הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומאletter

םידרחה תא סייגל ךיא

גרבדלוג םעונמ ונלביקש בתכמ

לע ימע ןב המלש 'פורפ כ"ח ןייאור הבש םח לעשמ הילאוטקאה תינכתב יתיפצ 8/6/99 -ב
תובישיה ינב סויג אשונ לע ימע ןב 'פורפ לאשנ ןויארה ךלהמב .היצילאוקה תבכרה ךילהת
תירקיעה הביסהש רמאנ .תוידרחה תוגלפמה םע הלשממה תבכרהל ןתמו אשמהמ קלחכ ל"הצל
.תובישיה ינב סויג אוה תחא לארשי םע היצילאוקל םתסינכ תא תבכעמה

.רוביצ ותוא תא הגצי רשא ידרח ןותיעב תבתוכש תדבוכמ תיאנותיע םג החכנ ןויארה ךלהמב
אלו אלכל תכלל ופידעי תידרחה הדעה ינבש ןויד ותוא ךלהמב הרמא תיאנותיע התוא
ירוחב םתוא תא סייגל תנמ לע חוכב שומיש היהי םאה לאשנ ימע ןב 'פורפ .אבצל סייגתהל
םעו םינברה לש האלמ המכסהבו ןתמו אשמ תרגסמב רגסיי אשונהש בישה אוהו תובישי
רוטפל םיטרדנטס עובקל ךכ רחאו םידמול אלש הלא תא סייגל ןושאר דעצכ :םתכרב
.ל"הצמ

letter

אשונב ולפיט אל לארשי תולשממ לכש בשוח ינא :ימע וב 'פורפל דיגהל הצור ינא ןאכ
אשמ להנל ןיא םג לבא ,אבצל סייגל ידכ תומילאב שמתשהל ךרוצ ןיא .תיניצר טבמ תדוקנמ
אלא הרירב םידרחל ריאשת אלש ,האבה הרוצב היעבה תא רותפל שי יתעד יפל .אשונב ןתמו
:םהילע הפכי רבדהש ילבמ םתייחמל דובעלו אבצל םמצעב סייגתהל

אלל :בושח דאמו ןטק טרפמ םלעתהל ףידעמ וא חכוש ונייח תא להנל הסנמש יתדה רוביצה
רמאנש ומכ .םויק תוכז ןיא ידרחה רוביצל ,ינוליחה רוביצה לש תיפסכה הכימתה
םתואל םיפסכ םירזהל קיספהל :טושפ אוה ןורתפה ."הרות ןיא חמק ןיא םא" וניתורוקמב
ןיאש הדבועה םע םילשהל בייח היהי רוביצ ותוא ,וקספיי תובצקההש עגרב .םיידרח םיפוג
יולת אוה המכ ןיבמ אל ידרחה רוביצה .ותייחמל דובעלו אבצב תרשל אלא הרירב ול
םהיניע תא וחתפי םיכרבא םתוא ,ךילהת ותוא לש קלחכ ילואו ינוליחה רוביצב ותייחמל
.םייח םה ירקש םלוע הזיאב וניביו


letterףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא