הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


הכרב בתכמ

freeonly תאמ

םיעטנ' םורופב תובתכתה תובקעב (ינורטקלא ןפואב) יתלביק אבה "הכרבה בתכמ" תא
:ןייצל יל השרוי םמצע םירבדה ינפל .'זופת' לש 'תידוהי תרוסמו

ילא םתוא חלש אוה דחאה דצהמ ןכש ,םמסרפל ןווכתה ירוקמה חלושה םאב עדוי ינניא
אל ףאו ,םמסרפל תורשפאל עדומ הארנכ היה רחאה דצהמ ךא ,(םורופה ללכל אלו) דבלב
.םירבדב םכתא ףתשל ימצעל השרמ ינא .(ךכל ןווכתה וליפא ילואו) תאז תושעל אלש שקיב

והשימש ןבומכ ןכתיי ,ןכות וא תוהז ףויזל תובר תויורשפא ונינפב הלעמ טנרטניאהו ליאוה
תמאב םאה תאז קודבל ותלוכיבש ימל ריאשמ ינא ןכלו ,רומאה "טויפה" תא חלש רחא
רחא והשימש ירה - ךכ אל םאש ,השארב ססונתמ ויוניכש ימ י"ע תאז תונמא תריצי החלשנ
.הקידב הווש יאדווב רבדהו ,ונינש דגנ הלילע הפ םקר

הז בתכמל ומדק אלש (רומאה םורופב הקידבל םינתינ םירבדהו) ימצע לע דיעמ ינא
להנתה םהב םיינינע םינויד בתכמל ומדק .ידצמ תירגלוו ןושלב תרחא הטיקנ לכ וא םיפודיג
רקחמה ןיבל הרותה ירופיס אצומב תיתדה הנומאה ןיב תוריתס יבגל רקיעב חוכיו
.םהיבגל יגולואיכראה

תרשפאמ תוימינונאה רשאכ דחוימב ,"םייטנרטניא" םימורופב בתכתמש ימ לכל ארוק ינא
.וז ןוגכ תמלוה יתלב הפשב שומישמ ענמיהל ,רתוי ררחושמ יוטיב

:ומצע טסקטלו

77א :תאמ
freeonly :לא
ינודמיל יתלכשהו ינויסנ :אשונ
.הליגר הרוצב תדלונ אל יאדוו התאש

.המוד והשמ וא בלכ םע אלא ןכשה םע אל התנז ךמא יאדוו

,ונדימשהל רודו רוד לכב ונילע דמוע קלמעו .תולגב ונא .ךמופל ארפע
.םירכזה לע קר הערפ ,לכה תא רוקעל שקיב ןבל
.המשנה . לכהבש לכה תשקיב רבכ התאו .לכה תא רוקעל שקיב רלטיה

.םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמת החמ זא

.דועו םיעוגיפב תושפנ הברה ליצמו סנלובמאב גהונ ינא
.עגפמה יברעב םג

.יידי אמטא אלש יאדוו ךתוא ההזאו ךלוורש לע יסרק יאלט םישת םא

הנזש ימ לשו המש חמיי ךתוא הטלפש .ךתוא הצירשהש אהת הרורא ךמא הרורא
.התיא
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא