הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


?םלועל ארוב ןיאש ךתעד לע תולעהל לוכי התא ךיא

לט ימולש תאמ

,ילש הנעמהו הירבד :יתמשנ תא ליצהל התסינש יתסא םשב תרבג םע ילש םירבד יפוליח הלא
בציעש ןעש שי ןועש לכל) ילייפ םאיליו לש ןונכיתה ןועיטב ליחתמ ,ליגרכ .דחאל דחא
.('וכו 'וכו ,ארוב שי םלועל םג ךכ ,ותוא
רקיעב םהב ףתתשמ ינא .ynet לש םינוליח-םייתד םורופ ךרד יילא עיגה הארנכ וזה יתסא
תובבל בוריק :ןורחאה טנרטניא ןטפקב רמאנש ומכ .שפוח רתא תאו ילש רתאה תא םסרפל ידכ
יאנתב ,יילע לבוקמ ,רמוא ינוליחה זאו ,תבש ולצא תושעל ינוליחל עיצמ יתדה .םש ןיא
.תדה יקוח דגנ הז יכ ,לוכי אל אוהש רמוא יתדה זאו ,ילצא תבש השעת ןכ-םג התאש
.םירתוומ דימת םינוליחה

.םודאב שגדומ יתסא לש טסקטה

?םלועל ארוב ןיאש ךתעד לע תולעהל לוכי התא ךיא
.בטיה ןגרואמו רדוסמ כ"כ לכה ירה


לש היצולובאה תיירואת תנתונ ךכל רתויב בוט רבסה .רבסה שרוד םלועבש ןוגראהו רדסה
.םירבטצמ םייונישב ,דעצ רחא דעצ ,תיעבטה הרירבה ךרדב םייחה תורצוויה :ןיווראד
.היירואתל אירקו רורב אובמכ סניקוד דר'ציר לש "רוויעה ןעשה" רפסה לע ץילממ ינא
לשמל יחק .םלועל ארוב שי םא תעדה לע םילבקתמ םניאש םירבד םג הריבסמ וזה היירואתה
םיאפורל הסנרפמ ץוח ,שומיש םוש ול ןיא םדא ינב לצא :לגרה ףכב סיראטנלפה רירש תא
םלוע ארוב .םיפנע ןיב רבעמל דואמ ישומיש אוה םיפוקה לצא וליאו ,ערקנ אוה םא ולפטיש
ךיא שמשכ רורב היצולובא יפל לבא .ינויגה אל ?שומיש רסח רירש ונל ןתונ ותמכוח בורב
.רבעהמ דירש :הזכ שומיש רסח רירש ונל שי

.םימשבש וניבאל בושל הכזתש יביל לכמ ךל תלחאמ ינאו בטיה בטיה ןנובתהל ךל העיצמ ינא

אלל ,ןיטולחל תיעבט המירז יפ-לע להנתמ םלועהש יל רורב דואמו בטיה בטיה ןנובתמ ינא
ןיבל תבש לוליח ןיב ,לשמל ,רשק ןיאו ,תונענ ןניא םדא לש ויתוליפת .םימחר אללו ןיד
ריתמש הז בהוא בא ןימ הזיא ןיבמ ינניא ,םיימשבש וניבאל רשאב .סובוטוא עוגיפב תוומ
.הזכ בא לע ךמוס אל ינא .םינוילימב ,םישוערפ ומכ זגב םתוא וריבדי םיצאנהש וינבל
ראש וליאו םייח םהיאצאצש יארו יאצ .האושה ינפל הצרא ולעו תדה תא ובזע יירוה ירוה
חטבו ,הדוקנ ,ךומסל ימ לע ונל ןיא .ןיטולחל ודחכנ ,הלוגבו תדב וראשנש ,םהיתוחפשמ
."םיימשבש וניבא" לע אל

.םלועל ארוב שי ןכאו תמא הרותהש תויעדמ תוחכוה שיש ,רקי חא ךל עד

,םינעדמ םניא "םיחיכומה" םיצרמה .ץימב תויוטש הזו ,רנימסב יתייה ,הלא לכ תא יתעמש
ןיווראד לש היצולובאה תיירואתש חיכוהל לוכיבכ ,םרשקהל ץוחמ םיטפשמ םיטטצמ קר םה
לכ ברקב תלבוקמו תמשונו היח ןיווראד לש היירואתה ,רוזעי אל .אל איה לבא ,רבשמב
.םינש ידראילימ םלועה ליגש ךכב קפס ןיאו ,םייתימאה םינעדמה

העידיב רתויו רתוי תקזחתמ ינא םויל םוימו םייתנשכ הבושתב תרזוח ךילא דוגינב ינא
.ונילע חיגשמ ה"בקהש תטלחומה


.'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה :התלב ןיאש תמאה לא ירזחתו ךתועטב יריכתש הווקמ
הליפתהש רמול רשפא םאה ,ץצופתהש סובוטוא ספספמ תאזבו ללפתמ םדא םא :יתרמא רבכו
תויהל לוכי היה םגו .ךכ שממ ותוא הליצמ התייה ןותיע תאירק ירה ,אלו אל ?ותוא הליצה
?הז לע םירמוא המו .ץצופתי ןכש ,אבה סובוטואה לע הלוע היה הליפתה ללגבש ,ךפהה
רבסה שי לבא .תעדל םיצור אל ,לואשל םיצור אל :תורחא םילימב ."לאה יכרד תורתסנ"
לודג אבא שיש בושחל םיענ ארונ ירה ,תושעל המ .הרקמ לכה אלא ,תויקוח ןיא :רתוי רורב
.ןוכנל תאז ךפוה אל "םיענ ארונ" לבא ,ונילע חיגשמש

לע עיבצמ אל הז זא ךיתולאש לע תוילאנויצאר תובושת ךל תונעל עדי אלש העוט בר םאו
.ארובה רדעיה


.ךירצש ומכ ,האושה תא אל דוחייב ,תיטרפה החגשהה ןיינע תא יל ריבסיש בר םוש יתאצמ אל
."לאה יכרד תורתסנ" :םותס יובמ ותואל ועיגה םלוכו ,תולאשב םלוכ לע יתצחל

תמאה תאיצמב החלצה בלה לכמ ךל תלחאמ
יתסא


,רבד עבטה דבלמ ןיא ,ןיטולחל יעבט םוקיה :תמאה תאיצמב החלצה בלה לכמ ךל םג לחאמ
.יעבט-לע רבסה םושב ךרוצ ןיאו

.הל תפכאש הידוהי

לדחש בוט ידוהי אוה ינוליח :שפוח רתאב רמאנש .תודגאב ןימאהל לדחו ,ול תפכאש ידוהי
תיפכ ונסינכה לע םעוזהו ונישעמ לכ לע חיגשמה הז ןפוא לכב ,םיהולא .תודגאב ןימאהל
.אל טושפ ,םייק אל .הדגא אוה ,תירשב הנמ ךותל תיבלח

:םיצלמומ םירתא
(וב תייה אל םא) ילש רתאה - http://www.geocities.com/stmetanat/home.html
היצולובאה תיירואת תא בוט יכה ריבסמש רתאה - http://www.talkorigins.org

!"קעוז בלה" ?הז תא תעמש .היוטנ דיה דועו ,םיבתכמ ףוליח דוע הנה .רורד ,רמגנ אל הז
םלועל םייתדה .הארנכ ,"וילע םירבוג ארחא ארטסה תוחוכ ךא םלוע ארובב ןימאמ" ,עמשמ
.הרכה ךותמ ינוליח תויהל לוכי ידוהיש ולבקי אל

.םודאב שגדומ יתסא לש טסקטה ,רומאכ

?םלועל ארוב ןיאש םישנא ענכשל וזה שפנ תוריסמה לש ןיינעה המ ,וניניב ימולש
!ןנובתת ,יחא ןנובתת , קעוז ךכותב והשמ


םשב ,םישנאש איה הייעבה .אל וא םלוע ארובב םינימאמ םישנא םא יתוא ןיינעמ אל ,תמאה
םיעקפומ םיריחמ ,תבשב האנה תעינמ ומכ ,םירבד ינימ לכ יילע םיפוכ ,םלוע ארוב ותוא
!אל" םינוע םה ,אבצב תרשל תכלל תובישיה ירוחבל םירמואשכ .'וכו ץ"דב ירשכה לע
שי ןכ לעו ,הנומאל הנעט וז ?ךכ לע הנענ המו ."לארשי םע לע רמוש םיקולא ונללגב
.הנומא התוא דגנכ תונעל

!יננובתת ,יתוחא ,יננובתת .רקש איה תיטרפה ותחגשהב דוחייבו םיהולאב הנומאה ,יתניחבמ
השיש לש םהיתוניחתל הנע אל םיהולא !םלועה להנתמ ךכ אל ךא ,החגשה שיש בושחל םיענ
.הדוקנ ,ךומסל ימ לע ונל ןיא ?וישכע םימלסומה דגנ ונל רוזעיש המל זא ,האושב םינוילימ

רקשב ויחי םישנאש יל תפכא אל ךא ,רקש איה תיטרפה ותחגשהב דוחייבו םיהולאב הנומאה
תאזב האור ינא יזא ,הזה רקשה םשב יב םיעגופ םישנאש עגרב לבא .בוט םהל השוע הז םא
,'וכו "תירבע ירבוד םייוג" םהל םיארוק םידרחהש תורמל ,םינוליחהש וניבה .המחלמ תזרכה
,תדה לא םינוליח םיריבעמ םידרח דוע לכ .היינשה יחלה תא ושיגי אל םהו ,םירצונ םניא
.האלה ןכו ןיע תחת ןיע .תוינוליחה לא םידרח וריבעיש םינוליח ויהי
םילספהש םשכ הליפת עמוש אוה .לעבל וא סואזל הליפת ומכ שממ םיהולאל הליפת הליעומ
.ויבא חרתל ץפנל חכש וניבא םהרבאש דיחיה לילאה אוה לארשי יהולא .הליפת םיעמוש
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא