הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


תינובתה האירבה לע העידיל "ןעדיה" תבוגת

"ןיווראדל אל םג לבא ,עדמל ןימאהל ךירצ אל " רמאמל ךשמהב
יקסבוזילב יבא תאמ

.עבטה גראממ קלח איה תדהש בשוח ךכ ךנוחש ימ .תויתד תוסיפתמ ררחתשהל םישנאל השק
וליפאש םושמ ,םינוליח וא םייתד םהירוה םא ןיב ךכ םיכנוחמ לארשי ידלימ םיבר ונרעצלו
.יעבטה םייחה ךילהתמ קלחו וילאמ ןבומ רבד לאכ תדל תסחייתמ תינוליחה ךוניחה תכרעמ

תוירואיתה רשאכ רבדה עורג דחוימב .ב"הראב ךכמ עורג ףא ילואו הנוש וניא רבדה
םינעדמב אלא םיגולויבב רבודמ אל םנמא .םינעדמ לש םהיפמ תועיפומ וללה תויתד ודואספה
םה לבא ,םהלש יעדמה שרגמב אצמנ אל םיהולאש ןיבהל םילגוסמש תורחא תונילפיצסידמ
.היגולויבה לא ותוא תונפהל םינכומ

,היצולובאה תרותב קסעש יעדמ סנכל ןמזוה אוה םינש רשעכ ינפלש רפיס ןמאנ לבוי 'פורפ
ולו ןיא ורבידש םינעדמה ןיבש רבתסה עיגהשכ .םיעדמל תילארשיה הימדקאה תוסחב ךרענש
תמושת תא בסה ןמאנ .ןיווראד תרותב תויועט וא תוריתסל ונעט םימאונה לכו ,דחא גולויב
תעכ .תוסחה תא וריסהו סנכה ינגראמ ידי לע ועטוה יכ ודוה הלאו הימדקאה ישאר לש םביל
.השדח תוסכב תדה תא סינכהל םיסנמו םינקירמאה םהיתימע ובש


תונבל םיסנמה ולאכ םה םייעדמ ודואספ .םייתד ודואספ םהש איה הלא םישנאל ילש הרדגהה
םיטנטסטורפהו םידוהיה םיקחצי ןונמאל רוזעתו ,טוידהל תיעדמ ומכ הארתש הירואית
.הבושתב רוזחל םישנא ענכשל םיאב םה רשאכ םימכח תואריהל

ךוניח ישנא םיסנמש תינובתה הריציה תירואית - השדח הירואית לע םיעמוש ונחנא תעכ
,םנוצר תורמל יכ םייעדמ ודואספ אלו םייתד ודואספ םהל ארוק ינא .םדקל םייתד ודואספ
,תיעבט תושי אוה םוקיה תא ארבש רוציה םא - תוביס יתשמ ,עדמ הנניא םהלש הירואיתה
.םויכ ונישעמ לע עיפשהל לוכי וניא ךכיפלו ,םייחה ןיב וניא רבכ אוה םתסה ןמ יזא
.םלועה תא ארב ינובת רוצי יכ העיבקל תישעמ תועמשמ ןיא ךכיפל

תועצמאב וחתפתה ךכ רחאו םיינובת םירוצי ידי לע ץראה רודכב ולתשנ םייחהש הרעשהה םג
תא עירזהש ןושאר יח רוצי ותוא רצונ ךיא יכ ,הדירומ הניאו הלעמ הניא ,היצולובאה
?ץראה רודכ

ןהב ךמות עדמהש הקיסיפורטסאהו היגולומסוקה ,הימונורטסאה דועב ,וניאר רבכש יפכ
איה הדיחיה ךרדה .היגולויבה עדמב ןומא יא שחור רוביצ ותוא ,רוביצה בור תא תוקפסמ
אוה ,דעצ רחא דעצ ,עזיו למעב וגישה םינעדמהש המ תא םהל תורוהלו םידימלתה תא ךנחל
,תססובמ אל הירואית םינובו הדבעמב דחא םוי וליב אלש םישנא םיאב רשאכ וליאו ,ןוכנה
.םיגוש בורל םה

אל אליממ םה חיכוהל רשפא יאש םירבד .תדה לש ןהו עדמה לש ןה סנוא םה וללה תוירואיתה
ידראילימ ןב אוה םלועה ויפלש ןועיטה תא ולבקי אל ירה תדה ישנא .עדמה ידי לע םיליבק
הנממ וטימשי ,תיעדמ הנעטכ וזה הנעטה תא וחקיי םית"בחמהש אוה ףוסב היהיש המ .םינש
םירגובמש לבח ,םוכיסל .תדל "תיעדמ החכוה" ךכב ואריו םוקיה לש הובגה ליגה תא
.הלאכ תויוטשב םיקסעתמ
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא