תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


(2000 רבוטקואב הנושארל םסרופ)

הלאה םישקה םימיב

רורד תאמ


.םינורחאה םיעוגיפב םאישל ועיגהש םישק םימי םירבוע ונחנא
.רתוימו יטנבלר אל םימעפל הארנ שפוח רתא הלא םימיב
,תיברעב שפוח רתא םויה םיקהל םיכירצ ונייה ,תיברעב םיטלוש ונייה םא
(ונלש םיהולאה ומכ) םהלש םיהולאש םה רשאב םימלסומל ריבסיש ידכ
םהילא רגשמ לוכיבכ אוהש התסהה ירבד לכ ןכלו ,םייק ונניא
ןיא ונרעצל לבא .סיסב םוש םהל ןיא םייתדה םיתיסמה תועצמאב
.םימיאתמה םירושיכה ונל

םייתסי אלו ךשמתמו ךורא אוה לארשי תנידמ לע םימויאב קבאמה
וא רידס תורשב :קלח םילטונ ונלוכ טעמכ הזה קבאמב .בורקב
.תורחא םיכרדב וא םיאולימב

,לארשיב ונייח תא תויחל לכונש ךכ לע ונא םיקבאנש םימיב םג לבא
.םיבוט םייח ןאכ תויחל לכונש ךכ לע קבאמה תא קיספהל רוסא
,קוחה ןוטלש לע הרימש ןעמל קבאמה ,םלוכל הווש סויג ןעמל קבאמה
אבצב םיתרשמו קוחה לע םירמושש םיחרזא לש םתכיפה דגנ קבאמה
תרסח תיתד הנומאב ןהישרושש האנשו תונעזג דגנ קבאמה ,םידרחל
יכ ,הלאה םישקה םימיב םג םיכישממ ונחנא הזה קבאמה תאו .סיסב
הנידמל התכיפהלו ונלש הנידמה לש הקוזיחל קר אל םרותש קבאמ והז
המויקש קבאמ והז :הזמ רתוי הברהל אלא ,הב תויחל רתוי בוטש
.וב יולת הנידמה לש
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא