Subject Secular Power Home

ידוהיכ ילש תוהזה

:רמותמ ונלביקש בתכמ

.םדא לש ותוהז לע חוכיווה אוה םיינוליחל םידרח ןיב וישכע םישטינה םיחוכיווה דחא

:םייקמה םדא אוה ידוהיש ךכ לע םישקעתמה םידרח םתוא
.תבש תרימש -
.ןיליפת תחנה -
.('וכו רופיכ םוי ,באב 9) םיידוהיה "לבא"ה ימיב םוצ -
.הרות דומיל -
.הדינ יניד לע הדפקה -
.(בלחו רשב תליכא יא) תורשכ יניד לע הרימש -

הרותה ןמ טלס ומצעל השוע ,הדינ יניד קר (לשמל) רמושש ימש ךכ לע םישקעתמ םידרח םתוא
.ול תוחונה תווצמה תא ומצעל רחובו

השועש ידרח ותואמ תולדבה יפלא לידבהל ךא .הדינ יניד לע רמוש ינוליח םדא רותב ינא
תאז השוע ינא ,(בשוח ינא םיליהתב והשפיא בותכ הז) "רפסב בותכ אצמנה לכ"ש ינפמ תאז
.יתוא החוד הזש ינפמ

ילע ובש ןותבש םוי והזש בשוח ינאש ינפמ אל ךא ,רופיכ םויב עסונ ינניא ןכ ומכ
לע םיעסונש ,םידלי םתואל עיגמש בשוח ינא .והשמ לע רפכל וא ,והשמ לע רעטצהל
ששח אלל שיבכה לע עוסנל ולכויו םירגובמ ומכ ושיגרי ובש דחא םוי ,םיינפוא
.וסרדייש

אורקל ףידעמ ינאש יפכ ןיגוריסל וא ,ול תויוצרה "תווצמ"ה תא ומצעל רחובה ינוליח םדא
רחובו הרותה ןמ לילב השוע וניא ,ןויגהה יניד י"פע וייח תוחרוא תא ומצעל רחוב הזל
.ול תוחונהו תויוצרה "תווצמ"ה תא

רשק לכו םינוכנ ול םיארנש םיגהנמ םייקמ קרו הרותה תווצממ תחא ףא םייקמ וניא הז םדא
.טלחהב ירקמ אוה הרותה ןיבל םניב

:רמותל ונחלשש הבושתה בתכמ

,רמות םולש

יתלאש .ןיינע וב אצומו ונלש רתאב רקבמ התאש החמש ינאו ,ךבתכמ לע הדות - תישאר
ימ לא תעדל יל בושחו ,םירגובו םיריעצ דצמ תד יאשונל השיגב לדבה שיש םושמ ,ךליגל
.ריעצ וא שישק אוה םאה ,תרבדמ ינא

ךדי לע תרחא תושרפתמש דוסי תודוקנ רפסמ שיש ,יל הארנ לבא ,יל תנבומ תינורקעה ךתדמע
.ךלשמ הנוש אל הדוסיבש ,ילש טבמה תדוקנמ םירבד ךל ריבסהל יל השרה .ידי לעו

.ןתיב הרומז תאצוהב ,"תושפנה ידייצ" רפסה תא אורקל ךל הצילממ ינא :"תווצמ" ןיינעל
רמוח ליכמש ,רפסב .םירפס תונח לכב ונימזהל לכותו ,םילקש 25 -ל דרי םויה וריחמ
."תווצמ"ב ןדש קרפ שי ,ינוליחו יתד ןיב ינורקעה חוכיווה אשונב דאמ בושח ידוסי
,לידבהל ,ילצא .ימצע יבגל וב תשמתשמ אל ,ינוליח םדאכ ,ינאו ,יתד חנומ איה "הווצמ"
,היפכ ילב ,ישפוחה ינוצרמ ,ומייקל תרחוב ינאש ירסומ גשומ אוה "ךרע" .םיכרע שי
"הווצמ" עצבמ יתד ירהש .סרפ לבקל תנמ לע אלש יאדוו יאדו .ומייקל תבייח היהאש ילבו
הלא ינשו ,ותנומאל הז םג ,םונהיגל עיגהל אל וא ,ותנומאל ךכ ,ןדע ןגל עיגהל תנמ לע
."הווצמ" םויק רובע רכש םה

ישונא ךרע ןיבל ,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" ומכ ,תמייוסמ "הווצמ" ןיב ןוימד שיש הז
שונא-יכרע המצעל רוחבל הנובנ התיה התישארב תודהיהש םושמ קר הז ,רבד ותוא רמואש
הלחתהה .ךרעה התיה תישארה ."תווצמ"ל םכפהלו ,"בונגל אל" ,"גורהל אל" ומכ ,םייסיסב
תבוטל םיקסע תושעל ,תד ירחוס ידיב םירבדה ובנגנ רתוי רחואמ קר .תישונא התיה
.םסיכ תבוטל דוחייב ,םהלש םהיניינע

קר םייקמ "תווצמ" .םיירסומו םיישונא םיכרע םייקמ אוה ."תווצמ" םייקמ אל ינוליח םדא
ותוכז לע שארמ רתיו אוה .רחא והשימ ול עבוקש םיקוחל ונוצרמ ומצע ףיפכהש ,יתד םדא
הממ תונשל תוכזה לעו ,"הובגמ" תוטלחה לע תרוקיב חותמל תוכזה לע ,ימצע תעד לוקישל
םדא !"ול תויוצרה "תווצמ"ה תא ומצעל רחוב ינוליח םדא" רמאת לא ,ןכל .םירחא ול ועבקש
ינוליח םדא - "הווצמ" םוש רחוב אל ינוליח םדא ,"תווצמ"ל רשק םוש ול ןיא ינוליח
תימצע הרכה ךותמו סרפ לבקל תנמ לע אלש ,ןימאמ אוה םהב הרבחהו רסומה יכרע תא םייקמ
.תישונא הרבחב יחש ,םדא אוה דוע לכ תושעל םדא בייח ךכש תיבויח

יקוח .רתיה תא ריכמ ךניאו ,םהמ תצקמ קר ריכמ טושפ התא - םייתד "הדינ" יקוחל רשא
- בוהאל אל ךל רתומש רבד - תסווה תפוקתב ןימ יסחי םויקל קר םיסחייתמ אל םייתד הדינ
ארקתש דאמ הצילממ ינא .הלש תסוה תפוקתב רבג םע השאל שיש םייחה ירשק לכל רקיעב לבא
אוה יזבנ המכ הארתו ,(תינוריע היירפס לכב אוצמל לכות) "ךורע ןחלוש רוציק"ב ךכ לע
הבוח - הלוח הלעבו רוזחמב השיאהשכ :לשמל .תסווה תפוקתב רבגל סחיב השיאל יתדה סחיה
,רוזחמב איהשכ לבא .תיב יתורישו הייתש ,לכוא הנממ לבקי אוהו ,ותוא תרשל הילע
תידוהיה תדה לש ליפשמהו הלפמה סחיה והז !ללכ התוא תרשל ול רוסא - הלוח איהשכו
!רתוי הברה ליפשמו ער אוה יתימאה סחיה .הלחתה קר וזו ,השיאל

,הכרבב
"שפוח" רתא תווצ ,הריש


"תווצמה" קרפמ םיעטק ןאכ ונאבה ןכ ומכ .ןאכ אורקל רשפא "תושפנה ידייצ" לע דוע
.רפסבש


Subject Secular Power Home