שפוח ירירגשמ םיבתכמ
6 רפסמ ןוילג


leters
:לט

!רורד
.א"תב שפוח רירגש לט הז ,םולש בוש
.םירקיטסהו םינולעה יקוליח לע בתכמב םעפה ךל בותכל יתיצר
.ליגרהמ עורג םייתסהו ,בוט שממ הפי ליחתה הז
םירקיטסב ילש םירבח תא יתאלימ ,םירקיטס םע רפס תיבל הוואגב יתעגהש הזמ ליחתנ
.ראשה לכבו םינולע
יוא" דיגהל הליחתה תחא הדלי זאו םירקיטסהו םינולעה תא היגולויבל הרומל יתאבה זאו
אל עגר ותואב "םכתוא גורהיו הז תא הארי אוה ,הנשה עיגמ חישמה ,םישוע םתא המ ,יובאו
...ןבלה סוסה לע ריבאה אוה חישמהש םיבשוח םה ,הדגאב איהש הל דיגהל יל םיענ היה
.הב עגפי הז ילוא יכ הל דיגהל יל םיענ היה אל לבא
.וטואה לע םישל הבכש זכרמה לע התוויצש תלהנמל קלחל יתכשמה זאו
,ףוריטב םינוליח םלוכ םש טושפ ,תאזכ התכ תמאב אל הז) תינוליחה התיכל יתכשמה זאו
לוכי ימ ,עיגה ןורדסמב ורבעשכ זאו ,לכה תא ינממ ופטח םלוכ ,(...הלאכ םיאניקנייש
סוכ !?םיהולא תא םדאה ארב תישארב !?הז המ סרע קמעס ,הלאוו" ,סרעה ...הפי ?שחנל
תכלל ונכשמה בושו ,םלוכמ דירוה אוה תומילאב ןבומכ זא "קבאר לעני הז תא דירות קמעמע
תא םסרפל ליבשב קר ,םיבוביס ונישע םתס וליפא ,םירקיטסה םע תכלל ונקספה אלו ,הז םע
.םירקיטסה
.ןמזממ םירירגשל ומשרנ הלאה םירבחה לכ
רהמ לבא ,תוכמ וחתפתה ןבומכו ,רקיטס ינממ דירוה דחא סרע דוע ,רפס תיבמ יתכלהשכ זאו
...ךלי אל ינא זא ,תוכמ תכלל אל םתבתכ יכ ,יתכלה דאמ
.םירקיטס דועל םיכחמו ,םירקיטסה תא ומש םלוכ תמאב זא לבא
הז יכ ,םיבוט יכה ויה םה םינטק יכה ,םימודאה םינטקה םירקיטסהש םכל דיגהל לוכי ינא
.םיאור אל םיסרעהו םודאב טלובו ןטק
!!!םימודאה םירקיטסה תא רתוי דוע לבא ,רמוח דוע יל וחלש השקבב רשפא םא
.הייפכה לע םישנאל ריבסהלו ,רמוחה תא קלחל קיספי אל ינא
!וחילצהו ולע זא
,לט
.א"תב שפוח לש האג רירגש

leters
:ףסא

.יל םתחלשש םירקיטסה לע הדות ,ןושאר רבד ,םולש
םיימויב לרב תיבב ףסא-ימע ןוכיתה רפסה תיבב םיברב וצפוה ףאו ,םולשב םדעיל ועיגה םה
אוה ,"םל-ו-ו-וכל דחא סויג דחא םע" לש אוה רתויב שקובמה רקיטסהש קפס ןיא .םינורחאה
!!!ףטחנ טושפ
.ילצא ןיידע םלוכ טעמכו תופטחנ תוחפ יכה ויה תומודאה תועבורמה תונטקה תוקבדמה
וישכע דעש ,"םיהולאה תא םדאה ארב תישארב" אוה תושגר תרעסו תובוגת ררועמ יכה רקיטסה
םיהובג רוביד ינוטל םימייוסמ םישנא איבה רפס תיבבו ,תיבהמ איצואש הצור תגרוחה ימא
.רפס-תיבב ללכ ךרדב םיעמשנ אלש דחוימב
תובוגת וירחא ררג "יחא ,יכה הז ינוליח" .אשונל תועדומה תא הלעמ אוה תוחפל לבא
.ינש דצמ דואמ תויבויח תובוגתו דחא דצמ תולזלזמ
ס"היבמ דבכנ קלחש תוארל היה ןתינ תוקד ךותו הקספהב ,ב"י תבכש ברקב וצפוה םירקיטסה
.קיבדהל וגאד םה םהילע םג םיקינב"י לש תוינוכמשו םירקיטסב אלמ
ולאכ קר ץיפהל ץילממ ינא ןכלו שוקיב םהל היה אל יכ ילצא ראשנש קלח שי - יתרמאש ומכ
חוכיוו םיררועמש הלאכו "םלוווכל דחא סויג דחא םע" ןוגכ טלחומ ינוליח סוזנצנוקבש
."םיהולאה תא םדאה ארב תישארב" ומכ
.ןטק לבא םייוסמ שוקיב היה "תדמ שפוח"לו "יחא,יכה הז ינוליחל םג"
,ללכ שוקיב היה אל תונטקה תומודאה תוקבדמל
.בוט ךלוה "תיתדה הייפכהמ סאמנ"
דועמ ץוח ,ילש הביבסב תוחפלש הככ לביק רבכ םירקיטס ןיינועמש ימ לכש יל הארנ לבא
םישנא דוע האור אל ינא ,רתוי וא הרשע ילוא םהו "דחא סויג דחא םע" וצר דואמש המכ
.םירקיטס ושקיבש
.עדימב ןוכנ שומיש ושעת
.הבושחה םכתוליעפב החלצהבו ,הבר הדות
,ינוליחה תוינחורה םלוע לע ןכות ןומה ןומה וב שיש םכלש רתאב רתויב בושחהש בל ומיש
.םייתד/םידרח םע םיחכוותמשכ תובושחש תובר תודוקנו ,תינוליחה תוברתה לע
.ףיסוהלו ןנערל וכישמת

leters
:ןדיע

:רורד םולש
םירקיטסו םיריילפ םע הליבח יל תחלשו ןדיע יל םיארוק יתוא רכוז התא םא - ךמולש המ
!יתחמש דואמו ראודב הליבחה תא יתלביק לומתא .הצלוחו
...תונעיההו הקולח בצמ לע חוויד תשקיב
!יתיפיצש הממ הבר התייה תונעיההו רמוחה תא רפסה תיבב קלחל יתלחתה םויה
םישנא תורשע יילא ועיגה םייתעש ךותבו ילש םירבחה לש םצמוצמה גוחב יתקליח הלחתהב
ושקיבו ילא ושגינו הז לע ועמשו ואר םירומ וליפא לבא אלפתת ...רמוחו עדימ ושקיבש
!!!יל רמגנ רמוחה לכ םייתעש ךותו םהלש תוינוכמל םירקיטס
וליפא םישנא הברהו הז תא וקרזי אל םהש 100% -ב עדוי ינאש םישנאל קר קלחל יתגאד
!!!!עדימ דוע לבקל ידכ רתאל סנכיהל וחיטבה
וליפא "שפוח" לש תואמסיסו רתאה תבותכ תא תונחלוש ינימ לכ לע בותכל גאוד ינא ףסונב
לע בותכש המ םיארוק םלוכ םשש םוקמה הז רפס תיבב ונלצא) בתוכ ינא םיתורישה יאתב
...(ןיינעמ וליפא הז םימעפלו תוריקה
םישנאש ןוויכמ םיריילפו םירקיטס לש תפסונ הליבח יל חולשל לכות םא חמשא דואמ ינא
(!!הלודג רתוי תצק הייהת איה םא חמשא ןכ םא) ...יאלמה יל רמגנש עומשל ובזכאתה דואמ
עגונב םישנא םע רבדל ליחתא םג ינאו השק תצק אוה ןוגריאה לש יפסכה בצמהש עדוי ינא
.תומורתל
.ב.נ
!יוצר שממ הז -תוירקה רוזיאב הנגפה יהשוזיא בורקב ונגראת םא דמחנ היהי הז

leters
:רוא

םישדחה םירקיטסה םע הליבחה תא יתלביק לומתא
תוקד ךות הרמגנ תומכה לכו הבר תובהלתה התיה ,רפס-תיבב םירקיטסה תא יתקליח םויה
.תורופס
דחא םומיסקמ ,םירקיטס לש ןטק רפסמ שקבמש ימל ונת :םירקיטס תקולח יבגל םירירגשל הצע
:תוביס יתשמ הזו ,גוס לכמ
;םלוכל קיפסמ ראשייש רמולכ חופיק עונמל איה הנושארה
.םישנא רתויש המכל ועיגי םירקיטסהש םירירגשכ ונלש סרטניאה תא תרשל איה הינשה
תוינוכמל םעפה ,רפסה-תיב לש היינחה שרגמב תוינוכמ לש םיבגמל יתדמצה םיריילפה תא
.תמדוקה הקולחב םיריילפ םהל ראשנ אלש
םתעד תא עיבהל םיפידעמ םישנאש בל יתמש לבא תורבוח לביק האירקל רמוח רתוי הצרש ימ
םיתצמותמ םינולע קיפהל יאדכ ילוא .האירק רמוח םיצור שממ אלו םירקיטס תקבדה י"ע
.רמוח הברה אורקל םיצור אלש םישנאל "שפוח" לש תונויערה תא םיעיבמש
זא רמוח גישמ ינא הפיאמ ולאש הברהו ,דואמ תובהלנ ויה יתקליחש רמוחה הארמל תובוגתה
.שפוח רירגש והמ םהל יתרבסה
.םירירגש תויהל םיצור םישנא השימחו רפסה תיבב םירירגש שיש בוטש ורמאש ויה
.הברה יד !! םירירגש הרשעכ שי דבלב םיסדה ס"היבב 'י הבכשב בגא
!חלצומ קבאמ ךשמה ונל היהיש זא

leters
:להי

!רורד םולש
קלחל והשמ ראשייש הווקתב רמוחה לכ םע ילש רפסה תיבל יתאצי םויה .הליבחה תא יתלביק
ףטחנ יתיא יתחקלש רמוחה לכשכ דואמ יתאלפתה .םיירוביצ תומוקמב וא ילש בושייב םג
.רתוי םדקומ ורמגנ דוע םיריילפהו םירקיטסה ;העשמ תוחפ ךותב
םישנאה .תרבוח ןיפוליחל וא רקיטס לביק רגובמ הז םאו דלי הז םא ילומ רבעש םדא ןב לכ
.רתאל וסנכיי םהש ורמאו בותכש הממ םיצורמ דואמ וארנ יתיא ורבידש
.םירקיטס לע אוה ירקיעה שגדהשכ רמוח דוע ךרטצא ינא יתעדל
,הדותב
.להיףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא