תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םידלי תובורמ תוחפשמ קוח
ילשו ךלש םיסימהמ הנשב םילקש 480,000,000
:תסנכה ירבח תעבצה


תחא לארשי
דגנ - קרב דוהא
דגנ - סרפ ןועמש
רדענ - ימע-ןב המלש
דגנ - גרוב םהרבא
דגנ - ןהכ ןנער
דגנ - םערב יזוע
דגנ - קיציא הילד
דגנ - רזעילא-ןב ןימינב
רדענ - ןומר םייח
דגנ - טדימשדלוג ילא
דגנ - טחוש (הגייב) םהרבא
דגנ - ןייד לעי
דגנ - זפ - סניפ ריפוא
רדענ - רואיכלמ לאכימ
דגנ - הנס םירפא
דעב - החלאסמ ףאונ
דגנ - לאקזחי םהרבא
דגנ - רבדנל הפוס
ענמנ - ףירט חלאס
דגנ - ןוחמש םולש
דגנ - ץכ יסוי
דגנ - יריש ןמציו
דגנ - םחנמ-ןב ילא
דגנ - לטיבא טלוק

דוכילה
דעב - םולש ןבליס
דעב - תנבל רומיל
דעב - םיוב באז
דגנ - תירטש ריאמ
דעב - ארזע ןועדג
דעב - לטנמולב ימענ
דעב - ןורש לאירא
רדענ - ואדנל יזוע
דעב - ןילביר ןבואר
דעב - הונ ינד
דעב - יבגנה יחצ
דעב - ץכ לארשי
דגנ - ןתיא לאכימ
רדענ - אצמ עשוהי
רדענ - סנרא השמ
דעב - ןוזשריה םהרבא
הרדענ - ינבל יפיצ
דעב - ארק בויא
דגנ - ץינייטש לבוי

ס"ש
דעב - לאילמג הירא
דעב - הסיוס והילא
דעב - ישי והילא
דעב - ירזינב המלש
דעב - ןהכ קחצי
דעב - ןהכ ןונמא
דעב - ןהד םיסנ
דעב - יאלוזא דוד
דעב - לט דוד
דעב - ןינקו קחצי
דעב - לולמ םימחר
דעב - ירהנ םלושמ
דעב - ןבס קחצי
דעב - באז םיסנ
דעב - ץרפ ריאי
דעב - יגוח רפוע
דעב - הלוגאג קחצי

צ"רמ
דגנ - דירש יסוי
דגנ - ןהכ ןר
דגנ - ןייטשניבור ןונמא
דגנ - רואמ תנע
דגנ - ןואלג הבהז
דגנ - ןליו םולשבא
דגנ - ןואליג ןליא
דגנ - ןזח ימענ
דעב - הראב'ג הינסוח
דגנ - זר (יסומ) השמ


ונתיב לארשי-ימואל דוחיאה
דעב - ןולא ןימינב
רדענ - לדנה יבצ
דעב - יבאז םעבחר
דעב - ןהכ רזעילא
רדענ - ןמרביל רודגיבא
דגנ - ןמלדונ לאכימ
דגנ - ןרטש ירוי

יוניש
דגנ - דיפל ףסוי
דגנ - זרופ םהרבא
דגנ - תואנ תידוהי
דגנ - יקצירפ קחצי ףסוי
דגנ - גרבדנז רזעילא
דגנ - יקסבולירב רוטקיו

זכרמה תגלפמ
רדענ - יכדרמ קחצי
דגנ - קחש-ןיקפיל ןונמא
דגנ - רודירמ ןד
רדענ - אולימ ינור
רדענ - ריבס לאירוא
דגנ - ףוסוליפ-ןיבר הילד

ל"דפמה
דעב - ןמקורד םייח
דעב - םולהי לואש
דעב - יביב לאגי
רדענ - בלרוא ןולובז
רדענ - לטנגנל םוחנ

הרותה תודהי
דעב - שורפ ריאמ
דעב - ץיבר םהרבא
דעב - ןמציל בקעי
דעב - ינפג השמ
דעב - טרפלה לאומש

מ"ער
דעב - השמאהד כלאמלא-דבע
דעב - ענאסלא בלט
דעב - דימאחמ םשאה
דעב - ביטח קיפואת
דעב - ןאענכ דמחומ

היילעב לארשי
דגנ - יקסנרש ןתנ
דגנ - ןייטשלדא ילוי
דגנ - רגיר ידנג
דגנ - ןיקדולוס הנירמ

ש"דח
דעב - הכרב דמחומ
דעב - לו'חמ םאסע
דעב - יקסנ'זוג רמת

דחא םע
דעב - ץרפ רימע
דעב - ץכ םייח

תיטרקומדה הריחבה
דגנ - ןמפנורב ןמור
דגנ - רקניצ רדנסכלא

רשג
רדענ - יול דיוד
רדענ - יול םיסקמ

תורח
דגנ - רניילק לאכימ

ד"לב
דעב - הראשב ימזע

ל"עת
דעב - יביט דמחא


ןאכ - םיטרפה ראש לכףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא