תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


יסחנפ לארשי י"ע ונילא חלשנש בתכממ קתעה

יסחנפ לארשי
הרדח תיתדה הצעומה רבח

12/09/00

'בכל
הנידמה רקבמ
גרבדלוג רמ
.נ.א
!בר םולש

.םימיהדמ םיאצממ םע תרוקיב ח"ודמ תומלעתה :ןודנה

ח"וד ךלופיטלו ךתעידיל ריבעהל ,ירוביצ דיקפת אלממו ,חרזאכ יתבוחכ תאז שיגרמ ינא
וב לפטל םירומאה לכשו .תורומחו תוצרחנ ויתונקסמש ,תותדה דרשמ לש ימינפ תרוקיב
.םלועמ םייק היה אל וליאכ .םימח םיסובלוב לאכ וילא םיסחייתמ

תרוקיבל הקלחמה י"ע . 008 ןיכומיס ,ןסינב 'ח 2000 לירפאל 13 ךיראתב םסרופ ח"ודה
ברה זאד תותדה רש י"ע החלשנש הדעוו י"ע הלהונ הריקחה .תותדה דרשמ לש תימינפ
.יאבג םולשו ילואש ןהכ ןימינב :ויה הדעווה ירבח .ןהכ קחצי

600,000 ךסב ירותסמ {בוח} ףסכ םוכסש יל ררבתה ! ילש הנולת תובקעב החתפנ הריקחה
.היכמסמ וא הצעומה ביצקתב רכז םוש ול ןיא ךא ,הרדחב תיתדה הצעומה תבייח ותוא ח"ש
תוצע דבוא היהש ,הצעומה לש שדחה שארה בשוי םע יתלהינש תוחישמ הררבתה הדבועה
רושיאו רתיה אלל הגלוא תעבגב הווקמ תיינב י"ע רצונ בוחש יל ררבתה םג רהמ .ןודינב
30/12/00 -בו 28/12/00 -ב יתינפ יעבט ןפואב .ח"ש 1,200,000 טקייורפה ךס !יקוח
תונותיעב רבדה םסרופ ןכ ומכ .םינפה דרשמו ריעה רקבמל םיקתעה םע ןדס רמ ריעה שארל
דרשמל יתרבעהש תודבועה .הבושתב ביגה אלו רבדב ןיינע אצמ אל ריעה שאר .תימוקמה
םסרופ ,רומאכ לירפאל 13 -ב .הקידב תדעוו הנימ ל"נהו ,תותדה רשל םג ורבעוה םינפה
ח"ודה .הרדח ד"העומה דגנ יסחנפ לארשי רמ לש הנולתה תקידב ח"וד :ותרתוכש ח"וד
ח"ודה יאצממ .הצממו הרומח הבוגת םישרוד ויאצממש דבלב תיטרפה יתעד וז ןיאו רומח
,הייריעה שאר ,הנידמה רקבמ ,{ןנולתמה} ינא :ורדענ םיבתוכמה ןיבמו ,ןווכתמב וענצוה
םוליצ יתלביקו ,םישדוח השולש ירחא ח"ודה עיגה ילא .הייריעה תירבזגו ,ריעה רקבמ
םע { 6.8.00 } בתכמ ריעה שארל ריבעהל יתקעזנ .יתבר היירורעשב םויא ירחא קר ולש
תיינבל םיבצקותמ אל ח"ש 1,200,000} .ןודינב המיאתמ הלועפל השירדו השעמה רופיס
ןיאש הנעט םע םצעב ןכותמ הקיר { 9.8.00} ריעה שאר תבושת {!!! רשואמ אל טקייורפ
.תרושקתה יעצמאב המסרופו ,לכל העודי השרפה ,רבע ףסונ שדוח .םיאצממה תא וידיב
ח"וד לע ףיסוהל המ ול ןיאש ל"נה יל ריהבה ירד .א רמ ריעה רקבמ םע יתלהינש החישמ
תונפל ילע םימעפ המכ ןכבו .ריעה שארל תונפל ילעו קדוב ףוג קר אוהש ,רומחה הקידבה
?אשונב לועפל ותעדב ןיאש לילעב רורבש ריע שארל

{טוטיצ} :תודבוע רפסמ ןייצמ ח"ודה
?!..רדוסמ קית אצמנ אלו תויוגש ויה הצעומה תוטלחהמ קלח .1
,עוציבה תוינובשחו ריחמה תועצהל תויובתכתהל םילוקוטורפל , תוטלחהל דועית ןיא .2
.טקייורפל עוציב ירושיא ןכ ומכ ,םימולשתו םילובקת םושיר
?.םוקמב ןויד ךרענ ללכב םא ררבל ךכ בקע התשקתה תרוקיבה תקלחמ .3
אל רשאכ ח"ש 1,200,000 ותולעש רקי טקייורפ ןממל הזוחב הבייחתה תיתדה הצעומה .4
טקייורפה ןומימל תורוקמה הל םירורב ויה
.ןנולתמה תונרע תא חבשל ןייצמ ח"ודה .5

טקייורפה תדילש הדבועה תא םיקדובה ונייצ אל םיכמסמ לש טלחומ רסוחמ הארנכ
שרדנכ םותח וניא ריעה שאר .קוחכ םימותח היינב ירושיא ול ויה אלש ןוויכמ אטחב
.קוחב

איה ,םתרמוחב םימיהדמה םיאצממב שרוש לופיטמ הייריעה לש תוענמיההו תומלעתהה
.המצעשכל תירוביצ היירורעש

.ךתונוכנב קפס יל ןיאו ,הנורחא הנחת וז ירובע ,אשונב לופיטל השקבב ודובכל הנופ ינא

דובכה לכבו הכרבב
יסחנפ לארשי

:םיקתעה
ןילייב רמ תותדה רש
ןייטשניבור רמ לארשי תנידמ לש יטפשמה ץעויה
תותדה דרשמ תיטפשמה הכשלה
םיביצקת םינפה דרשמ
ירד .א ריעה רקבמ
רחש .ג תרוקיבה תדעו ר"וי
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא