תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


29.4.01

לארשיל הנגהה אבצ תאו לארשי תנידמ תא שבוכ םיהולא

תוברתו תונותיע יניינעל שפוח בתכ תאמ

תואמצעה םוי" םשב קחש-ןיקפיל ילט תאמ עיתפמ רמאמ עיפוה 29.4.2001 םוימ "בירעמ"ב
עצובמה לחוזה חופיסה ךילהת" תא תושק קחש-ןיקפיל ילט תרקבמ רמאמב ."םיהולא לש 53 -ה
,הקיתווה רוכזיה תליפתב ."רוכזי תליפת חסונ יוניש םע אישל עיגהש ,תדה ידי לע
םע רוכזי" םילימה תולולכ ,ןוסלנצכ לרב בתכש רוכזיה לע ,.ש.ל.ט ירבדל ,תססובמה
ותואב לטבל ץחל 1967 תנשב ל"הצל ישארה ברה ,ןרוג ברה ."ויתונבו וינב תא לארשי
וינב תא םיהולא רוכזי" <- "םיהולא" תא סינכה ומוקמבו "לארשי םע" תא רוכזי
יונישה לחז תויטיאבו ,החכשנ אל םג לבא ,הלבקתה אל זאד ותשירדש אלא ,"ויתונבו
ימ ?םיכסה ימ ?טילחה ימ) 53 -ה תואמצעה םוי סקטל עיגהש דע ,םינוש םיילהצ םיסקטל
.(!?ענכנ ימ ?רתיו ימ ?עבק

םגו ,סייוג רבכ תואמצעה םויל םגו" ,.ש.ל.ט תבתוכ "ןורכיזה םויב בככמ םיהולא וישכע"
,םתומ לא םישנא הברה ךילוהש ללוהמ םחול ,קהבומ ינוליח שיא ,הלשממה שאר ,ןורש קירא
.ש.ל.טו ."...םוי-םוי ,םימורמב בשויל תודוהל םיכירצ ונחנא תאז לעו" :ומואנב רמא
הנידמה לש תיאבצה היפרגויבב םיבחרנ םיקרפמ םלעתמ יתרדיס הירוטסיה בתכשמ" :תמייסמ
ועבקש םדא ידי השעמ תוברקב ומצע אוה היה אל וליאכ ,םיהולאל טידרקה תא ןתונ ,ולשו
."הנידמה לרוג תאדוש לע הרמ םיקעוז םירחאו ונחנאש םינש הז !?קחש ןיקפיל ילט ,תררועתמ תא וישכע
,םיידרחו םייתד םימרוג ידיב ישפוחה רוביצה לש םיינחורהו םיישונאה תויוכזהו םיכרעה
לע לבקמ האילחמו השיבמ תודמגתה ךותמו ,הקיתשב םהל ענכנ לודג ינוליחה רוביצהש דועב
הפיכ תשיבח :ולוכ םעה ילמס ויה וליאכ ,םייתד םילמסו םינממס ,ןוצר ךותמ ומכ ,ומצע
םיאישנ) תיתד תוישיא לצא תינוליח תוישיא לש רוקיב לכב וא תוומב ךורכה סקט לכב
רבק לכ לע טעמכ שידק תרימא ,(םינבר ישמשו םינבר לצא םרוקיבב םיינוליח הלשממ ישארו
,רבעש עובשב ל"ז ילאיתוקי ןנרא םינוליחה לודג לש ורבק לע וליפא ,ינוליח ידוהי לש
אל יאדווב ,תמ לש רוכזיא םוש וב ןיאו ,םיהולאל ללה תרימא אוה "שידק"ה לש ולוכ-לכשכ
םהירוקיבב םייללכה רפסה-יתב ידלי לש "םימחר אלמ לא" תוליפת ,ירטה רבקבש תמה
ןוילימ תוירזכאב ודמשוהו וחצרנש תע ,םש ויה םימחר אלו םיהולא אלשכ ,ץיוושוא-תורפאב
"םיהולא" לע רבדל אלש ,םיידוהי םירגובמ ןוילימ יצחו העברא דועו םיידוהי םידלי יצחו
ומכ םייביטימירפ םיגשומ תלבק וא ,רפכו ריע לכב ,הפוח ,תחלצ ,הטימ לכל ונל סנכנש
רקחמב העיגפל המכסה ,םירבק לע רבועה שיבכ וא ןיינב תיינבב הב בשחתהל שיש "האמוט"
תושיבמ תועינכ תחאו ףלא דועו ,םדא תומצע לש "השודק" וא "האמוט" ללגב ימדקא-יאופר
???הרקי קחש ןיקפיל ילט ,םויה תאלפתמ תא המ זא = תורחא תוקדצומ יתלבו

אלו עמשיהל אל ,רתוי דוע לודגב דגנתהל ,לודגב תוחמל שי !לועפל שי אלפתהל םוקמב
ילעב םייח שי ונל !ונייחמ רטמיטנס לכבו עגר לכב ונל תבתכומה ,תיתדה הייפכל ענכיהל
,ומצעב וייח תא להני והשימהש זא - והשימ ידיב םירכומ םניא םה םאו ,תויוכזו םיכרע
!ןידב ונל םיעיגמה תוכזבו דובכב ,ונלש ונייח תא - ונחנאו
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא