םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


(2) םייחה לש וניזקה

שפוח רתא ,דהוא תאמ
"םייחה לש וניזקה" ,לט ימולש לש ורמאמ תובקעב

אוהש רומיהב דיספמ םצעב לאקספש לט ימולש בתכ "םייחה לש וניזקה" רמאמב םיעטקה דחאב
םימתוחש ולא לכלו ,לאקספל רמוא ינא .דיספמ אוה קוידב המ ריבסה אל לבא ,םיהולא םע השוע
רנויסימ ףיטמ לכש המו ,בתכ לאקספש המ !םייחה תא םידיספמ טושפ םתא :םיהולא םע הזוח
ןטשה םע טסואפ םדאה םתחש הזוחה :יטסואפ הזוח ,םצעב ,אוה ,לכשה תא ולש תוחוקלל לבזמ
םלועב "םייחצנה" םייחה תא (???) לביקו ,הזה םלועב וייח תא וטסיפמל ןתנ טסואפ :וטסיפמ
.אבה

Faust

טסואפ
ידנלוה רייצ ,(1606-1669) טדנרבמר תאמ רויצ
,םייניבה ימי תודגאמ ידגא ינמרג םסוקו דמולמ לש ומש אוה טסואפ
.חצנ ייח תרומת (וטסיפמ) ןטשל ותמשנ תא רכמש
,טסואפ לש ורופיס לע ובתכנ תובר תויתורפס תוריצי
התג ינמרגה ררושמה לש ותריצי ןהיניב העודיה
olga gallery רתא תובידאב

םיברו קחצי ןונמא ,רהוז ירוא ומכ חלוממ רחוס םע יביאנ םדא םתוחש ,וז הקסיע ןמ וזיא
זא ?דיספמ אוה המו ,חיוורמ אוה המ ?ןתונ אוה המו ,לבקמ אוה המ הארנו ואוב ?םירחא
:ןיינעלו רוציקב םכסא ינא - ןיבמ אל ןיידעש ימל

היהו יאוולה ,םתוא "חיוורמ"ו ,הזה םלועב וייח תא דיספמ ,םיהולא םע הזוח םתוחש ימ לכ
הזה "חוור"ה לכ ,"אבה םלוע"ה ןמ ונילא רזח םרט שיאו רחאמ ."אבה םלוע"ב ,ןוכנ הז
םג ןוכנה רבדה אוה ללחה ."ללח ךיתומב לע לארשי יבצה") יבצה ןרק לע םייתניב חנומ
.(ונניינעל

אוה ,ךכ אוה דימתש יפכ ,עורגה הרקמבו ,קפסב לטומ ,בוטה הרקמב ,חוורה ,רמולכ
עגרמ רבכ אלמ ןוחטבב חוטב דספהה ,ינש דצמ .יוסיכ הל ןיאש החטבה לש הילשא
תא :הזה םלועב וייח תא תדה רחוסל רכומ יביאנה םדאהש םושמ ,הזוחה לע המיתחה
תא ,טילחהלו לוקשל ותוכז תא ,תיאמצע םלוע תפקשהל ותוכז תא ,ולש תימצעה הבישחה
,היישעה ,דומילה ימוחתמ תונהיל םדאל שיש תוכזה תא ,םייחב ךרדה תא רוחבל ותוכז
ןמ םדאל שיש תויכרעהו תוינחורה תויוכזה רתי לכ תאו ,םילבגומ יתלבה יוליבהו תונמואה
.םדא ותויה םצעמ הרושה

:וייח תוקסיעב העורגה תא השוע ,םיהולא םשב לעופה ,תד-רחוס םע הקסיע םתוחה לכ
- ןיבמ אלש ימ .יוסיכ הל ןיאש החטבה לש הילשא תרומת םיחוטבה וייח תא רכומ אוה
.לודגבו ,התוא לכאי
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא