הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

85 רפסמ ןוילג
החכוה - ילנוסרפ םיהולא ןיא

יול ןולא תאמ

שפוח ןולימ ואר - "ילנוסרפ םיהולא" הז המ

במת חופש

,החכוהל יתעגהו ,ילנוסרפ םיהולא ןיאש חיכוהל יתשקבתנ ynet-ב יתד-ורפ םע חוכיו ןמזב
:םיאבה םיווקה יפ לע תכלוהש

.ילנוסרפ םיהולא םייק :החנה
.םלועה תא רצי םיהולא ותוא :(יל תורכומה תותדה לכ יפל) ןכ-לע
(1) .םדאה ינב תא רצי םיהולא :הנקסמ

.תויחהמ רתויל םילגוסמ םדאה ינב ,תומדקומ תויפצת יפ לע
.העודיה רתויב הנוילעה תיהולא-אלה תושיה םה םדאה ינב :הנקסמ
(2) .תויחל לעמ םידמוע םדאה ינב :וא

זא ,םלוכל אל םא) לכ-תלוכי וא לכ-עדי ,תויתומ-לא לש תונוכת םילאל תונתונ תותדה לכ
.(םיבלושמה םילאל וא ןואתנפה שארל תוחפל
הברה לבא ,(תקיודמה תדב יולת) ףוסניאל דע ילוא ,הברהב םדאה לע ןוילע םיהולא :הנקסמ
(3) .תויחה לע ןוילע םדאהש המכמ רתוי

לא" ,(3) יפ לע .םדא ינב רובע תויח ומכ םה םדא ינב התניחבמ תושיכ "הצחמל לא" רידגנ
.(המהב : םדא) = (םדא : הצחמל לא) ןכש ,םיהולאל תחתמ אוה "הצחמל
לש "תויוצר"-ה תונוכתה לכ תא ללוכ אוה תושיכו ,הצחמל לאל לעמ דמוע םיהולא ,ןכ לע
תונוכת ןיא הצחמל לאל םגש אלא ,קר אל .רתוי הברה םתס וא ףוסניאל דע הצחמל םילא
(4) .ןיא םדאלש תויחל תויסיסב תויוזב תונוכת ומכ תוירטנמלא ,םדאה ינבל תויוזב

ךכ םשל רזענ) תימצעה הטילשב אוה תויחל םדאה ןיב (תדה יפ לע) רתויב לודגה לדבהה
ידמל םייביטניקסניא םירוצי ןה תויח ןכש ,(רצלמה לותחה לע ,וליק 5 שיטפל םכלש קנילב
(5) .(ותוללכב יתדה ןויערה יפ לע ,בוש)

קוידב אלו .חוכל הקושתה איה ,תויחל תויביטקניטסניא ומכ םדאה ינבל תירטנמלא ,וישכע
.ןוצר לש אלא ,חוכ לש אלו .הייפכ םג אלא ,חוכ
(6) .ישפוחה ןוצרה תלילש איה םדאה לש הלודגה היוזבה הנוכתה ,ןכ לע

.דחא ףא לש ישפוחה ןוצרב ועגפי אל םלועל הצחמל םילאש לבקנ ,(6)-ו (5) תא םירבחמ םא
לע ונוצר תא תופכל הצרי וא לכוי אל םלועל םיהולאש לבקנ ,(4) לש ןושארה קלחה תפסותב
.רחאה

.ונלש טרסב הפוצ at most אוהו ,הביס םושב ונוצר תא הפוכ אל םיהולא :הנקסמ
.hands off קחשמ םיהולא :וא
.החנהה תא רתוסש המ ,ילנוסרפ םיהולא ןיא :תיללכ הנקסמ

הקיטמתמב תוחכוה הברהל דוגינב) ילנוסרפ םיהולא ןיאש החיכוה הלילשה ךרד לע החכוהה
.(הריתס רצוי חרכהב אל ךפיהה ןכלו ,הלחתהל ףוסהמ תדבוע אל איה

במת חופש
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא