הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

93 רפסמ ןוילג
- םיעוגיפמ ןגומ התאו לקש ףלא -
- שפוח רתאמ וגאמאראס תא ונדרוה -

םיעוגיפמ ןגומ התאו לקש ףלא
ןמטיירב ירוא תאמ

22 ךיראתמ) "םירע יתש ןיב - םי תב" ןומוקמב ,הנורחאל יניע תא הספת ןפוד תאצוי הבתכ
תובוחרב התלתנש ,דחוימב תניינעמ העדומ לע הרפיס ןייטשגל רבנע תבתכה .(2002 ץרמב
עגפי אל דבאתמ לבחמ ףאו ,םילקש 1080 ונל ןת :הנותחתה הרושה .םידרח ץמוק םעטמ ןולוח
הלימ ,הנושלב ןאכ תאבומו הבתכה ףוגב המלוצש ,העדומה חסונ ןלהל .תוירחאב .םלועל ךב
:בותכיש וא יוניש לכ אלל ,הלימב

ןולוח ,12 דלישטור 'חר ,םיקקזנל תומח תוחורא ןתמ ,יאדוסה לישבתה תיב"
ל"ז יקולאה לבוקמה י"ראה יפ לע עימק
הסונמו קודב - תונואתו םיעוגיפמ הרימש
םימרותה רוביצל העדוה

,ו"יה יסחנפ לארשי 'ר לבוקמה ברה םע תוצעיתה רחאלו ,אצמנ לארשי םעש השקה בצמה בקע
רוהט ףסכמ עימק םכח דימלתו תילכתב םימש ארי ףרוצ ידי לע ונאצוה ותכרדהבו ודודיעבו
וניבר ירבד יפ לע שדוקה תומש םתואל תונווכה םתוא תא ןוויכו ,ןכ ינפל לבט ףרוצהש
תונואתו םיעוגיפמ ודנועה םדא לע הרימשל לגוסמ הז עימק עודיכש עימקב ל"זיראה
.ןישיב ןיערמ ינימ לכו תונוסאו

בורק םיקזזנל תוסח תוחורא ןתונש לישבתה תיב תא קיזחהל רוזעל לכויש ימ לכ ןכלו
השישו םישימחל בורק בר קחודב םידמולש םיכרבאה תקזחהל ןכו םוי לכ תונמ םיעשתל
הרומתב לבקי םייתנש ךשמל שדוח לכ עבק תארוהב ח"ש 45 םוכס לע םותחיש ימ לכ םידימלת
רוהט ףסכ יופיצמ תחלצ םע תיבה תכרב הרעק + עימקה תא
(ןופלט רפסמ םסרופ ןאכ) לאומש וא םחנמ םיאבגל :תונפל יאדוסב םיטרפל
(םיפסונ ןופלט ירפסמ) ברעב ארזע קחצי ברה ללוכה שארל וא
תויחונל ותיא סנכיהל ןתינו םייוסיכ ינשב תוסכל שי עימקה תא
שממ לוצינ םילשוריב ןמזמ אל ופי בוחרב עוגיפב עימקה וסיכב היהש ידוהיש ןייצל שי
"עגפ ילבמ סנב

לש ודיצמ האנ המזוי ,ןכא .םילקבש לק בותכיש וא יוניש אלל ,הלימב הלימ ,העדומה ךכ
(הרואכל) םינימאמ לש רוביצ תומרל ידכ (הרואכל) תפות יעוגיפ לוצינ :ללוכה שאר
יתמרה דימ .(הרואכל) שדוחה תא רומגל םיחילצמ אל המ םושמש הבישי ידימלת סנרפלו
וליאכ הז ,םשה לוליח הז" :שגרנו שערנ היה ןבומכ אוהו ,ארזע קחצי בר ותואל ןופלט
הדבועה ןמ רעסנ היה ברה ."?הז תא תארק הפיא ,םויאו ארונ הז ,םדה לע םידקור ונחנאש
.םילילפה לובג לע האנוה השעמב רבודמש הדבועה ןמ רתוי הברה ,תונותיעב םסרופ רופיסהש
תא רוכמנ אל ונחנא .תועדומה לכ תא דירונ ונחנא .הז תא ומסרפי םהש יתעדי אל ינא"
תויגיגחב יל חיטבה ךכ ,"הז תא רוכמנ אל ונחנאש תוארלו ךמצעב רשקתהל לוכי התא .הז
סנכיהל יתיצר ךכ לכו ,םיעוגיפמ לצניהל יתיצר ךכ לכ ,ימצעל יתבשח ,לבח .ינקדצ ןוטבו
.תויחונל עמקה םע

במת חופש

:שפוח רתא ,דהוא
וגאמאראס תא ונדרוה

םדאכ ,ותעשב ,וניאר ,תורפסל לבונ סרפ ןתח ,וגאמאראס הזו'ז יזגוטרופה רפוסה תא
וניניעב ונדועו היה "ושי יפ לע הרושבה" ורפס .תוינוליחהו םזינמוהה סנ אשונ ,אלפנ
.חלכה ןהילע דבאש ,תויתד תודמעמו לבה תונומאמ תררחושמה ,תישפוח תישונא הבישחל למס

תועווזל םיחטשב לארשי ישעמ תאוושהב .וניניעב וכרע תא וגאמאראס הזו'ז לטיב עובשה
ותויהל ,לוגד רפוס םדאה תויה ןיב רשק םוש ןיאש ,וגאמאראס ונתוא דמיל ,ץיוושוא
.םדא

,וזכ העווזל המוד היה אלו ,ןיאש ,תעדל אלש לוכי ונניא ,ץיוושואב היה המ עדויש םדא
.לבתב םדו רשב םדא ידי-לע הכ דע השענש השעמ םושב

.ץפונש לילא לע ונל רצ

.ונמע אל ומוקמ .ונדרוה שפוח רתאב וגאמאראס לע ונבתכש רמוחה תא

במת חופש
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא