הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא?"בהז יווק" תא םירחמ ינא המל

רורד תאמ

.ילש שדחה גויחה סיטרכ תא "בהז יווק" תרבחמ יתלביק םינורחאה םימיב
יתניחבמ יעבט היה "בהז יווק" י"ע השכרנש "רידא" תרבח לש קיתו חוקלכ
."בהז יווק" לש חוקל תויהל

דחא איה בהז יווק תרבחש םינותיעה דחאב יתארק ןכמ רחאל םימי רפסמ
האורש ימכ .תוידרחה תוגלפמה לש יתנשה עוריאה לש םירסנופסה ינשמ
,הנידמב ישפוח םדאכ ייח לע ישממ םויא הנידמה לע תידרחה תוטלתשהב
תא ריזחמ ינא ,תיטרקומדה הנידמכ לארשי לש המויק לע ישממ םויאו
"בהז יווק"מ לבקל יתגהנש םיתורישה תא ."בהז יווק"ל ילש גויחה סיטרכ
.הרחתמה "קרב" תרבחב לבקל חמשא

לארשיב היסכנ לכ תאו "לארשי הקירפא" תרבח תא םירחמ ינא המוד ןפואב
הקירפא" לש קוזיחש ןוויכ (דועו ןיא יידילוה תונולמ ,ביבא תמר ןוינק)
.הכלה תנידמל לארשי תכיפה לש המגמה קוזיח ותועמשמ "לארשי

םיצ"דבה לש תורשכה תומתוח םהילעש םירצומ הנוק אל ינא המוד ןפואב
.םהינימל17.10.97-ב "תונורחא תועידי"ל חלשנ הזה בתכמהףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא