תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


!םיפוצה תעונתל הכרב
(השדח הכיסמב לאמס לע :וא)

םיפוצה

לע ןגהל צ"גבל התנפו ,תויקוחה היתויוכז לע הרתיו אלש ךכ לע םיפוצה תעונתל הכרב
הצקוהש םוכסה) אביקע ינב תיתדה רעונה תעונת תבוטל םייתד םירש ידיב לזג ינפמ המצע
:(םילקש 600,000 אוה םיפוצה ןובשח לע אביקע ינבל


(יתד) תותדה רשו (יתד) ךוניחה רש דגנ "םיפוצה" תריתע תא לבק צ"גבב ןישח טפושה
קנעמ לבקת אל אביקע ינב .שארב םידמועה לש תויטרפ תולחנ םניא הלשממה ידרשמ :עבקו
טפשמה תיב תווצב וירבח םשב ןישח לאכימ רמ טפושה בתכ ךכו .תורחא תועונתמ רתוי לודג
:(26.7.98 ,ןוילעה טפשמה תיב ,ןידה קספ ךותמ) ץ"גבכ ותבישיב ןוילעה


רוביצה יסנרפש ךכ-לע רעטצהל אלא לכונ אל :והער-תא שיא תמא ורבד"
תודוסי קוחב ןויוושה-תארוה .תוניקת הכלממ תוחרואל םמצע לגסל םישקתמ
הנהו ,1997 תנשב התע ונא םירבדמ .1992 תנשב התיה התדלוה ביצקתה
לע רמול לכונש טעמה .רבעבכ םמצע םיגהנמ תסנכה תוחתפמב םיקיזחמה
לאמס אוה הנה .הקלובמו הקובמו הקוב :אוה וניניע דגנ התלגתנש הנומתה
לע השדח הכיסמ אוה הטוע ;בואב ונילא הלוע - םיידוחייה םיפסכה דש -
תותד יניינעל דרשמה .רבעב םיערה וימיבכ וניניע דגנ אוה דקרמו וינפ
תוכימת תקולחב קדצ ךא ,ומיע ביטיהל אוה שקבמש ימ םע ביטיהל שקבמ
שרדנ ןכשימה ,ןכא .וארבנ אלו ויה אל ומכ קקוחמ לש ןירשימ-תארוהו
."ונלובגמ ץמחה רועיבלו תיב-קדבל
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא