םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


:אובמ
ורבטצה םידרחה םיפיטמה ינועיט סקדניא לש הנושארה הסריגה תא יתאצוהש זאמ
םיעיפומ םניא רשאו םהב םישמתשמ םידרחה םיפיטמהש דאמ םיבר םיעטומ םינועיט ידיב
ןועיטל קיפסמ ילש ןמזהו ,רתוי ףאו סקדניאה תלפכהל תולקב םיקיפסמ םינועיטה .סקדניאב
.םיקרפ ישארו תורוכזת ןומהו םינכומ םינועיט המכ ילצא םיבכוש ךכ .ןמז המכב םעפ דחא
!דוע אל
הסריגל םינועיטה תא ףוסאאו םוי אובי ילוא .שפוח רתאב דרפנב ןועיט לכ םסרפא התעמ
.אל ילואו ,סקדניאה לש השדח
םינועיטה םג ירה ,סקדניאב םתינבתל ההז היהת םינועיטה לש תינבתה ,עיתפמ אל ןפואב
.סקדניאהמ קלח םה םישדחה
,ונהת
.שפוח רחוש ,הנבל דדוע
dedel@netvision.net.il


תוטשפ ךותמ תובכרומ
םדא - ףדה תא ךרע

Fractals Fractals

.ינויצולובאה ןונגנמה תשלוח :םיפסונ תומש
.הרירבו לופכש ,תויארקא לש בוליש :טושפ אוה ינויצולובאה ןונגנמה לש רואתה :הנעטה
ןונגנמ ךותמ חומצל הלוכי הנניא וזכ ההובג תובכרומ .דאמ ךבוסמו בכרומ אוה יחה עבטה
.הזכ טושפ
הז .תוטשפ ךותמ חומצל טלחהב הלוכי תובכרומ לבא ,עיתפמ הז ילוא :הבושתה תיצמת
:ותועמשמ רשא , (iterations) תויצרטיא ארקנה רבד שחרתמ רשאכ רקיעב הרוק
האמה םעפב ותלועפ לש האצותה לע לעופ אוה דחאו האמה םעפב הרוק ךילהתהשכ
רוד רבעש המ היצולובאבש בל םישנ .בוש וילא סנכנ ךילהתהמ אציש המ :תורחא םילימב
.הרירבו תויארקא לש ףסונ רודל רבועו לפכושמ הרירבו תויארקא לש דחא
תצובקב םירוזא םה הלא .(!וממותשתו) ולאה תובכרומה תורוצה לכב וטיבת :אמגוד
טושפ יוטיב לש תינשנו תרזוח הבצה ידי לע הרצונ הצובקה לכ .(mandelbrot) טורבלדנמ
:םיבכורמ םירפסמב דאמ
Z <--- Z (Z+1) + C
.בכורמה רושימב הדוקנ לכ אוה C -ו ספאמ דימת ליחתמ Z רשאכ
השעמל .תבכרומ רתוי הברה הברה איה הלוכ הצובקה .םייפיצפס םירוזא םה הלא ,רומאכ
.יפוסניא ןפואב תבכרומ

Fractals Fractals

:הנעטה לע דוע
לש "רוויעה ןעשה" אוה תוטשפ ךותמ תובכרומ לש ינויצולובאה טביהב ןדה ןיוצמ רפס
רפסה ךותמ םירחבנ םיטוטיצ אורקל רשפא .(ירבע םוגרתב אצי רפסה) סניקוד דרא'ציר
.ןאכ ,תילגנאב
,םירחא םילטקרפו טורבלדנמ תצובק לע רתיה ןיב רפסמה ,תירבעל םגרותש רחא רדהנ רפס
.קילג סמיי'ג לש "סואכ" רפסה אוה

םירתאהמ דחא לכב אוצמל רשפא טורבלדנמ תצובק לע רתוי בחרנ טורפ
:zoom תושעל םג רשפא םקלחב רשא ,םיאבה

http://www.lboro.ac.uk/departments/ma/gallery/mandel/index.html
http://www.ncsa.uiuc.edu/Edu/Fractal/Fractal_Home.html
http://www.jade-leaves.com/mandelbrot_set/index.shtml
http://www.math.utah.edu/~alfeld/math/mandelbrot/mandelbrot.html
http://www.softwarefederation.com/FractalPage.htm
http://camille.is.s.u-tokyo.ac.jp/pl/schematic/demo/mandel/mandel_source.html

,לובג ילב הובג ךוביסל עיגהל רשפא יביטרטיא ןפואב דבוע טושפ ךילהתשכ :דיגהלו רוכזל
.טורבלדנמ תצובקב ומכ
Fractals Fractals
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא