הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"רדסב אל"ו "רדסב" לעו הנומאה לע

רתאה תווצמ הנפד םע (שפוח רתאב תרקבמ ,יודב םש) לעי לש החיש

:לעי

.הזה ליימ-יאה תא ארקי אלש ימל םולש
יתעגה ענענ לש םורופה ךרדו ,ןפוא לכב ,יתוא ולדיג הככ - הייתד הרוחב ינא
.םכלש רתאל הנושאר םעפ
וכותב ויהש תולאש הברה כ"כ ררועמ הז לבא - יליטנפניא ארונ עמשנ ילוא הז
הככ יכ "רדסב אל" םירמאמה לכש השיגרמ ינאש אוה ידרוסבאה עטקה ....ןמזמ רבכ
,יתניחבמ .ידמל בוצע .הזכ והשמ וא הלוגד הנימאמ ינא יכ אל - יתוא ודמיל
.ןפוא לכב

:הנפד

!לעי םולש

םיאשונל ףשחיהל הנושאר םעפ ךל וזש הנבהה ללגב הארנכ ,יבלל עגנ ךבתכמ
,ןהינימל תויתדה תורגסמב לבוקמש יפכ ,ךממ וענמ הארנכ םויה דעש תועדלו
ינש הז ךל רמול הלוכי ינאש המ .ךל םרוג רבדהש בצעה תא תנייצ ףא ךבתכמבו
:םירבד

הלחתהב וב יטטושת םאש החוטב ינא .ונלש רתאה םע רשק תרציש החמש דאמ ינא
הציפק שרק רתאה ךל שמשי ךשמהב יכ הווקמ ינא ,לבא ,השק דאמ ךל תויהל לולע
לש בתכומהו רצה םוחתב ןניאש ,תושדח תונבהו םישדח םיאשונ םיפסונ םירתאל
.ךמלוע תולובג תא ביחרהלו ךשפנ תא רישעהל ולכוי יאדוב ךא ,יתדה םלועה
םייחה לכו הריעצ הרוחב תא ךבתכממ הניבמ ינאש יפכ .ידמ רחואמ אל םלועל
.(חמשנ ונל רפסל יצרת םא ?ךיישעמ המו תא המכ תב :תונרקס ךותמ) .ךינפל
ךידיב יחק .תונשל ןתינ ןיידע שורדה ץמואהו םיישפנה תוחוכה ךל ויהי םאו
."רדסב ןכ" וא "רדסב אל" המ דבל טופשלו תעדל ,ןיבהל ךתוכז תא
.(ךבתכמ יפל) ךחומב תוצצורתמש תולאשהמ הלאש לכב ונילא ינפת םא חמשנ
.רשק לע ונמע רומשלו רתאב רקבל יכישמה

תודידיבו החלצהב
שפוח רתא תווצמ הנפד


Auguste Rodin - 'בשוחה םדאה'

:לעי

.הנפד ייה

רופיס ....ימואל תוריש ףוסב יתישע אל - יתיצר ארונש תורמלו .19 תב ינא
.יטנוולר אל שממו ךורא
ינא ,הנימאמ אל ינאש אל הזו - תיתד ,אל ךיא ,תרגסמב םיבשחמ תדמול ינא
.המב יל רורב אל לבא ."ןכ"ש יתוא ודמיל - ןכ ינאש תבשוח ינא ...ןכ
לש עטקה לכ - רתוי וא תוחפ ,השוע ינאש המ לכש הז יל באוכו יל בוצעש המ
.ינממ אב אל הז .רחא רבד םוש ללגב אל ,יתדמל הככש ללגב הז הייתד תויהל
- עונלוקל תכלוה ,םינב םע תאצוי ינא - תמלשומה תיסודה אל ינאש ןוכנ הז זא
כ"כ הז םייתד לצא - וילאמ ןבומכ םיארנ ינוליח םדא רותב ,ךלש םירבד ינימ לכ
.הככ אל
.והז זא
.בושחל רקיעבו - םכלש רתאב רקבל תננוכתמ ינא
.בלה תמושת לע הדות
לעי

:הנפד

טילחהל היצפואה תא ךל ריאשמ אלש ךוניח אוה יתדה ךוניחה .בוש ךממ עומשל ףיכ
ונממ םיפצמש המ לכ תא טעמכ םדא ןבל ביתכמש ךוניח הז .אל םאו ןכ םא דבל
.תויצפוא הברה ול ריאשהל ילבמ ,(לכה תא וליפא ילוא)

יתטלחה טושפ .ידמל ריעצ ליגב יתדרמ ךא ,תיתד דע תיתרוסמ החפשממ האב ינא
םה ימ) .ייחל עגונש רבד םוש יבגל ימוקמב טילחהל דחא ףאל ןתא אל ינאש
אל ?םירחא יבגל טילחהל תוכזה תא םהל ןתנ ימ !ינומכ םדו רשב ?םיטילחמה
ךותמו תועדומב ,ותוא יתמלשו ,ריחמ שי ךכל םג ,רבד לכ לע ומכ .(!ינא
.הריחב

רתוי הברה וליפא ילוא ,ריחמ שי תיתדה תרגסמה ידי לע תבתכומה ךרדב םייחל םג
וא ,וייחב הטילשו תואמצע - ףידעמ אוה המ רוחבל ךירצ דחא לכ .הובג
ינממ ענמ אל הז ,יתריחב לע תרעטצמ יניא ינא .ותוריח לע רותיוו םזימרופנוק
לש השוחת יל ןתנ הז - אוה ךופהנ .ייחב םיבר םירבדמ תונהילו םיגשיהל עיגהל
היה יאדוב הז ,ימואל תורשב תרשל ךל רדתסה אלש לבח .חוכו ימצע ךרע תלעב
בושח סיסב הז .עוצקמ תדמול תאש השוע תא ןוכנו ןובנ השעמ ךדיאמ ךא ,ךל םרות
תא הריכמ .שאר ונל שי הז ליבשב ,בושחל יכישמה .ךלש םילגרה לע הדימעל דאמ
.םינבומה לכב הז תא ימצעל יתצמיא ינא - ?"ללכ דחפל אל רקיעהו" רישה

הכרבב
הנפדףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא