תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


1.3.01

תילארשי הפצוח
"ואלילג" תאמ


!תאזה ץראב ץצופתהל רשפא

ץצופתהל רשפא .הרע ידאו שיבכבש ימע-ימ תמוצב תיתרגש העיסנ ידכ ךות ץצופתהל רשפא
,הרדחב ,הינתנב םג ץצופתהל רשפא .ביבא-לתב יבנלא בוחרב המראווש תסיעל ידכ ךות
?אל הפיא - םילשוריב

,תילארשיה הפצוחה לש תוירחסמה תויומכה חכונל םג ,תאזה ץראב ,םעזמ ץצופתהל רשפא לבא
,ךישמהל םישייבתמ אל םה ,המיחל ידכ ךות רשאכ - םיריכב אבצ ישנאו םיאקיטילופ םילגמש
.וניתוזוחמב הזיחא הל התנקש ,םדל םד ןיב תלבסנ יתלבה הילפאב:1 רפסמ תילארשי הפצוח

:ישאר ךוניח ןיצק ,ןרטש רזעילא ל"את לש וירבד ךותמ ,1.3.00 ,ynet ךותמ טוטיצ)
(."רתוי ףפור הנידמל םהלש רשקהש םושמ ,םיבוט תוחפ םה םידוהי אל םילייח"

לייח ?רתוי בוט ימ" חסונב תואוושהב קסוע ,לארשיל הנגהה אבצב ,ריכב ןיצק רשאכ
לארומב העיגפ םג יהוז .םיימשל תקעוזה חצמ תוזע קר אל יהוז - "ידוהי-אל וא ,ידוהי
יתלב המיחלב תאצמנ לארשי תנידמש העשב אקוודו - (וימחולמ קלח לארומב תוחפל וא) אבצה
הריבע הניה אבצה לארומב העיגפו .תללוכ תירוזא המחלמ לש ףס לעו רורט דגנ תקסופ
ךוניחה ןיצק אוה הזה ןיירבעה רשאכו !קלחו דח - ןידל דימעהל ךירצ הילעש תיאבצ
,התיבה םוי ותוא לש וברעב דוע רוזחל הזכ ןיצק בייח - לארשיל הנגהה אבצ לש ,ישארה
!ל"הצב וניא הזכ ןיצק לש ומוקמ .וידמ ילבו ויתוגרד ילב

,ןאכו - "םידי'ז" וארקנ םאצומ ץראבש ,היסורמ םישדח םילוע םיתרשמ לארשיל הנגהה אבצב
רזעלא ל"אתשכו ."םידוהי אל" ל"הצב ישאר ךוניח ןיצק ידי לע םיארקנ ,םמא אצומ ללגב
- "םידוהי לש תוהדזהה תדיממ הנטק ,םיידוהי אל םילייח לש תוהדזהה תדימ"ש רמוא ןרטש
םירבד דציכ ןובשחו ןיד ומצעל ןתי ,זפומ לואש ףולא-בר ,הזה ןיצקה לש ודקפמש יאדכ
- הנידמה תנגה לע ולפנש ,"םייסור" םילייח לש תולוכשה םהיתוחפשמ לע םיעיפשמ הלא
םילחלחמ דציכ םג ומצע לאשי ל"כטמרהש םג יאדכ .םייאבצה תורבקה יתב רדגל ץוחמ ורבקנו
.םיזורד וא םיאודב ,םיסור ויהי - םירחאה םיידוהי-אלה םילייחה לצא הזה גוסה ןמ םירבד

תא ןכסמש ידוהי אל לייח ?רתוי בוט ימ :ןרטש ףולא-תתל תחא הנטק הלאש יל שי ,ללכבו
גרהנ'ש - ידרח הבישי דימלת גוסמ - "ידוהי-רפוס" וא ,ןורמושו הדוהי תואלב'גב ושפנ
?םילבחמה דגנ המיחלב גרהיהל םוקמב ,'הרות לש הלהואב:2 'סמ תילארשי הפצוח

םידרחה ןמ) םיינוליחה םיאקיטילופה לש תילארשיה םתפצוחל רשייה םיעיגמ ונא ןאכמו
קוח" תקסיע תא רוגסל הלאה המיחלה ימי לש םמוציעב םירהממש ,(תויפיצ ונל ןיא תמאב
.היצילאוקל ףרטצהל וליאוי "הרותה תודהי"ו ס"שש ידכ - "לט

תונידמב אלש יאדוובו - תנקותמ הנידמ םושב אמגוד ןיאו רועיש ןיא תאזה הפצוחל
"ימואלה הנחמה ישנא"כ םמצע םינכמה םיאקיטילופב רבודמ רשאכו .המיחלב תואצמנה
תוינידמ ילעב "םיימואל" םיאקיטילופ .תספות תעדה ןיאש איש ללכב והז - ( !!!ימואל )
,םתוינידמ תא שדקל ידכ תומל ונינב תא חולשל םילולעש ,(המצעלשכ תימיטיגל) תיצינ
לש ויגיצנו .היסולכואב םלש רוטקס לש ,יאבצ תורישמ ףרוג רורחיש ,קוחב ןגעל םיזרדזמ
לע - גרהיהל ונתוא וחלשי ,םהיחלוש לש םיכרה םהינבשיל םיגאודש ,יליפט רוטקס ותוא
."הרות לש הלהואב" אלו - תמאב

םיקהלו םיפלקה לכ תא ףורטל ,ךב רוזחל ןיידע לוכי התא .רחואמ אל ןיידע ,ןורש קירא
לש התנגהבו הניינבב ופתתשהש הלא לש םהיגיצנמ בכרותש - תיתימא תימואל היצילאוק
םתולהנתה ויה ,רוביצה לע קרב תאו והינתנ תא וסיאמהש ,תוביסה ןמ קלחש חכשת לא .ץראה
."לט קוח" תייגוסב ותוגהנתה ,דחוימב קרב לצאו - תוידרחה הטיחסה תוגלפמ לומ

בלה ץמוא תא חיכוהל ןמזה וישכע .ץימא םדא התאש ,ןורש לאירא ,ךילע ונבשח דימת
!וישכעו - ןאכ .ךלש תיטילופה (המכוחהו)


ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא