תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


לצנתמ ירזינב

,ינש םויב "תונורחא תועידי"ב המסרפתהש ,תולצנתה תעדומ ךינפל
עגפש ,םיחרזא ינש ינפב ירזינב המלש תסנכה רבח לצנתמ הב ,16.3.1998
ירזינב המלש תסנכה רבחש ,עגרל בושחת לא .יבמופב םבילעהו ,בוטה םמשב
ורתיוו אל טושפ עגפ םהב םיחרזאה .בוטה ונוצרמ וז ותולצנתה תא םסרפ
תא ושע ,הנידמב חרזאו חרזא לכ ינפב תודמועש תויקוחה םיכרדבו ,ול
!םנובלע תא עובתל - תושעל עגפנ לכ בייחש

היפוצ ר"ד ינפב תולצנתה
רלמ ןד 'פורפו רלמ


12.1.97 םויב הרדושש "המלש טפשמ" תינכתב
וב הבושתב הרזחה אשונב ןוידב יתעפוה
ר"דלו רלמ ןד 'פורפל רתיה ןיב יתסחייתה
.רלמ היפוצ

יתאב אל ,יתרמאש םירבדב יכ ריהבהל ינוצרב
לש םתבהאב קפס ליטהל םויה אב ינניאו ,זא
.םנבל רלמ גוזה ינב

תורימאה לע רלמ גוזה ינב ינפב לצנתמ יננה
לכ יפלכו דחיב םהינש יפלכ ורמאנש תועגופה
.דוחל דחא


ירזינב המלש כ"ח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא