םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


םייחה לש וניזקה

לט ימולש תאמ


תא םיליטמ םה ,םהידיב םיחלוצ םניא הבושתב םיריזחמה לש םייניעה תוזיחאו םימסקה לכ רשאכ
לאקספ זיילב יתפרצה גולואיתהו יאקיטמתמה לש ומש לע ןועיט והז .לאקספ לש רומיהה :ןורחאה ףלקה
תמא הניא םאו ,דיספמ התוא החודהו חיוורמ התוא םייקמה זא תמא תדה םאש ןעט אוה .(1662-1623)
תויחל אוה חוטבה רומיההש ךכ ,דיספמ וניא התוא החודה םגו דיספמ וניא התוא םייקמה זא
.ותומ םוי דע יתד ירצונכ יח ךא ,לודג ןקפס היה ומצע לאקספ .תמא תדה וליאכ

Blaise Pascal
(1662-1623) לאקספ זיילב

לאקספל הרק המ םכל רפסא .ומצע לאקספל סחייתהב תאז קודבנ הבה ?םלתשמ הזה רומיהה םאה ,ןכבו
,רתומ יל םג זא ,תוביס וליאבו םתומ ירחא םישנאל הרוק המ טרפל רתומ קחצי ןונמאל םא .ותומ ירחא
שולישב ןימאה ירצונכו ,ירצונ היה לאקספ ,ןכ םא .עדוי אוהש ומכ קוידב ךכ לע עדוי ינא ?אל
לע חמש יאדו .הלעמ לש ןיד תיב לא ותוא ךילומ ךאלמ הנהו ותמשנ האצי .ושי לש ותוהולאבו שודקה
אל דמוע אוהשכ ותאילפ הבר המ הנהו .חישמה ושימ ורכש תא לבקל דמוע אוה הנהו הנוכנ רמיהש
לאה רשאכ ותאילפ הבר דוע המו ,דיחיו דחא לא ינפל אלא ,תורצנה לש "דחא םהש השולש"-ה ינפל
ףתשמ ,רפוכ לאקספל ארוק הזה לאהו !תיברעה ןמ ול םגרתמ ךאלמו ,תיברע ןושלב וילא הנופ הזה
.םיאטחה לודג אוה הז ףותישו ,דלונ אלו דילוה אל ןארוקה יפלש ,דיחיהו דחאה לאל ףסונ הולא
לא תולגתהה תא החד יכ לעו ,דבלב ולש חילשל אלו ונבל ושי תא בשח יכ לע לאקספ תא חיכומ הללא
תא וילע לבקי אלש ימ יכ - ןארוקה - יתימאה ורפסב רמא הללא ןכא .הללאדבע ןב דמחומ ,ןורחאה וחילש
ירפלו תחתור שאל ןכסמה לאקספ זיילב ןודינ ותחטבהב דמוע הללאש ןוויכמו ,םונהיג וניד םאלסאה
רמיה לאקספ יכ ,ןכ םא ,אצמנ .תורוהט תולותבלו ןייו שבדו בלח תורהנל םוקמב םוקזה ץע לש בוקרה
!ימלסומה םונהיגב הנעתמ התע אוהו ןוכנ-אלה סוסה לע

:ןבומ ןורקיעה ךא ,ותומ רחאל לאקספל הרק המ עדוי ינניאש איה תמאה יאדוו ,קוחצה ןאכ דע ,בוט
ןיא .המכ ךותמ דחא לע אוה רומיהה ךא ,קדוצ ןועיטהש ןכתיי ,םייתש ךותמ דחא לע רומיהה וליא
םישנא ףרוש הללא .הז תא רתוס הזש ןוויכמ ,דחי םאלסאה לעו תורצנה לע ,לשמל ,רמהל תורשפא
ותוא םילבקמ םניאש לע םונהיגב םישנא ףרוש ושי וליאו ,ונב אוה ושי וחילשש םתנומא לע םונהיגב
ובש שדח ףוגב לגלגתהל םינודינ ימלסומה םגו ירצונה םג זא ,קדוצ אהדובש ונאצמ םאו .םעישומכ
תמייוסמ תדש הנקסמל ונעגה וליפא .אהדוב לש ותרות יפ-לע הראהה תא גישהל תונמדזה םהל אהת
הז םיעיקומ ללכ-ךרדב תותדה ךותב םיגלפהש עודי ירהו ,הכותב םיאתמה םרזב רוחבל ךירצ ,תמא
יוארה ןמ ?עדנ דציכ ןוכנה רומיהה תא .םונהיגל הלא תא הלא םינדו תמאה תנומאמ הייטס לע הז תא
החיש ולו חותפל לוכי שיא ןיא וננמזב ,אקע אד אלא ,תיתימאה וכרד יהמ ומצע םיהולא תא לואשל
.('וכו הפק ומע ותש ,רשק םישנא ותיא ורצי רבעב קר) ותיא תולקבש הלק

dice

וניא תמא הניא םא םג תדה לע רמהמה יכ לאקספ רנוטי'זה ונריקי ןעוטש וז איה היוגש הנעט לבא
ותנומא תא השוע ותמשנ חוטיב םשל ידכ קר תדה לע ךלוהה .דיספמ ןכא ?דיספמ וניא םנמאה .דיספמ
תא בהוא אוה םאה ?אוה םימת ןימאמ ןכא ןוחטיב רתיל קר םיהולא תא חבשמה םאה .רק קסעו היימר
שנועה דחפ ךותמו רק יקסע בושיחב יח אוה םא יכ ,אלו אל ?םישדוקמה םיבתכה בור םיווצמש יפכ ,לאה
לע רמהמה .ןירדהמל סנזיב ייח ולא אלא ,םולכ אלו תוינחור ןיבל הלאכ םייח ןיב ןיא .רכשה תבהאו
אוה .רתויב ייכונאה לוקישה חבזמ לע ,הריפכ ייח הלא םא ףא ,םימימתו םייתימא םייח בירקמ תדה
םירבד תושעל ץפח ובלש ןמזב ,שאהמ טלמיהל ידכ דגסמב וא הייסנכב וא תסנכה-תיבב לאה תא חבשמ
גיהנמ דמוע םשארבש ול םירמואו םיעשופ וילא םיאב רשא שיאל ?המוד רבדה המל לשמ !ירמגל םירחא
שיא שיש יל וחיכוה" .ותיב תא ףורשי אמש םהל םלשל וילעו ,וילא השיג םהידיב אלא ןיאש לוכי-לכ
ונל םלש ?ךתיב תא ןכסל ןיינועמ התא םאה" ,ול םיבישמ ךא ,םהל רמוא ,"יתיב תא ףורשל ןיהיש הזכ
,הזה ינוימדה רנויפאמל םלשל רשפאש יאדו ."םלשת םא דיספהל המ ךל ןיא .הרקי אמש ,ןוחטיב רתיל
?םימתבו תמאב וב ןימאהל ?ותוא בוהאל רשפא םאה לבא

,סנזיב :(שיגנ-יתלב טילש לא לש ומויקל תונעוט רשא הלא) תויטסיאתה תותדה תיצמת וז אלה
ןהב שיש תותדב "ינחור"-ו "יהולא" ךכ-לכ המ ,לאקספ לש רומיהה ילב םג .סנזיב םעפ דועו סנזיב
אלל תאז השוע היה םאה ?הלודג הלעמ תמאב וז םאה ,ןיליפת חינמש יתד ?שנועו רכש לש תכרעמ
ךא ,תווצמה לכ תא ןתונ לאה היה יניס רה דמעמב וליא הרוק היה המ ןיינעמ ?שנועו רכש תחטבה
לע רכש ןיא ;תרחא הביס םושמ אלו ,יתיוויצ ךכש ינפמ ןתושעל שי הלא תווצמ" :וז תפסותב םייסמ
בוט ,תמא .זא תווצמ םימייקמ ויה םישנא המכ תעדל יתוא ןיינעמ ."ןתחנזה לע שנוע אלו ןתיישע
רלכייא לארשי ?ךכל שי הלעמ וזיא שנועו רכש לש החטבה לומ לבא ,הקדצל םימרות םדא ינבש דואמ
!רלכייא רמא הפי !תווצמה קנב .תווצמה קנבל ול תסנכנ ידוהיה השועש הווצמ לכש םעפ רמא
ןכ-לע ,הנממ תוענמיהה לע שנוע אלו הקדצה לע רכש תוומה ירחא ןיאש ןימאמ ,תאז תמועל ,ינוליחה
רשאמ השועו הווצמ וניאש לודג .ייכונא חוור םשל אלו ןמצע םשל ןה ויתווצמ לכו ינוליחה תקדצ
תוינחור הזב ןיא ?וז איה הלעמ המ ,השועו הווצמ .ל"זח ורמאש יפכ ךפהה אלו ,השועו הווצמ
,ער השעמ םישוע םירחוסהש אלו .הב רדהתמ חלוממ רחוס לכש גוסהמ תיקסע תויצרא םא יכ תיהולא
.םוסרפב תואמרו העטמ קוויש והזו ,"תוינחור" רותב סנזיב תוקוושמ וללה תותדהש אלא

dice

תא אדוול רשפא-יאש ךרדב וכלה אלש לע םישנא שינעמ רשא םיהולא שי םא :לאקספל בישהל שי ךכ
חוטב ינאו) םיהולא ןיא םאו ;ותוא דובעל יואר הז לא ןיא שארמש ירה ,(תותדה לכ הלאו) התותימא
זובזב הדיגסהו הליפתה יתבב ךתייהש לכ זא ,(םייק וניא תויטסיאתה תותדה לש טילשה לאהש
הב ןיא תורשכ תרימש וליאו ךרע וב שי הקדצ ןתמש ימע רומגו יונמ .ךכ לע לבחו ,יתיירורעש ןמז
.וניזקל םייחה תא וכפהת לא ,םירקי םירבח ,םכמ אנא זא .םיהולאל טובור היהא אלו ,ללכ ךרע םוש
ושרגו םמוקמב םודימעה אלא ,"םכשינעיו םייק אמש" םיימשבש לודגה רנויפאמה לש ויחילשל ומלשת לא
.םהילע רמהנש ידכמ םירקי ונייח .לסחו םנבשיב הנידע הטיעבב םתוא
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא