תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


22.11.01

"השדח החפשמ " ןוגראמ ונלביקש העדוה

אשניהל לוכי וניאש ל"הצ לייח

וניאש םושמ ,םימעה רבחמ שדח הלוע ל"הצ לייח השדח החפשמ ןוגראל הנפ הנורחאל
,אבצב תרשמ אוהש תורמל תאז לכ , תב ול הדלונ הנממ וגוז תבל לארשיב אשניהל לוכי
ידרוסבאה רופיסה , היידוהי וגוז תבו תד רסח אוהו רחאמ לכהו ,ןמאנ חרזאו סמ םלשמ
ףאו ,היילע תדדועמ דחא דצמ רשא ,המוטא תכרעמ רייצמ קר אוה ,רידנ ונניא ,הזה
ינבל ,ןיאושינ םושיר לש טושפה טרפה םלוא ,אבצל סויג ומכ ,הנידמה יכרוצל הב תעייתסמ
.ןורתפל ןתינ אל ,ידוהי ונניא רחאהו ידוהי דחאש םילוע גוז

םשל תוחפל ,אבצה תונוטלש ינפב לייחה גוציי תא ומצע לע לטנ השדח החפשמ ןוגרא
לייחל תובטה תלבק רשפאמה ,סוטטס הז םג ןכש ,רוביצב םיעודיכ גוזה ינב לש םתרכה
.עגרכ ול תונתינ אלש תובטה ןתוא ,יושנ

:םיטרפ
ביבא לת 4 ןח ´דש ,השדח החפשמ ןוגרא
03-5282798 ןופלט
03-6204539 סקפ
www.newfamily.org.il
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא