הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


תוימשיטנא

:ישי ונילא חלש אבה בתכמה תא

םולש

יתעגפנ דואמ ןימאמ ידוהי רותב
אוה רשאב םדאה יפלכ םכלש סחיהמ ןה
םירצוע ויה הינמרגב םתייה םא - תלוזה לצא יוטיבה שפוח יפלכ םכלש סחיה יפלכ ןהו
תוימשיטנא לע םכתוא

תא םיבילעמ םיצימשמ הסג דיב םיסמור םתא תע התואבו שפוח לש הלטצאב רתתסהל םיסנמ םתא
ויכרע תאו ינשה

:םירבד ינש םכל לחאל יל שי
(םידוהי ללכב םתא םא) לארשיב םכתומכ וברי אלש .1
הללק הניא וז םכדידל ןכלו וב םינימאמ אל םתא ירה - םכתא חקי םיקולאש .2

:רתאה תווצמ זעוב הנע

.ןימאמ ידוהי ךל םולש

.הירוב לע תירבעב יקב ינא לבא ,תוחורו םידשב אל םגו םיהולאב ןימאמ אל םנמא ינא

אוה "חורה ךתוא חקיש וא "דשה ךתוא חקיש" יוטיבה ,םידשב ןימאמ וניא רשא תירבע רבודכ
.הללק ךא ,אוש תנומא לע תכמתסמה הללק םנמא .יליבשב הללק

איצומ ןיאו ,תירבעה הפשב הצוענ שאר ילב רמסמכ הרתונ הללקה ךא ,רבע הללקה לש הרוקמ
.התוא

ינא ןיידעו ,תוילכב וא בלב אל ,חומב תעצבתמ םדאה לש תישגרה תוליעפהש עדוי םג ינא
,"בלו תוילכ ןחוב" ,"יביל ברקמ רעטצמ" ומכ ,תירבעה הפשב ושרתשהש םייוטיבב שמתשמ
.הלאב אצויכו "רעצמ ערקנ בלה"

:ךלש בתכמה תליחתל התע

תודרויו תולוע תוריפצ עימשהל וקיספת םא ,ךתדעו התא ,םכלוכ ושעת בוט
.םכיגהנמ תאו םכיתונומא תא ,םכתא רקבל זיעמ והשימש םעפ לכב

.םירבדה ןיב ךלכשב ןיחבהל עדתש בושחו ,םייתד אנוש תדה לע קלוחש ימ לכ אל
.םירבדה ןיב ךנושלב ןיחבהל עדתש בושחו ,ןעזג אוה תדה תא רקבמש ימ לכ אל

אוהש ךכל לגרתהל ךרטצת לבא תדה יקוחל הריתסב דמוע "רובדה שפוח" גשומהש עדוי ינא
.תיטרקומדה היווהה ןמ דרפנ יתלב קלח

םייארחא ,םירשי םישנא ידיב בתכנ שפוח רתאש תוארל לכות ילאוטקלטניא רשוי ךב שי םא
םניאש תורמל ,םייואר ןויעו הניחבו הקידב רחאל םילוקש םירבד םיאיבמה ,םינוגהו
תא םידהוא םלוכ אלש ומכ ,תושעל המ .הכופה הנקסמל אלא ,םיהולא שיש הנקסמל םיעיגמ
לאב םינימאמ טושפ ונחנא .םילא םתואב םינימאמ םלוכ אל םג ךכ ,לגרודכ תצובק התוא
.ךממ תוחפ דחא

המכח רתוי שי :ךפיהל .עשר וא שפיט אוה םייק םיהולאש שארמ חינמ וניאש ימ לכ אל
.תושעל וא דומלל לכות םעפ יאש הממ םיינוליחה ברקב בל בוטו

םיבר תומוקמב ףשוח רתאהש חכווית תומודק תועד ילב םירבדה תא ןוחבל לגוסמ התא םא
הנקסמה ,הילא עיגהל הצור תייהש הנקסמל םיעיגמ אל ונחנאש הז .הפקתו הקימעמ הבשחמ
.ךילהתה תא ףוקתל הביס אל וז ,תיתדה

.היתואצות יפל אלו ,הסיסבבש ילאוטקלטניאה ךילהתה יפל תוגה טופשל לגוסמ היהתש יואר
.תיגול האיגש השע לא ןיאש הנקסמל עיגמש ימ לכ אל

תרוויעה ךתנומא - ךלש אצומה תדוקנל םיפתוש םניא םהש אוה רתאה יבתוכ לש םאטח לכ
םיילאנויצר תוחפ אל םה ,םיינוליח שי :הזה ןויערל לגרתהל ליחתתש יואר .םיהולאב
.ךלש החנהה תודוקנ ךותמ תאצל םהמ שורדל רשפא יאו ,ךממ

זובל רתומ ,םימיוסמ םיגהנמל גועלל רתומ ,םכתא רקבל רתומ ,םכילע קולחל רתומ
.םיכושח םינברלו םיעשורמ םיאקיטילופל
לבקל ךתלוכי רסוחל םג :לופכ ןמיס איה ןה הבושתכ ונב חיטמ התאש רחשה תורסח תומשאהה
.הכלהכ הילע בישהל ךתלוכי רסוחל םג ,תרוקיב

לש ותכרב לע הזארפאראפ הווהמהו ,יתניחבמ הללק ונניא רשא לוחיאב םייסא ךתטיש יפל
:הנליומ ןואגל בוט םש לעבה

,תומודק תועד ירסח ,םירשי ,םינרקס ,םינובנ ,םינוליח ויהי ךיתונבו ךינב לכש ןוצר יהי
.הרבחלו םמצעל םיליעומה םישנאו

,בוט לכ
,לט-ןבול זעוב
.שפוח רתא תווצ
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא