תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םידלי תובורמ תוחפשמ קוח
ילשו ךלש םיסימהמ הנשב םילקש 480,000,000
:תסנכה ירבח תעבצה


תחא לארשי
דגנ - קרב דוהא
דגנ - סרפ ןועמש
רדענ - ימע-ןב המלש
דגנ - גרוב םהרבא
דגנ - ןהכ ןנער
דגנ - םערב יזוע
דגנ - קיציא הילד
דגנ - רזעילא-ןב ןימינב
רדענ - ןומר םייח
דגנ - טדימשדלוג ילא
דגנ - טחוש (הגייב) םהרבא
דגנ - ןייד לעי
דגנ - זפ - סניפ ריפוא
רדענ - רואיכלמ לאכימ
דגנ - הנס םירפא
דעב - החלאסמ ףאונ
דגנ - לאקזחי םהרבא
דגנ - רבדנל הפוס
ענמנ - ףירט חלאס
דגנ - ןוחמש םולש
דגנ - ץכ יסוי
דגנ - יריש ןמציו
דגנ - םחנמ-ןב ילא
דגנ - לטיבא טלוק

דוכילה
דעב - םולש ןבליס
דעב - תנבל רומיל
דעב - םיוב באז
דגנ - תירטש ריאמ
דעב - ארזע ןועדג
דעב - לטנמולב ימענ
דעב - ןורש לאירא
רדענ - ואדנל יזוע
דעב - ןילביר ןבואר
דעב - הונ ינד
דעב - יבגנה יחצ
דעב - ץכ לארשי
דגנ - ןתיא לאכימ
רדענ - אצמ עשוהי
רדענ - סנרא השמ
דעב - ןוזשריה םהרבא
הרדענ - ינבל יפיצ
דעב - ארק בויא
דגנ - ץינייטש לבוי

ס"ש
דעב - לאילמג הירא
דעב - הסיוס והילא
דעב - ישי והילא
דעב - ירזינב המלש
דעב - ןהכ קחצי
דעב - ןהכ ןונמא
דעב - ןהד םיסנ
דעב - יאלוזא דוד
דעב - לט דוד
דעב - ןינקו קחצי
דעב - לולמ םימחר
דעב - ירהנ םלושמ
דעב - ןבס קחצי
דעב - באז םיסנ
דעב - ץרפ ריאי
דעב - יגוח רפוע
דעב - הלוגאג קחצי

צ"רמ
דגנ - דירש יסוי
דגנ - ןהכ ןר
דגנ - ןייטשניבור ןונמא
דגנ - רואמ תנע
דגנ - ןואלג הבהז
דגנ - ןליו םולשבא
דגנ - ןואליג ןליא
דגנ - ןזח ימענ
דעב - הראב'ג הינסוח
דגנ - זר (יסומ) השמ


ונתיב לארשי-ימואל דוחיאה
דעב - ןולא ןימינב
רדענ - לדנה יבצ
דעב - יבאז םעבחר
דעב - ןהכ רזעילא
רדענ - ןמרביל רודגיבא
דגנ - ןמלדונ לאכימ
דגנ - ןרטש ירוי

יוניש
דגנ - דיפל ףסוי
דגנ - זרופ םהרבא
דגנ - תואנ תידוהי
דגנ - יקצירפ קחצי ףסוי
דגנ - גרבדנז רזעילא
דגנ - יקסבולירב רוטקיו

זכרמה תגלפמ
רדענ - יכדרמ קחצי
דגנ - קחש-ןיקפיל ןונמא
דגנ - רודירמ ןד
רדענ - אולימ ינור
רדענ - ריבס לאירוא
דגנ - ףוסוליפ-ןיבר הילד

ל"דפמה
דעב - ןמקורד םייח
דעב - םולהי לואש
דעב - יביב לאגי
רדענ - בלרוא ןולובז
רדענ - לטנגנל םוחנ

הרותה תודהי
דעב - שורפ ריאמ
דעב - ץיבר םהרבא
דעב - ןמציל בקעי
דעב - ינפג השמ
דעב - טרפלה לאומש

מ"ער
דעב - השמאהד כלאמלא-דבע
דעב - ענאסלא בלט
דעב - דימאחמ םשאה
דעב - ביטח קיפואת
דעב - ןאענכ דמחומ

היילעב לארשי
דגנ - יקסנרש ןתנ
דגנ - ןייטשלדא ילוי
דגנ - רגיר ידנג
דגנ - ןיקדולוס הנירמ

ש"דח
דעב - הכרב דמחומ
דעב - לו'חמ םאסע
דעב - יקסנ'זוג רמת

דחא םע
דעב - ץרפ רימע
דעב - ץכ םייח

תיטרקומדה הריחבה
דגנ - ןמפנורב ןמור
דגנ - רקניצ רדנסכלא

רשג
רדענ - יול דיוד
רדענ - יול םיסקמ

תורח
דגנ - רניילק לאכימ

ד"לב
דעב - הראשב ימזע

ל"עת
דעב - יביט דמחא


ןאכ - םיטרפה ראש לכףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא