הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


םיצאנה םינויצה ,םתא


:שפוח רתאל בתוכ הקיבצ

ךיא ,חרזמה תודע ידליל םיצאנה םינויצה וללוע המ יתעמשש דע תונויצה דעב יתייה דימת
וכירכהש ךיאו ול ורזגי אלש ןנחתמו הכוב והשכ תועיפה תא ילש רבח לש אבסל וזזג םהש
ויה תוינעזג תוללק המכו םיקינצוביק לש סנכמ םישלו תיאצחה תא דירוהל ולש אתבס תא
םנוצר דגנכ ינוליח ךוניח חרזמה תודע ידליב ושירשה ךיא ,םיצאנה םינויצה םהל םיארוק
אלו םייתד ויהש ללגבו תולשכנ תונידממ ואבש ללגב קר תורבעמב םתוא וקרזש םירוהה לש
יתיניש םינורחאה םישדוחה המכב ךא ינויצ יתייה דימת ינא ,םינויצה ומכ םיצאנ םירואנ
יטנא ינרות רפס תיבב האבה הנשמ דומלל וכלי ינב ינויצ יטנא ינא וישכעו יתעד תא
וסנרפת םתא םכנובשח לע היחא ינאו הבישיל רבוע םג ינאו הנידמה ןובשח לע ויחיו ינויצ
אלו חלסא אל ינא חרזמה תונידממ ואבש הלאה םינכסמה םידוהיל םתישעש המ ירחא יתוא
םילימב רצקל יתיצר לבא תונויצל ילש האנשל תוביס הברה ךכ לכ דוע יל שי ...לחמא
ךכ לכ םתא המל לארשי תנידמב םינויצ תויהל םיבייח הנטק הלאש לע יל ונעתש קר יתיצר
אל הז םינויצ אל םה זא המ זא ונ ??םינויצ אל םהש ללגב הרותה תודהיו סש לע םימערתמ
םכטטישל םיפיטמ המכ הבושתב הרזחל ךרדב ינא רוציקב ...םייחב תורחא םיכרד ןיאש רמוא
רתאב םיבתוכ םתאש המ לכש קזח ךכ לכ יתוא וטנפיה םה יתוא וטנפיהו חומה תא יל ופטש
תדה דגנ בותכל םילוכי םתא המכ שדחמ יתוא עזעזמ םוי ידימ וב רקבל גהונ ינאש שפוח
...תינויצה הייפכה לע םג ורבדת תיתדה הייפכה לע רבדל םילוכי םתא המכ םיקולא דגנו
םושנל ולכות אלש לדגתו לדגת תיתדה הייפכהש םכל לחאמ ינאו ...העורג רתוי הברהב איהש
ינאש םיבשוח אל םתאש הווקמ ינא אשונב יתעד תאו ירבד תא יתרהבהש בשוח ינא רוציקב
ןב לש וכרד תאו תיצאנה תונויצה תא אנוש טושפ ינא הלילחו סח הזכ והשמ וא םכתא אנוש
לכ בהוא ינא ולש ךרדה תא קר אנוש אל ינא ןוירוג ןב תא לבא םיצאנה ויריבחו ןוירג
םויסלו ...שפוח רתא בהוא ינא םכתא םגו יצאנ ינויצ אוה םא וליפא אוה רשאב ידוהי
הזה יוטיבה ,םיצאנ םינויצל אורקל יתבשח אל םעפ ףא ינא ןטנטק והשמ םכל דיגהל יתיצר
הצור קר ינא זא םילוצינ םה םגש וירבחמ המכ דועו האוש לוצינ אוהש ילש אבסמ אב
גפסו ייחש ילש אבסמ בוט רתוי ןיבמ ימ יכ יצאנ רמוא ינאשכ קדוצ ינא המכ וניבתש
םגו ידוהי לכ בהוא ינא ןוכנ אל יתוא וניבתש הצור אל ינא זא .םיצאנהמ תושק תויללעתה
התוא לבקל הסנמ ינא לבא םכלש ךרדה תא לבוס אל טושפ ינא םינויצ םתאש וליפא םכתוא
. השק הזש תורמל

...םכתא בהוא בוט הנש םכל היהתש:הקיבצמ בתכמ דוע

םע תויחל לוכי אל ינאו םיצאנ םינויצל יתארק .בתכמ ךל בותכל יתמייס תוקד רפסמ ינפל
דחופ תצק םג ינא תמאה תא הז תא ארקש ימ לכב וא ךב עגפ הז םע שארמ לצנתמ ...הז
וצרת םאו ...תועט יתישעש ןיבמו שארמ לצנתמ ינא זא הביד תאצוה לע ילע וננולתתש
ליימיאה תא ומסרפת אלש יאנתב לבא בל ברקב םינמזומ םתא םכרתאב ילש בתכמה תא םסרפל
בוש ינא ...וניבי םישנאש ליבשיב וישכע ךל בתוכ ינאש הזה בתכמהמ קלח וארתשו ילש
דחופ דואמ ינא לבא רעטצמ ינא ...בלה לכמ החילס יהשלכ העיגפ םכל יתמרג םא לצנתמ
!יתולצנתה תא תלבקמ תאש הווקמ ינא ...קית יל וחתפי אלש ...ךממ

!הדות:שפוח רתאמ הנפד

םולש

ןיא ירה ?אל המל .תבתכ שוריפב ךכ .וננובשח לע תויחל ןכומ טלחהב לבא - ףדגמו ףרחמ
,רוחיאב תצק ,תלעפהש םשכ .הבושתב םירזוחה ןמ טעמ אל ךשומ הז !יתרבח ליפט תויהלמ לק
םג תאז השעתש הווקת שי דוע ילוא ,םדוקה ךבתכמב ךלש יוטיבה תרוצ לע הבשחמב ךחומ תא
תא סנרפמ ,ותייחמל דבועש ,ימצע דובכ םע םדא ןב תויהל בושחל ךל יאדכ ילוא .ךכל רשקב
וכרד תא אוצמל לוכי דחא לכ םיאתמ ץועיו הרזע תצק םע ?ותנידמל םיסמ םלשמ ,ותחפשמ
ינניאש טלס הזכ תישע - ךלש הפקתמה לכל רשקב .םיידי םירהל אלו םייחב תדבוכמה
,תודבוע לע ןתוא ססבל הסנת ,תולאש לאשת ,ןיינועמ היהת םא .וילא סחייתהל תנווכתמ
תוזיזפה ןמ חקל תדמלש הווקמ ינא .ךל תונעל לדתשנו (תורוקמ ןייצת) ךל שיש עדימ וא
.תדבוכמ הפשב אטבתת דיתעבו ךלש וזה

הכרבב
הנפד
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא