םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


תא שמשמה יטסיטטסה סקודרפה
הבושתב םיריזחמה

הנבל דדוע

:הנושאר העימשב תידרוסבא תעמשנ רשא תחא הנעט ריבסהל אב הז רמאמ

,דאמ הנטק תורבתסה לעב ערואמ שחרתיש דאמ הלודג תורבתסה שי
.דאמ הנטק תורבתסה ילעב תוערואמ קיפסמ שי םא

.הבושתב םיריזחמה לש םיקירט לש הלודג הצובק תנבהל תיזכרמו הבושח וזה הנעטה


סוקוקה זוגא :הנושאר אמגוד

:םיקלח השולשמ תבכרומה אמגוד לש טרופמ רואתב ליחתנ

?סוקוק זוגא ושאר לע לפנש ללגב הנשה תומי םייוסמ םדאש תורבתסהה המ .1

.דראילימ הרשעל דחאמ רתוי ,דראילימל דחאמ תוחפ .דאמ הנטק תורבתסה

.דדובה עוראה תלאש יהוז

?סוקוק זוגא ושאר לע לפנש ללגב הנשה תומי והשלכ םדאש תורבתסהה המ .2

.ושאר לע סוקוק זוגא תליפנמ תמ הנשב דחא םדא ךרעב .יצחמ רתוי :ידמל הלודג תורבתסה

.ץבוקמה עוראה תלאש יהוז

?ןותיעב ובתכי ימ לע .3

םא םג ,רידנה םייוסמה עוראה תא םיאיבמ םיאנותיעה :ושאר לע סוקוק זוגא לפנש הז לע ןבומכ
.חיכש ץבוקמ עוראמ קלח אוה

לע לופיי סוקוק זוגאש דראילימל דחאמ הנטק תורבתסה התיה רחבנש םדא לכל :סקודרפה הנהו
הנטק תורבתסה התיה ושאר לע סוקוק זוגא תליפנמ תמ ףוסבש םייוסמ םדא ותואל םג .ושאר
םדא היהיש יצחמ הלודג תורבתסה התיה ,ןכ לע רתי .הרק הז ,תאז תורמל .דראילימל דחאמ
.ושאר לע סוקוק זוגא תליפנמ תמ רשא

.דאמ הנטק תורבתסה לעב עורא אוה שארה לע סוקוק זוגא תליפנמ םייוסמ םדא לש ותומ
לע סוקוק זוגא תליפנמ םדא והשזיא לש ותומ שחרתיש דאמ הלודג תורבתסה שי ,תאז תורמל
.שארה

לעב עורא שחרתיש (יצחמ רתוי) ,דאמ הלודג תורבתסה שי ובש הרקמ הארמ וזה אמגודה
.שארה לע סוקוק זוגא תליפנמ תומי (תמ ףוסבש הז) םייוסמ םדא :דאמ הנטק תורבתסה

אוה םלועב םדא לכ :דאמ הנטק תורבתסה ילעב תוערואמ קיפסמ שיש יאנתה ןאכ םייקתמ
.הלאכ תוערואמ לש םידראילימ שי ןכלו ,הזכ ערואמ


ך"נתב םיגוליד :הינש אמגוד

ותואל תיטנוולר הלמ ,םיעובק תויתוא יגולידב ,אצמנ הרותב םייוסמ קוספבש תורבתסהה המ .1
?קוספ

םימעפל ,ןכ לע רתי) שי תויטנוולר םילימ המכ רמול השק יכ ,ןטק המכ תעדל השק .ןטק יוכיס
.(תיביטקייבוס איה תויטנוולר

םיגוליד ואצמנ אל ןיידע םיקוספה בורבש ללגב קר ולו ,ןטק יוכיסהש םשורה לבקתמ ,תאז םע
הווהמ האיצמ יא ,םהיגוליד תא אוצמל ידכ םיבשחמב םירזענ הבושתב םיריזחמהש ןוויכ .הלאכ
.םיגולידב םילימ רדעהל תמייוסמ תודע

תויתוא יגולידב קוספ ותואל תיטנוולר הלמ אצמת הרותב והשלכ קוספבש תורבתסהה המ .2
?םיעובק

.םיקוספ יפלא שיו ,רידנה עוראל תפסונ תונמדזה אוה קוספ לכ :רתוי הברה לודג יוכיסה ןאכ

?םהלש רנימסל הבושתב םיריזחמה ואיבי קוספ הזיא .3

,רידנה םייוסמה עוראה תא םיאיבמ הבושתב םיריזחמה :תויתוא יגוליד וב ואצמנש הז תא ןבומכ
.חיכש ץבוקמ עוראמ קלח אוה םא םג

תיטמתמה הללכהה

:רמאמה לש וטומה איה הנקסמה

תוערואמ קיפסמ שי םא ,דאמ הנטק תורבתסה לעב ערואמ שחרתיש דאמ הלודג תורבתסה שי
.דאמ הנטק תורבתסה ילעב

:תורחא םילימב

זא ,קיפסמ הצובקה תא םילידגמ םא ,העובקו הנטק תורבתסה ילעב םיעורא לש הצובק ןתנהב
.הלודג תיהנ הצובקה לש תורבתסהה

םייוסמ םדא לע לופי סוקוק זוגאש אוה הנטקה תורבתסהה ילעב םיעוראה ונלש תואמגודב
ורקיש הלודג תורבתסה שיש םיעוראה .םיעובק םיגולידב תיטנוולר הלמ אצמנ םייוסמ קוספבשו
םיגולידב תיטנוולר הלמ וב שי רשא והשלכ קוספ היהישו ,והשימ לע לופי סוקוק זוגאש םה
.םיעובק

:יטמתמ עקר ילעבל תורוש עבראב רמאמה לכ

,n>N לכלש ךכ יבויח N םייק ,1 -מ הנטק P תורבתסה לכלו עובקו יבויח ןוליספא לכל

לכ תורבתסהש (זוחא םיעשתמ ךומנ םאתמ םע וליפא וא) םימאותמ יתלב תוערואמ n שי םא
,ןוליספא תוחפל איה םהמ דחא

.P -מ הלודג תוערואמהמ דחא תוחפל שחרתיש תורבתסהה זא

Religion Merchants

הבושתב םיריזחמה לצא שומימ

.דחא עורא קר ךל איבמ הבושתב ריזחמה

.אצמ אלו שפיחש םיעוריאה לכ תא ךל איבמ וניא אוה

תורבתסהה המ ךתוא לאושו ,םימישרמ תויתוא יגוליד שי וב רשא קוספה םע ךילא אב אוה
.תויתוא יגולידב תיטנוולר הלמ שי הז קוספבש

.שופיח רחאל הז קוספ רחבנ אלוליא ,דאמ הנטק תויהל הכירצ התיה תורבתסהה

.הזב אצויכו תוירטמיג ,תואובנ :םירחא םיסינ יבגל םג ךכ

.הכומנ םתורבתסהש םיעוריא רחא ךורא שופיח לש תואצות ךל איבמ הבושתב ריזחמה

תונכות שי םויה .הלאה םיעוריאה תא אוצמל ידכ הלודג קיפסמ הצובקב שפחל חרט והשימ
.היעב אל הזש ךכ ,שופיחל

ריזחמה לבא ,עיתפהל ךירצ אל רבכ הזו ,האיצמה תורבתסה תא הלעה שופיחה תצובק לש הלדוג
.שופיחה תצובק התיה המ ךל הלגמ אל הבושתב


:םייטנוולר םירושיק

:הירטמיג
.wingim ,ןידרבייס לש הירטמיגה תנכות •  
."תושפנה ידייצ" רפסה ךותמ •  

:וז היעטהב םישמתשמה הבושתב םיריזחמה לש םינועיטל תואמגוד
.םינובלחה תורצוויה לע •  
.סקדניאב תירבעה ןושלה תשודק קרפב םינועיטה •  

:תויתוא יגוליד לע
.תויתוא יגוליד שפחמ ןידרבייסשכ הרוק המ •  
.תויתוא יגוליד לע ינורהא ןור רוספורפ יאקיטמתמה •  
."תושפנה ידייצ" רפסה ךותמ •  
.תמא תעד לש רתאב הרותב תויתואה יגוליד •  

ונניא ןיידע הז רושיק .תויתביס תאיצמל תורמייתהו תויטסיטטס תויעטה לע דחא רושיקו
,רלמ ןדו היפוצ ,"הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ :(WWW ,תימלועה םירוקה תשר) ע"קרב
.30 דע 17 םידומע ,1 קרפ ,ןתיב הרומז תאצוה


,םידרחה םיפיטמה ינועיט לש רזובמה סקדניאהב םייגולה תונורקעה קרפמ קלח אוה הז רמאמ
.םידרחה םיפיטמה ינועיט סקדניא תא ךישממ רשא
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא