םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


(ד"סבל תינוליחה הבושתה , תיתד הייפכמ סאמנ) ד"מנ

- יניס רה דמעמ
?תידוהיה תדה תונוכנל תיביטמיטלואה החכוהה

לבייז ןבואר תאמ

.'וכו יניס רה דמעמ לע רבדמה (םיריכזמ םכניא ומש תאש) בתוכל תונעל ינוצרב

ונא תידוהיה תדה תונוכנל תיביטמיטלואה החכוהה לוכיבכ אוהש יניס רה דמעמ לע םולקדה
תויוטש ןתוא לע הרזחה ,הזמ איקהל ונל אבש דע םייתד םישנא יפמ ותוא םיעמושו םיבש
.תוענכשמל הלאה תונעטה תא תכפוה הנניא בושו בוש (הליחמב)

תדו םע לכבו וארבנ אלו ויה אלש תודגאו םירופיס םע לש רולקלופל "רידחהל" ןתינ ןכא
.םימייק הלא

םיימשל הילעב וא שיא ףלא ליכאה ובש ושי לש םחלה רכיכ לע רופיסב ןימאמ לשמל התא םאה
(םידוהיה רפסממ רתוי בר םרפסמש) םלועה יבחרב םימלסומו םירצונ יפלא לבא .דמחומ לש
.התימאל תמא הלא םירופיס םנמאש םינימאמ

Moshe Jesus
תירבה תוחולו השמ :לאמשמ ;םחל רכיכב שיא 5000 ליכאמ ושי :ןימימ
,הרוד בטסוג תאמ םירויצה ינש
1883-1830 ,יתפרצ רייצ

וליפאו םירזייח וארש םינעוט םלועה יבחרב םישנא יפלא ,רתוי תינרדומ אמגוד הצרת םא
םישנאה יפלא לכש ןכתיי םאה לאוש יתייה ךמוקמב יתייה םא .המוד הרוצב םתוא םיראתמ
םיסותימו תודגאש הדבועה לבא ,אלש הארנכ ,רזייח הארינ ךיא םהיניב ומיכסה הלאה
.םינוכנל םתוא תכפוה אלש יאדוובו רבד םושל החכוה הנניא "םמצע תא םינוב"

"הערפה" אוהש ,ינשה ססמער ותוא תירצמה הקינורכה יפל .םירצמ תאיצי רופיסל רוזחנ לבא
הארנכ) םיעשת ליגב תמו הנש םיעבשל בורק ךלמ ,םירצממ םידוהיה וחרב ונממ לוכיבכש
.וליח לש אלו ולש אל ףוס םיב העיבטל זמר םוש , (הבוט הבישב

לודג אל) רבדמב ךלוה שיא ףלא תואמ ששכ הנומש םעש הז הזה רופיסב רתוי הימתמש המ לבא
אל דחוימבו םימע תודגאב אלו הבותכה הירוטסיהב אל ןיאו הנש םיעברא ךשמב (דחוימב
ינב םא ,שיחמהל ידכ קר .הזה רופיסל רכז ולו (תאזכ התייהש) תירצמה תיאבצה הקינורכב
לש ךרואל םיכרתשמ ויה הרושל הרושמ רטמ לש קחרמב םישנא השיש לש תורושב וכלה לארשי
.עמש אל שיאו האר אל שיאו הנש םיעברא ךשמב תאזו !רטמוליק האמ

אלו יניס רה דמעמל תודע ושפיח םיגולואיכרא םיבר תורוד ךשמב ,יניס רה דמעמל רשאבו
םיריאשמ אלו רהל ביבסמ שיא ףלא תואמ שש םיבשוי .ךכל הרואכל הייאר וליפא האצמנ
לע ורצ םיאמור םילייח ףלא םישולש ,האוושהלו .הריעז תיגולואיכרא תודע ולו םהירחא
תונחמה לש םידירשה תא ,תיעוצקמ אל ןיעב תוארל ןתינ םויה דעו םישדוח רפסמ ךשמב הדצמ
אל :םולכ םהירחא םיריאשמ אל יניס רבדמב םיבבותסמ לארשי ינב ףלא תואמ שש .םייאמורה
.הבותכ תודע לע רבדל אלש לדנס אל ,להוא לש טומ

רמאמב ,לשמל , ןייעל ןמזומ התא "בשוח םדא" ךמצע תא רידגמ התא םא
?"תואיצמב התיה תמאב םירצמ תאיצי םאה"

הייארה" לש רבכ קוחשה םואנה תא בוש אשונ התאש ינפל ךל קיצהל תוכירצ הלאה תולאשה לכ
."הרותה תותימאל

Religion Merchants

:ריאי ונילא בתכ ,ל"נה םירבדה םוסרפ תובקעב

:םירפסמה יבגל תיניצר תועט ול שי לבא ,לבייז ןבואר לש וירבד םע ןיטולחל ההדזמ ינא
ןוילימ השולש אלא ,עמש אל שיאו האר אל שיאו רבדמב לוכיבכ וכלה שיא ףלא תואמ שש אל
.םירבגל קרו ךא סחייתמ ,הרותב בותככ ,ףלא תואמ שש רפסמה :םש וכלה לוכיבכ םדא ינב
דועו ,תחא השיאמ רתוי הברה זא אשנ רבג לכ ירהש ,םישנ ןוילימ תוחפל ףיסוהל שי ךכ לע
םא ,לארשי ינבל וחפסנש םירז םתוא לכ - "בר ברע" - ךכל רבעמו ,םידלי ןוילימ תוחפל
לוכי אלש ,ןועיטה תא רתוי דוע קזחמ הז .דועו ,םירחא םימע ינב םא ,םתא וחרבש םירצמ
ינוילימל הייתשו לכוא םע המו :הנש 40 רבדמב וכלה םדא ינב לש הלודג הכ תומכש תויהל
?םויה ונל שיש היצלטסניאהו םילכה ,םיעצמאה ילב ,רבדמב ,םדא ינב
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא