הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"יחטש ןימאמ תייה"

הבוגת ליימ ,רתאב רקבמ ,ףסא ול בתכ ,רתאב לט ימולש לש ורופיס םוסרפ תובקעב
הז ףסא לש בתכמהמ קלח) .לוחכ עבצב - ימולש לש הבושתה .ןאכ ול ביגמ ימולשו
.(תוכחוגמ ול וארנש ימולש לש תורימא לע הרזח טושפ
shlompi@hotmail.com תופסונ תובוגתל

...ןיליפת חינמ טובורל יתכפה
.םכח שיא לש טוטיצ

חינמל הדירומ הניא ןיליפת תחנה .הקיטובור לש השעמ תמאב הז ןיליפת תחנה ,תושעל המ
ירחא ,ינא לבא .אוה ךכש ךמצע תא תענכישש ינפמ ,ןכש יל רמאת יאדו .יהולא רוא םוש
רוא םוש שיגרמ אל ינא ?תומרל הסנמ ינא ימ תא" ,ימצעל יתרמא ,ןיליפת תחנה לש םייתנש
הגרד וזיאב ןיינעמ זא ,"ךיתורבעו ךתאמוט תמחמ" ,רמאת אמש ."ןיליפתה תעפשהב יהולא
.יהולא רוא לש רירבש שיגרהל ידכ תויהל ךירצ םדא


מכונה
טובורל יתכפה

ןיבמ אל התאש םיטסקט למלממ

לאהש ןיבמ קונית לכ ?"השא ינשע אלש ךורב" םיארוקשכ ןיבהל שי המ .דואמ בוט ןיבמ
.םישנ בהוא הזכ אל ךלש ו'צאמה

המל ןיבהל ילב ןיליפת חינמ

.ולאה תועוצרה תא ךורכל ךירצ םדא המל גשומ יל ןיא .ךכ שממ

הז המ ללכב עדוי אלו לאל ללפתמ

."םישוחב ספתנ יתלב" אוה ירה ?עדוי ןכ התאו

תמאה קמועל תדרל תוצרל ילב טושפ ןימאמ ראשנ

?יסאגול ברה לש הנומאה ירפס וא ?"ךורע ןחלוש" וא ?קומע קיפסמ אל הז "אינתה רפס"
?"קמועל תדרל" הז המ


תוימינפה תא ןיבהל ילב םלוכ לש תוינוציחה תולועפה ירחא ףחסנ

ןכמ רחא .םינותחתב הריד ול הנובו ןאכ 'ה תוכלמ תא הכילממ תווצמה תיישעש יתנבה
.ךחוגמ הזש הנקסמל יתעגה


ךירצש ומכ םהילע דומלל תכלל ילב םישודקה תובאהמ בהלתמ

הליגו ותנובתב שמתשהש ,וניבא םהרבא לשמל ומכ ,םישודקה תובאה לע והשמ עדוי ינא
.ידוהיה לאה םג ךכו .המואמב םיליעומ םניא ויבא ילילאש

יחטש ןימאמ תראשנ וישכע םגש הדומ התאו יחטש ןימאמ תייה

םויה וליאו .םינברה ירבד תא רוערע אלל יתלביק ,ךרדה תליחתב יחטש ןימאמ יתייה ןכא
.הריקחהו הנובתה לע תססובמ איה רשאב ,הברהב הקזח ילש הנומאה


ךלש "הנוכמ"ה תפוקתמ םולכ תנבה אלש רעצב םכסל רשפא

ומכ הז .הנווכה לע רומשלו םייתנש ךשמב םיטסקטה םתוא תא רמול רשפא-יאש יתנבה
אלו ,רמאנ ,"שדח ריש ונל וריש" .וב םישמתשמש םימעפ הברה ירחא קחשנ ואדיו טרסש
.םעפ לכ ןשי ריש ותוא תא

מכונה
הנוכמה תפוקת

.תנבה אל המכ הארמ רבכ "םאלסיאהו תורצנהו תודהיה יקולא" ומכ יוטיב
ימע לכ םעפ וקיזחה הבש םילילאה תדובעהש אוה הרז הדובעל תודהיה ןיב לדבהה
םלועה לכב םילילאה ידבוע לכל הרק המו ירמגל טעמכ המלענ ,םידוהיהמ ץוח ,םלועה
!בקעיו קחצי םהרבא יקולא ינימאמל וכפה םה !?ולוכ

תא חכשת לאו .םהלש םילילאב םינימאמ ןיידע םידוה ינוילימ .קייודמ אל ,הא
.ללכ הולא םושב םינימאמ םניאש ,םיטסיהדובה

דמעמש קלחו דח ךל דיגי אוהו םלועב שיש םידראילימהמ ימלסומ לכו ירצונ לכ לאשת
.הרות לארשי םעל ןתנ ןכא םלועה ארובו ,היה ןכא יניס רה

ימ ,הזמ ץוחו ?יניס רה דמעמ תא האר םאה ?תאז עדוי ל"נה ימלסומהו ירצונה הפיאמו
ונימאה םינש תואמ ךשמלש עדוי התא ןיאה ?תועטל םילוכי םניא םישנא דראילימש רמא
"םוד ןועבגב שמש" טוטיצב וז םתנומא לע ונגה ףאו ,ץראה ביבס תבבוס שמשהש םישנא
?'י קרפ עשוהי רפסב

(...םיהולא לש ונב תמאב ושי ילוא זא .םיחמומ הלאכ םואתפ םירצונהש ןיינעמ :רורד לש הרעה)

םלועה לכ תא רציש היהיו הווה היה ,דחא םיקולא שי ,םאלסיאו תורצנ יקולא הזכ רבד ןיא

.הז םע הייעב יל ןיא .רדסב לכה ןאכ דע

ידוהיה םעה ארקנש םעל ותרות תא ןתנו

המכוחל הכירצ תושונאה לכ ןיאה ?ידוהיה םעל קר המלו .הרות ןתמל דע ינניא .עדוי אל
?לאה אוה ןעזג ?תיהולא


וישכעמש ןועטל ולחהו םאלסיאו תורצנ הל וארק ,םלועה ימע לכ וחקל תאזה הרותה תאו
םדיקפת תא ורמג םידוהיהו םירחבנה םימעה םה

.לארשי תרותב הלחנ אלו קלח ןיא םהל .םיטסיהדובהו םידניהה אל - םלועה ימע לכ אל ,בוש

,הלילחו סח , ךתוא םילעהל לוכי אוהו ךתוא השע אוה ,ךלש תוליפתה תא ךירצ אל םיקולאה
.דאמ בוט הז תא עדוי התאו דחא עגרב

.לאה לש עורה תא שיגדמ התא .התא רשאמ לאה לע תובוט רתוי בשוח ינא לבא ,עדוי ינא
תא הנשת אל הליפת םוש .םלועה יקוח תא קקחש לודגה תנכתמה רותב ותוא ץירעמ ינא
.וללה םיקוחה


חוכ ונממ לבקל ליבשב ,םיקולאה ,םייקש רתויב קזחה חוכל רבחתהל ליבשב ללפתמ םדאה
חורל רמוחמ תולעתהלו תולעל ליבשב ,בושח יכהו ,רשואו םיבוט םייחו לכשו המכחו

.תסנכה-תיבב עצוממה םדאהמ הלודג רתוי הנווכב יתללפתהש ףא ,יתרבחתה אלו יתללפתה ינא
.תרוויעה הנומאה תבוטל םתוא חנוז אוה ןכ םא אלא ,ועבטמ םדא לכל שי לכשו המכוח
.ךתביבסבו ךב םייולת רשואו םיבוט םייח
קינעהש וללה תורקיה תונתמה ,הריציבו הנובתב שמתשמ ינא חורל רמוחמ תולעתהל ידכו
.אל ותו םירפושמ םיפוק קר תמאב ונחנא ןכ אלמלאש .לאה ונל


ךירצש םומינימה תא תישע אלש ךמצע תא םישאת ,התוא תנבה אל םא הרותה תא םישאת לא
.רואה תא לבקל ידכ תושעל

ךרעב הנש 2500 ינפל בתכנש ישונא ךמסמ איהש עדוי טושפ ינא ,הרותה תא םישאמ אל ינא
אלש התוא רציש רחאל הרג הלעמ תבנראש בותכי אל ארובה לאהש ןוויכמ ,עדוי ינא ןיינמו)
.(ולאכ םינינפ דוע שיו ;הרג הלעת


ונממ ונלביק אל ,תוקונית ונניאש ןוויכמו .תוקונית אל ,םירגובמ םישנא ונתוא ארב םיהולא
.תמאה תא ונמצעב רוקחל הנובתה תא ונממ ונלביק אלא ,('וכו ןארוק וא הרות) הבותכ תולגתה
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא