תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


26.3.01

תירוטסיה םואית תשיגפ
שפוח רתא ,דהוא תאמ

ושגפנ דיפל (ימוט) ףסוי יוניש ר"ויו ,דירש יסוי כ"ח ,צרמ ר"ויו היציזופואה ר"וי
הייפכ תעינמל בושחה קבאמב הלועפ ףתשל וטילחהו ,תירוטסיה םואית תשיגפל רבעש עובשב
.תסנכב תיתד הקיקח תעינמו תיתד

ארוק תונמדזה לכבו ,תיתד הייפכ לש גוסו הרוצ לכמ שפוחל ומויק זאמ קבאנ שפוח רתא
שפוח רתא .תיתד הקיקחלו תונטחסל ,הייפכל ענכיהל אלש לארשיב הגלפמ לכלו גיהנמ לכל
תא ןלגד לע ותרחש ,תוגלפמה יתש לש םינובנה םיגיהנמה ינשש ,הדבועה ןמ םויה רשואמ
.הז םוחתב הלועפ ףותיש לש ףתושמ ץורע אוצמל וליכשה ,תיתדה הייפכה דגנ קבאמה

םרטש ,תולודגה תוגלפמה יגיהנמ לכ ןכש ,הז םוחתב תלופמו ףחס עונמל הדיחיה ךרדה וז
,תידרחהו תיתדה הטיחסה תונויסינ דגנכ תוצרחנבו ץמואב דומעל םירחובל וחיטבה םנוטלש
םישדע דיזנב םנוטלש תא ונקו םהיעיבצמל ףרוע ונפה


דיפל ימוט כ"חל ,דירש יסוי כ"חל לחאמ שפוח רתא
צרמ לשו יוניש לש תסנכה ירבח לכלו
יהשלכ תרחא העיסמ תסנכ רבח לכלו
תידרח-תיתדה הטיחסל הנועה ףוס תריכמב ושפנ הצקש
!וחילציו ודימתיש
:ךכ טושפ
!וחילצה




ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא