הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


3 רפסמ תווצמ ג"ירת םורופ

שפוח רתא ,"תווצמה ג"ירת" לש רקחמה תווצ תאמ

ןאכ םסרפתה תווצמ ג"ירת לע רמאמה

Forum Hofesh

יכרוע תבושת תרוקיב תרעה לכ דצלשכ ,ל"נה רמאמה לע רוא לש ובתכמ ןלהל
.רתאה תווצמ זעוב לש ותבוגת ךשמהב .(לוחכב) רקחמה

:רוא בתוכ
סחייתא ןכמ רחאלו ,עטק עטק "טקייורפ"ב המדקהה לע ביגא ,ארוקה תוחונל
טקייורפל החלשנ רבכש הבוגתב ןודא ףוסבל .הרהבה תושרודה תויפיצפס תווצמל
.רתאה לש השיבמה ותבושתבו רתיבא םשב םדאמ

,"יתלכשה ידמלמ לכמ" ןכש ,ותרוקיב לע רואל הדות תעבהב חתפנ :רקחמה יכרוע
."םחורי בזועו הדומ" תניחבב וננהו ,תועט ומע ןיאש םדא ןיאו

אצמת אל ,ללככ תישונאה הרבחל ללכ תוסחייתמ ןניא תידוהיה תדה תווצמ 613"
םיימשל ןהב תקעוז רבגל השיא ןיב היילפאה ,םדאה ינב ןיב ןויוושל העיבת ןהב
."םרובע יכרע למס איה תונעזגהו

ךכ לע המ םושמ םערתמ בתוכה .הנוכנ אל וא תמזגומ וא איה עטקב הלימ לכ טעמכ
ינב ןיב ןויוושל העיבת ןיא ,הנש 2000 -מ רתוי ינפל ועבקנש ,תווצמה ג"ירתבש
ןכאש הפוקת התואמ תד וא הקוח לע עיבצהל ובוטב ליאוי .םישנו םירבג ןיבו םדא
ךרוא לכל תכשמנש היעב וז .אצמי אוה םא קפוסמ דואמ ינא .הלא לכ תא ועבת
םיקוחש ענכושמ רתאה תווצ ,המ םושמ ."שפוח"ב םירחא םירמאמב םגו ,רמאמה
תונעזגל רשאב .20 -ה האמה לש רסומה יכרעל םיאתהל םיכירצ הקיתעה תעב ובתכנש
םג הרותב שי .תמא ,תונעזג הרותב שי .תויוטש ןה הלאש ירה ,"יכרע למס"כ
ךערל תבהאו" .םויה דע תפומ הווהמ םהבש םדא אוה רשאב םדאה תבהאש תורוקמ
םיבתוכ תורשע המכ י"ע בתכנש ךמסמ לכ ,תושעל המ .הרותהמ טפשמ אוה "ךומכ
.תוירסומ יתלב ויהי יאדוב ןהמ המכו ,תורתוס תועד ליכיש ריבס

ויליעפ לע ,רתאה תווצ סחייתמ םהב ,םיברה תומוקמב בטיה ןייע אל רואש המוד
יבגל ןה ,ג"ירתה רקחמ יבגל ןה ונתדמע תא תצמתאו ,הז אשונל קוידב ,םינושה
לע תכלשומ
הנניא תידוהיה הכלהה לע םיריבעמ ונחנאש תרוקיבה :תורחא תורעה
אלא ,םיקוחר םימי םתואב וגהונש םיגהנמה לעו וקקחנש םיקוחה לעו וגהנש תועדה
תדל םיקודאה ידיב ,הלאמש וא הנימי הייטס לכ אלל ,םנושלכ ,םצומיא לע
תרוקיבה תונעט :ונרהבה תחא םעפב אלו דחא םוקמב אל
.הלא ונימיב תידוהיה
דחיו ,םויכ ונמע םייחה ,םהיגיהנמ רקיעב ,םייתד םידוהיש ,ךכ לע ןה ונלש
,רקחמה ,תונמאה ,עדמה ,תוברתה הב הפוקתב םייחה ,םוינלימה ףס תא ורבע ונמע
אלו וליכשה אל - תוחתופמ הכ תומרל ועיגה תישונאה תומדקתההו היגולונכטה
לא תויביטרסאבו ץמואב תאצל :ןמזמ רבכ תושעל היה שרדנש תא תושעל וזעה
םילטב ולאהו ולאה םיקוחה ךליאו םויהמ !ןאכ דע :ול רמולו יתדה רוביצה
םירואנה ןיב םתוא הנומ רואש ,םימדקתמ םישנא םתוא לכמ שיאש אלא !םילטובמו
ונחנאש המ לכב ונתנווכ ךכלו ,ונתנעט ךכ לע .תאז השע אל ,20 -ה האמה לש
לש תידוהיה הכלהה לכ דגנכו ,ךורע ןחלוש דגנכ ,ג"ירתה דגנכ םינעוט
.ונימי

יתייהש יגוגמד קירט רתתסמ ןאכ .גוס לכמ תווצמה רפסמ תא רבחמה הנומ ךשמהב
יתשייבתה ,שפוח רירגשכ ...שפוח רתא לצא לבא ,קחצי ןונמא לצא אוצמל הפצמ
.הלא תורוש יתארקשכ
תווצמה רפסמ ,רבד לש ותימאל .ןטקל לודגהמ וליאכ תרדוסמ תווצמה תיינמ
תווצמל קר ינש הלא תווצמ לש ןרפסמש תורמל ,המישרה ףוסב אצמנ תוירסומה
חינז קלח ןה תוירסומה תווצמה וליאכ שוחל ארוקל םורגל דעונ הז .שדקמה אשונב
,תוינכטכ וגווסש תווצמהמ המכ ,ףסונב .ןוכנ וניא תיתדבועש המ ,613 -ה ךותמ
ךכ לע עיבצאש יפכ ,תוירסומכ תוגווסמ תויהל תוכירצ ויה ,תועשורמ וא תוינעזג
עציבש ימ לש תוקמעתהה רסוח קרו ךא איה תוירסומ אלכ וגווס ןהש הביסה .ךשמהב
.טקייורפה תא

Pie Chart

םיקלח ינשל ג"ירתה וקלוח הליחתבו ,תודחא םינש ינפל לחה ג"ירתה לע רקחמה
רתוי רחואמ קר .(82% -כ) תוינחלופ תווצמו ,(18% -כ) תוירסומ תווצמ :דבלב
ןתוא קלחל יוארה ןמ יכו ,תחא השקמ ןניא תוינחלופה תווצמהש ,הנקסמל ונעגה
ןניא תומייקה תוצובקה םג ןכש ,הקולחה ךשמהל םוקמ שי םויכ םג .םיגוס רפסמל
תא גיצהל ונשקיב רבד לש ופוסב .ארוקה לע דיבכהל וניצר אל לבא .תחא השקימ
!ונתכרב - רוקחלו ךישמהל שקבמש ימ .יסיסבה ןויערה

,בתוכל ןובלע אלא ונניא "קירט"כ ונינועיט תרדגהו ,קחצי ןונמא םע האוושהה
.ודובכל םניאש ,ולא וירבד תא ךושמי םא בטומו

תדל תוירסומ תוכז תודוקנ תווהמ ןהמ 17.3% קרש ,תווצמ 613 לכה ךס"
יפ טעמכ "קר" ןה תוירסומה תווצמה ???"קר" םינווכתמ םתא המל ."תידוהיה
.שדקמה תיב תווצמל קר ינש ןרפסמו ,תוירסומ-אלה תווצמה לכ םוכסמ םייתש
.תוירסומ אלכ וגווס תועטבש תווצמה תא ךכל ופיסוה

ןמ קדוצ רוא .ףוס רבדל ןיא השעמלו ,םיטביה רפסממ הווצמ לכל סחייתהל רשפא
.תורחא ,טבמ תויווז דוע ךכל שי לבא ,םירבדה תא האור אוה הב תישיאה תיווזה
אל אנ .םיידרחה םינועיטה לש תירנויסימה תועמשמה םושמ "קר" הלימה תא ונבתכ
אב אל ,ומצעלשכ ךרע לכ רסחו עגיימו ךורא אוהש ,רקחמה לש ולוכ לכש ,חוכשל
רסח ,ינוליחה ריעצה לא אבש ,ידרחה ףיטמל קלחו דח הנעמ תתל תנמ לע אלא
ג"ירת תא םייקמ התא םאה ?ידוהי התא המב :ול רמואו ,ןויסינה רסחו םילכה
לע לבח ,אורקלו רוזחל אנ !רקחמל המדקהב ךכ לע ונרבד ירהו - ?תווצמה
,ול בישנ ?ול בישנ המ ,הכובה וא קחוצה ,ףיטמה וניפלכ ןעוט רשאכו !תויוליפכ
לכו - רבדנ דוע ךכ לעו - תוישונא תווצמ ןה ולש ללוהמה ג"ירתהמ 17.3% קרש
??? !יכרע אל !ישונא אל !יטנבלר אל !טישלוב הז רתיה
ארקו ,רקחמה לש םויסהו המדקהה יקרפל ,רוא ,אנ רוזח - תויכרעה תווצמה יבגל
לכ תא .ארקו ,"תושפנה ידייצ" רלמ ןדו היפוצ לש םרפסל םג ךל .םהב בותכש המ
אוה ןהילעו ,םייקמ ינוליחה ידוהיה תידוהיה הכלהה לש תויכרעה תווצמה 17.3%
יכרע ומכ ,םייקמ ונניא ידרחה ידוהיהש ,תורחא הברה דוע םייקמו ףיסומ
,יקוח אל דלי ,םומה לעב ,ירכונהו רזה ,השיאה יפלכ תישונא תוגהנתה
.דועו דועו ,םייתרבחה תובוחה לועב האישנה ,תונלבוסה

רסומב וניינעתה אל הפוקת התואמ רוזיאב תותדה ראשש הדבועה תא ךכל ופיסוה
.הפוקתה תותד ראש תמועל תידוהיה תדה תירסומ המכ ולבקתו ,ללכ

אל .הפוקת התואמ תורחא תויוברתו םימע םע יתאוושהה דצב קסוע ונניא רקחמה
תויהל םינכומ ונניא .ךכל םייעוצקמה םילכה ונידיב ןיאש םושמ תאז ונישע
קפס ןיא - תיללכ .חיכוהל שי הז תא םג ןכש ,עבוק התאש המ רמולו םייחטש
.אל ילואו ,ךרע-תותוחפ םג ןכתיי ,תונוש ויה םינמז םתואב תורחאה תויוברתהש
,תוארהל איה הרטמה לכ :רקחמב תולעהל םישקבמ ונחנאש המל ךייש אל הז לבא
שקבמ אוה םא אלא ,תווצמה ג"ירתב ראפתהל סיסב ול ןיא וננמז ןב יתד ידוהיש
לופית לא :ינוליח ידוהי לכל שיגדהל וננוצר הז ךותב .קוחרה רבעה לע רבדל
ךרע לכ רסח ןתיברמש םושמ ,תווצמה ג"ירת תא םייקמ ךניאש ,הדבועה חכונל ךחור
.ךיבגללוכי אל"ש ןועיטל עטק שדקומ ,שפוח רתאבש הבושתב םיריזחמה ינועיט סקדניאב
ןה "לכה ךסב" םילימהש ןחבאמ סקדניאה בתוכ ."רמוח לכה ךסב אוה םדאהש תויהל
.ןאכ םג רבד ותוא .ןכותמ הקיר תיגוגמד תפסות

לעו ,ןיינעל הנוגה הנניא "תיגוגמד תפסות" םילימב שומישהש ,םירובס ונחנא
.זנגיהל תוכירצ ןה הב הנוכנה הריגמל ןריזחהל ןבתוכ

לודג שדקמ ומכ רבד לועפתש רמול שי :שדקמל תורושק תווצמה בורש ךכל רשאב
היולת אליממש ,תירסומ תוגהנתה רשאמ "הלעפה תוארוה" רתוי הברה שרוד דואמ
.םיבותכ םיקוחב רשאמ תויתרבחה תומרונב רתוי

,םעפ-יא הנביי אל םג אוהו רחאמו ,ונייחל יטנבלר ונניא שדקמה תיב ןיינע לכ
?רבדל ןאכ שי המ לע זא .חלכה וילע דבאש ןיינע הז

.ןמצע תווצמ ג"ירתל םיעיגמ ונא התע
תווצמ .דבעה תויוכזל תועגונה תווצמה ,482-481 ,46-43 רפסמ תווצמל בל ומיש
תוגווסמ ,םידבעל תויתימא תויוכז תוקינעמה הירוטסיהב תונושארה ,הלא
קוחה ,תישאר .ירבע דבעל קר תוסחייתמ ןהש םושמ תוירסומכ אלו תוינעזגכ
ויה י"אב םיירבע-אל םידבע קקחנ קוחהש הפוקתבש םושמ ירבע דבעל קר סחייתמ
קינעהל יואר היה ,הנווכב הלפמ סחיה היה ול וליפא לבא .רידנ דואמ דואמ הזחמ
יתלבכ הווצמה תא גווסל אלו דבעה לע הנגמה הנושארה תדכ דובכה תא תודהיל
.קיתעה םלועה רובע רסומל רושקה לכב המידק קנע דעצ איה וז הווצמ .תירסומ

וזיאל ונטבלתה םג .רקחמה תעב וניניעמ המלענ אל היעבהו ,םירבדב קדצ שי ןכא
ןאכ םירצוי ונייה ,ךיראהל וניצר םאו ,ולא תווצמ ךיישל שי קוידב הצובק
:אבה םעטה ןמ ,אלש ונטלחה לבא .המצע ינפב הצובק
תיתרבחה תוברתה תוחתפתה חותינב דאמ דע וכירעהל שיש ישונא טקאב רבודמ םנמא
אל .ןאכ ונתרטמ וז אלו ,ומצע ג"ירתה תרטמ וז אל לבא .םדק ימיב לארשי םע לש
- תושעל וניצר תאז םאש ,ארקמה ימיב לארשי םע לש ירסומה דצה תא ךירעהל ונאב
אוה ג"ירתה .דבלב הזה טביהה ןמ םעה תואלפנ לע סרכ-בע רפס םיבתוכ ונייה
.םויהו ןאכ וייח תא תויחל דציכו תושעל המ יתדה םדאל ביתכהל אבש ,יתד סקדוק
וא םש אלו ,םויהו ןאכ השענ ונרקחמ ירהש ?םויהו ןאכל יטנבלר ולא לכמ המ
,םויהו ןאכ ןיעל תרקדזמש איה םויהו ןאכ לש היילפאה !!הנש םייפלא ינפל
םויה ןיא) החפשל סחי ומכ הווצמל סחייתהל רשפא יא :ריאהל ונשקיב תאזו
החפש הרתונ הייתדה השיאה לבא ,שפוחל ומצעל גאד ידוהיה רבגהש םושמ ,םידבע
דבועה ,יברעה - ירכונה יבגל םג רבדה ךכו !היילפא ןאכ שיש ןיבהל ילבמ (רבגל
!!םיברעה לע םירואנה וירבד תא תינש ארקו ףסוי הידבוע לצא ךל - רחאה ,רזה
???קחצי ןונמאל םיהז ונחנא ךיניעב זא

הווצמכ הגווס המ םושמ ,ךלומ לילאל םידלי תברקה לע תרסואה ,208 הווצמ
היהש ימ ?אדירג תיתד הלאש הניה םידלי תפירשש רובס שפוח רתא םאה .תינחלופ
וניאש םושמ רסאנ ךלומ ןחלופש ,עדוי היה הרותב םימיאתמה םיקוספה תא ארוק
.םילילא תדובע אוהש םושמ אלו ,ירסומ

.ןהמ תחא איה וז ,תיעמשמ-דח היצקיפיסאלקל תונתינ אלש תווצמ הברה שי - בוש
היה
אוה המל הארו םהרבא לצא ךל ,לאל ןב תברקהמ שפנ-טאש עיבהל שקבמ התא םאו
.ןכומ

םדוק ."?םירז יבגל המו"ש םושמ ,תינעזגכ הגווס "םיחא אונשל אל" 238 הווצמ
?"םידוהי"כ "םיחא" שרפל םתרחב עודמ ,לכ

ימ לכו ,הרוגס הקילק איה תיתדה-תידוהיה הרבחה !תיתדה הרדגהה איה וזש םושמ
הצקומ ,אמט אוה - ימרופר ,יתרוסמ ,ינוליח ידוהי דוחיבו ללוכ - "רחא" אוהש
לע תדקופ אל הווצמהש ,בל םג םיש .רמאנש המ לכמ טעמ ןיידע הזו ,סואימה תמחמ
,עודמ .אנשת אל - ילילשה בויח לש טביהב אלא ,ךיחא תא בוהא - תיבויח היישע
אונשל אלש הרותו תיהולא הווצמ אובתש תנמ לע ,םיחא אונשל שי ,הליחתכלמ
ונרמאש יפכ ,תאז םע .תמאב םיחאה תבהאמ רשאמ רזה תאנשמ רתוי ןאכ שי ?םתוא
שקבמש ימו ,ונחנא ונישעשמ תרחא ןגווסל ןתינש תווצמ שי - ונתבושת תליחתב
.השקבב - ןיכומיס ול שיו ,תונשל

רוסיא היהיש :ףידע המ לואשל שי ,הווצמה תועמשמ ןכא יהוזש חיננ םא םג ,תינש
תד לע עיבצהל םילוכי םתא םאה ?רוסיא םוש היהי אלש וא ,דבלב םידוהי תאנש לע
.םתוימואלל רשק אלל ,םדא ינב אונשל תרסואש הקיתעה תעהמ תרחא

?תאזה הווצמה תא גווסל עיצמ התא ךיא .היצלופליפ יהוז

תא אנשת אל" :הרותהמ טוטיצה ."הרושכ גהנתמ וניאש לארשיל החכות" 239 הווצמ
.(17 ט"י ארקיו) "אטח וילע אשית אלו ךתימע תא חיכות חכוה ,ךבבלב ךיחא
תא תרשמ הזש םושמ ,הבושתב ריזחהל םהילע הווצמ הז קוספש םינעוט םית"בחמה
ותועמשמ תא גיצהל םוקמב םהידיל קחשמ שפוח רתאש עיתפמ .םהלש סרטניאה
ודידי תא חיכוהל וב עגפ ולש דידיש םדא לע הווצמ קוספה :קוספה לש תיתימאה
המ םושמ .תועידה לכל תירסומ הווצמ .בלב הניט רומשלו קותשל םוקמב ,ךכ לע
.ינעזגכ גווס אוה

ונניאו ,תואשנתהכ תאז םיאור ונחנא .ונתוא בייחמ ונניא םישוע םית"בחמהש המ
.ומעטל הנניאש "תוגהנתה" לע והער תא חיכוהל תוכז והשימל שיש םירובס
- םויכ ונילע םיפוכ םייתדהש תונקתהו םיקוחה תיברמ תא הדילוה וז תואשנתה
.'וכו ,תומוסרפ ,שובל ,לכוא ,תבש

לע הווצי אלש ףידע ,בוש .תינעזגכ הגווס איה םג "לארשי תבהא" 243 הווצמ
?ללכב הבהא
תוולהל רתומש םושמ ,תינעזגכ הגווס "לארשיל תיבירב תוולהל אל" 343 הווצמ
'גניא הילע בתכ רבכו ,תינעזג אלו הטושפ איה ךכל הביסה .םידוהי-אלל תיבירב
ירה ,הרותה יקוחל םיתייצמ אל םידוהי-אלו תויה :רתאב םסרופש רמאמב רפל דידק
,םידוהיל תיבירב םיוולמ םידוהי-אלה םאו .םידוהיל תיבירב םיוולמ םידוהי אלש
.תונעזג ךכב ןיא ?םידוהי-אלל תיבירב וולי אל םידוהיהש עודמ

אשנתמ אוה בוהאל והער לע הווצמש ימ לכ !!!הבהא לע תווצל םוקמ ללכב ןיא
,שקבל רשפא .וב ברעתהל תוכז דחא ףאל ןיאו ,ישיא-ישגר ןיינע הז הבהא .בולע
תבהאו" תיליבדה הווצמה איה ולא לכב הנושאר !תווצל אל לבא - גורעל ,ןנחתהל
סיסב הל ןיאש הארוה וז !םילבה לבה !ךדואמ לכבו ךבבל לכב ךיהולא ינודא תא
,ישעמה דצב קר אל ךב טלוש ,יתדה גיהנמה ,ינא :תואשנתה איה הלוכ לכו ,ישעמ
קותש - בוהאל ךילע הווצמ ינא םאו ,ךיתובשחמל ןודא ינאו ,ךיתושגרב םג אלא
המצע הווצמה - ידוהי-תבהא לע םדא-תבהא תווצמ םיפידעמ ונא ןיא ןכל !בוהאו
.תאשנתמ איה

ינבב ללעתהל רתיה"כ תשרופמ "הרז הדובע דבוע ירכונה תא שוגנל" 476 הווצמ
תא" לש רשקהב "שוגנל" הלימה תועמשמ ,רתאה תווצ תעידיל ."םתנומא ללגב םדא
עבשב םעפ ,הרותה קוח יפל ."ללעתהל" התועמשמ ןיא (3 וט םירבד) "שגת ירכנה
.םיינעה לע ןגהל תנמ לע ,האוולהמ האצותכ ומרגנש תובוחה לכ םילטבתמ םינש
תובוח תובגל ידוהיל רתומ ,רמולכ ,"תובוח תובגל" ועמשמ "שוגנל" לעופה
םירכנל תוולהל רתיהל קומינ ותוא אוה ךכל קומינה .םינש עבש רחאל םג ירכנהמ
םוש ןיא ,םינש עבש רחאל םידוהימ תובוח תובגל רתומ םירכנלו תויה :תיבירב
.ךפיהה תושעל םידוהיל ריתהל אלש הביס

ונחוממ רבד םיאיצממ אל ונחנא לבא .הללאל םיחמומ םייתדה ויה תונשרפב ,בוט
"שגנ" ךרעב .ןשוש-ןבא לש שדחה ונולימבש תירבעה לע םיכמתסמ אלא ,טהלה םולה
."והער תא שגי אל" 'ב ו"ט םירבד תא טטצמ ןשוש-ןבאשכ ,קחד ,ץחל :בותכ
רצ יכ" :'ו ג"י 'א לאומש - ך"נתב סיסב לע בושו ,הנעתה ,ץחלנ - שגנ :ךשמהבו
"תובוח תובגל" םג - בגא ?תושעל המ .ללעתהל אוה שוריפה ."םעה שגנ יכ ,ול
רובס ךניאה .ירסומ לווע הז ידוהימ הנושב ירכונמ (???הז שוריפ תחקל ןכיהמ)
?ךכ

יבתוכ . "םהירבדמ רוסל אל"ו "ןמז לכב ןידה תיב לוקב עומשל" 496-495 תווצמ
טפשמ תיבב םג" םילאוש םהשכ תיטפשמ הנקתכ הז תא וגוויס םילאוש רמאמה
אל ,הבתכנ הווצמהש הפוקתב ."ינוליח טפשמ תיבב קר" איה הבושתהו ."?ינוליח
םוקמב .תודהיב קוחה ןוטלש ןורקע תא וצימחה רמאמה יבתוכ .רחא ןיד תיב היה
לע תפצפצמ ס"ש דציכ הדעו םע לבק תוארהלו ,הווצמה תא שיגדהל םהילע היה תאז
.המצע הרותה

לש הנמזב ילוא ???ינוליח ןיד-תיב היה תידוהיה הכלהב יתמ ?רבדמ התא המ לע
,תידוהיה הכלהה איה ג"ירתה לש ולוכ לכ !!ג"ירתה אל הז לבא ,האיבנה הרובד
אל ונפסוה "ינוליח טפשמ תיבב םג" הרעהה תא .ינוליחה קוחל תדגונמ תינורקעש
תוטובה תופקתהה תא וחכשי אלש ,הירטונו תדה יבהואל הרעה יהוז .הרקמב
ומעו - םיינוליחה - ונלש טפשמה יתב תוכרעמ תא ףסוי הידבוע ףקתש תועשורמהו
.ויערמ רבח לכ וירחא וקיזחה ורחה

הקיתעה תעב .תיטפשמ הנקתכ המ םושמ הגווס "חצורה לע סוחל אל" 521 הווצמ
הדובעב חצרנה חיוורמ היהש םוכסל הווש היהש ,סנק םעפ אל היה חצר לע שנועה
האורש הנושארה תיברעמה תדכ תידוהיה תדה תא תדחיימה ,וז הווצמ .יח היה וליא
.תירסומ הווצמכ תגווסמ תויהל הכירצ התייה ,ילכלכה ךרעל רבעמ ךרע םדא ייחב

ונחנא ?ירסומ ןאכ המ .וגרוהל רשפאל הנווכה "חצורה לע סוחל אל" :בל אנ םיש
רסומ תא םאות ונניא הז תירסומ הניחבמש םושמ ,תיטפשמ הארוהכ תאז ונגוויס
.תרחא תאז גווסל ךתוכז .ונימי

תונקתכ וגווס תונושארה םייתשה ."ראות תפי תשא" ןידב תוקסועה 534-532 תווצמ
םיירסומה םינידהמ דחא אוה (14-10 אכ םירבד) "ראות תפי תשא" ןיד .תויטפשמ
תמייקש היעב ,המחלמ תפוקתב תויובש סנוא לש היעבב קסוע ןידה .הרותב רתויב
"ראות תפי תשא" ןיד !ךכ לע רוסאל הנושארה תדה איה תידוהיה תדה .םויה דע
,התא ןתחתהל ול רתומש אלא ,התוא סונאל אל רוסא היובשב קשוח לייח םאש עבוק
רוכמל ול רוסא ,המע ןתחתהש רחאל .לבאתהל שדוח הל ןתנש רחאל קר תאז םגו
םיינונטקל ."התינע רשא תחת הב רמעתת אל"ש םושמ ,(הפוקת התואב לבוקמכ) התוא
קוחש ,תונעל שי "?השיאה לש יהשלכ החיקל לע תרסוא אל הרותה המל" ודיגיש םכמ
.יתואיצמ היה אל טושפ הב קשוח אוהש היובשל לייחה ןיב םיסחי לכ לע רסואה
יארקמה קקוחמה רחוב הז םוקמב .וילע םיפצפצמ ויה םילייחה ,קקחנ היה וליא
ינמוה סחי היובשל הקינעמה הרשפב (דיחי בתוכ אל ,םיקקוחמ ףסוא לש ןבומב)
םיקסועה םיקוספה ןונגסמ יכ ףיסוהל שי .תיתואיצמ תראשנ תאז םעו יהשלכ הדימב
ןפואב הלאכ םיסחי לע רוסאל ףידעמ היה יארקמה קקוחמה םגש ןיבהל ןתינ ךכב
.טלחומ

.רבוס התא רשאמ רתוי הברה תבכרומ הילע הבושתהש ,וז היגוסב ךתא חכוותא אל
,רוציקב - (ךשמהב) תבתכשכ ,תעגופו הבילעמ תואטבתהל תיטנש יל רצ ,תאז םע
למגה ןיא :ל"זח ורמא ךכ לע
.קמועל וקדבנ אל תווצמהו תיחטש הדובע הפ התשענ
לע תרוקיב ריבעהל שקבמש םדא םג .ךיניע ןיבמ הרוק לוט - וא ,ותשבד תא האור
ינפ ןיבלת לא (לאילמג ןבר - םיעוט ונניא םא) ל"זח ירבד תא חכשי לב ,ורבח
סיסב ךכב ןיא ,הווצמ גוויסב וא תונשרפב םשו הפ וניעט םא םג .םיברב ךרבח
בישנ אלו אטח ותואב אטחנ אל ונחנאו .הלוספ השיג וא תויחטש לע תפרוג הנעטל
.ןושל התואב ךל

התייה אל וליאכ ער םש הל איצוה הלעבש השיא ןידב תוקסוע 554-553 תווצמ
השאה" בתוכ שפוח רתאו ,הנממ שרגתהל לעבה לע רסוא ןידה .םהיאושינב הלותב
לע רסוא אל אוה ךא ,ותשאמ שרגתהל לעבה לע רסוא קוחה ,תישאר ."תשנענש איה
.הלעבמ האב השיאל האבש הדיחיה הסנרפה הפוקת התואב ,תינש .שרגתהל השיאה
התייה אל השיא התואש חינהל ריבס ,ותשיאמ שרגתהל לעבל ריתמ ןידה היה וליא
תצלאנ ףא ילואו ,הייח ימי לכ הדורמ היינע תראשנ התייהו רחא לעב תאצומ
.ינחלופ ןידכ גווס השיאה לע ןגהל אבש ןיד דוע .תונזל רדרדתהל

הלעב תא שרגל הלוכי השיא ןיא ,תידוהיה הכלהה יפ לע ???רבדמ התא המ לע ???
דוגינב םג ותשא תא שרגל יאשר לעב :םייק ןכ ךפיהה !ונוצרל דוגינב
2000 ינפל םיפקת ויהש "םיישונא" םירבסה םע ונל אובת לא - בוש !!!הנוצרל
!!םויהו ןאכ לע םירבדמ ונחנא !הנש

הנעטב ,תינעזגכ תגווסמ "ץראל ל"וחמ וינודאמ חרבש דבע ריגסהל אל" 569 הווצמ
תרגסה-יא לע תווצל םעט ןיאש איה הבושתה ,ןכבו ."?ךופהה ןוויכה רבדב המ" לש
ןוטלשה ןיא ירהש ,םידוהיה ידיב אל רבדה ל"וחבש םושמ ל"וחל ץראהמ חרבש דבע
יארקמה קקוחמה לש הקומעה ותוגייתסה תא תפקשמה ,תינמוה הווצמ .םהידיב םש
.םעט אלל תינעזגכ הגווס ,תודבעה דסוממ

.קדוצ התא זא ,ללכה לע רבודמ םא .תידדצ-דח איה דוע לכ תינעזג איה הווצמה
.ללכה לע ןאכ רבודמ ןיא לבא

הנשל יאבצ תורישמ רוטפב רבודמ ."תחא הנש ותשיא םע ןתחה חמשיש" 582 הווצמ
לש םייטרפה וייחב ךכ לכ תבשחתמה ,וז הווצמ .םיירטה םינתחה לכל קנעוהש תחא
.תינחלופכ המ םושמ הגווס ,םדא

תא לבקל םינכומ ונייה .תינחלופ הווצמ ןיבל תיטפשמ הווצמ ןיב ונטבלתה ןאכ
םויהש ,איה הרצה .םויה םג הפקת התיה איה םא ,תירסומ הווצמב רבודמש ,ךתסריג
,המ לע .אבצב תרשל םינכומ אל יכה ואלב םידרחהש םושמ ,ךרע וז הווצמל ןיא
?חוכיווה ,אופא

.קמועל וקדבנ אל תווצמהו תיחטש הדובע הפ התשענ ,רוציקב

ןיא :ל"זח ורמא ךכ לע :םדוק ונרמאש םילימ לע רוזחל ונתוא ץלאמ התא ,ונרעצל
ריבעהל שקבמש םדא םג .ךיניע ןיבמ הרוק לוט - וא ,ותשבד תא האור למגה
לא (לאילמג ןבר - םיעוט ונניא םא) ל"זח ירבד תא חכשי לב ,ובשח לע תרוקיב
ןיא ,הווצמ גוויסב וא תונשרפב םשו הפ וניעט םא םג .םיברב ךרבח ינפ ןיבלת
אטח ותואב אטחנ אל ונחנאו .הלוספ השיג וא תויחטש לע תפרוג הנעטל סיסב ךכב
.ןושל התואב ךל בישנ אלו

:םוכיסה לע
ןהב השענש תויגוגמד תוטיש ןתואב שומיש ךות תוקיטסיטטס ןתוא תוגצומ בוש
וניאר ,ףסונב .(?"דבלב" עודמ ,"דבלב תוירסומ תווצמ 106") המדקהב שומיש
הדובעו תורובמ האצותכ ,רמאמה יבתוכש םושמ ,תויוגש הלאה תוקיטסיטטסהש
.תובר תווצמ ןוכנ וגוויס אל ,תיחטש

.ונינע רבכ ךכ לע

:תומודק תועידב תלבוגה תועט ,ףוסבל
.תווצמה ג"ירת לכ תא םימייקמ םהש םירמוא םהש הזב דואמ םיאגתמ םייתד םישנא"
".םיבוט רתוי םידוהיל םתוא השוע הזש םיבשוח וליפא םה
לע רבח םע יתחחושש העשב ,םינורחאה םימיב קר ,השעמל .תוינבגע ץימב תויוטש
תידרח השיא ירבדל הצרפתה ,אבצל סויגה תווצמ תא םימייקמ םניא םידרחהש ךכ
אוהש המ םייקמ דחא לכ .תווצמה ג"ירת לכ תא םייקל ירשפא יתלב"ש הרמאו
השיאה ןועיט (תונוכנ-יא קויד רתיל וא) תונוכנל סחייתהל יתנווכב ןיא ."לוכי
,םתא ימ זא ,תידרח השיא הרמא ךכ םאש ,הז בושחש המ .ל"הצמ תוטמתשהה אשונב
?יתדה רוביצה לכ לע וזכ תיביטקיפ העד ולילכתש ,שפוח רתא

םיקולא לש ותחילס תא םישקבמו ,הארונהו המויאה ונתועט תא םינקתמ ונחנא זא
םייתד םישנא שי" :"שי" הנטקה הלימה תא טפשמה שארב םיפיסומו ,םויאהו לודגה
וליפא םה .תווצמה ג"ירת לכ תא םימייקמ םהש םירמוא םהש הזב דואמ םיאגתמ
?רדסב ".םיבוט רתוי םידוהיל םתוא השוע הזש םיבשוח

םורופב תווצמ ג"ירת "טקייורפ"ל רתיבא לש ותבוגתל סחייתהל ינוצרב ,ףוסבל
תקידבבש תויחטשהו תוינבבוחה לע ,ינומכ ,החמ רתיבא .אשונב ךרענש ןושארה
.יתדה רוביצל עגונב סגה רקשה לע ןכו ,תווצמ ג"ירת
:הטעמה ןושלב השיבמ התייה ,רתאה תווצמ הריש י"ע ,שפוח רתא לש ותבוגת
,אופא ,האלפתמ ינניאו ,ותנומא לע תרוקיב לבקיש יתד ידוהי יתשגפ אל ןיידע"
."קהבומ יביטינגוק סננוסידב ךמצע תא אצומ התא םגש ךכ לע
תונעל" ת"בחמה תא םיחנמה ,םית"בחמל הכרדהה יפד תא טטצל הברמ שפוח רתא
איה ,םינועיטל תונעל םוקמב .הפ התשע הרישש המ קוידב הז ."הלאשל אלו לאושל
היינשה םעפה התייה וז הבוגת תאירק .רתיבא לש "יגולוכיספ חותינ" גיצהל הרחב
.שפוח רירגשכ ידיקפתמ שורפל יתבשח הבש
איהשכ .'וכו הכנלו ,ירכנל ,השיאל םסחיו ל"זח לע שא הריש תקרוי ךשמהב
"חורה ילודג" ל"זח תא הנכמ איהשכ ,אל המו םזיניבוש ,תונעזגב םתוא המישאמ
.תידוהיה תדב רבד יצחו רבד הניבמ הניא איהש החיכומ קר איה ךכב .תואכרמב
לע קספ םהמ דחא לכו ,םימכחו םינבר תואמ י"ע ,םינש יפלא ךשמב החתפתה הכלהה
דימת הרוקש ומכ ,איה האצותה .ותפוקתב םילבוקמה םיכרעה יפ לעו ויכרע יפ
,םירזו םישנ םילפמה תודהיב תורוקמ אוצמל דואמ לק .םזילרולפ איה ,תודהיב
.ישונאה ןימה לכ ןיב הווחאו ןויוושב םיכמותה תורוקמ אוצמל דואמ לקש םשכ
םירכזה לע וימחר םדו רשב" םישנל ןויוושב ךמותה עטק :ןזואה תא רבסל ידכ קר
וימחר - אלא ,ןכ וניא [לאל יוניכ] םלועה היהו רמאש ימ לבא ;תובקנה ןמ רתוי
לכ לע וימחרו לכל 'ה בוט' :רמאנש ,לכה לע וימחר ,תובקנה לעו םירכזה לע
היהי דחא טפשמו תחא הרות" םירזל ןויוושב ךמותה עטקו ,(סחנפ ירפס) "'וישעמ
.(לאקזחי) "םכתא רגה רגלו םכל
ברה ,ץראב (תימרופרה העונתה) תמדקתמ תודהיל העונתה ידסייממ דחא בתכש םשכ
םדא ינבכ ,ונחנאש המ אוה עבוקש המ ,תועיד המכ שי דימת הכלהב ,רמז השמ
.הניבה אל הריש הז תא .לבקל םירחוב ,םיירסומ

התא ליכשמ םדאש ,תובוטה ,תויכרעה ךיתונוכתב קפס ונל ןיא .רוא ,ךילע ונל רצ
יולה הדוהי בתכ ךיא לבא .תובוט ךיתונווכש ונבלב קפס ןיאו ,רפס שיאו
םשו הפ אצמת םא םג ."םייוצר םניא ךישעמ לבא ,תויוצר ךיתונווכ" ?"ירזוכה"ב
,תעגופה השיגה תמועל ספאו ןיא הז ,השיאה לע תידוהיה הכלהב הבוט הנטק הלימ
ריבכהל הברנ אל .השיאל ל"זח תיברמ וסחייתה הב תישונא-יתלבהו הבילעמה
השאה דמעמ" רמאמל רתאל ךל :דבלב הז אשונל דבכנ םוקמ רתאב שי לבא ,םילימב
ונחנאשכ ,דבלב הז אשונב רלמ היפוצ ר"ד הבתכ המ ארקו "תידוהיה הכלהב
תיחטש הדובע הפ התשענ ,רוציקב ךלש "םיסקמ"ה טפשמב םישאת אל התואש ,םיווקמ
.קמועל וקדבנ אל תווצמהו

הכלהה ךותמ םינינפ רפסמ ירה ,תוריהב רתיל ךל ריהבהלו ,קפס לכ עונמל תנמ לע
הזל הוושו ההז סחיבו ,ןפוד תאצוי תוניגהב השיאל תסחייתמה ,הרואנה תידוהיה
ןואטיבב הז אשונב רלמ ר"ד הבתכש רמאמ ךותמ חוקל ןלהל איבנש עטקה .רבגה לש
,תוינרגרג" :קרפה םשו ,ךורא רמאמ ךותמ דחא קרפ והש ."תישפוח תודהי"
:דמלו ארק - "...תוינאציו ,תויבנג ,תויאנק ,תוינלצע

Forum Hofesh

טרפ הנניא השיאה

פיטוטורפ לאכ וא ,הללכה ןושלב ,םלועל ,איה םישנל תיתכלהה תוסחייתהה
תוישונאה תונוכתה לכ לש ןתומלגתה ןה םישנה וז הללכהבו ,(סופיטבא=)
ימלועל םישנה לכ לע הנממ ךילשהל ידכ ,םדא תא התתיפ הווחש יד .תוילילשה
,ןומדק אטח ותוא אלמלא חצנ ייחל הכוז ישונאה ןימה היה וליאכ .םימלוע
םדאהש רמאת םא ,ירהש .ןומדק אטח ותואל ליעפ ףתוש ומצע םדאה היה אל וליאכו
הווח םג ירה ,ותוא התיפש הזל תוירחאה תא ריבעהל שי ןכלו ,והשעמל התופ
םרוגל ןאכ םג תרבוע הניאו הלצא תוירחאה תרצענ עודמ !שחנה ידי לע התתופ
:תוומל ל"זח תעדל םרגש םג אוה הז השעמ .דועו תאז ?התפמה

לע :ןהל רמא ?הליחת תמה לצא תוכלהמ (םישנה) ןה המ ינפמ ...עשוהי 'ר תא ולאש"
ליטהל רשפאש תומשאהבש הדבכה .(ז"י אבר 'שארב) " ...םלועל התימ ומרגש ידי
ךות - תאזו .הנושארה השיאה לש היפתכ לע תלטומ והשלכ ישונא פיטוטורפ לע
םיצע ינש - הייארהו !חצנ ייחל רצונ אל הליחתכלמ םדאהש ךכמ הרומג תומלעתה
םייחה ץעמ וליאו ,תעדה ץעמ קר לכא םדאה .לוכאל וילע רסאנ םהינשמ .ןגב ויה
רחאל קרש םשכ ,חצנ-ייחב הכוז היה זא קר ,לכוא היה םייחה ץעמ ול .לכא אל
?םייחה ץע לש ודיקפת המו ותועמשמ המ - ןכ אלמלאש !תעדב הכז תעדה ץעמ לכאש
ירפה ןמ ולכא אל ,ונג תא וסלכיאו םיהלא ידיב םדאה םע וארבנש ,תויחה ירהו
אל םדאה לש וישנוע ןיב .דועו תאז ?ןהילע םג תוומה רזגנ הז עודמ .רוסאה
.המדאה לא ובוש דע םחל לכאי ויפא תעיזב יכ ,קר ול רמאנ !וייח תויפוס התנמנ
ןומדקה אטחה אלש ,ןאכמ !המדאה לא בושל וילע רזגנ ואטח ללגב יכ ול רמאנ אל
ידכ האבש ,הלילע אלא וניא ותאבהב הווח לש הקלחו ,םלועל התימ איבהש אוה
.ונמלועב ערו דיחפמ בשחנש המ לכ החתפל לגלגל

םע ףאנש דודמ .תוללכהב וא פיטוטורפבכ תגהונ הכלהה ןיא רבגבש ןייצל רתומל
,םירבגה ללכ לע םישיקמ ןיא (!) הליקס בייחמה אטח ,(יתיחה הירוא) שיא-תשא
.עשפש באחאב וא ,אטחש ימרכ ןב ןכעב ךכו .ףואינ תונוכת םהל םיסחיימ ןיאו
לע וליפא .ארקמה תושנמ תובר יבגל ןכ ןיאש המ ,ןמצע ינפב תויושי םה םירבגה
ידכ ,תונצמק לש הנוכת הל סחיי םינשרפה דחאש יד .וסח אל המואה םא ,הרש
'שארב) 'תלוס' בותכו 'חמק' בותכ" :םישנה ללכ לע הריזג הז ןיינעמ איצוהל
אבב) "שיאה ןמ רתוי םיחרואב היניע הרצ השיאהש ןאכמ :קחצי 'ר רמא ,(6 / ח"י
.ןלוכ םישנה אלא ,תינצמקה איה הדבל הרש אל ,רמולכ .(ז"פ אעיצמ

ורמא" :ללככ אלא םיטרפכ אל םישנל הכלהב םיסחייתמ תוילילש תונוכת ראשב םג
תותתוצמ) תוינתייצ (תוללוז) תוינרגרג :םישנב ורמאנ תודימ עברא :וניתובר
תויבנג ףא :רמוא יול 'ר .(תויאנק) תוינאנקו תוינלצע (ןתלוז ירבדל
הלא םירבד .ילש ןטק "הכלה רמוש" ,ןכ .(ה"מ אבר 'שארב) "(תוצורפ) תוינאצויו
תומוקמבו ןאכ ל"זח ירבד .ךתב וא ,ךתוחא ,ךתשא לע .ךלש ךמא לע םג םילח
,ןלוכל אלא ,תמיוסמ השיאל ,רומאכ ,םיסחייתמ םניא תיתכלהה תורפסב םירחא
וניתורוקמ"ו .םיברה ידי לע אלא ,ורמאנ דבלב דחא םכח ידי לע אלו .ןהיתורודל
רפש תורמאמ תצקמ ןלהל .הנהכו הנהכ דוע הז רגאמל םימרותו םיפיסומ "םישודקה
:השיא לכ ,רומאכ .השיאה לש היתונוכת 'חבשב' הלא

(ו"ס אמוי) "ךלפב אלא השיאל המכוח ןיא"
(ג"ל תבש) "ןהילע הלק ןתעד םישנ"
(9 ז"י/'י אבר 'דמב) "ןהירבד לע ךומסל ןיאו הארוה תונב ןניא םישנ"
(ו"טק תומבי) "ימד דחא דעכ - האמ וליפא ,םישנ"
('א/'ו תבש 'ורי) "ןה תוינצחש םישנ"
(ג"י הדינ) "והנינ השגרה תונב ואל םישנ"
(ט"מ ןישודיק) "םישנ ולטנ העשת ,םלועל ודרי החיש ןיבק הרשע"

.דועו ,דועו
Forum Hofesh

ונחנא תועדה יקוליח לכ םע .רוא ,ךלש תרוקיבה בתכמל ונתבושת תא םייסנ תאזב
קלחבו ,קמועל קודבל תלדתשה ,תקדב ,ןויעב תארק :הפי הדובע תישעש ,םירובס
,הבושח איה תרוקיב :אבהל עדתש בושח .וניניע תא ריאהל תחלצה םג םירקמהמ
ךניאשכ יאדווב ,ינשל טידרק תתל הבוח ליבקמב לבא .המייקל הבוחו תימיטיגל
תולימ הלעמ תייה יוניגו הפיקת תולימ םוקמב םא .םיטרפהו עקרה לכ תא ריכמ
הארנ טרופמה ךבתכמ היה - "אל עודמ" ,"ןכתייה" ,"ילוא" ,"םאה" ומכ הלאש
םיעקר וב םיברועמש ,ןועט ,דאמ בכרומ אשונב םיקסוע ונחנאשכ דוחייב .תרחא
תאז שרפל לוכי דחא לכו - םינוש םיגהנמו תונוש תונומא ,תונוש תופוקתמ
תידוהיה הרבחה - ונרובע .יח אוה הב הרבחל ריבסה לובגב - "ונוצרכ" .ונוצרכ
ג"ירת וא ךורע ןחלוש תרגסמב - היקוחו תידוהיה הכלהה הווהמ - תינוליחה
,תווצמו תוכלה ןתוא תא ונילע תופכל שקבמש ,יתרבח וק לש ינוציק ןמס - תווצמ
םהיגהנמ תא ריכהל ,םתוא תעדל בושח .ונמלוע תפקשהו וננוצר ,ונתעדל דוגינב
םהמ קתנתהל ךיא תעדל תנמ לע אלא ,םתומכ תויהל תנמ לע אל תאזו - םהיקוח תאו
.ונמלוע תפקשה יפ לע ונייח תא תויחלו

שפוח רתאב "תווצמה ג"ירת" לש רקחמה תווצ
:הבוגת דועו

תווצמה ג"ירת לע רוא לש ותרוקיבל הבוגת
.שפוח רתא תווצ ,לט ןבול זעוב תאמ
boaz@hofesh.org.il

,רוא םולש
הנומתהו םיטרפב לופיטה :ךלש תרוקיבל יתבושת תא םיקלח ינשל קלחל הצור ינא
.תללוכה

.חכ רשיי ךל עיגמו ,תידוסי הדובע תישע םיטרפב לופיטל רשא
רשאמ עיבמ התאש הדמעל רתוי בורק ינאו ,תועד יקוליח שי שפוח רתא ךותב םג
,ןייצמ התאש םיטרפה לכבש יל הארנ לבא ,ףוסה דע יתקדב אל .הריש לש התדמעל
.תידגנה העדהמ קדוצ תוחפ אל תוחפל וא ,קדוצ התא

:םירושימ ינשב ,ךממ תרחא התוא האור ינא תיללכה הנומתל רשא
תא ןוחבל שי ובש רשקהה אוה ינשהו תוירסומ אל תווצמ טעמ לש ןדמעמ אוה דחאה
.ונא ונימי וא םדק ימי :תווצמה

תוירסומ אל תווצמ טועימ

היהיש רוסא םיקוח תכרעמ ףאב .םיקוח רפס םושב תוירסומ אל תווצמ ויהיש רוסא
שי םאו ,ער קוח היהיש רוסא ,שי םיירסומ םיקוח המכ הנשמ אל הז .עשורמ קוח
םיקוח לש בור .תווצמ תריפס לע רבדמ אל ינא .ול דגנתהל בושח - ער קוח
היהש יטירבה טדנמה יקוח תא ללוכ הז .םלועב םיקוח תכרעמ לכב שי םיירסומ
תינרדומ םיקוח תכרעמ לכב .ונממ רתוי תוירזכא םיקוח תוכרעמו לארשי ץראב
ץורפל ,דודשל ,סונאל ,עוצפל ,םייוניע עצבל ,חוצרל ,לועמל ,בונגל רוסא
היעבה .וזה המישרל תוטעמ תויוגייתסה שי םיקוחה תוכרעממ קלחב .הזב אצויכו
םישעמ תושעל םיווצמ וא םישרמה םיקוח לש הבר תומכ שי םיקוח תכרעמב רשאכ איה
תופחל תורשפא ןיאו ,ג"ירתב רוחש םתכ איה קלמע תא דימשהל השירדה ןכל .םיער
תינרדומ םיקוח תכרעמ לכב תויהל בייח "בונגת אל" ,טושפ ."בונגת אל"ב הילע
,המוד ןפואב .תירסומ םיקוח תכרעמ ףאב היהתש רוסא םע תדמשהו ,תימיטיגלו
תאפ תא ריאשהל הווצמה תובקעב הפייתמ ונניא הפשכמ תויחהל רוסיאב רועיכה
ונניא םיהולאב רפוכ אוה םא ךיחא תא גורהל השירדב ךולכלה .םימותיל הדשה
.ךולכל ראשנ םיקוח תכרעמב ךולכל ."ףאנת אל" תוכזב קרמתמ


הפשכמ תויחהל אל - 62 רפסמ הווצמ


תווצמה טופיש רשקה

הקוחל העצהכ וא הקיתע תירסומ תכרעמכ תווצמה תא םיטפוש ונחנא םאה איה הלאשה
.לארשי תנידמל
תקוח לעכ הרותה לע םירבדמ םייתדה םיאקיטילופהמ קלחו םידרחה םיאקיטילופה
םג םיספות הלאה םיקוחהש םינווכתמ םה ,חצנ םירמוא םהשכ .לארשי םע לש חצנה
.םויה םג םייוארו ,םויה
הברה הארנכ ןהב שי .םדק ימי תווצמל סחיב הלודג תומדקתה ןה הרותה תווצמ
ןמזהמ תורחא םיקוח תוכרעמבו יברומח יקוחב רשאמ תוירסומ אל תווצמ תוחפ
המל ןתוא תוושהל רומא הקיתע תירסומ תכרעמכ תווצמה לש ןגוה טופיש .אוהה
.םהה םימיב היהש
תויהל תויואר תווצמה םאה .םיקוח תכרעמכ תווצמה תא טופשל טבה דוע שי לבא
הרקמב .םייתד םיאקיטילופ המכ לש תינכותה וז .םויה ונייחל תירסומה תיתשתה
םיקוח תכרעמל האוושהב .תוינרדומ םיקוח תוכרעמב תורחתהל תבייח הרותה הזכ
.םיירסומ יתלב םיאצוי הרותה לש םיקוחה ,לארשי ומכ ,ונימיב הרואנ הנידמ לש
תוגהה המדקתה זאמ לבא ,םינש יפלא תשולש ינפל רתויב בוטה רבדה ויה םה
.תירסומהו תיטפשמה
לע םיקוח תכרעמ םויכ ססבל יואר םאה :ילאוטקא רשקהב בוסנ שפוח רתאב ןוידה
.תווצמה ג"ירת
.יתבר ףלאב ,ואל איה ךכל הבושתה

תועדה יקוליח לע

.רתאה תווצל יתימע םע םיינורקע תועד יקוליח שי יל םג
אל ןמזמ רבכ זא ,תועד יקוליח ונל שיש םעפ לכב שורפל לקוש יתייה ינא םא
.תווצב יתייה
.ךרד תופתוש שי .תינויער תודחא רתאה תווצב ןיא
םיקדוצ םהש בשוח ינא יכ אל השוע ינא יתימע םע דובעל ילש הריחבה תא
.םהישעמב םיקדוצ םה יכ אלא ,םהיתועדב

,ךלש
.זעוב


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא