הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא!ה(ע)אירק וצ
(ןליא ידי לע ונילא חלשנש בתכמ)

,רקי יברק לייח

ונל אורקל ץלאנ אוה ןכ לעו רתוי דבכ ל"הצ לע סמועה יחכונה ינוחטבה בצמה בקע
קוקז ל"הצ ,ךכב יד אל ךא ,תורישה תא אלמלו אובל םייברקה םיאולימה ילייח
םיאולימה תוריש קוח תא תונשל הלא םימיב דקוש אוה ןכ לעו םיאולימ ימי רתויל
לעו !!הנשב םימי 46 ןוכנ םתעמש !!הנשב םיאולימ ימי 46 דע לש הכראה שקבלו
תאשל בוש םיארקנה םייברקה םיאולימה ילייח ,ונילע - ןבומכ ?וז הסמעמ לופת ימ
ידימלתל יאבצ תורישמ רוטפה תכראה לע ונרשבתה עובשה ותואב קוידבש אלא ,לטנב
ךישמנ ונאו רוטפה בוש ךראוי םייתנש דועבש םיעדוי ונלוכו םייתנש דועל תובישיה
....םיאולימ תורישל בצייתהל

!רוטפה תא םיכיראמ םהלו םיאולימה תפוקת תא םיכיראמ ונל

לכלו םוקמ לכב םיאולימה תורישל בצייתהל (!קוחהו..) תישיאה ונתבוח ףקותמ ךישמנ
,וניקסע ,ונתדובע ,ונידלי ,וניתושנ,וניתוחפשממ קתנתהלו 45 ליג דע הנש ידמ המישמ
!!םל......ו ו ו ו ווכ לע רומשל ידכב םיליגרה ונייחו ונידומיל

,ונייחב תופיהמ םינש 3 הנידמל ונמרת ,םייברק םילייח תויהל ונרחבנ/ונרחב 18 ליגב
...תונויצ תצק ,היגולואידיא ךותמ םא ,התואמצעו הנוחטב ןעמל תחא אל ונייח תא וננכיס
.ישיא רגתא ךותמ םתס וא (םלועה ןמ רבע יכ הארנש גשומ)

ףכ לע םתונמל ןתינש םידדוב םיזוחא המכ ,הנידמה תייסולכואמ דאמ ןטק זוחא םיווהמ ונא
,הרבחה ללכל אמגוד שמשל םילוכיה םיניוצמ םישנאכ ונמצע לע דיענ השוב לכ ילב ,תחא די
םויב יכ םיעדוי ונא ,םייחה ימוחת ראשבו תוברתהו עדמה ,הלכלכה ימוחתב םיליבומ וניקלח
!!ונב םייולת ויהי היבשות ל.....כ ייחו לארשי תנידמ לרוגו לגדל ארקינ הדוקפ

תורישה יאנת ,הלודגה םיאולימה ימי תומכ לע ,םיאולימה תוריש לע וננולתה אל םעפ ףא
,תחא אל םהב םילקתנ ונאש תומיטאהו םוטמטה ,םיאולימ ימי זובזב ,(..םימעפל םיריפחמה)
!הנש רחא הנש םיאולימה תורישל ונבצייתהו ונעגה דימת

לצנל רשפאש תרמוא הניא לטנב טקשב םיאשונ ונאש הדבועה ,ונל םג ובישקיש ןמזה עיגה
ךירעמ אל דחא ףאש הארנו וילאמ ןבומכ ונתוא םילבקמ יכ הארנ ,וניכרצמ םלעתהלו ונתוא
.!!ונתאמ תפכיא אל דחא ףאלו ונדיקפת תובישח תא
!קותשל סאמנ ונל זא

יברק רבע ילעב םה ףאו וניתורוש ברקמ םיאב םקלחש "ונירחבנ"ו "וניגיהנמ"ש עומשל סאמנ *
לע רומשל ידכב תאז לכו םיטמתשמל רוטפה תקנעהב םיכמותה הלא םה אקווד ,רישע יאבצו
!םכל ושייבתת ,םהלש םיישיאהו םייטילופה םיסרטניאה

,םימ יפטונו םיעורק םילהואב ןכתשהל ,תוכורא םיאולימ תופוקתל תאצל סאמנ *
,םינבא ףוטחל ,ץובב םיאיפקמ םיבראמב בכשל ,םיפושח הרימש ילדגמב תועש רומשל
השיאה ,החפשמה תא רוחאמ ריאשהלו היח תשומחת םג הנורחאלו הרעבת יקובקב
רוסחמ לע עומשלו םייחה תרגישו קסעה ,םירבחה ,הדובעה ,םידומילה ,םידליהו
הלהואב םיגרהנה םתונמוא םתרותש" "םימחול" לש הדגוא הנשי דועב םילייחב ידימת
.ףרועה יבחרב םש יא "..הרות לש

םנשי דועב םיאולימ תורישל אצוי ,קוחכ םיסימ םלשמו דבועה ,קתושהו םמודה בורה ונא עודמ *
םהילע םירמושה הלא םג ונא ,ךכמ רתויו םיאולימב םיתרשמ םניאו םידבוע םניאש םיטיזרפ
!דרוסבא טושפ ,היחרזא ןיב ךכ הלפמה םלועב הנידמ םוש ןיא !םתייחמ תא ןממל םיכירצו

םרוגש המ לעופב םיאולימ תורישל םיבצייתמ םיאולימה ילייח ללכמ 20%-כ קרש עומשל סאמנ *
..םירייארפל םצעב םתוא ךופהלו םיעיגמ ןכש הלא יפתכ לופיל הדובעה סמוע לכל

הללאמרב םיאולימה תוריש עצמאב קוידב םילוח דליה וא השיאהש תפכיא אל דחא ףאל *
םדאה חכ תבצמ יכ םיימוי וא םויל ררחתשהל לוכי אל התאו ,וישכע קוידב ךל םיקוקז םהו
.ידימת רוסחמב

ךכ לכ הפוקתל ותוא בוזעל ךירצ רשאכ עגפנ יאמצעה וא יטרפה קסעהש תפכיא אל דחא ףאל *
הכורא וזכ הפוקתל אצויש הזה רייארפה הז ימ ללכב ,ןיינעמ אל הז תוחוקלה תא ,תכשוממ
אוה תרחא ..םיבשוח םה ךכ ..םיאולימל תאצל בהואש דחא יאדווב אוה ..הא ?םיאולימל
...םיאולימה תורישמ קומחל ךרד אצומ היה יאדווב

אלא ,םידומילה ןומימב ונל תעייסמ הנידמה ןיא ןכמ רחאלו םינש 3 םיתרשמ ונא עודמ *
דוע !הנידמל "םתמורת" לע םיטמתשמה תובישיה ידימלתל אקווד תובטהו םיקנעמ הקינעמ
...ןבומכ וננובשח לע ,הנידמה לש העורג החידב

!ונידומיל ןומימל םישורג המכ ךוסחל ידכב םירוהה לצא רוגלו תולילב דובעל סאמנ *

םא תפכיא אל דחא ףאלו רטסמסה תוניחב תפוקתב קוידב םיאולימ יווצ לבקל סאמנ *
!אל וא 'ב דעומ לבקנ םא ,תוניחב ספספנ וא לשכינ

םלועלו םיעובק דימת םה םייברקה םילייחה רובע םיאולימל האיציה יכיראת עודמ *
?םישימג םניא


?םישוע המ זא

דע ךכ ,שרדינש ןמז קרפ לכל םיאולימל םיאצויו םירייארפ תויהל םיכישממ ,םיקתוש .1
.45 ליג
!רבכ סאמנ יכ "..םינש המכל קר" ,ץראה תא בוזענ .2
תא ריזחנ ונחנא םג ילוא זא ,ךכ גוהנל ונתוא םיצלאמ לבא ,ונייפואל דוגינב הז .3
."טמתשהל" גאדנו םיאולימה יסקנפ
!!לועפל ךירצו הגהנההו להקה תעד תא ררועל ךירצ .4

ונברקב םיהובג היצביטומו לרומל גואדל אוה סרטניאהש ןיבהל םיכירצ היטינרבקו הנידמה
תויברק תודיחיל סייגתהל ונלש ןוצרב תורישי תעגופ וניקוסיעו ונתלכלכב ,םהב העיגפ לכו
!קלחו דח ,םיאולימבו רידסה תורישב?שורדל םילוכי ונא המ

:תונויערו תואמגוד המכ הנה

...לשמל ,!םל.......ווווווכל דיחא סויג .1

ןתינ אל עודמ ררבל שי ,םדא חכ לש תלוצינ 20% םוקמב :םדאה חכ לש ליעי לוצינ .2
?....םירתונה םיזוחאה "ומלענ" ןאל ,תוחפל הלופכ תומכ סייגל

תפוקת תקולח רשפאל ךרד אצמל שי :םייתשל תיעצבמ הקוסעתב םיאולימה תפוקת תקולח .3
ףסונה קלחהו הפוקתה לש ןושארה היצחב ותרשי הדיחיה ילייחמ קלחש ךכ ,םייתשל םיאולימ
!יצחב רצוקי תורישהו םייתשה ןיבמ החונה הריחבה תורשפא תנתינ ךכ ,ינשה היצחב

תמיוסמ םיאולימ ימי תסכמב שרדנכ דמעו אלימש יברק לייחל תיעצבמ הקוסעתמ רורחש .4
ךכ ,הסכמה התוא תא אלימ וב םוי ותוא דעו רידס תורישמ ורורחש םוימ ,שארמ עבקיתש
אובל ונתוא דדועי הז רבד ,! 40-ל 35 ןיבש םיאליגב תיעצבמ הקוסעתמ ררחתשהל לכונ
.ךכל תמלתשמ הרומת הנשיש ונעדויב הסכמה התוא תא רובצלו םיאולימל

הכזי םיאולימ תורישב לעופב תרשמה יברק לייחכ רדגויש ימ :הסנכהה סמב התחפה .5
המודב) .יאמצע וא ריכש אוה םא ןיב הסנכהה סמב תיתועמשמ התחפהב אטבתתש הבטהל
.(תומיעה וק יבשות םע םייקה רדסהל

רטסמסה תוניחב תא דיספהל םיצלאנה םיטנדוטסל םלוה ןורתפ תאיצמ :םידומיל .6
.ההובג הלכשהל תודסומהו תואטיסרבינואה םע אלמ ףותישב תאזו

תא אלימש לייח לכל םידומילה ןומימב הרזעל גואדל הנידמה לע :םידומיל ןומימ .7
ןעמל םתמורת לע התכרעהו התבוח ףקותמ תאזו הבוחה תוריש תונש 3 תא תרישו ותבוח
....תתל םג תעדל ךירצ ,םינש 3 ונתיאמ םיחקול םא ,הנידמה


?ךיא ,עיפשהלו יונישל ליבוהל תוסנל רשפא
הלשממה ירתאב עיפומש יפכ) ינורטקלאה ראודה תובותכ תא ואצמת האבה המישרב ,דאמ טושפ
םיארמה םידיחיה תסנכה ירבחמ המכ לש םהיתובותכ תאו הנידמב תוטלחהה ילבקמ לש (תסנכהו
!אשונב םייונישל ליבוהל ולכוי ,וצרי םאו ונתיאמ םהל תפכיא הארנכש םינמיס?הז עגרב ,וישכע םישוע המ

תא ףיסוהל םינמזומ םכנה ,אשונב רוזעל ולכוי םכתעד יפלש ימל ושכע ובתכ
!םכיתוראהו םכיתורעה

! המידק ,לצעתהל אל

!!בצמה תא תונשל תוסנל לכונ רתוי הלודג היהת תוינפה תומכש לככש ורכיז:תוטלחהה ילבקמ

rohm@pmo.gov.il ןורש לאירא - הלשממה שאר
sar@mod.gov.il רזעילא ןב ןימינב - ןוחטיבה רש


:"םירחבנה"

גרוב םהרבא burg@knesset.gov.il
דיפל ימוט ylapid@knesset.gov.il
יקצירפ קחצי ףסוי jparitzky@knesset.gov.il
זרופ םהרבא aporaz@knesset.gov.il
ןליו םולשבא avilan@knesset.gov.il
זר (יסומ) השמ MosheR@knesset.gov.il
ןייד לעי edayan@knesset.gov.il
ןהכ ןנער raacohen@knesset.gov.il
ןזח ימענ nchazan@knesset.gov.il
לאקזחי יבא yeheskel@knesset.gov.il
רואמ תנע amaor@knesset.gov.il
סניפ ריפוא pinespaz@knesset.gov.il
ואדנל יזוע sar@mops.gov.il
רודירמ ןד dmeridor@knesset.gov.il
ארזע ןועדג gezra@knesset.gov.il
גרבדנז ידומ sandberg@knesset.gov.il
סנרא השמ marens@knesset.gov.ilףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא