הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"יתאצמ אלו רתאב יתשפיח"

במת חופש

:שפוח רתאל "גרבסיו"

ד"סב
ךרועה דובכל

הפ אובא יתאצמ אלש ןוויכמו ,הנומאה תודוסיל (הריתס) הכריפ לע םכרתאב תצק יתשפיח
אל וזש הווקמ) תיניינע הרוצב הז ירמאמל וסחייתתש שקבאו ,תודוסיה דוסי תא בותכל
.(תמזגומ השירד

לכש ןוויכמו ,(סונימ סולפ) שיא 2,000,000 ינפל הלגנ ה"בקה הנש 3000 -כ ינפל
רבכ .םהינבל תאז וריבעהו הרורב הרוצב ונימאה םה ,םהיניע ומב תאז ואר ולאה םישנאה
דמלי אלו ונבל רקשי אל שפנ תבהא ונב תא בהואש אבאש רורבו טושפ רבד הזו) בתכ ן"במרה
ידכב תווצמ לוע וילע ליפיו ונב לע השקי אלו הב חוטב וניא רשא םייח ךרד ותוא
תדל תידוהיה תדה תא הוושנ רשאכ :ינמודמכ אב תשרפב ן"במרה ירבדמ אוה כ"ע ,(םניחב
וא ,ש"מי ידוהיה ושי דחא םדא י"ע וליחתה ל"נה תותדהש ,הארנ תירצונה תדלו תימאלסיאה
לע תוחטבה לבקלו ,םילק םייח תושעל ופידעה םדא ינבש י"ע וליחתה ולא תותד .דמחומ
לקמ אוה יכ ,וינבל ליחנהל םיכסמ םדא ןב רבד הזכ לעו ,תיתועמשמ הברקה ילב אבה םלוע
.(ירזוכה רפסמ םירבדה רוקמ) ויבוהא וינב לע השקמ אוה רשאכ כ"אשמ ונב לע

רפסכ םלועה בור לע לבקתה אוה ךיאו ,ך"נתה רפס תא בתכ םכתעדל ימ תעדל םמותשמ ינא
דחאש ,םיעדוי (תורגב יתישע ינא םג ,ןכ ןכ) תוחרזא םתדמלש םידמולמכ םתא - םירפסה
םתא כ"א קדוצ בורהש םיחינמ ונא יכ ןעי ,בורה ןוטלש אוה יטרקומדה ןוטלשה תודוסימ
אל שיא 350,000 ישיבוצימ לש תמוסרפה העודי ירה העוט םלועה בור ךיא וררבת םיטסיאתאה
!םיעוט

תעבשו היגלשל יניס רה דמעמ ןב המיד דהוא .יניס רה דמעמ רמאמה לע ביגהל םג ינוצרב
ותוא חולשל ךירצ תמאכ הזה רופיסב ןימאמ ןיידעו 5 ליג תא רבעש ימ לכ :ןכבו םידמגה
לק הז תוביוחמ ךלצא תרצוי אל רשא הדגאב ןימאהל ?םש תדמל םאה דהוא !ילופיט ס"יבל
הארמ הז ןימאמ התא תאז תורמלו תוביוחמ ךלצא רצוי הזו והשמב ןימאמ התאשכ לבא ,םיענו
תודע תידוהיה תורפסב שי הרות ןתמ דע התעמש הפוקתה לכ ךשמב .שקול ךל ורכמ םתס אלש
.הרותל םהייח תא ודבעישו - 'וכו דימלתמ דמלש דימלת לע תירוטסיה
דמול ינא .ונבל באמ תופי תודגא ורפס העמדו יכב ידכ ךותו ,םתולג לע וכבו הלוגב ובשי
הזיא - 'וכו ןילאמ ביל היראמ דמלש רזוע ח"רגהמ דמלש ך"ש ברהמ דמלש ילש הבישי שארהמ
תוקחדב תויחל ףסכ לבקל אל םייחה לכ דומללו םיוסמ רבד הרקש ןימאהל םיכסמ היה םדא ןב
היהש רפיס כ"חאש שיא ןוזחה לש ותיבב ןוירוג ןב לש ורוקיב לע תונותיעב האר) המוצע
ליבשב (ךש ברה ומכ רודה לודגכ הנש 40 ינפל בשחנ היה ש"יא ןוזחהו תיבה תוטשפמ םומה
.הדגא םצעב איהש הרות דומלל

.הנעט דגנכ הנעט לע הרורב הרוצב םיחוכיו יתאצמ אלו םכרתא לע תצק יתרבע - םויסל
ךרצנש קלחה לע תוחפל ,ירזוכה רפס לע ורבעת .(I am webmaster) והשמ אל אוה בוציעה
ובישי רתאה לש םיכרועהמ דחא לכ םא חמשא .הנומא ארקנה קלחה לע םייתד ס"יתבל תורגבל
.םתבושת תא יל

Moshe Jesus
תירבה תוחולו השמ :לאמשמ ;םחל רכיכב שיא 5000 ליכאמ ושי :ןימימ
,הרוד בטסוג תאמ םירויצה ינש
1883-1830 ,יתפרצ רייצ

:ןצינ

,רקיה גרבסייו

ךניא .רתאב םיליעפהמ דחא יתויהב 'שפוח' רתא לש ראודה תכרעמ ךרד ילא עיגה ךבתכמ
תד לש םיטנמלא ןיב הנחבה-יא לש הזה חפב לפונש (ןורחאה אל םג הארנכ ירעצלו) ןושארה
העודיש יפכ ,תירוטסיהה תואיצמה ןיבל (םיידוהי הז הרקמב) תרוסמ ירופיסו
.ונימי ינב םירקוחל רתוי-וא-תוחפ

רופיסה ןהו ,וב םילולכה הידמיטלומה ילולעפ לכ לע ,םיירצמ תאיצי יבגל רופיסה ןה
תרוסמהמ קלח םיווהמ םהינש - ןבל באמ לוכיבכ ,קייודמ ןפואב תרוסמה תרבעה יבגל
ןמז לכ ,םהלש הרכהו דומילב לוספ לכ ןיאו ,תונורחאה םינשה םייפלאכ לש תידוהיה
רקחמ ןיבל (הצרת םא ,רולקלופ) תרוסמ ןיב השורדה הנחבהה תא תושעל םיעדויש
.יתימא

,(תונושמו) תונוש תותד ינב לצאו םלועב םיבר תומוקמב תומייק ןזואל הפמ ורבעש תורוסמ
לכ לבקל ליחתנ םא .םיימימש םייוויצו "תויהולא" תויולגתה ינימ לכ יבגל תורוסמ ללוכ
תותדו םימע ינב לש תווצמ םייקל ונילע היהי ,החכוהכ ןבל באמ תרוסמ תרבעה לש ןועיט
.תונוש

םירמאמהו םירקחמה לכב ןייעל ןמזומ התא .תובר םינש ךשמב ובתכנו ופסאנ ך"נתה ירופיס
תיפיצפס הרותה ירופיס .םירופיסה לש םרוקמ יבגל (שפוח רתאב םג ,עפשב םייוצמה)
םהיניב ןיחבמ לבוקמה חותינהו ,(השימח דע העבראכ תוחפל) םינוש םימרוג רפסמל םיסחוימ
.דועו ,תונוש תויגולואית תויטנב ,םינוש תונונגסב

תודהיה יבתכ לכ תא קורזלו ונמע לש תרוסמה דומיל תא חונזל ונילעש רמול תאז לכב ןיא
תא דומלל םג בושח ,םעה תשרומ תא דומלל בושח הב הדימ התואב םלוא .סחו הלילח .הפשאל
ךוניחה תשר םגו םייתדה רפסה יתב םג ."תודבוע" דימת אלו "תשרומ" התויה תדבוע
.ךכב םיאטוח תיתכלממה

תוסנל אוה לוכי ינאש לכ ,ךתנומאו ךיתועד תא תונשל ךילע תופכל ןבומכ לוכי ינניא
הניפ םהל הצקת תוחפלו ןויעב ירבד תא ארקתש הווקתב רומאה טעמה תא ךל ריבעהלו
.יהשלכ

ןצינ

במת חופש

:דהוא

.בטיה ןיבמ ךשפנו ךבל תא ינא לבא ,יבלל ןיבהל לגוסמ אל ,םנמא ,התא - רקי גרבסייו
,תרחא םג בושחל ימיטיגלש ןיבמו ,תוחיתפב בשוחה םדא ןיב ינורקעהו ידוסיה לדבהה והז
לש ותוכזב ריכהלו ןיבהל יונב וניאו ,דבלב תיצורע-דח הבישח ץורעב לוענה םדא ןיבל
.ונממ הנושב בושחל רחאה

לבקל ךל השק יתד ןימאמכש יל רורבו ,ןיבמ ךניא טושפ יניס רה דמעמל יתוסחייתה תא
אלא התיה אלו הנניא םידמגה תעבשו היגלש תדגאש גילפד ןמ תיל .הדגא רופיסכ ותוא
לקשמ לע .הדגא אלא ונניא יניס-רה דמעמו םירצמ תאיצי רופיס םג הדימ התואב לבא ,הדגא
ירופיסב ןימאמ ןיידעו 5 ליג תא רבעש ימ"ש ,יליווא טפשמ רמול ינא םג לוכי ךתרעה
דסומב ךרוצ ןיא ."ילופיט דסומל ותוא חולשל ךירצ תמאכ יניס-רה דמעמ רופיסבו ארקמה
.םה תודמחנ תודגא הזו הזש ,ןיבהל תנמ לע ילופיט

רפסמש ארקמב דחא םוקמ יל הארה ?ונבל באמ רבע רופיסהש ,ארוקה תא ענכשל הסנמ התא
,לאומש ,םיטפושה תפוקתב ויבאמ ןב וא וברמ דמל דימלתש ךדיב שי תויודע וליא ;תאז
תמאל ךלש ברה לש קחודב וייח ןיינע המו !סעסייאמ-עבוב ?ינשו ושאר תיב ,םיכלמה
תבהואש ,ילריש יתוחא ומכ קוידב ןיינעל םירושק יברה לש םיקוחדה וייח ?תירוטסיהה
תושרפב ללוכ ,רתאב רמוח הברה שי יניס-רה דמעמו םירצמ תאיצי תדגא לע .החולמ הניבג
.אורקלו רוזחל ךתוא ןימזמ ינאו ,עובשה

תידוהיה תדה תא הוושנ רשאכ" :תורחאה תויטסיאיתונומה תותדה לע תבתכש םירבדה םיהומת
ידוהיה ושי דחא םדא י"ע וליחתה ל"נה תותדהש ,הארנ תירצונה תדלו תימאלסיאה תדל
לבקלו ,םילק םייח תושעל ופידעה םדא ינבש י"ע וליחתה ולא תותד .דמחומ וא ,ש"מי
ןמ םיצוצמ םה ירה ?ולא םירבד תדמל ןכיה ."תיתועמשמ הברקה ילב אבה םלוע לע תוחטבה
הלעמ התאש יוטיבהו ,"םילק םייח תושעל" תנמ לע הרצונ אל וללה תותדהמ תחא ףא !עבצאה
ושי עודמו .ללוכב וא הבישיב ךיתוברמ תעמשש המ יכותכ הקחמ התאש ,דמלמ ןאכ
ןאכ ביצמ התא ירה ?ידוהיה םעה גיהנמ היה השמש םושמ קר ?אל ונבר השמו "ומש-חמי"
!םידוהיה תא םירחאה םיאנושש הארונה האנשה לע ךכ-רחא אלפתת לאו ,רחאה תאנשל סיסב
!הידילומו האנשה תובא םה הרהויו תונצחש ,תואשנתה

.ארקו ךל ,רתאב םיסחייתמ ונחנא "ך"נתה רפס תא בתכ םכתעדל ימ" תירוטרה ךתלאש לע
דחאש ,םיעדוי (תורגב יתישע ינא םג ,ןכ ןכ) תוחרזא םתדמלש םידמולמכ םתא" ךתרעהלו
םתא כ"א קדוצ בורהש םיחינמ ונא יכ ןעי ,בורה ןוטלש אוה יטרקומדה ןוטלשה תודוסימ
אל שיא 350,000 ישיבוצימ לש תמוסרפה העודי ירה העוט םלועה בור ךיא וררבת םיטסיאתאה
לודג דסח השוע התא ךכב !ישיבוצימל םיהולא תא הוושמ התאש ךדצמ דמחנ המכ "!םיעוט
היטרקומדה יקוח .הילאירה םוחתמ םיטרפל הנומאה םוחתמ תועד ןאכ ברעמ התא .םזיאיתאל
,תורגבל תאז תדמל ירה !הנומאה תוכרעמב אלו ,םיייטקרפה םייחה ימוחתב םיעבקנ
,םיעוט ףלאהו קדוצ תויהל לוכי ףלאה לומ דחאה םגו ,היטרקומד ןיא הנומאב .ךתנעטכ
ולא לכלו ךל רמול הצור ינא ןאכו .ןימאהל דחאה לש ותוכז תא לולשל ףלאה חוכב ןיאו
םיהולאש יתעדב דיחי ראשא םא םג :רתאב תמדוק תונמדזהב רבכ יתרמאש תא ךתעדב םיקיזחמה
תא ,וכרדב שיא ,םינעוטה לבת ינפ לע םדאה ינב דראילימ השש לומ לא ,םייק ונניא
!קדוצה אוה ינא ,ךפיהה

דהוא

במת חופש
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא