הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


תיתד הפטה ןיבל תד ןיבש רשקה

שפוח רתאב רקיבש ידרח ,ריאמ לש ובתכמל הבושת

(הריש :ףדה תא הכרע)

:ריאמ ונל בתכ

.םולש ,רתאה תכרעמ

יתנווכ .תובר םימעפ המצע לע תרזוחש תועטל בל יתמש ,םכרתאב יטוטיש ךלהמב
הייפכ עצבמ םיוסמ והשימ רשאכ .םייתדה דגנכ תונעט ןיבל תדה דגנכ תונעט ןיב בוריעל
.היעב יהוז ,המוד רבד לכ וא ,םכנושלכ ,"תושפנ דצ" וא תיתד

וא ,יתד לש וישעמ לע ןועטלו יתדל אובל הביס םוש ןיא .תדה לש אלו ולש איה היעבה לבא
- ינויגה חוכיוב הנעט שמשל הלוכי הניא ,תאזכש הנעט ,תאז דבלמ .םירחא םייתד וליפא
ןוידל עגונב החכוה הווהמ אל ,היהיש לככ בעתנ הז אהיו ,יתד השעש השעמ לכ .ילנויצר
קרו ךא קוסעל וילע ,תדה לע שממ לש ןוידב ונא םיניינועמ םא .תדה לש התותימא תודוא
תדב גלפ וא ,םייתד וא ,סקיא יתד םא הלאשל .('וכו םלועה ליג ,האושה) תדה לש תויעבב
.תועמשמ לכ ןיא ,אל וא תולכונב םיגהנתמ

.תיגוגמד אלו תיניינע היהת איה םא רתוי דוע חמשאו ,םכתבושת תא לבקל חמשא
.ידרח ,ריאמ

:הריש התנע

לע הדותו ,רתאב ךירוקיב לע ךל יתואמחמ .שפוח רתא תווצמ הריש ןאכ ,ריאמ ךל םולש
הווקמו ,ךתלאש לע ןוצרב הבישמ ינאו ,ינוליחכ יתד ,רקבמ לכל םיחמש ונחנא .ךתרעה
.ךששחכ ,תיגוגמד אלו הנכ הבושת הב הארתש

,הז ךמלועל םיכייתשמה םיישונאה םיטרפהמ דרפנ ינומאה ךמלוע תא האור התא ידרח םדאכ
,לבוק התא ,םימייוסמ םייתד םישנא דצמ תולכונל ,ימעטל תנגוה ,תודגנתה ךב שיש ךותמו
.םייתד םישנא ןיבל "תד" ןיב ,ןוצרמ אלש וא ןוצרמ ,השענש רושיקה לע ,ךתניחבמ קדצב
הדוסימש ,תדל הפטהה לש תירנויסימה תכרעמהמ םידלוס םיבר םייתד םישנאש ,קפס ןיא
תנמ לע ,לבא .תחא הפיפכב הפי ונכש אל םלועמ תוירנויסימהו תודהיה ןכש ,תידוהי הנניא
תככוסה הפילקהמ תאצל ,עגרל ,לדתשה ,ונישעמ תביס תאו ונחור ךלה תא ,ונתוא ןיבתש
.עגרל .םיהולאב ןימאמ ונניאש םדא ךמצע םיש יתבישח ליגרתבו ,תידרחה

םינימאמה לש םהייחל םירושק םניא ךייחו ,םיהולאב ןימאמ ונניאש םדא התאשכ ,הנהו
םדא בוחרב ךילא לפטנ ,םתוגהנתהו םייפוא תא ריכמ ךניאו םתרבחב יוצמ אל התא ,םייתדה
,ול ביתכה ןוילע חוכש האלפומ הרות ,הדיחיהו תחאה תמאה ודיבש ,ךל רפסמו ,רזומו רז
לע יחכונה ךמלוע תא חנזת ,וכרדבו ,ומיע ךלת םא יכו ,ינחורה וגיהנמל הלגתהש וא
,תומילש ייח ךייח ויהי ,האמוטו לוועו רקש םה רז ותוא תנעטלש ,ךלש תוברתה תוכרעמ
ןדע ןגל הסינכל חוטיב תדועת ודיבו ,חצנל אבה םלוע ייח ךל םיחטבומ דוחייבו ,רשוא
.םיחצנ חצנל

םייכרע םיגשומ םשב רבדמ אוה ירה ?ול ןימאת אלש עודמ יכו .ול ןימאהל הטונ התאו
,לוכיבכ ,"תומלשו רהוט" לע ,"םיבגשנ רסומו קדצ" לע ,"תמא תרות" לע ,לוכיבכ ,םילענ
תוריהזב ,ךילע םייא םג אוה דגנמו .בוט ולוכש ןדע ןגב םיחטבומ אבה םלוע ייח יכו
,םימויאו םיארונ םישנועל התא יופצ ,וכרדבו ומע ךלת אל םאש ,תמכחותמ האווסהבו הנובנ
לכהש ךל הארה םג אוה .ךינפל םיבר םיאטוחל הרקש ומכ ארונ תוומל ,עלקה ףכו םוניהיגל
ינוילימ תשש תומש ,ךש ברה בתכ וב ,"ןמאנ דתי" ןותיע ךינפב גיצהו ,הרותב בותכ
.םיהולאה תווצמ לכ תא ונמייק אלו ,םיבוט םידוהי ונייה אלש ללגב םרגנ האושב םידוהיה
לכהש ,ףלק יבג לע רוחש ,ךל הארהו ,הרות רפס ודיב אשנ רז ותואש ,ךל דיגהל יתחכש
הרקש המ לכש ,תויתוא יגולידב ,ךל םיארמ ובש ,רחא רפס ומע איבה םג אוה .הרותב בותכ
,יהולא ןפוצב הרותב בותכ לכה ,דועו ,ןיבר חצר ,האושה ללוכ ,תונורחאה םינשב ונל
הבושתב הרזחה רודמב אצמת "םיגוליד"ה תודוא םיטרפ) .ךרובע חנעפל חילצה ולש ברהש
.(רתאב

אציש המ לכש ,ףלק יבג לע רוחש בוש ,תוחיכומש ,תוירטמיג ףוס ןיא ךל הארה םג רזה
.התלב ןיאל התימאל תמא אוה ויפמ

,םירשואמ ,םייכרע ,םימלש ,םיפי םייח םויה יח התא דחא דצמ .ךובנ התיבה רזוח התא
,ןוילע חוכמ "תווצמ" ךילע תולטומ ןיאו ,יהשלכ תינומא תרגסמ לש לוע לכ ךילע ןיאו
רקשכ ולא ךייח תא ךינפל םיגיצמ הנה ,ינש דצמ .יח התא היפ לעש יתרבח רסומ תכרעמ אלא
לע תססובמה ,לוכיבכ ,האלפנ ,הרואכל ,הרוהט ,תרחא תכרעמ ךל תגצומ דגנמו ,האמוטו
התא ךתכובמב .התימאל תמאכ ,הרותב ,הב יוצמ התע הז ךל רמאנש לכשו ,אירק ,בותכ טסקט
םינברל תינפ .רזה ירבד תא רשיא אוהו ,ךלש יתנוכשה ברל תינפ .החמומ תצעב לואשל הנופ
לע חבשו ללה םהיפו רזה ירבד לע םדי וכמס םהו ,דחאכ יזנכשאלו ידרפסל ,ךלש םיינוריעה
אוהש ,"םיכרע" לש רנימסל תכלל ,תישע ךכו ,ךל ועיצה םג ,םינברה ,םה .ויתוצלמה
םינבר תורשע ורזח םשו ,הזה יתדה עונכשה םוחתב קסועש ץראב רתויב לודגה ןוגראה
םימעפ עבש הנהכו הנהכ םהילע ופיסוה ףאו ,רזה ךל רמאש הלימ לכ לע שדוקב םישמשמו
ותואש ,ךל רמא ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב רוספורפ ,דחא יתד שיא קר .עבשו םיעבשו
.לכונ אלא ונניא רז

םייתד םירומו םינבר תורשעו ,דגנ םילשורימ דחא יתד רוספורפ :טבלתהל ךישממו המת התאו
םיבר ירחא" השעמ תישעו תטלחהו ?םיברה וא דחאה ?קדוצ ימ ?הב רחבתש ךרדה המ - דעב
תינש םלוע ותואמ תרזחו ,ךתועט ךל הררבתה םינש שמח רובעכ קר .רזה םע תכלהו ,"תוטהל
המלש לש ישיאה ורופיס תא אורקל ךל הצילממ ינאשכ ,עגרל רוצענ ןאכ .םדוקה ךמלועל
לש ולא םיכלהמב ריעצ לש ושפנבו ובלב רבועש המ לכמ רתוי בוט דמלמה רתאב ןירוח-ןב
.תדו העד תרמה

תיברמו ,םייחב ךכרד הנניא ,םיבר םינבר ךל ופיטה הילא ,"תד"הש ,ןיבמ התא הז בלשב
וא ,םייניע תזיחא ,היימר ,רקש ,(ךירבדכ) תולכונ אלא םניא םהב התוא ופטעש םיחבשה
,דאמ ךל הצילממ ינאו ,תידותמ הקספה השענ בוש .תלהוק חסונ ,לבה לכה םילבה לבה םתס
."תושפנה ידייצ" רפסה תא אורקל ,ידרח םדא התאש ףא

תינוליח הידוהי ,ינא תלגוסמ דציכ :ךתעדל ךתוא תלאושו ,ריאמ ,ךילא התע תרזוח ינאו
םיפיטמו םינבר יפמ הדמלש תא תדה לע הדמלש ,תרצויו הליעפ ,תיתוברת השיא ,הרכהב
והשימש םעפ לכב ירה ?הינימאממ דרפנב תדל סחייתהל ,םיידרחו םייתד תסנכ ירבחו םייתד
וא ,תסנכ תמב לעמ וא ,היסהרפב תינוליחה ותעד רמול זעמ תינוליחה תידוהיה הרבחב
יפבו ידיב ףקתומ ומצע אצומ דימ ,טנרטניא רתאב וא ןותיעב ,תינוריע הצעומ תרגסמב
הבוגתב דימ תלקתנ ,הרותב בותכה תא וא ,תדה תעד תא תדגונה העד תעבה לכ .םייתד םישיא
.וניתומוקמב הז םוחתב השענה תא ליכי אל ריינהו - םיידרחו םייתד םישנא לש תיביסרגא

"םיהולא" היפל ,העד עיבהל זעמ םיינוליחה םידוהיה ידידימ והשימ וא ינאשכ :דועו
ךאיה !ונלש םישדוקה שדוקב תעגפ :ףצק ףצשב םייתד םישנא וילע םיטע דימ ,םייק ונניא
הכ דע .תוחפ תוזולנ וא רתוי תוזולנ ,הפקתה תולימ הזב אצויכו !םיימש םש ללחל תזעה
לבקאש ילבמ ,םיהולא לש ומויק תא תללושה ,יתעד תא עיבא וב ,בצמל עיגהל יתחלצה אל
.הבילעמ וא תעגופ ,הנגמ ,המילא הבוגת

ןיבל "הנומא" ןיב אלמ רשק ,וילאמ ןבומכ ,יתימע לצאו ,ילצא םירצוי דחי םג ולא לכ
הללכה לכ ומכש ,הניבמ ינא ילש רשיה לכשב ."יתד םדא" ןיבל "תד" ןיב ,"ןימאמ םדא"
לע לבקתה ךבתכמ ,ןכל .תיתואיצמ-יתלב הנניא איה ירעצל לבא ,היוגש איה וז הללכה םג
,ונתוא הדמיל ,ץראב ןאכ ,ונייח תואיצמ לבא ,ךמע המיכסמ ינא המינפ יבלבו ,הנבהב ידי
ןיבל "תד" ןיב דירפהל ונל רשפא יאו ,םייתד םישנא ילב תד ןיאו ,שא ילב ןשע ןיאש
הרותב םילודגו םיבוט" ,םיבר םינבר םהב ,םייתד םישנא לש הנוגמ השעמכ תדל הפטה
םילכונ ,תדל םיפיטמש ,דבלב וז אל :דועו תאז ."ךרד-ירשיו םיאלמ םיקידצ ,םיימש-יאריו
,"הבושתב םירזוח"ה ,םיירטה םהיתונברוקש אלא ,הבר תובהלתהב ולא םישעמ םישוע ,ךנושלב
םיקזחמ םינברה םהירומו ,תובהלתה רתיבו המצוע רתיב םהיתובר ישעמכ תושעל םירהממ
םידוהי לש ןטק אל רוביצ בצינ - דגנמו .גייס אלל םתוא םיבגמו םהישעמב םיכמות ,םהידי
יתעמש אל ידועמ .םימ םהיפ םיאלממו םיקתוש םה לבא .ולאכ םישעממ העקנ םשפנש ,םייתד
,וללה תולכונה הפטהה תוכרעמ דגנכ יולגב ואציש ,םייתד םידוהי לש תונגראתה יתיאר אלו
תיתואיצמ לבא ,ךמעטל תתוועמ הנומת ,אופא ,תלבקתמ ךכ .ןדגנכ תיבמופ העד ועיבה וא
."םייתד םישנא" ןיבל "תד" ןיב קתניי לב רשק לש ,רמה וננויסינל

ינאו ,יבלמ םירבד יתילעה .ךבתכמ םויסב ךששחכ ,תיגוגמד יתייה אלש ,ריאמ ,הווקמ ינא
.יתדמע תא ןיבמ התא ,ימע םיכסמ ךניא םא םגש ,הווקמ

.שפוח רתאב בושו בוש ךתוארל חמשאו ,ךורב היה

,ךלש

.הרכהב תינוליח הידוהי ,שפוח רתאמ הריש
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא