הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


קוידב תוקד 5 ךות ידרח ףיטמ לכ ךילעמ רענת דציכ
ןליא תאמ


המדקה

םדאה לש ויתונעט ,תוהולאה לע ידרחל ינוליח ןיב יגולואידיא חוכיו תעשב
:םייתש םצעב הנייהת ידרחה

.וב רשא לכו םוקיה תא רציש הז אוהו םיהולא שי .א

תטלחומה תמאה איה ,תודהיה י"ע תגצוימ איהש יפכ ,הז םיהולא לש וכרד .ב
טלחומ דובעיש ךות ןיררוע לכ אלל ונמצע לע הלבקל ונילע ןכלו הדיחיהו
תועמשממו ןכותמ קיר הילא רושק אלש המ לכו "םייחה םעט" איה וז ךרד .הילא
.רתוימ - ןכלו

ןיינע לכ יל היהי אל ,ליעלש תונעטה יתשל דגנ ינועיט איבאש רחאל ,יתניחבמ
םידרחל םינוליחה ןיב (הדוסימ תיפיזיסהו) תקסופ יתלבה תוחצנתהה ךשמהב
.תונחמה ינש לש םלועה תפקשהלו היגולואידיאל עגונה לכב

.הריהמ הבוגתל רתוי הלק איהש םושמ 'ב הנעטמ ליחתנ

'ב הנעטל הבוגתה

עודמ לואשלו תורחא תותדמ תוחוקלה תונוש "תויותימא"ל תואמגוד איבהל ןתינ
:הברהב הלקו הריהמ ךרד עיצהל יל ושרה לבא ,אל תותדה ראשו תקדוצ תודהיה

.םייק ,םיידוהיה תורוקמב ףקתשמ אוהש יפכ ,םיהולאה יכ ןיינעה ךרוצל חיננ

הבשחמ ךרדו תמיוסמ תוברת לש "לע גיהנמ" ןיעמכ רדגומ תויהל לוכי "םיהולא"
רידת ןפואב דומעל הכירצ "לא" לש ותוגיהנמ תלאש יתעד תוינעל .תמיוסמ
םדו רשב גיהנמ לש ותוגיהנמ תלאשש יפכ קוידב וירחא ךלוהה םעה תרוקיבל
.הרקמ לכבו תורווע םייניעב לבקתהל הכירצש תטלחומ תמא םלועל הנניא

.רתויב יטירק "תוגיהנמ ןחבמ"ב ןיטולחל לשכנ ונלש םיהולאה

הינמרג לש ןוטלשה תונשב 1945-ו 1933 םינשה ןיב הפוריא תשביב ךרענ ןחבמה
ןמזב , 1945-ו 1939 םינשה ןיב היה הזה ריפחמה ןולשכה לש ואיש .תיצאנה
דחו ץחומ כ"כ היה לאה לש ונולשכ .ידוהיה םעה תאושו "יפוסה ןורתפה"
"תוהולאה תוגרד" יכ תונקספב עובקל אלא יל רתונ אלש דע ,יתעדל יעמשמ
לכ יל ןיא .םדוק תחא העש הפיו ,תויהולאה ויפתכמ תודרומ תויהל תוכירצ
לבקל ברסמ ינאו גציימ אוהש ךרדב וא וב ןימאמ ינניא .הזכ םיהולאב ןיינע
ןוילמ 6-ש ןכומש ,יביטימירפו רזכא םיהולא .איהש הרוצ לכב ילע ותורמ תא
וא םירונתב םייח ופרשי (תוקוניתו םידלי ןוילימ 1.5 םהיניב) ומע ינבמ
תנעטל) תאז לכו ,ץק ןיא תוירזכאבו תויתטישב ,םיזג יאתב תוומל וקנחי
,הזכ םיהולא - רכינב ותוללובתה לע ררוסה ומע תא שינעהל מ"ע (םידרחה
.בצמ םושבו הרקמ םושב ייהולא תויהל יואר וניא

'א הנעט תריתס


יפוסוליפה רושימב

דצה לע ללכ תלטומ אל החכוהה תבוחש ןעוטש ימ לכ םע ןיטולחל םיכסמ ינא
.ינוליחה
.וזכש הדמע תטיקנב "השלוח" לכ ןיאו דבלב ידרחה דצה לע הלח החכוהה תבוח
יירבח ראשלו יל :הביסהו .ןפואו םינפ םושב הלאשהמ החירב אל יהוז
לע םייחה תורצווהו םוקיה תורצויה רבדב ללכב הער אל הירואית שי םינוליחה
יעדמ רקחממ האצותכ הגרדהב התנבנש ,תיטרקנוק ,תיעדמ הירואית .א"הדכ ינפ
שבגתהש דע רופס ןיא םינחבימב דמע רשא יביטקיבואו תורשפ רסח ,קימעמ
תונושה תויגולואיתה תוירואיתה לע ללכ תאז רמול ןתינ אל .תיחכונה ותרוצל
.והשלכ ירקחמ ןחבמב ודמע אל םלועלו תודבוע לע תוססבתמ ןניאש
תיארנ תידרחה הירואיתה התמועל לבא ,ןוכנ ,םירוח שי תינוליחה הירואיתב
.שממ לש תירציווש הניבג ומכ

,היגולויבהו הימיכה ,הקיזיפה ימוחתב יעדמה רקחמהש ךכב אלמ ןוחטיב יל שי
,חריה לע םדא תיחנהל תושונאל רשפיא רשא רקחמ ,הקיטמתמה יקוחב שומיש ךות
תלוכי ונל שי וב בצמל ונאיבהלו ישונאה םונגה הנבמ תא ןיטולחל תופמל
ידראילימ עצבל םילגוסמה בשחמ יבבש חתפל ,דדוב אתמ םדא טבשל תישממ
הז רקחמ לש רישיה וכשמה - תינייוול תרושקת רוצילו הינשב בושיח תולועפ
אצמת הבושתה ."הלודגה הלאש"ל הבושתה תאיצמל ,רבד לש ופוסב ,ונתוא איבי
תוטישמ הברהב רהמ ,היהי אלש המ ,הרקמ לכבו ונל המדנש הממ רתוי רהמ
םימדקתמ ונאש לככ .הקינאפב םה ןכלו .הז תא םיעדוי םהו ...תוידרחה רקחמה
.ץחלמ האצותכ לכהו .רתוי םיטאנפ םישענ םה ךכ ,רתוי

ןיכהש "רלודה ןוילימ תלאש" תא אוה רשאב גוגמד-ידרח לכ ףולשי ,הז בלשב
?"ןושארה יגולויבה אתה / םוטאה רצונ ךיא לבא" :דעומ דועבמ

דע) המיע דדומתהל ךרדה .חוכיו תעשב ונתוא דיחפהל הכירצ אל וז הלאש ,ןכבו
:הטושפ איה (אצמי ןכא אוהו ,אצמי הלאשל יעדמה ןורתפה רשא

:הלאשב הרזח תונעל שי

.יפוי .ןושארה יגולויבה אתה / םוטאה תא רציש הז אוהו םייק םיהולאש חיננ"
"?םיהולא תא רצי ימ יל רפסל ודובכ ליאוי וישכעו

:איה תונעל ידרחה לכויש הדיחיהו תחאה הבושתה

רצי אוהו ,לוכי לכ אוה .םייק היה דימת םיהולא .םיהולא תא רצי אל דחא ףא"
."!ראשה לכ תא


:איה ,חוכיוה ךשמהב םעט לכ האור אל טושפ ינא הירחאש ,תצחומה יתבושת


עבטה יקוחו םוקיהש ,ךומכ תרשפתמ יתלב תונקספ לש הדימ התואב ,עבוק ינאו"
אתה / םוטאה ."ןיאמ שי" ורצונ אלו םלועמו זאמ םימייק ויה ותוא םיעינמה
"?קדוצ ונינשמ ימ זא .דימת םש ויה םינושארה יגולויבה

Nasa Photo
the Orion Nebula by NASA

ישעמה רושימב

וא ,םייק םיהולא יכ םתעיבקל תוישממ תוחכוה איבהל םיחילצמ ויה םידרחה םא
דוע ,תושעל המ ,לבא .ונילע והשלכ ןורתי םהל היה ,רבעב םייק היה תוחפל
.תאזה הרוחסה תא קפסל לכויש ידרחה דלונ אל

:הארנ ואוב

ןכותל עגונה לכב רודה ןואג ינניא םנמוא .יל הארנ אל ?ך"נתב םיסינה
ול אוצמל יתלוכי אלש והשלכ "סנ"-ב ןיידע יתלקתנ אל ידועמ לבא ,ך"נתה
:תורוצ יתשמ תחאב רבסה
רשא םיקוח ,ינרדומה עדמה םלועמ ונל םירכומ םהש יפכ םיטושפה עבטה יקוח .א
תא הווחש ימ .תיעדמ תורוב לש הפוקת - ך"נתה תפוקתב םירכומ ויה אל טושפ
םיצוחנה םייעדמה םילכה תא רסח היה טושפ םהה םימיב םיאלפנ "םיסינ" םתוא
.םריבסהלו תועפותה םע דדומתהל

"םירצי תוטהלתה"מ תעבונ רשא תיפצנה העפותה ףקיה רואיתב תטלחומ המזגה .ב
הילע ףחסיהל םיטונ םינימאמ םישנאש (קומע ימצע עונכש=) היטסגוסוטואו
הרורבה הייטנה .םמלוע תפקשה תא םמצעל קידצהל מ"ע תאזו ,רתויב הבר תולקב
היגולואידיאה תא םיאתהל םוקמב היגולואידיאל תואיצמה תא םיאתהל איה
.השוע ינרדומ-יעדמ-יברעמה םלועהש יפכ ,תואיצמל

?שדוקה יבתכ ראשבו ך"נתב "הירטמיג" יקחשמ ?"תויתוא יגוליד"
."תושיערמ תואצות" ןתואל ועיגתו םינופלט רפס וחק...תמאב ונםוכיסל

המרב אלו תיפוסוליפה המרב אל .םיהולא שיש יל חיכוהל םתחלצה אל זא ,ונ
.('א הנעט) תישעמ-תיטקרפה

הנוכנה ךרדה איה הז םיהולא לש וכרדש יתוא ענכשל םתחלצה אל םגו
.('ב הנעט)
תויודע הנייהתש דע הזה ףייעמה אשונב קוסעל קיספהל אלא יל רתונ אל ,ןכל
ועיפוה אל ןה םא ,יתעד תוינעל .ליעלש יתונקסמ תא הנרותסת רשא תופסונ
.םלועל הנעגת אל הארנכ ןה ,תונורחאה םינשה יפלאב

הכרבב הנלבקתת תובוגת
ןליא
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא