הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

46 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,עבג .מ
:8.1.2001

קחצי ןונמא לש עפומהמ ינוליח לש תויווח

ברה םע דדומתהל םידרחה וניבתוכמ ונתוא םיחלוש םיבר םירקמב :םורופה ךרוע תמדקה
םיאיבמ אל םה .וילא ונתוא םיחלוש טושפ אלא ,וינועיטמ םיאיבמ םניא םה .קחצי ןונמא
םאונ שנרבה :ולש תוטלקהמ קלח ונעמש .תובושת ול שיש םיריהצמ אלא ,תובושת ונממ
אל הארנכ) םידרחהמ קלח לצא ספתנ אוה המ םושמ .ול ןיא תויניצר תובושת לבא ,רשכומ
לעב םדאכ ספתנ אוה ונלצאו ,תוצחומ תובושת ול שיש ימכ (םהיניבש םימכחה ידימלת לצא
.תוסחייתה ידמ רתוי קידצמ וניא רשא ,םישרמ אל ןויגהו םישרמ יתמיב ןורשכ.7/1 ברעב ןושאר םויב קחצי ןונמא לש "האצרה"ב יתייה

.בזכאמ טושפ

תוחכוהה לבא ,(םינוליח לצא ךנחתה אוה בוט) תמאב םכח שיא לש םשור השוע םדאנבה
ןפואב עדמה תא ויעמוש רוביצל גיצמ אוהו ,הקיטילופ ידמ רתוי רבדמ אוה ,תושולת ולש
.תויטנסרטניאו תורוב אלמו רעוכמ ,ידדצ-דח

.ונתווקת הדבא אל דוע זא ,םידרח ויה האצרהל םיאבהמ 99% ,םינוליחה יירבח ,בגא

ןוויכ לכל גרחו ,תומלש תוקד רביד אוה הנע אוהשכו ,טפשמ לכב טעמכ יתוא קיספה אוה
לע טפשמ יתרמאשכ .םהילע ץוחלל יתיצרש םירותפכה לע ץוחלל ינממ ענמו ,הצר קרש
םילימב שמתשהל בהוא ךכ-לכ אוה םאש ול יתרמא ,"העידי"ל "החנה" ןיב לדבהה
."הנמטסיפא"ו "הסקוד" ,םיירוקמה םיחנומה תא דומלל לוכי אוה זא תויניטל

ינא דועב ,םייפכ אחמו קוחצמ לגלגתה להקה לכו ,"המטסופ הז" :דימ יל רמא אוה הבושתכ
.תושגרתהמ יתמדאהו יתדמע

די ףינהו "רבדה ותוא הז" רמא אוה זא ,ילאנוסרפה םיהולאה תחנה לע רגית יתארקשכ
.םייפכ אחמ להקה לכו ,תלטבמ

לואשל תיצרש תרמא ?ארמגהמ הא" :רמא אוה ,ארמגהמ ןושל ינינפ המכ אורקל יתיצרשכ
."סקפב יל חלשת ,תיעיברה וזו תולאש שולש

:ומכ ירוחאמ תואירק אלמ יילא וארק הזה 'יניצר'ה גולאידה ךרוא לכלש ןייצל יואר
אלש הזגורב יתינע .ילוכו "תומדוק תואצרהב הז לע ורביד" ,"חומ'ת לבלבל רבכ קיספת"
.רתוי םדקומ ולאשנש תולאש לואשלמ ענמיהל םוקמ םושב בותכ

לש ותנעט תא יתרכזהש ירחא עגר .קהבומ ןפואב ולש תנמושמה הנוכמה תדבוע ךיא יתיאר
האצרה לכל אוהש רמא דימ אוה ,םירכומ תולובג ילוטנ םיבחרמ לש םמויקל גניקוה ןביטס
םיעטק ובורב ליכה טרסה .טרס גצוהו םלואה ךשחוה דימ .םינעדמה לכ תא ותיא חקול
.םולכ עדוי אל עדמהש המכ םירמואש ,הימדקא ישנא םע רואנ יבצ לש תוחיש 23. ץורעמ
לבקל שיש הנורחאה ותנעט לע גניקוה ןביטס גצוה .קנע תורתוכב ןיינעה שגדוה תמאבו ,ונ
המל זא .םיהולא שיש םיכסמ עדמהש בתכנ זאו ,לאכ ינושאר יעבט-לע םרוג לש ומויק
?ןכל-םדוק עדמה לע תדרל

רמא אוהו ,תורבידה תרשעל הריתסכ םיתב תוריק לע םינבר לש תונומת תיילת לע יתלאש
.דבלב םילספל ןווכמ רבידהש רזומ רבסה רחאל

אוה .הרז הדובע וז םירצונה לצא תונוקיאו םישודק תונומת םא ,חוטב תויהל ידכ ,יתלאש
.אלש הנע

.ןכל םדוק יתבתכש ומכ ודי-לע ךתחנ ןוידה

ביחרא ילוא .םימכחו םידמחנ ,םימיסקמ םידרח המכ םע ץוחב בוחרב יתחחוש כ"חא
.תרחא תונמדזהב

ןה קחצי ברה לש תובושתהש םג יל ורמא .דועו ,רנימס ,אבצהמ רורחש יל ועיצה ראשה ןיב
.רתוי םילודג םינבר לצא רוקחל יילע זא רתוי ההובג יתמר םאו ,תיממע המרב

.הרשפל עיגהל היהי רשפא-יא טעמכש תבאוכ הנקסמל יתעגה

,םישדח תוחוכב ךא ,לודג בצעב

              עבג .מ


Forum Hofesh

,טרבור
:8.1.2001

הריש םע תובתכתה - ידוהי והימ


.םורופה ךרוע ידיב םגרות


,באה ,םאה יפל תרבוע תודהיה םאה ?ידוהיל םדא השוע המ ,שפוח רתא יפל :הלאש יל שי
?ילוכו:הריש לש הבושת

רמוחהמ תונהלו אורקל ךישמתש הווקמ ינא .ונילא בתוכ התאש הדותו ,טרבור םולש
.רתאב

:ךתלאשל

שפוח לע םירמוש ונחנא שפוח רתאב .ילש תישיאה טבמה תדוקנ תא ןאכ גיצא ינא .1
.ןימאהל המבו בושחל המ םירחאל םיביתכמ אל ונחנא .העדה    

,ינשה לע תונוילע דחאל ןיאו ,שונא ינב םהינש .םיווש השיאהו רבגה יתניחבמ .2
.תוישיאה תויוכזב טרפב    

.הדילמ ידוהי אוה םידוהי ומיא וא ויבאש דלי .3

.ידוהיל ךופהל לוכי ידוהי תויהל הצורו תידוהיה תוברתה תא לבקמה םדא לכ .4
.הככ טושפ    

                      ,תוארתהל
          שפוח רתאמ הריש


Forum Hofesh

,ןרות ידע
:15.1.2001

הככ וכישמת


.ןועבטב הרג ינא ,('י התיכב תדמול) 16 תב ינא ,ןרות ידע יל םיארוק

.(טנמא ישו שדיה לבוי) "שפוח"ב םיליעפ םה ילש הבכשב םישנא ינש

לבא רבד הזכ שיש יתעדי תרמוא תאז -תיתדה הייפכה לע רבד םוש יתעדי אל שדוח ינפל דע
תולעופש תועונת תומייקש יתעדי אלש חטבו -םמצע םייחב ,סלכתב הז המ גשומ יל היה אל
םירקיטס וקליחו רפס תיבב םכלש םיריילפ ינימ לכ תולתל וליחתה ישו לבוי .הייפכה דגנ
םדא) ןעדי ןורי תא ואיבה םה ברעב לומתא .הז המ ןיבהל יתלחתהו יתוא ןיינע דואמ הזו
לע ונל הצרה אוהו דבועה רעונה לש ןקל (הלאשב רזח זאו הבושתב רזח ,ינוליח דלונש
.םיריילפ דועו (המודאהו הלוחכה) םכלש תורבוחה םג ויה םש ,תיתדה הייפכה

תינרע רתוי היהא ינא וישכעמש החינמ ינאו הזה אשונה לכל תועדומל יתוא איבה הז לכ
.םהיקוחו םהיגהנמ תא ונילע םיפוכ םידרחה םהבש םירקמל

ועדתו ,םישוע םתא האלפנ הדובע וזיא םכל דיגהל טושפ איה הזה ליימ-יאב ילש הרטמה
!!!הלועמ הז יכ הככ וכישמת זא ,םהילע עיפשמו םישנאל עיגמ הזש

,םירבד ונילע םיפוכש הלא םה םייתדהשו תיתד הייפכ וזש םירמואש יל עירפמ דואמ -.ב.נ
שי .םהומכ היחנשו תבשב עסינ אלש םישרודש הלא םה םידרחהו תידרח הייפכ וז םצעב יכ
.םהמ םינושה תא םידבכמו םולכ דחא ףאמ םישרוד אלו םהייח חרואב םייחש םייתד ןומה
."עשפמ ףח" רוביצב םיעגופ םתא יכ הז לע ובשחת השקבב זא,דהוא לש הבושתה
:16.1.2001

,רתאה תווצמ דהוא ןאכ ,ידע ךל םולש

רעונה לע עיפשמ שפוח רתא המכ דע ןיבהלו ,ךבתכמ תא אורקל היה ףיכ המכ !הלחא תא
לועפל יכישמת יכו ,תחפת אל ךתובהלתהש הווקמ ינא .דחאכ רגובהו ריעצה רוביצה לעו
.ותליחתב קר אוה תיתד הייפכמ שפוחל קבאמה ןכש ,הז בושח אשונב

.ונילא ךלש הנורחאה הרעהב יוטיב ידיל האבש תועט לע ךתוא דימעהל שקבמ ינא ,תאז םע
הייפכה רוקמ יכו ,ינוליחה רוביצה לע רבד הפוכ ונניא יתדה רוביצה הרואכלש ,תסרוג תא
,ךליבשב העתפה יל שי זא .עשפמ םיפחב םיעגופ ,יובא ,ונחנא יכו ,דבלב ידרח ,לוכיבכ ,אוה
םוי הנוק תאש ןוזמה לע תורשכה ?ידרח וא יתד הז - תישארה תונברה :הדיצב תולאש המכו
וא יתד הז ל"דפמ ?ידרח וא יתד היה ל"ז רמה ןולובז ךוניחה רש ?ידרח וא יתד הז - םוי
דגנ םיינוריעה רזעה יקוח ?ידרח וא יתד הז- תונותחל תיארחאש ,תיתדה הצעומה ?ידרח
?ידרח וא יתד הז - תבשב תירוביצ העיסנ רוסיא ?ידרח וא יתד הז ריזח רשב תריכמ

יונישב תרבג התוא .יתד-ידרח-ידרח-יתד !רבד ותוא הז :ךל דיגא ינא זא ?תעדוי אל תא
םתואו ,םידומחו םידמחנ םייתד םדא ינב שי ,רמול תנווכתה השעמל תאש יפכ ,ןכא .תרדאה
:אוה דח יתדה דסמימה לכ לבא ,רבד ךילע הפוכ אלש ימכ (בטיה ריכמ ינא םגו) הריכמ תא
המו ךיאו לכאנ יתמו המו ךיא ילעו ךילע םיפוכ לארשי תנידמב תדה יקוח לכ !יסכודותרוא
ימו רזממ אוה ימ ,שרגתנ ,דציכו ,הלילח, ךיא ,אל ימ םעו ימ םעו ןתחתנ ךיא ,לכאנ אל יתמו
ירמוחו לכאמ לכ םע וננוצר דגנכ הנקנ תיליפט תמתוח וזיא ,ןיאושינל הלוספ וא הנוגע איה
םישל ונל רתומ תוצוח יטלש לש תומוסרפ הזיא ,תונחבו לוכרמב םינוק ונחנאש יוקינ
הנשה שארב הלבנ ךיא ,אל בכר הזיא םעו תבשב עסינ בכר הזיא םע ,אל הזיאו תוארלו
הלודג תחא הייפכ ןלוכש ,תוידרח-תויתד תוארוהו םיקוח דחאו ףלא דועו ,אל ךיאו תיחרזאה
.רקובה דעו רקובהמ

תועט השוע התא - "עשפמ ףח רוביצב םיעגופ םתא יכ הזב ובשחתה" תבתוכ תאשכ ,ןכל
!םיעוגפה וננה ונחנא !שיאב םיעגופ אל ונחנא .תבאוכו ,הארונ

                  ,הבר תודידיב ,ךלש
            שפוח רתא תווצמ דהוא


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא