הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

76 רפסמ ןוילג
תרושקתל גוחב שפוח רתא לע ןויד
הפיח תטיסרבינוא לש

21.1.2002 ,הפיחב "שפוח" תבתכ ,תירונ תאמ


Forum Hofesh

,רתאב םיגצוימה ,תיתד הייפכמ שפוחל קבאמהו ("הבושתב הרזח") תודרחתהה ,שפוח רתא
.הפיח תטיסרבינואב תרושקתל גוחב ןוידל אשונ ושמיש

עשוהי 'פורפ לש ותכרדהב ,"יתד-ינוליחה שגפימב םיירוטר םיטביה" סרוקב 'ב הנש ידימלת
לע בישהלו ןויד להנל ,רלמ ןד 'פורפ ,שפוח-.ה.ל.ע התומעה ר"וי תא ונימזה ,יתיג
תודרחתהה תייגוסב םינוש םיטביה ריבסהלו ,שפוח רתא אשונב סרוקה ידימלת לש תולאש
ךשמנ ןוידה ."הלפאמ םיחיגמ םידש"ו "תושפנה ידייצ" םירפסב ולעוהש ,("הבושתב הרזח")
.שארמ וניכה םיטנדוטסהש םיאשונב תובושתו תולאש תרוצב ךרענו ,םייתעש

תוביסה ,תודהי ,תידוהי תוהז ,םזיאיתא ,תוינוליח ,הנומא לש םיאשונב וזכרתה תולאשה
יהמ ,הבושתב הרזחהל רנימס להנתמ ךיא ,הכישמה יעצמאו עונכשה תוטיש ,תודרחתהל
ךכב שי םאה ,תד יפיטמ ירחא ךשמיהל ריעצ םדאל םרוג המ ,"דבוע" הז ךיא ,חומ-תפיטש
ןהמ ,םימייוסמ םישנאל יבויח ןורתפ םושמ וז ךרדב שי םאה ,הקוצמל וא השלוחל ןמיס
םיאשונש ,רבתסמ .דועו ,יתד-ינוליח ירטס-וד רתא אוה ןיא עודמ ,שפוח רתא תורטמ
םיקוקז םהו ,םיבר םינוליחל םירורב הכ ןניא ,אשונב םיקסועהמ קלחל םירורב םיארנש
.םינוליח םידוהיכ ונתוהז לש תויסיסבה תולאשה לכב םירבסהל

תרדגה ,תידוהיה תוהזה תויגוס ויה ןוידב םיטנדוטסה תא םידירטמ רתויה םיאשונה
תוהזה אשונב .תודרחתהל םירנימסב תדו העד תרמה ךילהב תונבה-יא תרהבהו ,"תוינוליח"
תא ותרדגהבו ותנבהב הגוש ינוליחה ידוהיה רוביצב רכינ קלחש ,הצרמה ריבסה תידוהיה
םה ןאכמו ,תופדרנ םילימ יתש ןה "תד"ו "תודהי"ש ,תועטב םירבוס םיבר .תידוהיה ותוהז
הצרמה .ידוהי ונניא הרואכל תדה תווצמ תא םייקמ ונניאש ימ היפל ,תפסונ תועטל םיעיגמ
לולכימ איה תודהיש ,איהו "תודהי" חנומה לש תפקמה הרדגהה תא םיטנדוטסה ינפב גיצה
,תד םג ללוכ הז יתוברת-ינחור רצוא .ויתורודל ידוהיה םעה רציש חורה רצואו תוברתה
ידוהי .ותוברת איה תודהיהו ידוהיה םעל ןב אוה ידוהיש ,ןאכמ .תד קר אל טלחהב לבא
.םיהולאב ןימאמ וא יתד חרכהב תויהל בייח ונניא

םירזגימה ןיבש םילדבהה תא ןיבהל ושקיבו ,הנומאה תלאשב שורדל ופיסוה םיטנדוטסה
תחא האירקב חתופ רתאה עודמ רורב היה אל םיטנדוטסהמ קלחל .תוינוליחה לש םינושה
תודמע םג גיצמ רתאה ןיא עודמו ,"ינוליחה רקבמל" תרחא האירקבו ,"יתדה רקבמל"
םהש יפכ ,םזיאיתנפו םזיציטסונגא ,םזיאתא םיגשומה תא רידגה הצרמה .תויתד תופקשהו
ומלוע תפקשהו שפוח רתא לש ותוינוליחל ןוידה בסנ ןאכמו ,"שפוח ןולימ"ב םג םיבותכ
.םייק ונניא - ולש (תילנוסרפה) "תשנואמ"ה היצאיראווב יאדווב - "םיהולא"ש ,תסרוגה
םייק ונניא "םיהולא"ש הסיפתה ןיב הרשפ רוציל רשפא-יאש ,םילאושל ריבסה רלמ 'פורפ
םעט םג ןיא הרשפ רדעה םושמ .הז אשונב "עצוממ" ןיא .םייק "םיהולא"ש תנעוטה וז ןיבל
לכש ,ןאכמו ,םייק ונניא טושפ "םיהולא"ש הסיפתה לע ססובמה ,רתאב תויתד תודמע גיצהל
אל םג ,שפוחכ רתאב םמוקמ ןיא ,"םיהולא" ותוא תאמ הרואכל ,וצ וא הארוה ,היחנה
תיתרבחה םיסחיה תכרעמב שפחל יוצרו רשפא הרשפ .וב םינימאמה יפמ ימיטיגל רבסהכ
.התוא םיללושה ןיבל םיהולא לש ומויקב םינימאמה ןיבש תימואלהו

תינוליחה ותפקשה תרמהב םדאה שפנ לע םירבועה םיכילהתב דאמ וניינעתה םיטנדוטסה
םתנומא תא םיריממש םישנא םתואל והשלכ ףתושמ הנכמ שי םאה תעדל ושקיבו ,תיתד הנומאל
תרמהל ץמאמב תדל םיפיטמה ידיב םהילע םילעפומ תוטישו םילכ ולאו ,("הבושתב םירזוח")
םיגולוכיספ ידימ ולא םיאשונב ונתינש םירבסה וללכ רלמ 'פורפ יפמ תובושתה .םתעד
הלוכי ,רבדל םיחמומ ידיב תישענ איהשכ ,שגרהו שפנה םוחתב םיצחל תלעפהשכ ,םייעוצקמ
ךילהת לע םיטנדוטסה ודמל םדוק סרוקב .יהשלכ הקוצמ יעגרב השיגר שפנ לכ לא רודחל
םגו ,תעדל ושקיב םה ןאכו ,1954 תמחלמב האירוקב ב"הרא ייובש לע לעפוהש ,חומה תפיטש
הייפכ לש ךרדב אל תישענ חומ תפיטש לככש ,תיתדה חומה תפיטשל הלבקהה יהמ ,םהל רבסוה
ןתמו ,לכואו הניש לש םיכסח ,תישפנ היצנירטקודניא לש חוכב אלא ,תיסיפ-תינחוכ
םהינפב וגצוה "תאז לכ םיעדוי םתא ןיינמ" תולאשל הבושתב ."הפי" גהנתמש ימל םירפו'צ
תונומאב שומיש ,תודחפה ,תמא-יא תריסמ ,הייעטהה יכרדל עגונה לכב תויארו םיכמסמ
- ידוהיה-יתדה ןויסימל םישנא תכישמ לש יקנעה לעפמב ,םייטסימ םיטנמלאבו תולפת
."הבושתב הרזחה"ה

- שפוח רתא לש םינוש םימוסרפ ולבקו ושקיב םיפתתשמהו ,הבחר התיה ןוידב תופתתשהה
.'וכו םירקיטס ,תורשכה ןולע ,םינולע ,תורבוח
Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא