תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


1.6.01

הרפכ הל ןיאש המילא תועשיר
(הלקת בקע רוחיאב רתאב עיפומו ,יאסרו ימלואב ןוסאה תובקעב בתכנ רמאמה)
רלמ ןד

ותושחרתהל "הביסה" רבדב תידרח העדוהש ונעדי ייאסרו ימלואב ןוסאה לע עדונ וב עגרב
דוחייב ,ןוסאל המשאה תא ליטהל םיזיעמ םיידרח םיעשרש ,ךכב ונלגרוה רבכ .אובת אוב
םושמ ."לאה תווצמ תא ומייק אל" םהש לאונה ןועיטב ,םימייוסמ םישנא לע ,ירוביצ ןוסא
םוימ בירעמ :ועיגה םה ןכאו ,תומשאהב אובל םמצע-םעטמ-לאה-יחולשל ןמז םעפה שרדנ המ
הביסה" :רמאש ,"הרותה תודהי"מ תסנכ רבח ,שורופ ידרחה לע ונל רפיס 31.5.2001
"ונחנא" הלימהשכ ,"גוהנל םיווצמ ונאש יפכ םיגהונ אל ונחנאש אוה ןוסאל תיתימאה
לע .היוגש םייח ךרדב גהונ שורופ לש ומעטלש הזל אלא ,ומצע לא אל ,םתסה ןמ ,תנווכמ
,ייאסרו םלואב הפוחה תא ךרעש הז ,יול ןבואר ברה רמא 1.6.2001 םוימ "ץראה" יפ
תוירע יוליג םהש הלאה םיברועמה םידוקירה לכ תא עונמל ךירצש אוה ירקיעה חקלה"ש
יפל התימב םיבייח םהינש הלעב אל אוהש רבג םע תדקור השיאש םעפ לכב .אתיירואדמ
."הרותה

ןוסא םילצנמה ,םייתד םיגיהנמו תד-ישמש יפב הרגישל ןמזמ הכפה תאזכ תעשורמ תכופשת
תבכרה ןוסאב םידלי 22 וגרהנ 1986 ראוניב .יתד-יטילופ חוור-תיישעל ,יללכ ,ירוביצ
יסנרפ תאו רוביצה תא םתומ תמירגב םישאה ,ץרפ ברה ,זאד םינפה רשו ,םינובה תמוצב
.תבשה תרימש-יאבו תוזוזמ תורשכ-יאב ,תווצמ םימייקמ םניאש ,ודמל וב רפסה-תיב
73 לש םתומש ,המשאהב ואצי םיידרח םיפיטמו ,בושי-ראשב םיקוסמה ןוסא עריא 4.2.1997 -ב
ס"ש לש הינבר יבושחמ דחא ,יפצומ ברה .םעה ידיב תווצמ םויק-יא לשב םרגנ ל"הצ ילייח
תונורחא תועידי) "תונמלאו םימותי שיו תוקונית םיחצרנ ידרחה ל'חנה ללגב" -ש ,ןעט
ידיב רואל אצויש ,עובשה ןיעמ ןולעב .(שפוח רתאב לירפא ןמוי האר ,29.4.2001 םוימ
העגפ אל האושה" :בתכנ ,תסנכ-יתב יפלאב קלוחמהו ,ס"ש לש ןייעמה לא תשרל ךיישה ףוג
תונורחא תועידי) "הליפתהו תסנכה יתב דובכ לע ודיפקהו הליפתב ורבד אל םה יכ םידרפסב
ועיגה תעשורמה תורקפהה אישל .(שפוח רתא ,2000 רבמצד ןמוי האר ,20.12.2000 םוימ
,עובשה דתי) ץיבבולמ צ"יירהו (1991 ראוני ,ןמאנ דתי) ך"ש ברה ומכ םימסרופמ םינבר
ללגב האושב םידוהי ינוילימ השש תומב ולוכ ידוהיה רוביצה תא ומישאהש ,(11.1.1991
."הרותה לוליח לע שנוע - הפוריא תודהי תאוש" :תווצמ םויק-יא

,גיהנמ דוחייב ,םדא לגוסמ ךיא ,ןיבמ ךניאו ,םירבדה עמשמלו ארקמל םומה בצינ התאו
אוה ןכא םא ,לא ותוא לש "ויתונווכ" תא שרפלו ,"םיהולא" םע חיש-ןב תויהל רמייתהל
בגשנ" :תאז ןיבמ ונניא ,הנידמה לש ישארה ברה ,ואל ברה םג .תונווכ ול שיו םייק
זועה תא יול תמגוד םישנא םיבאוש דציכ" ,1.6.2001 םוימ "ץראה"ב ויפמ בתכנ ,"יתניבמ
."תודהיה לש הכרד אל וז .אוה-ךורב שודקה לש תונובשחה-ילהנמ תויהל

ץיבבולמ צ"יירה לש םהירבדל ,רחא ישאר בר יפמ וא ,ואל ברה יפמ המוד הבוגת ונארק אל
תויהל םמצע לע ולטנ םה םג ירהש .םינש רשע ינפל ראוניב ועמשוהש ,ך"ש ברה לשו
."תודהיה לש הכרד"כ םניא םהירבד םגו ,"אוה-ךורב-שודקה לש תונובשחה-ילהנמ"
םירבד םתוא ןיבש ,ך"ש ברה אוה ,ואל ברה תסריג רואל ,רתויב לודגה תונובשחה-להנמ
אלה ?ונתולכל ררוצה ונילע דמע הביס אלל יכו" :רמא 1991 ראוניב עימשהש םימויא
עגרה עיגהש דע ,האסה האלמתנש דע ךורא ןובשח ףסאתה אלא ...החגשהב ונא םינימאמ
ירה ןימאמ וניא םאו ,ןימאהל ךירצ ידוהי ךכ .האוש תויהל היה חרכומש ןובשחה םולשתל
."רקיעב רפוכ אוה

יתד ןימאמ .םיעשורמ םיעשר םתס אלא ,ידוהי רסמ-ילעב אלו ,םינטק תונובשח-ילהנמ אל
ונישעמ תא ןווכמה ןוילע חוכ םייקש ,ימעטל-תלוויאב וליפא ,ץפח ובלש לכב ןימאהל יאשר
ותואלש בושחל יאשר יתד ןימאמ .תוישיאה ויתומחגל םאתהב ,המדאה ינפ לע ,ןאכ
ןב היה ימ וא ,"תולוספ" וא "תורשכ" וניתותלד ףס לעש תוזוזמה םא תפכיא ןוילע-חוכ
,ונל ובתכוהש םייוויצה תואמ תא ונמייק םאה וא ,תרחא וא וז הנותחב ונדקר ומע גוזה
תומילאה אוה יתדה ןימאמה יפלכ תונלבוסל לובגה .התומתה-ינב ויחילש יפמ ,םידוהיה
ןניאש ולא לכ - "םירחאה" לכ יפלכ ,ותנומא ול תנתונש "רתיה" יפ לע ,הלגמ אוהש
.חכוותהל םוקמ שי התמר לעש ,ותנבה יפ-לע ותנומא-יללכ יפ לע םיגהונ

,יהמו ,תודהיה לש הכרד יהמ עבוק ימ לבא .תודהיה לש הכרד הנניא וזכ תומילאש קפס ןיא
לבא ,"תודהיה לש הכרד" תא םידגונ יול ברה לש וירבדש ןעוט ואל ברה ?"תודהיה" ,ללכב
רפוכ אוה ירה" ךכב ןימאמ וניאש ימ לכו ,התומלגתהב תודהיה איה וזש ,סרוג ך"ש ברה
."רקיעב

,תאז ףא לע .םיהולא לש ויתונובשח-להנמ ונניא ,תישונא הדמע עימשה םעפהש ,ואל ברה םג
םאתהב תושעל המ םירחאל ביתכהל ,רחא ינבר יגהנמ לכ ומכ ,ומצעל השרמ אוה ,תעב הבו
לע םיפוכ ותומכ םירחאה לכו אוה הרותב בותכה תא .םיהולא לש ,לוכיבכ ,ויוויצו ונוצרל
הייפכ .ונייחב םוחת לכלו ,ונתוברתל ,ונלש תוחלצל הרידחב םא ,תושיאה ייחב םא ,ונלוכ
םינימאמ דצמ תוטלתשהה תפיאש לש םיעשורמ רתויהו םירעוכמ רתויה הייוטיבמ דחא איה וז
ללכ לע םתד-תונחלופ תא ףוכאל םיסנמה ,םהיגיהנממ דבכנ קלח דוחייב ,םימייוסמ םייתד
.םדימ קומחל לכוי אל שיאש תנמ לע ןתינש לככ תושעלו ,רוביצה

,ןלבקל תיאשרו הלוכי תנקותמ הרבח ןיא ,תועשורמ תורימא םג אלא ,תיתד הייפכ קר אל
,ך"ש םינברל ריזחהל לק ךכ לכ ."םיהולא" לש בחרה ורניס ירוחאמ רתתסמ םישאמהשכ םג
םישנא לש םתומל תוירחאב םתוא םישאהלו ,םנונגסבו םנושלב ,םירחאו יול ,ץרפ ,ץיבבול
קרו ךא חרכהב ונניא םיידרחו םייתד לש םתומו ,םה התומת ינב ולאו ולא ןכש ,םייתד
רכומה הבושתב ריזחמה לש םיכרדה תנואתב ותומב םישנא םישאהל היה לק המכ .יעבט תוומ
לש ישארה הבר ,סוקניפ דוד ןושמש ברה לש םתומב וא ,םינש רפסמ ינפל קרב-ינבמ םיברל
תועידיו ץראה) םירמ םתבו היח ותשא םע דחי גרהנש ,םיקפואב תיזנכשא-תידרחה הליהקה
לש םתומל הביס אוצמל דאמ לקו ,(2001 לירפא ןמוי רתאב האר ,6.4.2001 ,תונורחא
ןה ,עמשוה אלו השענ אל הזכ רבד .ץראה-יבחרב םילויטב םייתד םישנאו תובישי-יכרבא
רשק ןיאש םושמ ןה ,םדא-ינב לש םתוומל ןווכמ ישונא-לע םרוג אלש םיעדוי ונחנאש םושמ
.ןברוקה לש הערה וא הבוטה ותנוכת ןיבל הנואתב תוומ ןיב

םירחא םיברו יול ןבואר ברה ,ץרפ ברה ,ץיבבולמ צ"יירה ,ך"ש ברה ואצי ןהב תומשאהב
ינא המת .ןידל םתדמעה הקידצמה ,תעשורמ הביד-תאצוה םושמ שי ינוליחה רוביצה יפלכ
אלש השעמב ונתוא םישאהש ,בר דגנכ ערה-ןושלו הביד-תעיבת שגות ובש ,עגרה עיגי יתמ
תוללעתהל ץק םישת תאזכ תיטפשמ העיבת קר .אובי אוב הזכ עגרש ,קפס יל ןיא .ונישע
.ללכב בחרה להקבו ,טרפב תונברוקה תוחפשמב םימייוסמ םינבר םיללעתמש תעשורמה
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא