חספל רשקב תונשל ליחתהל ךירצש והשמ
.ונלש הצופתה תמישר לכל ונחלש וזה העדוהה תא
- המישרב תויהל םיצור םתאו התוא םתלביק אל םא
.ונלש תיבה ףדב הלעמל לאמש דצב "הצופתה תמישר - שפוח" לע וקילקה!חמש גחו םולש

הביזע/תופרטצה יבגל םיטרפ .ונלש הצופתה תמישרב םתא יכ וזה העדוהה תא םילבקמ םתא
ןוקייא שי לאמש דצמ ונלש תיבה ףדב) שפוח רתאב ואצמת הצופתה תמישר לש (הלילחו סח)
.("הצופת תמישר" וילע בותכש

המ בור תא - תועדוה הברה םיחלוש אל ונחנא ,םיאור םתאש ומכ .חמש חספ גח לכ םדוק
חולשל וננכת אל םעפה םג .(םוי ידמ ןכדעתמש) שפוח רתאב םירמוא ונחנא דיגהל ונל שיש
לכואהו קיטסלפמ לכואה ילכ .'ץיבדנס םע הדובעל םויה יתעסנשכ הנתשה הז לבא ,העדוה
םייקתהל ריבס ןורתפ ומכ הארנ 'ץיבדנס זא ,ןמזמ ילע וסאמנ הדובעב לכואה רדחבש בולעה
.חספב

התאר יתיא העסנש יהשימו והשמ איצוהל לימרתה תא יתחתפ 'ץיבדנסה םע הדובעל יתעסנשכ
ללגב אל .הלועפב חצור האור והשימשכ םיטרסב האור התא ללכ ךרדבש הזכ טבמ יב העקתו
.דחוימב הייתד אל איה וזה יהשימהו .'ץיבדנסה ללגב אלא ,והשימ יתחצרש

תיבב תוצמ םג יל שישו ,חספה גח תא גגוח ינאשו ,יל םג דאמ הבושח תרוסמהש הל יתרבסה
לוכאלש םג לבא ,(תיתימא החוראל סיסבכ אלו ףיטחכ ללכ ךרדב ןתוא לכוא ינא יכ םא)
והשמ לאכ הזל םיסחייתמ םישנא הברהש ןוכנ .עשפ אל הז ,רומג רדסב הז חספב התיפ/םחל
רומג רדסב תויהל ךירצ חספב "ץמח" לוכאלש הדבועה תא הנשמ אל הז לבא ,"רדסב אל" אוהש
,ןמה ינזוא קר םירופב לוכאל םיליגר םישנאש ןוכנ .םירופב הינגפוס לוכאל ומכ תוחפל
.תוינגפוס לוכאלב ער םוש םג ןיא לבא ,ער םוש הזב ןיאו

תשרוד "ץמח"ל סחיה םע הייעבהש יל הארנ לבא ,רתאב ןמזמ יתבתכ הזה ןיינעה לע קוידב
םג חספב לכוא ינא המל עומשל הצורש ימל ריבסמ םג ינאש הזל רבעמ) ידיצמ ףסונ ץמאמ
ןיינעב רתאב יתבתכש המ תא בוש ןאכ םכל חולשל הז תושעל לוכי ינאש בוט יכהו .(םחל
םכלש הצופתה תמישרבש ימ לכל הז תא ריבעהל ,יתיא םימיכסמ םתא םא ,םכמ שקבלו ,הזה
.ןיינעה תא ריבסהל ,המלו חספב "ץמח" םילכוא םתא םא םכתא םילאוששכ םגו

לוכאלש בושחל הדימ התואב לוכי ,ער והשמ הז חספב םחל לוכאלש בשוחש ימ ,רוציקב
?דלוקושל חספב םחל ןיב תוושהל תוטש וזש םיבשוח חטב םתא .ער והשמ הז חספב דלוקוש
.(ץראה יבחר לכב עונלוק יתבב ושכע גיצמ) "דלוקוש " טרסה תא תוארל וכל

(םכל ריכזמ ינא ,חספב הז) ךכ רחאו ןצינ לש הצלמה תובקעב טרסה תא תוארל יתכלה ינא
.ץלמומ ...הפב דלוקוש לש םעט יל היה המ םושמ הניבג םע הלגיב יתלכאשכ

!חמשגח

,שפוח רתא תווצ םשב
.רורד

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא