הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


תוללקו תוצאנ ,תויוסג

(הריש :ףדה תא הכרע)

:תכרעמה תרעה
.תיתוברת המרב להנתיש יואר ,תוינוציקו תודגונ תועד יתש ןיב םייקתמ אוהשכ םג ,חוכיו
אל םינפ םושב לבא ,תרחאה העדה תלילשו רוערע םג הריתמו ,המכסה תבייחמ הנניא תוברת
רתאב ראודה .תעשורמ הנניאו המילא הנניאש הרוצב ותעד תא עיבהל רחאה לש ותוכז תלילש
השק תרוקיב תלבקתמ תחא אל .תישונאה תשקה ינווג לכמ תורוקיבו תובוגת ,םיבתכמב סומע
רבדל .וניפלכ תרוקיבה ירבדב ,תרחא וא וז המרב ,קדצ שי םג תחא אלו ,וינכתו רתאה לע
ארקמל תומיענה-יא .תוללקלו תוצאנל ,תובלעהל ,תוסג תויואטבתהל :קודיצ םוש ןיא דחא
ברקבש ,תרעצמה העידיה םושמ אלא ,ונב ,הרואכל ,העיגפ םושמ הנניא ולאכ םייוטיב
.תישונאה הגרדמה לפשל םתוא האיבמ תינוציקה םתנומאש ,ולאכ שי ונלש אתגולפ-ינב
הרבחה לע לילכמ םתכ ליטהל םיאב ונניאו ,ולאכ םישנא שי תישפוחה הרבחב םג ,ונרעצל
.םיוווח ונחנאש תוקפקופמ תויווחב םכתא ףתשל וניצר קר .תידרח-תיתדה


argue

תוללקו םיפודיג .1

27.3.2001 - דג תאמ

? םכתומכש לארשי ירכוע םימייק רוד לכב עודמ ,ביבח ןודא השקבב יל דיגת
? יתד תויהל הצור ךניא
? ידוהי תויהל הצור ךניא
? ילארשי תויהל הצור ךניא
? םדא וב תויהל הצור ךניא
?ךמיא התשע ער המ ? ךל המל ? הנוז ןב לבא - הצור התאש המ היה ! היהת לא
.םושנל םירחאל עירפת לאו ןושיל ךל
שארמ הדותב

עבש-ראב ,דג

עזעוזמ ידרחמ הצאנ בתכמ .2

27.3.2001
(יוניש לכ וב השענ אלו ,ונושלכ עיפומ בתכמה)


אל) ידוהי םוקיש ייח לכ יתנמאה אל .יביל יקמיע דע עזעוזמ יתייהו םכרתאב יתרקיב ייה
הנידמ לש תד דימשהל הצריו (ונלש םעהמ דחא אלא ימלסומ לע אלו ירצונ לע ופ רבודמ
תוחרזאבו התוא ונדמל לארשי תנידמ לש תיללכה הירוטסיהבש תונורקעו םיכרע המלש
םתא םא םג לבא .םכתוא רבוש המ 100% -ב עדומו עדוי ינא ,ללכבו תימוי םויה תילארשיה
ןימאמש תדב ירקיע קלח דימשהל ךירצש רמוא אל ןידע הז רדסב אל םידרח םתואש םיבשוח
םיוושמו ינויגה ןפואב הז לע םילכתסמש םימעפל .ונלש הנידמה לש םיינורקעה תודוסיב
וניתד תא דימשאל וסינש םידוהיה םיררוצה לוכו םיצאנה ,ארסיס ,ןמה ,קלמע ,הערפ ןיב
המוא לע ןאכ רבודמ וניבתש ןוכנ הז לבא דירחמ הזש המכו באוכ הזש המכו םכילע םיוותשמ
אוהש המ לע 'הל תודוהלו םיכאלמ תחורא לוכאל עובשב םעפ רשפאש תבשה האבש החמשש המלש
היפכ שי ךפהה םירבדמ םתא תיתד היפכ הזיא לע הזמ ץוחו .ונלש הנומאה תאז יכ ונל השע
םיסורה לש תויונחה לכ ןג תמרבו רשכ אל סלנודקמ שי רטמיטנס לכב דובכה לכ םא תינוליח
והשימ םאש הז לעו ,םירשכ אלל םיכפוה םויל םוימש ץראב םינוינקה לכו ,ריזח םירכומש
הארנ הז יכ התוא עומשל ךירצ ינא םגש רמוא הז תרעוכמו הליעגמ פאר תקיזומ תבשב עמוש
םג יתרמאש ומכ יכ ,איהש הרוצ םושב קיזי אל הז .תוחרזאו הירוטסיה ודמלת וכל זא םכל
ינאש יל רצ הארנכו םהמ דירש ראשנש תויהל לוכיו תידוהיה תדה תא דימשהל וצר םיצאנה
םכלש םיקולאה המל זא ולאה םירגפמה לכ ומכ ולאשית חטב םתא הז דירשה הז תא םכל רמוא
!?האושה תא איבה

דיתעב תורקל דמוע המ עדי אוה םכומכ תד ידימשמ ללגב :איה הבושתה
(םכתומכש םיררוצ) םתאו ללובתמ היה הארנכ זא לש םעה םגו דואמ בוט עדי אוה
.רתוי דועל ותוא םתכפה

.וניבתש הווקמו ייב
.ותדלומבו ותדב ומצעב האגו ידוהי אוהש דחא
.ייב

תוצמשה .3

1.5.200 - בדנ תאמ

!םעב גוליפ תושעל םישפחמ םתא ?םישייבתמ םכניא ?הזה רתאה הז המ ,יל וחלסת !לארשי
!םכל ושייבתת !!!םידוהי אל םתא !ושייבתת !תופירט

בדנ

:בדנל התנע רתאה תווצמ הנפד

ךל העיצמ ינא יזא ,רתאה אוה המ לאוש התא .שפוח רתאל אבה ךורב לכ םדוק .בדנ ךל םולש
המ תעדלו אורקל לכות םשו ,ןימי דצמ ,הנויה םע ,שפוח הלמה ,רתאה למס לע קילקהל
ךניאש לע ,שייבתהל ךירצ התא ילוא ?שייבתהל ונילעש בשוח התא המ לע .רתאה לש תורטמה
רבד ונל ןיא .הריחב ךותמ ,םיינוליח םידוהי ונחנא ?ךתלוז יפלכ ,וניפלכ דובכב גהונ
לע םידמוע ונחנא .םכל םיעירפמ ונניא ,םיצור םתאש ךרדב ויחת .םייתד םידוהי דגנ
האשרההו תוכזה תא ךל ןתנ ימ .ונל ועירפת םתאש ילב ,םיצור ונאש יפכ תויחל ונתוכז
אלו אוהש ומכ רחאה תא לבקי דחא לכש ושוריפ םעב תודחא ?אל ימו ידוהי ןכ ימ עובקל
:תופירט ילכוא ןיינעב) .תויחלו גהנתהל ךיא רחאה דצל ביתכי (טועימ דועו) דחא דצש
בוש סנכיהל ךל העיצמ ינא (ץלמומ .קיזמ יתלבו הנהמ ,דאמ םיעט הז ללכ ךרדב ?תיסינ
שפוח רתאב רקבל ךשמה ?ךכ לכ ךתוא זיגרמ םצעב המ ,בושחלו שאר דבוכב וב ןייעל ,רתאל
.תופסונ תולאש לע ךל תונעל חמשנו

ה כ ר ב ב
שפוח רתא תווצ תרבח הנפד

(הנע אל בדנ)

תינעזג האנשו הפ לובינ .4

14.5.2001 - ןרע תאמ

!!!םכלש םייחהמ םולכ םיעדוי אלש םיחירסמ םינלאמש םכלוכ םתא
לע רמוא אל ינאו הככ םירבדמ םתייה אל תודהיה הז הפי רבד הזיא םיעדוי םתייה םא
אבצל םיסייגתמ םגו םייתרוסמ םג םהש לד"פמה לע רבדמ ינא .תודהיה תא וסרהש םיינוציקה
.ער רבד הז תודהיש םכלש שארל סינכהל םיעדוי קר םיחירסמה םיזנכשאה םתא לבא אל לכהו
ואבש םיחירסמה םיסורה ללגב לכה והשמ וניבת ילואו םכלש קופדהו ןטקה חומה תא וחתפת
!!! ץראל

:ןרעל התנע רתאה תווצמ הנפד

ימ לכ אל .םירבדה ןיב ךלכשב ןיחבהל עדתש בושחו ,םייתד אנוש תדה לע קלוחש ימ לכ אל
ןיב ךתבשחמבו ךנושלב ןיחבהל עדתש בושחו ,טסישפ / יצאנ / ןעזג אוה תדה תא רקבמש
לגרתהל ךרטצת לבא תדה יקוחל הריתסב דמוע "רובדה שפוח" גשומהש תעדוי ינא .םירבדה
לכות ילאוטקלטניא רשוי ךב שי םא .תיטרקומדה היווהה ןמ דרפנ יתלב קלח אוהש ךכל
םילוקש םירבד םיאיבמה ,םינוגהו םייארחא ,םירשי םישנא ידיב בתכנ שפוח רתא :תוארל
אלא ,םיהולא שיש הנקסמל םיעיגמ םניאש תורמל ,םייואר ןויעו הניחבו הקידב רחאל
אל םג ךכ ,לגרודכ תצובק התוא תא םידהוא םלוכ אלש ומכ ,תושעל המ .הכופה הנקסמל
.ךממ תוחפ דחא לאב םינימאמ טושפ ונחנא .םילא םתואב םינימאמ םלוכ

,המכח רתוי שי :ךפיהל .עשר וא שפיט אוה םייק םיהולאש שארמ חינמ וניאש ימ לכ אל
התא םא .תושעל וא דומלל לכות םעפ יאש הממ םינוליחה ברקב תישיא תוירחאו בל בוט
הבשחמ םיבר תומוקמב ףשוח רתאהש חכווית תומודק תועד ילב םירבדה תא ןוחבל לגוסמ
,תיתדה הנקסמה ,הילא עיגהל הצור תייהש הנקסמל םיעיגמ אל ונחנאש הז .הפקתו הקימעמ
.תוניגהבו תוניצרב ותוא ןוחבל תוסנל הבוט הביס אלא ,ךילהתה תא ףוקתל הביס אל וז

.היתואצות יפל אלו ,הסיסבבש ילאוטקלטניאה ךילהתה יפל תוגה טופשל לגוסמ היהתש יואר
ץמוא טעמ רוזאת םא ,אוה ךופהנ .תיגול האיגש השע לא ןיאש הנקסמל עיגמש ימ לכ אל
םלועה לש רישעו רידא ןפ הלגת ,"הלעמל"מ ךל תבתכומה תיתדה הנירטקודה ןמ ררחתשתו
ןכלו הזה שגפמהמ םידחופ םייתדה םיגיהנמה) ונממ עונמ התא תדה םשבש ,ונתוא ףיקמה
.(ותוא םירסוא

תרוויעה ךתנומא - ךלש אצומה תדוקנל םיפתוש םניא םהש אוה רתאה יבתוכ לש םאטח לכ
םיילאנויצר רתוי הברה םה ,םינוליח שי :הזה ןויערל לגרתהל ליחתתש יואר .םיהולאב
רתומ .תילנויצר הניא רשא ,ךלש החנהה תודוקנ ךותמ תאצל םהמ שורדל רשפא יאו ,ךממ
םיאקיטילופל זובל רתומ ,םימיוסמ םיגהנמל גועלל רתומ ,םכתא רקבל רתומ ,םכילע קולחל
.םיכושח םינברלו םיעשורמ

לבקל ךתלוכי רסוחל םג :לופכ ןמיס איה ןה הבושתכ ונב חיטמ התאש רחשה תורסח תומשאהה
ידי לע ךל ובתכוהש םימולקיד ולא ילואו הכלהכ הילע בישהל ךתלוכי רסוחל םג ,תרוקיב
.םינבר ,ירק ,ךתבשחמ לע "םינוממה"

הנפדןרע תאמ ינש בתכמ

תדה תא םיאור םתא ,םכלש םייחהמ םיעדוי םתא המ םיקופדה םינלאמשה םתא הרבח טייחב
לבחש קר תודהיה הז הפי רבד הזיא םיעדוי םתייה קר םא לבא בוט אלו לוספ רבדכ תידוהיה
התואב םיגהנתמ םתאש לבח .םהלש אבא לש איהש םיבשוחו התוא םיסרוהש םישנא שיש דואמ
תודהילו ידוהיה םעל השוב םישוע םתאש םכל ועדת תד יטנאל ךפיהל קר םהש ומכ הרוצ
.ללכב

.הככ אל הזש יתוא ענכשל הסנתש הבושת יל וריזחת

:ןרעל התנע הנפד

םירבדל תסחייתהו התוא תארק וליא .תדבוכמו תיניצר הבושת ךל יתחלש לומתא .ןרע םולש
ןונגסל .תיניש אל ךלש רובידה ןונגס תא .ידדה דובכב חחושל םיסנמ ונייה - הב םירומאה
.סחייתהל המ ונל ןיא הזכ
.םולש

הנפד:ןרעמ ישילש בתכמ

ךותמ אצי הז טושפ ךא םדוקה בתכמב יתיארהש רובידה ןונגס לע רעטצמ דואמ ינא ,הנפד
,רובידה ןונגס לע יל יחלסתש הווקמ דואמ ינא .םכלש רתאל יתסנכנש רחאל יתלביקש םעז
.םש בותכש המ לכל רשקב םיקדוצ םתא ןכאש יל חיכויש והשמ הזיא השקבב יל וחלשתשו

הדותב
ןרע

הנפד לש הבושת

,ןרע םולש

םישנאכ חחושל ידכב םיאתמ רתוי רבכ הז .ךנונגסב לחש יונישה לע החמש ינא תישאר
ימ שי .םלועב הזכ רבד םייק אל ונתעדל ,טלחומ קדצ לע םירבדמ ונניא ונא .םייתוברת
ורחבש םישנא דגנ רבד ירבחל וא/ו יל ןיא .תרחא ךרדב בוט רחאלו תחא ךרדב ול בוטש
- ונתריחב יפ לע תויחל ונתוכז לע םידמוע םיינוליחה ונא ךא ,תדה ךרדב תויחל
םעכ ,תאז םע דחי .אוה וכרדב רוחבל טרפו טרפ לכ לש תוכזה לע םירבדמ ונא .תוינוליחה
הדוקנבו םיחרזאה לכל קוח יפ לע תורדגומה תויוכזו תובוח שי ,דחא ןוטלשל ףופכש ,דחא
.תנגוה ךרדב םיחרזאה לכ ןיב וקלחתי תויוכזה ןמ האנההו תובוחה לטנש יוארה ןמ וז
,ןיינעו תונימא לש ההובג המר לע רומשל דאמ םילדתשמ רתאה תא םיליעפמה םישנאה ,ונא
ינא הפי רבדל ונלחתהש רחאל ,התע .ךתוא ןיינעי םג ילואש רמוח לש עפש רתאב שי יתעדלו
םש ,(הלעמל ןימי דצב ,הנויה םע) למסה לע קלקה ןושאר רבד .רתאל סנכיהל ךל העיצמ
הדוקנל סחייתהל הצרת םאו רתאב טטושל ךשמה ןכמ רחאל .רתאה תורטמ טוריפ תא אצמת
םא .ןוצרבו תוניצרב ךל הנענו ונל בותכ - וילע ביגהל הצרתש והשמ אצמתש וא ,תיפיצפס
.ךריכהל חמשנ - ?דמול ?דבוע ?רגוב םדא ?דימלת התא - ךמצע לע טעמ ונל רפסל הצרת

,ה כ ר ב ב

שפוח רתא תווצמ הנפד

(זאמ בתכ אלו הנע אל ןרע)
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא