תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


27.7.01

תריגס תדוקפ תא ףוכאל יקוח סיסב ןיא
ופי-ביבא-לתב באב 'טב לכואה-יתב
ופי-ביבא-לת ריעה יניינעל שפוח בתכ תאמ

לככ ,ופקות יבגל קפס תוחפל שי ,א"ת לש רזעה קוחל (א)7 ףיעס לש ונושל ףא לע ..."
"רוסיאה תא ףוכאל ןיאש אצומ ינא ןכ לעו ,(םיקסויק תוברל) לכוא-יתבל עגונ אוהש

זחא רמ לא (צ"רמ) ופי-ביבא-לת ריעה שאר ןגס ,העור לאכימ ידיב התנפוהש התליאש
םוחתב באב 'טב לכוא-יתב תריגס רבדב ופי-ביבא-לת תייריעל יטפשמה ץעויה ,ירא-ןב
,האבה הבושתה תא 26.7.2001 םויב בישהל יטפשמה ץעויה תא האיבה ,הייריעה לש טופישה
:תירקיעה התיצמתב ןאכ תאבומה

לע' יכ עבוק 1980 - מ"שתה (תויונח לש ןתריגסו ןתחיתפ) רזעה קוחל (א)7 ףיעס ..."
העשמ ירוביצ גוניעו הפק תיב לכ רוגס היהי באב 'ט םוצ ברעב הז רזע קוחב רומאה ףא
תונקהל הגאד בורמ יכ ,דמלת ןלהל הריקסהש אלא ...'רקובב 05:00 העש דעו ברעב 07:00
לש םתוליעפ לע םירוסיא תלטהל רשקב םייתד םילוקיש לוקשל תוכמס תוימוקמה תויושרל
...הקיספה י"ע ןכ ינפל בצועש בחרמה השעמל םצמוצ ,םיקסע

- ןוילעה טפשמה תיב עבק תובר םינש ינפל רבכ

'...קוחה אלא חרזאה ייח תא הב הרידסמ תדה אל יכ ,תיטרקואת הנידמ הניא לארשי יכ'

העשת ברעב ורגוסל בריסש לכוא-תיב לעב דגנכ םושיא בתכ ביבא-לת תייריע השיגה 1996 -ב
טפשמה תיבו ,ףקות תלוטנ הז ןיינעב רזעה קוח תארוה יכ ,ותנגהל ןעט םשאנה ...באב
תוכמס הנקה תויריעה תדוקפל ןוקיתה יכ ,הדבועה ןמ דמל טפשמה תיב .ותנעט תא לביק
ימי לש רשקהב קר םיקסע לש םתריגסו םתחיתפל עגונב םייתד םילוקיש לוקשל הייריעל
ינוריעה רזעה קוחב לטומה רוסיאה ןכ לע ,החונמ םויכ רדגומ ונניא באב העשת .החונמ
םצמוצמ םרושיא ,דבעידב ורשואש רזעה יקוח םג ...ףקות ול ןיא הז םויב לכוא תיב חותפל
.םיגוניע יתב לש םתריגסב תונדה תוארוה ןתואל

יבגל קפס תוחפל שי ,א"ת לש רזעה קוחל (א)7 ףיעס לש ונושל ףא לע יכ ,איה האצותה
תא ףוכאל ןיאש אצומ ינא ןכ לעו ,(םיקסויק תוברל) לכוא-יתבל עגונ אוהש לככ ,ופקות
."רוסיאה

ירא ןב זחא (-)
יטפשמה ץעויה
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא