תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


?לארשי לוקב הבושתב הרזחל תופטה

:האבה העידיה בירעמב המסרופ 9.9.99 -ב

Kol Mochrei Hadat

תא ,שפוח רתא לעופ התרגסמבש ,.ה.ל.ע תתומע שאר בשוי ,רלמ ןד 'פורפ חלש ,תאז תובקעב
:אבה בתכמה


.ה.ל.ע
תידרחה תוטלתשהה תעינמל התומע

שפוח
,תדמ שפוח ןעמל ,ילארשיה טנרטניאה רתא
תיתד הייפכמ שפוח ןעמלו תינוליח תידוהי תוהז ןעמל

9.9.1999

בדנ ןונמא רמ דובכל
"לארשי לוק" ,וידרה להנמ

?לארשי לוקב הבושתב הרזחל תופטה

הרזח"ל הפטהל תוידרח תומוסרפ רודיש תרשיאש ,תרסומ "בירעמ"ב רקובה המסרפתהש העידי
,תדו העד תרמהל תופטה ןה הבושתב הרזחל תופטהש ,עדוי התאש הווקמ ינא ."הבושתב
,תואמ וסרהנ ןהמ האצותכו ,םימויאו תודחפה ,םיטלחומ םירקשו תותימא יאצח תוללוכש
.ולוכ ידוהיה םלועבו לארשיב ,תוינוליח אקווד ואל ,תוידוהי תוחפשמ יפלא ילוא

םא םג ,הבושתב הרזחל תופטה רשאת ,תיתכלממ רודיש תושר ,לארשי לוקש תעדה לע הלעי אל
.לארשיב הרבחה סרהל ודי תא ךכב ןתייו ,"תמוסרפ" לש הווסמב תושענ ןה

םינש םיקסועש ימכו ,הבושתב םיריזחמה ידיב השק ועגפנש תובר תוחפשמ םיגציימש ימכ
:תשגרנ השקבב ךילא םינופ ונא ,תופסונ תומוד תוחפשמ תואמל עויס ןתמב

הרזחל תופטה ירודיש לש םוסרפל תתנש רושיאה תא דימ לטב אנא - תאז תרשיא ןכא םא
!לארשי לוקב הבושתב

,תדל תופטהמ שפוח תנש ,הבוט הנש תכרבבו ,הדותב

רלמ ןד 'פורפ
.ה.ל.ע תתומע דעו ר"וי


?םיבשוח םתא המ רפסל וא ,?לארשי לוקל בותכל םיצור
("רזוח סקפ" תועצמאב חולשל רשפא סקפ) 02-5371961 אוה סקפה רפסמ
02-5001110 - לארשי לוק לש ןופלטה רפסמףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא