שפוח ירירגשמ םיבתכמ
4 רפסמ ןוילג

:הילצרה ,דעיל

... שפוח רירגש ינאו דעיל יל םיארוק ייה
...יופצה ןמ רהמ ,יל םתחלשש רמוחה לכ תא יתקליחש ןייצל הצור ינא
תבוטל לעופש ימ שיש בוט יפוי הזיא ,ויה םבורב תובוגתה ,םולכ ראשנ אל עובש ירחא
.המודכו םינוליחה
והשמ תושעלו םשרהל םה םג וצר םירירגשה ןיינע תאו רמוחה תא וארש םישנאהמ לודג קלח
...םישדח םירירגש 5 -כ הז תובקעב ומשרנ ,ןכלו
...םשרהל םליבשב היעב וזו טנרטניא םלוכל ןיא ךא ,םשרהל םיצור דועו

...רמוח דוע שקבל הצור ינא ,ןפוא לכב

.םתיא םולשב תויחל לכונו ץראב תיתד הייפכ אלל ראשנו קבאמב חילצנש הווקמ ינא

חילצהל ידכ תושעל המ עדוי אל טושפ ינא ,הילצרהב שפוח רעונ םיקהל הסנמ ינא ב.נ
ךיא תעדל חמשא ינא ,הבושתב הרזחהל תואצרה הברה שי ונלש ריעב יכ ,םלוכ תא ןגראלו
.ריעב שפוח רעונ םימיקמ

שפוח רירגש דעיל ,שארמ הדותב

:ךורב ןייעמ ,דעלג

A4 ףד םיספותו םילודג םה וישכעו 135% לש הלדגהב ,צ"דב םע הלא ,םיריילפה תא יתמליצ
תועדומה חול לע םידדצה ינש לש םוליצ יתילת .רתוי וטלביש ידכ םיינועבצ םיפד לע ,םלש
חול לע יתילת ,(!הזכ גשיהל יתיפיצ אל !שלתנ אל דוע - םש םייעובש רבכ) ץוביקה לש
תוחול 2 לע םג תולתל ןנכתמ ינא ,('בי-'ז ליגה תובכש) ןורוענ-םירוענ לש תועדומה
שקבל ןנכתמ ינא ףסונבו ,הנומש תירק םילעופה תצעומ לש חולב םגו יח-לת תללכמב תועדומ
.ץוביקה לש תוינוכמה לע םכלש םירקיטס קיבדהל קשמה ריכזממ תושר

רפסה תיבב הז תא ץיפהל תוסנל החיטבה איה ,קלחל רוזעתש ילש אמאל רמוחהמ קלח יתתנ םג
.םימוד םירבדו םירומה ירדחב תועדומה תוחול לע תולתל - (הרומ איה)


:המידק ,רוא

רקיה רורד

.לועפל ליחתהל ידכ השפוחה ףוס דע יתיכיח ןכל םירופב הליבחה תא יתלביק

"םיהולאה תא םדאה ארב תישארב" םירקיטסה לכ ,הצפהב יתלחתה רפסה תיבל יתרזחש םויב
.םתוא קלחל יתלחתהש ירחא תוקד שמח םירומו םידימלת י"ע ופטחנ

יתקליח חלשנש רמוחה לכ תא ,םיריילפהו תורבוחה ינפ לע בר שוקיב היה םירקיטסלש תורמל
.תועש עברא ךותב

תוינוכמ לש םיבגמ לע יתמש "שפוחב םתאו דחא קילק ? תיתדה הייפכהמ סאמנ" םיריילפה תא
.לבח ,םיריילפ ידמ טעמו תוינוכמ ידמ רתוי ויה לבא ,רפסה תיב לש הינחה שרגמב

ישיחכמ םג ויהש ןבומכ לבא יתקליחש רמוחה הארמל תובהלתה וליג םירומהו םידימלתה בור
ןיא) היולג איה דימת אלו לארשיב תיתד היפכ תמייקש תונלבסב יתרבסה םהל ,תיתד הייפכ
ילב םייתד אל םיאושינ ןתחתהל ןתינ אל ,טקרמרפוסב רשכה אלל םירצומ אוצמל תורשפא
.('וכו תבשב קסע יתב רוגסל בויח שי ,תויעב

םירקיטס רקיעבו רמוח דוע יל וחלשתש שקבמ ינא תיתדה הייפכה דגנכ לועפלו ךישמהל ידכ
םירצומל הביטנרטלאב םיקסועש םיריילפ הצור ינא רשפא םאו ,םיריילפו (םינוש םיגוסמ)
ספוט אלמל ךירצ ינא םא יל ועידות) .תויונח דיל תולתל רשפאש הלאכ ,ידרח רשכה םע
.(רתאב תפסונ רמוח תשקב

רפסה תיבב ודומיל תרוצו רפסה תוהמ - ך"נתה

םידימלת המל :אשונב ןויד חתפתה דואמ רהמו ך"נת ונדמל ןורחאה ך"נת רועיש תליחתב
לכ הקימעמ הרוצב הזה רפסה תא דומלל םיכירצ ויקוחלו ך"נתל הקיז םהל ןיאש םינוליח
.ךכ
.ידוהיה םעה לש וינייעמ שארו םירפסה רפס והזש הנעטה ןבומכ העיגה הרומה דצמ

םיקוח ,רסומ ילעב םירופיס ,תודגא ירופיס :דחיב וצבוק ובש רפס אוה ך"נתה יתעד יפל
תודבוע םגו םלוע לש ומורבש תולאש יבגל תוירואית ,"םירשואמ םייח"ל םיללכו
.םיהולא ...הלוכי לכ תושי י"ע טלשנ לכהשכ .תוירוטסיה

דחא ידי לע םינומהל תודהיה תא קוושל ידכ לכה ...ןכ ןכ .תודהיה תא קוושל ידכ הז לכ
.םירפסב םיבותכש םירבדל םינימאמ םישנא :רתויב םיבושחה םייקווישה םיללכה

זא ותוא דמלל םיצור תאז לכב םא לבא ,רפסה תיבב הזה רפסה תא דמלל ךירצ אל יתעדל
ינימ לכ ילב אוהש ומכ רופיסה תא ודמליש ,תורפס רועישב הזורפ תרוצב ותוא ודמליש
.תורתוימ תויונשרפ

.ולש תיתדה הרוצב ך"נתה תא םידמלמ םה :הז תא ושיחכי אל ך"נתל םירומהש
.תדכ אלו רפסכ ך"נת םידמול ונחנאש ודיגי אלש זא

חלצומ קבאמ ךשמה ונל היהיש
,רוא ח"גש
המידק


:הנבי ןג ,ריש

!םכל םולש
םכל רפסל יתיצר קר ינא
- םירופל ונישעש דחוימ והשמ לע
םישנאל ונתנ
- "םיישפוח תונמ יחולשמ"
,רחא קתממ וא ,קיטסמ הזיא
.(םיריילפו תורבוח - םירקיטסה ורמגנשכ) שפוח לש רקיטס םע
,תובהלנ ויה תובוגתה
רתוי הברה ואריש תויהל לוכיו
הנבי ןגב םירקיטס םע תוינוכמ
,אוהש הפיא הז תא תולתל וחיטבה םלוכ יכ
,דומילה ירפס לע וקיבדה קלח
תומוקמ ינימ לכ דועבו
תלהנמה ,תלהנמלו ,םירומל וליפא ונקליח
,הזמ הבהלתה
.םג םירומה בור
,והז זא
םכלש תוליעפב וכישמת
(םצעב ,ונלש)
!יייב
הנבי ןגב שפוח תרירגש -ריש
,בגא ךרדו
,רמוח דוע הכירצ ינא
...םירופב יל רמגנ לכה
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא