הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


...יצחו 15 ןב ינאו דעלא יל םיארוק
?םהרבאמ אל םא ידוהיה םעה לכ רצונ ךיא ?םלועה ארבנ ךיא

זעוב לשו הריש לש הבושתו ,רתאב רקבמ ,דעלאמ בתכמ


:דעלא

דיגהל בייח ינאו םכרתא תא יתיאר .יצחו 15 ןב ינאו ,דעלא יל םיארוק ,הריש םולש
תאו םייחל ולש השיגה תא םירחאל ריהבמ םדאש בוט דואמ הז יכ ,ןויצל יואר אוהש
.ותנומאו ויתושיג תא רותסל וא ,קזחתהל ףאו דומלל ולכוי םירחא םישנאש ידכ ,ויתונומא
...הלא םימוחתב ףיקמ דואמ אוה יכ ,רתאה לע דובכה לכ דיגהל בייח ינא הז ללגבו

ינב לש האצמה םתס היה הלחתהמ הזו םיקולא ןיאש תרמוא ןמזה לכ תא :ךילא יל הלאש
?םהרבאמ אל םא ידוהיה םעה לכ רצונ ךיא ?םלועה הארבנ ךיא -ןכ םא .םדאה

,ולא םיאשונל ךתשיג תא עומשל חמשאו הדות
דעלא


םלועה תאירב
שוב סומינוריה לש רויצ
Olga Gallery רתא תובידאב


:שפוח רתאמ הריש

,םירמאמ רודמב האר ,רתאב אלפנ רמאמ שי "האירב"ה לע .ךבתכמ לע הדותו ,דעלא םולש
לע אלא םלועה "תאירב" לע םירבדמ אל ונחנא .הנשהמ "תישארב" - עובשה תושרפ רודמ-תת
העשב ,"ארוב" שי "האירב"לש םושמ תאז .בתכש השרפב הפי ריבסה ןדש יפכ ,"ותורצוויה"
םיריעזבש ריעז קיקלח אוה םדאה .האירב התיה אלו ארוב ןיא םייח ונחנא וב םלועלש
סומסוקב ןטק רוריפ אוה ונלש ץראה רודכש ,עדוי ירה התאו ,םוקיה לש ותלוכתו ונכותמ
.ופוס ןכיה םיעדוי ונניאש ,ךכ לע עיבצמ רבכ הז "יפוס ןיא" רמוא ינאשכ .יפוס ןיאה
אל םג םלועל - יתעדל .ותישאר תא םיעדוי ונניא םג ךכ ,ופוס ןכיה םיעדוי ונניאש םשכ
.םלשה לע תעדל לכונ אל םלועל קלחכו ,םוקי ותואמ קלח ונחנא .ונתולבגומ םושמ ,עדנ

ךלו יל אל ,ללכב תושונאל תנווכתמ ינא "ונחנא" תרמוא ינאשכ .םיעדוי ונניא דאמ הברה
ונחנא םויה .םולכ ונעדי אל קוחר קוחרה רבעב .רתוי הברה ונעדי אל רבעב .תישיא
םעפ ףא לבא .ןבומכ ,ללכב דיתעל הנווכה - רחמ .רתוי דוע עדנ רחמו ,רתוי הברה םיעדוי
.לכה עדנ אל

שיש וא ,עדוי ןכ רחא והשימש תיתורירש הטלחה ןיבל ,והשמ תעידי-יא ןיב רשק םוש ןיא
החירבה .הצור התאש המ לכ וא ,םרוג תווהל וא ,יארחא תויהל וא ,תעדל בייחש ןוילע חוכ
.םדאל רתויב הלקה ךרדה וז ,עדוי ךניא התאש העשב ,עדויש םרוג שפחל

היהי אל אמש להבנו ול תחרובו תעקוש שמשה תא הארו הרעמהמ אציש הז - יביטימירפה םדאה
החמשב קעצ ,םולכ עדי אל ירה אוהו ,הרזח שמשה הנהש הארו םק רקובבו ,םוחו רוא דוע ול
הנוכנ-אלו הלקה ךרדה וז ,רומאכ ,לבא .םדאה לש וחומב םיהולאה ארבנ ךכו ,"םיהולא שי"
ילוא ,ודמלי ירחא םירחא ?יתומ םויל לע דומלל קיפסא אל .דמל ?עדוי אל .ןיטולחל
ינא" םאש ,הבשחמה ךרוצל אורבל ךירצ עודמ ?המ זא .עדנ אל םלועל ילוא ,אל ילוא ,ועדי
תורעמ שיא ותוא אל רבכ ונחנא ירה ?עדויש םיהולא שיש "עדוי ןכ ינא" ,והשמ "עדוי אל
רבד תעדל לגוסמ ינניא םא !!!!"העידי-יא" םע תויחל םילגוסמ ונחנא !יביטימירפ
הז ךיא ,םלועה ארבנ ךיא עדוי ינניא םא ?"רתוי ךבוסמ" רבד שיש עדוי ינא ךיא ,"טושפ"
והשימש םושמ קר םאה ????עדוי ינניאש הזה ךבוסמה רבדה תא ארבש םיהולא שיש עדוי ינאש
,םיירשפא האירב-ימרוג לע םינוש םירבד ורמא הירוטסיהב םיבר םימע ?םיהולא שיש ךל רמא
?המ זא

אל אוהש ,הקוצמה תרסחו הוולשה הרכהה םע וא ,"העידי-יא" םע תויחל םדא לש תלוכיה
ינלבוס ,רואנו ליכשמ םדא לש הנוכת איה ,לכה עדוי אל רחא םדא ףא םגשו ,לכה עדוי
טקשב תויחל תלוכיה - "תומימעל תונלבוס" םשב תאז םינכמ היגולוכיספב .ויתועדב ישפוחו
,ךל עודי לכה אלש ,הדבועה םע תימצע תחנ-יא וא ימינפ-ביר ילב ,חתמ ילב ,הוולשבו
אשונ ותואל יארחאה וא םרוגה וא הביסה תא - ןאכ ,וישכע ,דימ - אוצמל חרכה שיש אלבו
דלי תנייפאמ תומימעל תונלבוס רסוח .ללכב םייחב ךכ ,םייטרפה םייחב הז ךכ .עודי אל
,אבא ול םירמואש המ לכל ןימאמ םג אוהו ,ןאכ ,דימ הבושת לבקל דימת ךירצ אוה :ןטק
לכה אל :עדיל תונלבוסה םג תרגבתמ ,לכשה תורגב דצל ,תורגבתהה םע .הרומה ,תננגה ,אמא
יתנבה-יאל .לכה עדא אלו ןיבא אל םא ארונ אלו ,תעדל יל רשפא לכה אל ,ןיבהל יל רשפא
,בר אל יאדווב .עדי ןכש והשימ היהיש בייוחמ אלו ,הביס תויהל תבייח אל יתעידי-יאלו
.םיהולא אל חטב

אל .ידוהיה םעה לש הירוטסיהל םיסרוקבו םירפסב דמלו ךל ידוהיה םעה לש ותורצוויה לע
םעה לש ותורצוויהל ,דאמ יביטקייבוס ,דחא רוקמ קר אוה ך"נתה .םינבר לצא אל ,ך"נתב
ידיב הרהבוהו הנודנ רבכ תירוטסיהה ותונימא ,הירוטסיה רפס ונניא ך"נתה .ידוהיה
,ללכב .הדגא וז םהרבא .הז יעוצקמ אשונב ךל בישהל ימצעמ קוחצ השעא אל ינאו ,םיחמומ
ןהיניב שיש ,תורוקמ רפסמ סיסב לע אלא ,תחא הדגא ךמס לע תועבקנ אל תוירוטסיה תודבוע
התא .תורכומה היגולותימה תודגא יפ לע העבקנ אל הקיתעה ןווי לש הירוטסיהה םג .הבלצה
רפסמ ידיב אלא ,דחא םדא ידיב אל םג ,םיהולא ידיב בתכנ אל ך"נתהש ,עדוי יאדווב
,ולש קלחה תביתכב תרטמ התיה בתוכ לכל .דאמ הנושו בחר םינמז חווט ינפ לע ,םיבתוכ
לש וא ,ךלמ לש ומש תרדאה םשל םא ,הירוטסיה בתכשל הרורב הנווכ התיה םירקמהמ קלחבו
.תיטילופ הנווכ לש וא ,הנומא ךלש וא ,איבנ

דמלתו ,םהב ארקתש דאמ הצילממ ינאו ,םירפס השיש ןאכ ךל האיבמ ינא אשונה תנבהל רזעכ
:ובש ירוטסיהה טביהה תנבהלו רקחל ,יארקמה בותכל תינרדומה השיגה ךרד תא

.1965 ,הדסמ תאצוה ,רדא יבצ 'פורפ תאמ ,ך"נתה לש םלועה תפקשה .1
.ט"כשת ,ןמוינ תאצוה ,רדא יבצ 'פורפ תאמ ,ך"נתה לש םייכוניחה םיכרעה .2
.ה"כשת ,סנגאמ תאצוה ,וטוסאק 'פורפ תאמ ,תישארב רפס לע שוריפ .3
.1963 ,םילעופ תירפס ,יולה ןימינב ר"ד תאמ ,ארקמב םירופיס .4
.1993 ,ןלוג תאצוה ,ןהכ ןנחוי תאמ ,לוח ארקמ .5
.1986 ,רב תאצוה ,תונרג השמ ר"ד תאמ ,הבוחה ףכ ך"נתה .6

דאמ ינא .שפוח רתאב רקבל ךשמהו ,ךשמהב ךממ עומשל חמשא .יתדמע תא יתרהבהש הווקמ ינא
םירבחמ השולש ידיב תובותכה - רתאב עובשה תושרפ לכ תא תויתטישב אורקל ךל הצילממ דאמ
.הרותב בותכל ,תינוליחה ,תינרדומה השיגה תא תיעמשמ דחו הרורב הרוצב תוגיצמו ,םינוש

,ךלש
הריש

התנך כף חובה


:שפוח רתאמ זעוב

!דעלא םולש

,ןוכנ םש בותכש המ לכ אלש ומכ ,העטומ אוה ך"נתב בותכש המ לכ אל
ובברעתה תולגה ךלהמבש רורב .םהרבא לש םיאצאצ ונחנא יסיסב ןפואבש תויהל לוכי טלחהבו
ואב רשא ,םידוהי לש םינפה ךיא ,תוארלו ךביבס טיבהל יד .םירחא םימע םע הברה םידוהיה
הלאשל הנוכנה הבושתה .תונידמ ןתוא ינב לש םינפל ידמל םימוד ,םלועב םינוש תומוקממ
לש הז אשונ לבא ."עדוי ונניא שיא" תירלופופ אלה הבושתה איה "ידוהיה םעה רצונ ךיא"
לכות ךתוא ןיינעמ הז םאו ,תואטיסרבינואבו תוללכמב דמלנ ידוהיה םעה לש הירוטסיהה
.עדוי ינאש הממ רתוי הברה תעדלו ,רוקחלו דומלל

רשא ,היזיוולטב תונויארה לש ןונגסהמ תעפשומ ונלש תוברתה .הריהמ תוברתב םייח ונחנא
ימ לש וא יאקיטילופה לש וכרד ,לשמל ,וז .לכה תעדל רמייתמש ימ תא דימת םיפידעמ םהב
ךכל תוביסה תחא .ורגבתה אל ןיידעש םישנא לש םכרד םג וז .תוירבה תא ענכשל הסנמש
ןכומ ןורתפ - "רפס תיב ןורתפ" הנוכמש המ תא דימת םיאיבמ ונלש ךוניחה תכרעמבש ,איה
וז ךרד .עדי רסוח וא יקלח עדי לש בצמה תא ןיבהל ונתוא םיכנחמ ןיאו ,הלאש לכל
לש וכרד הניא וז ךא ,םייבמופ םיחוכיוב תענכשמ ילואו היזיוולטב בוט תמלטצמ
.ןעדמה

,קיתע םע לכ לש אצומה תלאש .אל המו עדוי אוה המ תישאר ומצעל תופמל בייח עדמה שיא
הניא ,המודכו םידוהה ,םינוויה ,םירצמה ,םיניסה לש םג אלא ירבעה םעה לש קר אל
,לארשי םע לש ורבע לע םינוש םינמיס שי .םולכ םיעדוי אלש רמוא ינניא .ףוסה דע הרורב
.םימיאתמ םניא יאדווב םימייוסמ םיקלח ,ך"נתב בותכש המל םימיאתמ םימייוסמ םיקלח

םירדגומ ויה אל םעפ לש םימעה רשאכ דוחייב ,תכבוסמ דימת איה םע לש ותישאר לע הלאשה
- דחא ההוזמו רדגומ תוכייתשה לגעמ שי םעל ונימיב .םויכ םימעה לש ןפוא ותואב קוידב
רתויב אצמנ דחא םואלש םירקמ שיו ,ןלוכ אל ךא ,םואל תונידמ ןה תונידמה בור .הנידמה
ומכ ,הנידמ ילב םימואל םג שי .םימואל רפסמ הכותב תדגאמה הנידמ שיו ,תחא הנידממ
.םיזורדהו םידרוכה

םואלה ומכ ,דאמ רצק ןמזב םיתיעל הווהתמ אוהו ,רדגומ רבד שממ אל הז םואל םג
לש תפייוזמ השוחת לבקל ידכ ,םיתשילפהמ ומש תא חקל רשא - יניטסלפה וא ,ינודקמה
.תיניטסלפ תימואל העדות התיה אל בר אל ןמז ינפל דע השעמל .תוקיתע

תומחלמ ךיא ך"נתב אורקל לוכי התאו ,ריע לש הקזח תוהדזה תצובק התיה ,לשמל ,רבעב
העבראה תמחלמב םג ךכ .םימע לומ תוחפו םירע לש תוצובק וא םירע לומ ןה עשוהי תפוקתב
.הרורב ךכ לכ הניא ,אופא ,םואלה תלאש .םירע לש תותירב ןיב המחלמ וז - השימחהו

ארב והשימש ,םדוק ךל הבתכ הריש רבכש יפכ ,חינמ "ארבנ" חנומה :הינשה הלאשה ךתלאשל
ותשנ ךיא" לאשת םא .ותוא התש והשימש חינמ (קיריחב ןונ) "התשנ " חנומהש ומכ ,ותוא
.המודכו ואפק וא וכפשנ וא וגפסנ וא ודאתה ,לשמל ,אלו ,ותשנ םימהש חינמ התא "םימה

לע הריצי התועמשמ האירב .האירב חנומל םויקה תישאר תא םירבחמ תיתדה ךוניחה תכרעמב
רשאכ ."דימת היהש וא רצונ אוה םאה" וא "םלועה רצונ ךיא" איה הלאשה .ינוציח חוכ ידי
תא השע ינוציח חוכ" ,השעמל ,רמוא הז "םלועה תא ארב םיהולא" הבושתה תא הזל םינתונ
.הבושת הניא וז השעמל ."הז

:תודוקנ יתשב הקול וז ךרדב תונעל הזה ןויסינה
.הלאש םע םיעוקת ונחנאש הדבועל טרפ ותוא לבקל הביס םוש ןיא .1
.עדימ םוש ונל ףיסומ אל אוה .2

םיהולא לש תונוכתה לע הלאשל םלועה םויק תלאשמ הלאשה תא הקיחרמ וזה הבושתה השעמל
(ובאט) יתוברת רוסיא לש תמייוסמ הדימ שי וישעמו םיהולא יבגל תולאש לע .וישעמו
לואשל רוסא םיהולא לע ,םיהולא ידיב ארבנ םלועה :ןוידה םייתסמ ךכו ,תיתדה הליהקב
.םלועה תישאר לע םולכ ונל תורמוא אל ולאכ הבושתו הרימא .ףוסה הזו ,ידמ רתוי

תחא הדוקנמ דאמ הריהמ הלידג לע רבודמ .ותישארב םוקיה תוגהנתה לש רואת שי הקיסיפל
רשא םיירלופופ עדמ ירפסב הז לע אורקל רשפאו ,"לודגה ץפמה" הנוכמ הז .הזל בורק וא
."בלחה ליבשב תורגבל תודלימ" וא "ןמזה תודלות רוציק" ומכ ,םילודג םינעדמ ידיב בתכנ

,בוט לכ
.לט-ןבול זעוב
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא