לבא .טסקטה תא תונשל וניצר וירחא דימו ,רופיכ םויל ונכה הזה ףדה תא :הרצק הרעה
(-; ראשנ הז םייתניב זא ,רופיכ םוי שי האבה הנשב םגש ןעט םכח והשימ


?שפוחל רושיק רבכ םתרצי

. . . ברקתמ רופיכ םוי

םינכומ תוארל םתיצר ןמז הברה רבכש םיטרס העברא ,רדסב םיינפואה :םינכומ םישיגרמ םתא
רייסל םתיצר ןמזמ רבכש "שפוח" רתא תא םג שיו . . . הספוק יקחשמ ,םיפלק ,ואדיוה דיל
.םיינש וא רמאמ וילא חולשל םגו ,תוידוסיב רתוי וב

הבוט לארשי ןעמל ונלש ףתושמה קבאמב קיפסמ םתישע אל :םכל עירפמ תצקש והשמ שי לבא
?םישוע המ .רתוי

הזרכה היהת וז .ונילא קניל םע ,םיאבה images -ה דחא תא וב ובלש ,רתא םכל שי םא
:האבה הנשב םכיתונווכ יבגל תנייוצמ


:(468x60) םות לש רנב

נמאס לך להיות שפוט של הדת

:(417x50) ריפוא ידי השעמ רנב:(468x60) רוא לש רנב הזו

בגצ או בדצ


:(!cypher -ו רמות ,הדות) :הנה ?שאלפ רנב םיצור
:(500x100):(460x80):(460x80)

:וקא רציש םירנב הלא


:רחא ריהב עקר וא ןבל עקרל םימיאתמש םירנב הלא:(ףוקש עקר םע םירנב) רחא עקר לכל הלאו

ןאכ שי םירנב ןומה ?רחא לדוגב רנב / רחא והשמ םיצורףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא