םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

םינובלחה תורצוויה לע

הנבל דדוע תאמ


DNA replicating


.דימתלו תחא םעפ ךירפהל ךירצ םינש 252 תקזחב רשע םע שוקשיקה תא

םיגשגשמ םינועיט

.חרופו גשגשמ הבושתב םיריזחמה לש םינועיטה דחא תא םיאור ונחנא םעפ ידמ
?גשגשמ םיוסמ ןועיט אקוד עודמ
:תונוכת המכ וב תורבטצמ יכ
.הנבהל לק אוה *
.םישרמ אוה *
.הבושת שיש חוטב תויהל לק אל וליפאו הבושתה תא אוצמל לוכי דחא לכ אל *
.הבושת שי *

.תויתואה יגוליד םע הסראפה היה גשגשמה ןועיטה םעפ
,"לא ןיא" םילימה םיימעפ תועיפומ םיקוספ השולש ךותב :תצחומה הבושתה תא ואצמ בלש והשזיאב
הזש ,26 הז 6 דועו 20 .תויתוא 20 לש םיגולידב הינשה םעפבו ,תויתוא 6 לש םיגולידב תחא םעפ
:םידרחה םיפיטמה ינועיט סקדניאב םג הארו .הירטמיגב הוהי
http://www.hofesh.org.il/religion_merchants/index.html#Claim41

.םייחה תורצוויה לע ןועיטה גשגשמ םויה
.הזה חוכיוה תא רוגסל ידכ ,הפ התוא איבאו ,הבושת עדמל שי הזה ןועיטל םג


DNA replicating

ןועיטל ינכט דספה

ןועיטהש םיחוטב תויהל רשפא הבושתה תא תעדל ילב םגש ןייצא ,תטרופמה הבושתה תא איבאש ינפל
יניצר גולויב לכ זא ,ןועיטל יעדמ ךרע היה וליאש איה הביסה .יעדמ ןועיט לש ןחבמב דמוע אל הזה
.הבושתב רזוח היה

...םיעדוי םתא ,היגולויבל םירוספורפה ברקב הבושתב הרזח לש הלודג העונת ןיא ירהו

.תודדומתהה ינפל דוע דיספמ ןועיטהש רמול רשפא ןכל

ברקב תיתד הנומא לע רמאמ עיפוה (78 'מע) Scientific American לש 1999 רבמטפס ןוילגב :ךרועה תרעה]
םיארמ הנורחאל ךרענש המוד רקסו ,1933-בו 1914-ב וכרענש םירקס ,רמאמה יפל .םייאקירמא םינעדמ
[.(40%) תוחפ םיבשחנ םינעדמ ןיב רשאמ (10%) םינימאמ תוחפ הברה שי הנושארה הרושהמ םינעדמה ברקבש

הבושתה תא אוצמל לוכי דחא לכ אל המל

איה תינכט הבושתהש הדבועה .תירלוקלומ היגולויבו הקיטמתמ ברעתו ,תינכט תצק היהת הבושתה
וא היגולויבב וא הקיטמתמב עקרה רסח ונבורל :התוא אוצמל םישנאה בורל השקש הביסה קוידב
.םהינשב

םהש אשונ לע רבדל היעב םהל ןיא ינש דצמ .הזב אלו הזב אל עקר ןיא ללכ ךרדב םידרחה םיפיטמל
...וב םיניבמ אל

.ליחתנ ,המידק

ןועיטה

םירמוח :םיזרז -- תירבעב) םירוטזילטק לש תוחכונ אלל :(הלמ לכ לע דיפקהל אנ) העטמ טפשמ
ןובלח לש תיארקא תורצוויהל תורבתסהה ,(םימיזנא לע רבודמ הז הרקמב ,תימיכ תוליעפ םיציאמה
.םינש 252 תקזחב רשעב דחא הרקמ איה םייוסמ

.טפשמה תא קרפל ליחתנ ואוב לבא ,ןוכנ אוה הזה טפשמה תא דילוהש בושיחש תויהל לוכי


DNA replicating

םיזרז רדעה -- הנושאר האיגש

.םיזרזה תייגוס תא ןחבנ ואוב ,תישאר

םירבדמ ונחנא רשאכ .םינובלח ללכ ךרדב םה היגולויבב םיזרזהש אוה טפשמה ילעב לש ןועיטה
.םיינובלח םיזרז אלש יאדוו ,וינפל םינובלח ויהש חינהל רשפא יא זא ,ןושארה ןובלחה תורצוויה לע
.םיינובלח םיזרז לש הרזע ילב רצוויהל ךירצ היה ןובלחה ךכ

םיססובמה םיזרז ,לשמל .םיינובלח םניאש םיזרז שיש איה טפשמה ילעב םימלעתמ הנממש הדוקנה
.RNA לע

םילבקמ םא .םינובלח אלו DNA אל .RNA סיסב לע התיה םייחה תישארש החנהה תלבוקמ םויה
םנמוא ,םיזרז ויה רבכ רשאכ ורצונ םינושארה םינובלחה :םינתשמ םילוקישה זא ,וזה החנהה תא
.םיזרז לבא ,RNA יססובמ םיזרז

הארנכ םה .ןושארה RNA-ה תלאש תא אל לבא ,ןושארה ןובלחה תלאש תא ולאש בושיחה ילעב
הלאשב "ןובלח לש הנושארה הלוקלומה הרצונ ךיא" הלאשה תא ופילחי בושיחה ילעב םא .המל ועדי
תואצות תוארהל לולע בושיחה "זרז לש דוקפת תלעב RNA לש הנושארה הלוקלומה הרצונ ךיא"
.ידמל הריבסכ רבתסהל היושע םיזרז ילב RNA תלוקלומ לש תורצוויה :ירמגל תונוש

DNA replicating

תמייוסמ תוילנויצקנופ אלו םייוסמ ןובלח -- הינש האיגש

.דוחיי ילעב םירקמ דוע ןיאש תרמוא הנניא דוחיי לעב םייוסמ הרקמ הרקש הדבועה

םאש תרמוא הנניא תמייוסמ תימיכ תוליעפ לעב ןובלח היצולובאב רצונש הדבועה ,ונלש הרקמב
.תוליעפה התוא לעב היה אל אוהה ןובלחה זא ,הנוש לבא המוד ,רחא ןובלח רצונ היה

.ןושארהמ הנוש דאמ םג תויהל לוכי ינשה ןובלחהש הארנו ,היגולויבל רוזחנ זאו ןובשח תצק

ונימא תוצמוח םע הקירוטניבמוק

20 שי היגולויבב .ונימא תוצמוח האמ לעמ ללכ ךרדב .ונימא תוצמוח לש ךורא ףצר אוה ןובלח
.ונימא תוצמוח

.ונימא תוצמוח 100 לש ףצר אוהש ןובלח ונל שיש חיננ

?הדיחי ונימא תצמוחב ונממ םינוש רשא שי ונימא תוצמוח 100 ילעב םינובלח המכ
ונימא תוצמוח 19 -ב תמייקה הצמוחה תא ףילחהל רשפא תומוקמ האמב יכ ,תואמ עשתו ףלא
.תורחא

?ונימא תוצמוח יתשב ונממ םינוש רשא שי םינובלח המכ
תויורשפא 19 לופכ הנושארה הצמוחה תפלחהל תומוקמ 100 לש הלפכמה וז .1786950
קלוחמו ,התפלחהל תויורשפא 19 לופכ הינשה הצמוחה תפלחהל תומוקמ 99 לופכ התפלחהל
.(הנושאר הינשהשכ םעפו ,הנושאר תחא ונימא תצמוחשכ םעפ) םיימעפ ףוריצ לכ ונרפס יכ ,2-ב

.1109100300-ל רבכ םיעיגמ שולשב

םירפסמהו ,511017963225-ל רבכ םיעיגמ ונימא תוצמוח 4 לש לדבה םישרמ םא
.יכירעמ בצקב לודגל םיכישממ

?דקפתל ךישמי ןובלחהש ךכ תונשל רשפא ונימא תוצמוח המכ :הלאשה תלאשנ
.ףלאמ םייקה עדימה לבא ,אשונב םלש עדי ןיידע ןיא

םינוש םינימ ןיב ןיבולגוימב תונושה

רשא ,ונימא תוצמוח 150-כ לש ןטק ןובלח .ןיבולגוימה אוה רתויב םירקחנה םינובלחה דחא
לכב םייקו) תויח תורשעב רקחנ ןיבולגוימה .םירירשל ןצמחה תקפסאל רושקו םירירשב אצמנ
(תויח יפלא תורשעב תוחפל ,רמולכ ,דועו םילחוזהו ,םירופיצה ,םיקנויה

.הרושב ותוא םושרל רשפאש ירה ,ונימא תוצמוח לש תרשרש אוה ןובלחש ןוויכ

.הרוש תחתמ הרוש םתוא םימשור םא ךרוא ותוא ילעב םינובלח תוושהל םג רשפא

ונימא תוצמוח המכ םיקדובו ,הז תחתמ הז םיעודיה םיניבולגוימה לכ תא םימשור רשאכ
?םילבקמ המכ שחנל הצור והשימ ,םיניבולגוימה לכל שי תופתושמ

:קזח וקיזחת

.שש  

,תפלחומ תחא ונימא תצמוח רשאכ ,םינובלחב תויצטומ שי םיבר םירקמב :תפסונ הדבוע
.םינובלחה לש תוילנויצקנופה תא תונשמ ןניא רשא תויצטומ

הנניא ןובלח לש תיגולויבה תוילנויצקנופהש הרבסל םיאיבמ םירחא םיאצממו ולא תודבוע
הלוכי רשא תויפולח תוארשרש לש הלודג הצובק שיש אלא ,תיפיצפס תחא תרשרש תבייחמ
.דוקפתה תא עצבל

הנוכנ אלה הלאשה

,קודבל םיכירצ ויה םה ."םייוסמ ןובלח לבקל תורבתסהה המ" הלאשה וקדב בושיחה ילעב
רשא םינובלחה תצובק ךותמ דחא ןובלח לבקל תורבתסהה המ :תרחא הלאש ,וקדב אלו
.םייוסמ ןובלח ומכ תדקפתמ

םילוקש םינובלח המכ רמול םויה עדוי אל דחא ףא יכ ,הילע תונעל ידכמ השק איה וז הלאש
.םייוסמ ןובלחל תוליעפה תניחבמ

אלה הלאשה תא הרישכמ אל ןיידע הנוכנה הלאשה לע תונעל השקש הדבועה ,תאז םע דחי
.הנוכנ


DNA replicating

תינויצולובא תוסנכתהמ תומלעתה -- תישילש האיגש

.קדבנה ןובלחל ההז דוקפת ילעב םינובלח ונשפיח הינשה האיגשב ןוידב

היפואב המוד תוילנויצקנופ לעבכ רבתסי קדבנה ןובלחל המוד יד ןובלח םא הרקי המ
?התמצועב ןוילימ יפ השלח ךא

ריבעת רשא היצטומ הרקתש הבוט תוריבס שי זא םימוד קיפסמ םינובלחה ינש םא
וזה היצטומה תא רמשת תיעבטה הרירבה .בוט רתויה ןובלחל בוט תוחפה ןובלחהמ
.התוא הברתו

םדוק :ףסונ דעצב רצוויהל ולכי רשא םינובלחה תצובק תא םילידגמ ונחנא ךכ
םיפיסומ ונחנא וישכע המוד תוילאנויצקנופ ילעב םינובלחה לכל דיחי ןובלחמ ונלדגה
.רתוי הברה השלח תוילנויצקנופ ילעב םינובלח םג


DNA replicating

םוכיסל תודוקנ 8

.ןיליפת חינהל םהינומהב םיליחתמ אל היגולויבל םירוספורפה :ינכט דספה
.ידמ תוחפ םיעדויה הלא םה םידרחה םיפיטמה .ידמ תוחפ םיעדוי םהש ללגב אל הז

.תורותפ ןניא וב תובר תולאשו ,קתרמ םוחת איה היגולויב :תוחותפ תולאש ללוכ עדמ
,תוילקיסיפ :תויעדמ ןה ולא תולאשל תובושתה .תובר תולאש תורתפנ הנש לכב
.תויטמתמ ,תויגולויב ,תוימיכ

.היגולויבב דיקפת ןיא םיהולאל :םוחיתה

החנה :תודוקנ שולשב הקול הלוקלומ תריציל תורבתסהה לש ןועיטה :ןועיטב תואיגשה
תוליעפ תמר לש החנהו ןובלחה לש תיפיצפס היצרוגיפנוק לש החנה ,םימיזנא רדעה לש
.ןובלחה לש ההובג

םהש ללגב אל םיגשגשמ הבושתב םיריזחמ לש םימייוסמ םינועיט :םינועיט לש גושגיש
.םהילא הבושת ןיא םינוליחה בורלש ללגב אלא םינוכנ

רוביצה תא דמלל אובי אלש ,היגולויב עדוי אלש ימ :(רתומ יל םג) היגוגמד תצק
.םיהולא שיש החיכומ היגולויבהש

עדמ ישנא המכ ירבד תא איבהל ילאוטקלטניא רשוי רסוח הז :ילאוטקלטניא רשוי רסוח
.תיעדמה הליהקה לש ץחומה בורה תבוגת תא איבהל ילב

.הבושתב םיריזחמל עירפמ וניא ילאוטקלטניא רשוי רסוח :םיצרמ אל ,םיאמוסריפ
.םיעצמאה לכ תא םהיניעב תשדקמ וזה הרטמה .תדל םישנא ריבעהל :הרטמ םהל שי


DNA replicating

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא