תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


31.12.00

!!!יאוולה
"ואלילג" תאמ

רבח ,אריפש לאומש השמ ברה זירכמ ."שדוקה ץראמ דרנו םוקנ הרותה דומילב העיגפ לע"
דומלל ונל םינתונו ונתוא םיפדור אלש ,תרחא הנידמ ונל שפחנ" .הרותה ילודג תצעומ
.("ynet" ב רמאמ) "טקשב

םהירחא תונעלו לארשי ילודג םינבר ידי לע םימ תקצל רשאמ הלודג הווצמ ןיאו רחאמ
תא תווללו "ןוצר יהי ול ,ןמאו ןמא" :רמול - לארשי יפלאב ןטקה - יל ושרה ,"ןמא"
ברה דובכ תא קזחל םימעט ן"ק יל שי .החלצ ךרד תכרבב ,האמטה תינויצה הנידמהמ םיאצויה
תא ןממל ידכ ,הלדה יתרוכשממ םיזוחא 10 םורתל וליפא ןכומ ,תישיא ,ינאו וז ותשירדב
.שודקה ברה לש ותיערמ ןאצל ,דחא ןוויכל האיציה סיטרכ

ישמה יכרבא יפלא תואמ תא טולקל ומיכסיש םירייארפה תא אוצמל אוה רתונש המ לכ ,וישכע
,םהינב תא ןממל ,בוט לכמ םליכאהל ,םסנרפל םג .טולקל קר אלו - םהיתוחפשמ ינבו
רסוח םעו תינצחשהו תיליפטה םתוגהנתה םע םילשהל םג ךכ ךותבו םהינינ-ינינו םהינב-ינב
.םייח םה הכותבש הרבחל והשמ םורתל םתונוכנ

לש הלודגה תיבוביסה הקסיעה ןמ קלחכ .ןויער יל שי .יתאצמש יל המדנ ,הינש הבשחמב
סנרפלו טולקל - ב"הרא ןשארבו - תומרותה תונידמה ומיכסי םיניתשלפה םע םקרתמה רדסהה
תויונמדזהה ןולח והז ?אל המל .םהיתוחפשמ ינב לע םינמאנה וידימלת תאו אריפש ברה תא
- טפנה יריחמב םיעוזעז ילב ,םלועה תלכלכלו ןוכיתה חרזמב תוביציו םולש גישהל ימעפ-דחה
.לארשיב לודגו בר לש ותלאשמ תמשגה תרומת לכהו

!!!יאוולה


ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא