הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


הביבאו צ"דבה ,תונברה

21.8.01
ץראה ןופצמ ד"וע - רורד תאמ
(תכרעמב םירומש םיטרפה),דרשמה לש הקיתו החוקל ידי לע ,הנשכ ינפל ,ינפב וראות ,ןלהל םיראותמה םיעוריאה
איהש קר ןייצנ ,ןיינעה ךרוצל .יתלוכי בטימכ ,ושטשוטי היטרפ תונבומ תוביסמ רשא
.ןוזמ ירצומ לש קווישו הנכהב תקסוע

יתבב יכ ,(הביבא ןיינעה ךרוצל ,הל ארקנ) החוקל התואל ררבתה ,דחא ריהב םוי
ורשפ המ ררבל הלחה הביבא .הירצומ תא םירחהל םיארוקה ,םיזורכ וצפוה ריעב תסנכה
.תימוקמה תונברל םיברוקמה ישנא םידמוע וירוחאמ יכ הל ררבתהו ,ל"נה םרחה לש
הארתה לכ אלל ,התוא םימירחמ עודמ ררבל השקיבו ,תימוקמה תונברל השגינ הביבא
.תמדקומ

איה םא יכו ,הלש קסעה תורשכב םגפ אצמנ יכ ,תימוקמה תונברה ישנא ונעט ,הבוגתב
הרשמב ,תורשכ יחיגשמ ינש הקסיעב קיסעהל הילע אהי ,ל"נה םרחה תא לטבל תניינועמ
תועיסנ ללוכ ,האלמה םתרוכשמ תא םהל םלשל אהי הילע יכ ,הישעמ לע שנועכ ,האלמ
זאו ,תוחפל הנש יצח לש הפוקתל ףקותב היהי רבדה יכו ,(תרחא ריעמ ועיגה םיינשה)
,האלמ הרשמ ידבועל םיבשחנ תורשכה יחיגשמ יכ הביבאל רהבוה .םתקסעה ךשמה תא ונחבי
העש לכב רוזחלו בבותסהל תוכז םהל שי יכ ,קסעה תיבב ןמזה לכ םיאצמנ אל םה םא םג
.ןיינעב רבד תושעל הלוכי הניא איה יכו ,םהל תיארנש

היסולכואהמ רכינ קלח יכו ,ס"ש ידי לע תטלשנ ריעב תונברה יכ ,רמול םוקמה ןאכ
תונברה תועיבקל םיכסהל אלא ,תורירב הברה ויה אל הביבאלש ךכ ,יתרוסמ וניה
.תימוקמה

יכ ,ריהבהל בושח) דחא חיגשמל רובעל הביבאל רשפאל תונברה הברס ,הפוקתה םותב
הל היה רוסא ,קסעב םולכ םישוע אל םה לבא ,הביבאמ תורוכשמ םילבקמ תורשכה יחיגשמ
תמייוסמ הלועפ עצבל ךרוצ היהש םעפ לכב ,הזמ רתויו ,םידבועל עייסל םהמ שקבל
אנמחר ,יוג תאז השע אלש אדוול ךירצ רשא ,זג תקלדה ומכ) םרושיא תא תשרודה
יצחו הנש רחאל קר .(ךירצש ומכ עצוב הזש ואריו ועיגיש תוכחל הילע היה ,(ןלציל
,םירוטיפ ייוציפ ול המליש הביבאש רחאל) םיחיגשמה דחא לש ותדובע תקספה הרשוא
.(ןבומכםלענ היה תורשכה חיגשמ .הקסעבו הביבאב ללעתהל תימוקמה תונברה הכישמה ,ןכמ רחאל
אלל תולועפ ושע וליא .םוקמב הדובעה תא תיבשמ היה םיתיעלש המ ,םויה ךשמב תועשל
שוכרת איה יכ שורדל לחה אוה ,כ"חא .רצויש ןוזמה תורשכ תא לסופ היה אוה ,ורושיא
תומוקמב התייה רשא (תונברה לש) תורשכה יכ ,םימייוסמ תומוקמב קר םלג ירמוח
אל אוהש תומוקמב שכרנ רשא םלג רמוחמ ורצוי רשא םירצומ .ותעד תא החינה אל ,םירחא
ירמוח תא שוכרת יכ שקיב וב םוקמה יכ ררבתה הביבאל .תובר םימעפ ולספנ ,רשיא
.תורשכה חיגשמ לש ותחפשמ בורק קסעומ וב םוקמ אוה ,םלגה

םג .טלחומ בוריסב איה הלקתנ ,ףלחוי תורשכה חיגשמ יכ השקיבו הביבא התנפ רשאכ
תונברה הבריס ,(העיסנה תויולע תא תיחפהל תנמ לע) ריעהמ םדא הז אהי יכ התשקב
זאו ,ץ"דב לש תורשכל תורשכה תא ריבעהל תורשפאה תא הביבא הררב ,הל רצב .תאז רשאל
.ןכ תושעל תורשפא ןיא יכ הל ררבתה

דחאה ןיאו ,הנידמה תא ץ"דבהו תונברה וקליח ,ןגרואמה עשפה תוחפשמ ומכש ,ררבתמ
תלבקל ףופכב קר ,תורשכ לבקל הביבאל רשפאל םינכומ ויה ץ"דב .ינשה לש ומוחתל סנכנ
.גנועה לע הרתיו הביבא יכ רורב .תונברהמ תורשכה

,וזה ריעב יכ הנקסמל העיגה הביבא םלוא ,ןיינעב לועפל דציכ תויורשפא רפסמ ונקדב
,הרירב תילב .הקסעל תוומ תכמ הווהי רבדהש ילבמ ,יהשלכ הלועפב טוקנל תורשפא ןיא
.תונברהמ ,הז "תוריש" לבקל הכישמהו ,הרמה הלולגה תא הביבא העלב

לע לועפל רומא אוה .קוח יפ לע לעופה ףוג הניה תישארה תונברה יכ ,ריכזהל ינוצרב
.ריבס תעד לוקיש תלעפה ךותו ,בל תורירש אלל ,םינפ אושמ אלל ,תוירוביצ תומרונ יפ
.ולא תושירדב תונברה הדמע המכ דע הטלחהה תא םכל ריאשמ ינא

םירצומ תונקל ףידע יכ ,םויכ רמול ןתינ םאה עדוי ינניא ,ןיינע לש ומוכיסל
םלוא ,הנידמל ךיישה ףוג והז םנמא .ץ"דבה ידי לע אלו ,תונברה ידי לע םירשואמש
הניא ,וזה ריעב תוחפל ,תונברה לש תוגהנתהה ,לעופב .ונמיע ביטמ רבדה םא קפס
.ץ"דבה לע םהל תופידע ןתמ הקידצמ:םיעוריאה תובקעב םייטפשמ םידעצ וטקננ םאה רורד ד"וע תא ונלאש

,(ןכ תושעל ןתינ היה יתעדל םג יכ םא) םייטפשמ םיכילהב טוקנל אלש הרחב יתחוקל
ףידע ,הז בצמב .הירצומ לע םרחה שודיחל איבת ,טוקנתש הלועפ לכ יכ הדבועה חכונל
חפקתהל לולע רשא ,הדי חלשמב רבודמהו רחאמ .קותשלו ,הרמה הלולגה תא עולבל הל היה
םייטפשמ םידעצ וטקננ אל ,ןכל .ידיב אלו ,הדיב הניה הערכהה ,הז גוסמ תולועפ בקע
םניה ,רופיסב וטרופ אל רשא ,םיפסונ םיעוריא ,בגא) וללה םימרוגהמ ימ דגנכ ,םהשלכ
היצמרופניא ןתיל םייושע ולא םיעוריא ךא ,תילילפ הניחבמ םג ,רתוי ףא םירומח
.(רופיסב וללכנ אל ןכ לעו ,יתחוקלל הקיזמ
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא