םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


הבושתב םיריזחמהו רביפוא סוריפפ

ןאכ דירוהל רשפא - (דרוו ץבוק) רבופיא סוריפפ לש םוגרת
(תילגנאב םימייקש ,הזמ הז תצקמב םינוש ,םימוגרת רפסממ דחא לע ססבתמ)

ירבדל ,חיכומש ,"רביפוא סוריפפ" לע םייתדה םירקבמהמ דחא רפיס IOL לש "םיינוליח-םייתד" םורופב
."ססובמ ירוטסיה עדימ" ןה םירצמ תוכמש ,בתוכה
."הז ירוטסיה עדימל םיביגמ ךיא" לאושש ל"אוד ונילא חלש ,שפוח רתאב רקבמ ,ןורוד

:האבה הבושתה תא בתכ שפוח רתא תווצמ דהוא

;שפוח רתא תווצ רבח ,דהואמ םולש ןורודל

תגצה ןיבל הדגא ירופיס ןיב דירפהלו ןיחבהל לגוסמ התאש הווקמ ינאו ,ונילא ךתיינפ לע הדות
,"הז ירוטסיה עדימל םיביגמ ךיא" םילימב ךבתכמ תא חתופ התא .סיסב ןהל שיש תודבוע
סיסב לכ רסח ירקש הנבמב רבודמ אמש ,וא ,ירוטסיה עדימ ,ןכא ,הז םאה ללכ עדוי ךניאשכ
,"הרקי תי'גני'ג"ל ינומלא בתוכ הב ,IOL תליהקב תארקש בתכמ לע ךמתסמ התא .ירוטסיה
הז זא ?"רובש ןופלט" םידליה קחשמ תא ריכמ התא .סוריפאפ תודוא אלפומ רופיס לע והשמ
.ךשמהב ךל רפסא וילע ,"רביפוא סוריפאפ" אלא ונניא IPUWER סוריפאפ :ןאכ םג ךכ ךרעב
רוא" תבישי לש טנרטניא רתאב ,תי'גני'גל בתכמה יפל ךכ ,םיעיפומ "רבופיא"ה תודוא םיטרפה
אל לבא ,"ופט ,האמוטמ שושחל המ ןיא"ש ,ארוקה תא עיגרמ םנמא בתכמה בתוכ ."חמש
.היעבה איה איה רקשה תגצהו תמאה תפישח :היעבה איה וז האמוט

עדי רסוח ךותמ םאו הנווכ ךותמ םא - היימרה תא גיצהלו ,רבודמ המב ריהבהלו ריבסהל תנמ לע
לכב הקידבל ןתינש ,עדימ תצק ךינפב איבא ,םינוש תד-יפיטמ יפב ,תדל הפטהה סיסבב היוצמה -
:ומשל יואר יעדמ זכרמ

רביפוא סוריפאפ

ןיב ךרעומ ונמזש ,רביפוא סוריפאפ םג אצמנ םירצמ תוקיתע ןיב ואצמנש םיברה םיסוריפאפה ןיב
והובו והות לש הפוקת ראתמ סוריפאפה .(הנש 3600 דע 4000 ינפל) הריפסה ינפל 1400-ל 2000
.הזיבו דוש ,תוחיצרב הוולמ התיהש ,תילאיצוס הכיפהמו תודמעמ תמחלמ לש עקר לע םירצמב
,םיכרדב דוש היה ,ודדשנ תודימריפב םירבק .םדמ םודא ךפהש ,רואיל וכלשוהו וחצרנ םישנא
.ןאכ אצמנ תילגנאב טסקטה .תירבעל אל לבא ,תופש רפסמל םגרות רביפוא סוריפאפ .דועו דועו
,ןלוג ןורי תאצוהב אציש ,"םהל ונימאת לא" םיובנירג הקבר לש הרפסמ חקלנ הזה עדימה ,בגא
.(*) 1990

Papyrus

,םירצמב תוערפ ןתוא ירואית תא ווילש סרההו גרהה ,רואיל ולש רשקהו "םד" הלימה רוכזיא
תומייק הרואכלש ,תוארהלו הז ךמסמ לצנל ןויערה תא םייתד םירנויסימ לצא ולעה
אל הזו .םירצמ תאיצי לעו םירצמ תוכמ לע יארקמה הדגאה רופיסל "תוירוטסיה תואתכמסא"
תעדל םילוכיו ,םייתימאה םיסוריפאפל רשק םהל שיש םישנאה םה םיטעמש םושמ ,השק ךכ לכ
םילימ איצוהל לק המכ םיעדוי ונלוכו .(**) הבושתב םיריזחמה לש םינועיטב רקש המו תמא המ
התתוא ,יקסבוקילו רמ לע רואית אבומ םיובנירג לש הרפסב .ךכ טושפ ,תומרלו רקשל ,םרשקהמ
רבכ ."יקסבוקילו לאונמע לש הירואיתב בושח ךבדנ שי" תי'גני'גל ינומלאה בתכ הילע תומד
,קפס לכל לעמ םירבד ריהבהל תנמ לע לבא ,"ינוהמת יד בשחנ הז רקוח"ש ,עדוי ינומלאה בתוכה
:םיובנירג לש הרפס ךותמ ,יקסבוקילו ותוא לע עטק ףיסוא

םש רציו ,ב"הראל תוצעומה תירבמ רגיהש אפור היה אוה .ןעדמ אלו רוספורפ היה אל אוה"
בורק םיימעפ רבע ,הריפסה ינפל הנש 1500-כ רטיפוי בכוכמ דרפנש ,טיבש בכוכ לע הירואית
ןעט ,םירצמ תוכמ רשעב היהש המ לכ .םיקדייחו םיעדרפצ הצרא ולפנ ונממו ,ץראה רודכל
להנתהו ,םייעדמ םינותיע רפסמב ולש הירואיתה תא םסריפ אוה .טיבש בכוכמ אב ,יקסבוקילו
וב יבמופ חוכיו ,25.2.1974 -ב וקסיצנרפ-ןסב םייקתהש ,ןורחאה חוכיול דע ,אשונב ףירח חוכיו
.(***) ןגייס לראק 'פורפ ידיב לילכ יקסבוקילו סבוה

םייקש ילבמ תאזו ,םתלעותל רביפוא סוריפאפ תא םילצנמ םדועו ולצינ הבושתב הרזחה יפיטמ
"הייאר" הווהמ רביפוא סוריפאפש ,ןעוטש ימ לכ .הפטהה תונעטל סוריפאפב בותכה ןיב רשק
.העטמו העוט אלא ונניא תוכמה רשע רפיס תותימאל

הרזח"ל תופטהה ירוחאמש היימרהו רקשה תפישחל הקיתו תמחול איה םיובנירג הקבר
םינשה ךשמבש ,1983 תנשב "הבושתב הרזחה יעגפנ" התומעה ידסיימ ןיב התיה ."הבושתב
,"שיא ןוזח לש הסומעה ותלגע"ו "םהל ונימאת לא" הירפס ."שפוח-.ה.ל.ע תתומע תויהל הכפה
תדל הפטהה תוכרעמב םייוצמה היימרהו רקשה תפישחב םיקסוע ,ןלוג ןורי תאצוהב רוא וארש
הנה .שפוח רתאב דהואל הנפי ,(!לוזב) הלש רפס שוכרל וא ,הקבר םע רשק הצורש ימ .תידוהיה
:הלש רפסה לש רעשה
.1  


הקבר .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ארקמל גוחב רבח היה אפור רדנסכלא 'פורפ
םהש יפכ ,הבושתב הרזחה יפיטמ לש "תוחכוה" ןיב רשקה יבגל הלאש וילא התנפיה םיובנירג
.ונל תרכומה תמאלו תואיצמל "םיקיפא ידומיל רנימס" לש "תורוקמ יפד"ב םיעיפומ
שומישה" :הבושת התואמ םירחבנ םיעטק הנהו ,"םהל ונימאת לא" רפסב העיפומ ותבושת
םיחקורו םיאפור .םימסב היפאמה ישנא לש שומישל לושמ הירוטסיהב 'םיקיפא' יכרוע לש
םמסל ידכ םהב םישמתשמ היפאמה ישנא .תוירבה תא אפרל ידכ םימסב םישמתשמ םינוגה
."םהיתונברוק תא
.2  
היהו ,ללחה יעדמו הימונורטסאה םוחתב ןעדמ אוה ,רצילופ סרפ ןתח אוה ןגייס לרק 'פורפ
תינכותב יזכרמ דיקפת אלימ ןגייס 'פורפ .לנרוק תטיסרבינואב ללחה יעדמל הרדתק לעב
"סומסוק" תירלופופה תינויזיוולטה תינכתב החנמ היהו ,התלחתה זאמ תינקירמאה ללחה
רואל אצי "םידש ףודר םלוע" םסרופמה ורפס .1996 רבמצדב רטפנ ןגייס לרק .ב"הראב
,עדמ-ודווספה תאו תולפתה תונומאה יפלא תא טרפמו ,"בירעמ-יצרא-דה" תאצוהב
:ורפס תליחתב ןגייס בתוכ ךכו .תמדקמהו תרצויה ,האירבה תישונאה הבישחה תא םינכסמה
תולפתה תונומאהו עדמ-ודווספהש אוה ,שדחה ףלאה ףס לע דחוימב ,יתוא גיאדמש המ"
...םסקו המצוע לידגת תורעבה לש תונריסה תרישו ,םהלש יותיפה חוכ תא הנשל הנשמ וריבגי
.תרבגתמ הטלעה .תשעור הליטמ איהש הנטקה רואה תילולש .תושולק תבהבהמ רנה תבהל
,הטלעבש םהיאובחממ םיחיגמה ,םידש םתוא לע ."םהיאובחממ חיגהל םיליחתמ םידשה
,ןתיב-הרומז תאצוה ,רלמ ןדו היפוצ תאמ ,"הלפאמ םיחיגמ םידש" רפסב םג אורקל רשפא
.("תושפנה ידייצ" רפסה םע דחי ,םירפס-תמוצ תשר לכב אצמנ) 2000
.3  

יהמו "תירוטסיה הייאר" יהמ ,הייעטהה ןכיהו תועטה ןכיה ןיבמ התאש ,ןורוד ,הווקמ ינא
התוא חלשתש וא ,ןאכ יתבתכש המ בותכת IOL תליהקב תי'גני'גל הבושתב םא חמשא .התודב
םירפס"ו "הבושתב הרזח" םירודמב הז אשונב רמוח הברה אוצמל רשפא םש ,שפוח רתאל
."םירמאמו

שפוח רתא תווצב רבח ,דהוא ,ךלש
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא