הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"םיהולא" ול םיארוקש הזה עשרה

רוונאמ בתכמ

שפוח-.ה.ל.ע דובכל
רוונא :תאמ
ץראה ןופצב בושי ןב

(רתאב םירומש תבותכהו אלמה םשה)

,םינוש תורוקמ הברהמ יתפסאש רמוח םכלצא םסרפל ינוצרב .דאמ בושחו ןיינעמ םכלש רתאה
."םיהולא" ול םיארוקש הזה עשרה ירוחאמ םידמועש ימ לש םייתימאה םהיפוצרפ תא ףשוחש

."םיהולא" הזה גשומה לע םיפוסוליפ לש תורימא םכל חלוש ינא

הפשב רתא םכל ןיא המל ,אלפתמ ינא ,םוי-םוי וב םייח ונאש הזה השקה בצמבו ,ןכ ומכ
ילוח" י"ע עצבתמ (רורטה) עשרה בור ירה .תימלסומ-תיברעה הייסולכואל הנופש ,תיברעה
,ןכומ ינא ,תיברעה הפשה םע יהשלכ היעב םכל שי םא .םיהולא לש רצויה תיבמ "שפנ
.ידיב הלועה לכב םכל רוזעל (הרומת לכ אלל) תובדנתהבו

לע תישיא העד םג ןכו ,םיפוסוליפ לש תורימא לש טקל הז בתכמל ףסונב םכל חלוש ינא
(רוונא) יטרפה ימש היהיש ,רמוחה תא םסרפל םיניינועמ םתא םא קר שקבמ ינא .םיהולא
.(םייתניב) ילש ההזמה םשה

ןופאלפב יתוא גישהל רשפא זא (דאמ חמשא ינאו) יתא רבדל ןכומ היהי תכרעמהמ והשימ םא
הפיאו ,םיאולימב היהא ינא וזה הפוקתב יכ ,11.3 -המ לחה (תכרעמב רומש הז טרפ םג)
.השלח הטילקה רג ינאש

,בר דובכב
רוונא

הגרדהב ולעוי םיטוטיצה רתי .רוונא חלשש םיטוטיצ רפסמ איבנ דהוא לש ותבושת רחאל)
(דיתעב שפוח-תמב לש םימוסרפב

letter

:רוונאל הנע רתאה תווצמ דהוא

ןכש ,ךתדמע תא םיכירעמ ונחנאו ,דאמ דע ונתוא חמיש ךבתכמ .רוונא ךל בר םולש
התא ךלשכ תועד תעבהבו ,תידוהיה תדב רשאמ רתוי הברה הלודג תימלסומה תדב תוינוציקה
.ונתאמ רתוי הברה ןכתסמ

.שונא תונוכת ול ןיא םייק ונניאש רבד .עשר ונניא "םיהולא" :"םיהולא" לע הנטק הרעה
םדאה ינב רתי לא םיסחייתמו ,םמצע-םעטמ-לא-יחילש םמצע םימשה ,םדאה ינב םה םיעשר
,ך"נתה ירופיסב יול טבש ינב ישעמ האר - תותדה לכב ךכ .ןודזבו תומילאב ,תועשרב
הייסנכה לש בלצה יעסמו היציזיווקניאה ישעמ תא האר ,סרפב וכזו םהיחא תא וחצרש
ןתוא ינב לכ ,םלוכ - םאלסיאה ידיסח ידיב םויכ השענש ארונה רורטה תא הארו ,תירצונה
.הרואכל ."םיהולא םשב" םילעופה ,תותד

דרפנ רתאב ונידי לע וא) שפוח רתאב תיברעב רודמ תלעפהב יביטקייבוא ישוק םייק
ישוק םג םייק לבא .ךומכ םיבדנתמ י"ע תולקב רבגתהל רשפא הפשה תייעב לע :(תיברעב
רובעל םג בייח תיברעב ירוקמ רמוח .'וכו ,html יצבקל ותכיפה ,רתאב רמוחה תאלעהב
םידבועה םישנא ונלוכ :םויכ תושעל ונחוכב ןיא ולא לכ תאו ,תכרעמה לש תרוקיב
ונחנא רתונש טעומה ןמזה תאו - םיאולימב הנידמה תא םיתרשמ ,תוחפשמ ילעב ,םתסנרפל
.הז בוצק ןמזמ רתוי ונל ןיא .רתאל םישידקמ

דובכ תוא והז !יאבצ תורישב רג התא הב הנידמה תא תרשמ התאש לע ךל דובכה לכ - בגא
םיאירב ,םידוהי םיריעצ יפלא תואמשכ ,םייח ונחנא הב הפרחה חכונל תאז שיגדמ ינאו ,ךל
,יח אוה הב הנידמלו הרבחל חרזא בייחש תילמינימה הבוחהמ השוב אלב םיטמתשמ ,םפוגב
!רוונא ,ךל עידצמ ינא .הנהנו קנוי םה םהמשו

ובתכיו ,ךממ ודמלי יברעה רזגימהמ םיפסונ םירבחש הווקמ ינאו ,רתאב הלעי הז ךבתכמ
ןיינע םהב שיש ,םירצונו םימלסומ - םיברע םיחרזאמ םיבתכמ רתאב תולעהל חמשנ .ונל
תחלשש רצקה רמאמה תא .ונל בושח אוהש יפכ םהל בושח תיתדה הייפכה אשונשו ,שפוח רתאל
.בורקה דיתעב רתאב הלענ "ךנמז רבע -םיהולא" ומשו ונל

ראודב תונעלו תונפתהל ונל השק .ינורטקלאה ראודב אוה ונתאמו ונתא רתויב בוטה רשקה
אלל ךל הנענו webmaster תבותכל ונל בותכ אנא .בר ןמז בייחמה ,ליגר
.יוחיד

,הדותב ,ךלש
שפוח רתא תווצמ דהוא

letter

:רוונא ונל חלשש םיטוטיצ ינש ןלהל

"םלועה תא לואגל הדיחיה ךרדה וז - וילע תוירחאבו םיהולאב הריפכה"
(1900-1844 ,השטינ ךירדירפ)

,רוגס לגעמ ליחתמ ךכב .םיאטח עצבל לולע ןכל ,שפוחהמ דחפמ םדאה"
תא דבאל םדאל םרוג ןמזב ובו ,שפוחה ינפמ הדרח איבמ אטחהש ןוויכ
"תדב הנומאל תיארחא הדרחה ...ולש שפוחה

(1855-1813 ,ראוגקריק ןרס)
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא