תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   2000 ראורבפ

Women and Dogs from the back

םלועה לש ישוכה איה השיאה

,רלמ היפוצ ר"ד ידיב בתכנ
לארשיב םישנה ינוגריא לכל חלשנ הנוש טעמ חסונבו

,6.2.2000 - רקובב לומתא העידוה "דגא" תירוביצה הרובחתה תרבח
קרב-ינב-דודשא 350 וקב םיסובוטואב םישנל הסינכהש
.דבלב תירוחאה תלדב רתות

הלא םירבד .ןונל ןו'ג לש םימסרופמה וירישמ דחא םש והז ,םלועה לש ישוכה איה השיאה
לש הינשה תיצחמב ןיידע םינוכנ ויה ,םדא-תתכ הזובמה ,הלפומה ,חפוקמה ישוכה יבגל
םניא םה .לודגה דרמה ץורפ דע ,הקירפא םורד ומכ ,םלועב םימיוסמ תומוקמב ינשה ףלאה
םע תונמיהל היוארה ,הרואנ הנידמ םושב ,תיקוח הניחבמ תוחפל ,םויה דוע םינוכנ
םדא-תתכ הזובמה ,הלפומה ,תחפוקמה השיאה יבגל ןיידע םינוכנ הלא םירבד .םימעה תחפשמ
ןיידע םיכושחה םייניבה ימי יקוחש ,תויטסילטנמדנופ תונידמב ,ישילשה ףלאה לש ותישארב
.םהב םיטלוש

ץיציו "תילרבילה" ,"תינמוהה" ,"תמדקתמה" ,"הרואנה" לארשיל אובי ,ןימאמ וניאש ימ
,דמלי אל תאזמ ףאש ימ !ןימאיו ,ויניע תא ףשפשי ,תושיא ינידב הב גהונה ירבעה טפשמל
לע הלעי ,הנידמב רתויב הלודגה תיטסילופונומה הרובחתה תרבח ,דגא לש סובוטואל סנכי
תועונצ" םישנ ויניע ומב הארי ,קרב-ינבל דודשאמ "ינויסינ וק" ,ולש 350 'סמ וק
,ןהיחא ,ןהילעב דועב ,תירוחאה תלדל דעבמ סובוטואל תועונכ תועסופ םיסיבשב "תודוסחו
תלדב םיסנכנו םילוע ,תידוהיה הכלהה יפל "םינודאה רזגמ" ינב ,ןהינבו ןהיתובא
.יתימא ןודאל האיכו האנכ ,תימדקה

קר דימת .ןבומכ ,רוחאמ .םישנה תרזעל תסנכה יתבב םישנה תוקחרומ 'תועינצ' ץוריתה םשב
םיעוריאב "םשה להק"ב אובל ןהילע רסאנ הז ץורית םשב .םינפלמ אל םעפ ףא .רוחאמ
.םינפלמ אל םעפ ףא .רוחאמ קר תועיפומ ןה ,ללכב עיפוהל ןהל רתומ םא ,םש םג .םייבמופ
תלילשב ,הערל הילפאב הכורכה הדרפה וז .הדרפה םתס הניא וז .סובוטואב וישכע ךכו
.הלפשהב ,ןויוושל תוכזה

קר איה הנורחאה הילפאה .םימודאה םיווקה לכ תא ןמזמ רבכ הרבע לארשיב םישנה תיילפא
!למגה בג תא רובשל ךירצש שקה


,"דגא" דגנכ קבאמל תאצל בייח ,דחאכ םירבגו םישנ - רוביצה
ויחוור תלדגה םשל ול ןתינש לופונומה תא לצנמה
.התוריחו השיאה דובכ ןובשח לע

Women and Dogs from the backףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא