשהל רתוי השק ולש רצומבש רמואש םסרפמ םעפ םתיאר .הזל עגונב םינכ ףאו ךכל םיעדומ


האבה םעפה דע - ןאכ דע
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא